Po Jehovovej rade proti Týru v 23. kapitole Izaiáša bezprostredne nasleduje výkon jeho rozsudkov proti jeho vlastnému ľudu a mestu, kde Jehova vložil svoje sväté meno. Proroctvo o Ezechielovi sa riadi rovnakým vzorom, pretože Jehovov ustanovený strážca najskôr rozhodne o páde Týru a Egypta a potom mu bude prikázané, aby hovoril Božie súdy nad izraelskými pastiermi. A v tomto prostredí prorok tiež situuje príchod „Dávida“ – prorockého odkazu na Krista. Ako už bolo podrobne popísané v knihe Sám Jehova sa stal kráľom, Týr a Egypt predznamenávajú globálnu ríšu zameranú na Londýn a Spojené štáty americké. Čo však predznamenáva odsúdené mesto Jeruzalem vo veľkom splnení? A pre istotu, proroctvo v 24. kapitole Izaiáša hovorí o oveľa veľkolepejšej udalosti, ako iba o páde Jeruzalema pred 2 500 storočiami. To je zrejmé zo zjavného záhadného odkazu pred Zjavením, ktorý sa týka súdu démonických kráľov a ich pozemských náprotivníkov, ich uväznenia na 1 000 rokov a konečného splnenia Božieho zámeru vládnuť uprostred 144 000 kráľov na nebeskej hore Sion.

Posledný rozsah veršov v Izaiášovi 24 znel: V ten deň bude Jehova súdiť nebeské vojská (na nebi) i kráľov zeme (na zemi). Zhromaždí ich ako väzňov do jamy a zavrie ich do väzenia. Po mnohých dňoch ich potrestá. Jehova vojsk sa stal kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme, jeho sláva žiari pred staršími jeho ľudu. Popri nej aj mesiac v splne bude v rozpakoch, i slnko vo svojej žiarivej nádhere zbledne od hanby.” – Izaiáš 24:21-23. Najskôr však pred zvážením významu pádu Jeruzalema, aký význam pripisuje spoločnosť Strážna Veža tomuto proroctvu? Evidentne veľmi málo, ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že Betel vo svojom komentári k tejto časti Izaiáša nepripisuje nijaký moderný náprotivok „Jeruzalemu“. Namiesto toho sa zameriavajú iba na historické naplnenie. Uznávajú však, že „armáda nebies na nebi“ môže odkazovať na armádu démonov. Je však potrebné poznamenať, že „trieda prorokov“ v beteli robí v záverečných odsekoch 20. kapitoly toto vyhlásenie :

Táto časť Izaiášovho proroctva tak zanechala u Židov úžasné ubezpečenie. V pravý čas spôsobí pád starodávneho Babylonu a vráti Židov do vlasti. V roku 537 pred n. L., Keď týmto spôsobom preukáže svoju moc a zvrchovanosť v mene svojho ľudu, dalo sa im skutočne povedať: „Váš Boh sa stal kráľom!“ V modernej dobe sa Jehova „stal kráľom“ v roku 1914, keď ustanovil Ježiša Krista za kráľa vo svojom nebeskom kráľovstve. „Kráľom“ sa tiež stal v roku 1919, keď preukázal moc svojho kráľovstva oslobodením duchovného Izraela z otroctva k Veľkému Babylonu. Jehova sa opäť „stane kráľom“, keď ukončí Veľký Babylon a zvyšok tohto zlého systému vecí.

Každému rozumnému človeku s pracovnými znalosťami biblických dejín by malo byť zrejmé, že vedenie Strážnej Veže sa pri prorockom výklade beznádejne stráca. Tvrdia, že zničenie Jeruzalema Babylonom predznamenáva zničenie kresťanstva a celého Veľkého Babylona počas veľkého súženia; ale prepustenie Židov zo zajatia v Babylone, ktoré zjavne nastane po pustošení, našlo moderné splnenie už v roku 1919, keď osem úradníkov Strážnej Veže vyviazlo z väzenia na kauciu a usporiadalo zjazd. Je to zjavne vykonštruovaný výklad! Horšie však je, že Strážna Veža bagatelizuje veľký Jehovov čin, ktorým sa stal kráľom, tým, že je bežný! Koľkokrát sa Jehova stane kráľom? Podľa Strážnej Veže najmenej trikrát. Veľkou iróniou je – keď Jehova nakoniec bude presadzovať svoje kráľovstvo v „kráľovstve Syna svojej lásky“, tí „hlúpi proroci“ uprostred Jehovovho ľudu budú v súčasnosti zahanbení a v rozpakoch za to, že zverejnili lživú víziu v mene Jehovu Boha! Teraz proroctvo:

“Pozrite, Jehova vyľudní krajinu a spustoší ju, rozvráti ju a rozoženie jej obyvateľov. Všetkým sa stane to isté: ľudu sa stane to čo kňazovi, sluhovi to čo jeho pánovi, slúžke to čo jej panej, kupujúcemu to čo predávajúcemu, tomu, ktorý si požičiava, to isté čo tomu, ktorý požičiava, veriteľovi to isté čo dlžníkovi. Krajina bude úplne vyľudnená, bude úplne vyplienená, lebo to povedal Jehova. Krajina smúti, chradne, úrodná zem vysychá. Významní ľudia krajiny hynú. Obyvatelia znečistili krajinu, lebo obchádzali zákony, menili nariadenia a porušovali trvalú zmluvu. Preto krajinu pohlcuje kliatba a jej obyvatelia nesú vinu. Obyvateľov krajiny ubudlo, zostala ich len hŕstka.” – Izaiáš 24:1-6.

Trvalo to dlho až kým nepríde – teda ten veľký finančný krach! V roku 2008 ho zastavila masívna výpomoc bánk z Wall Street v hodnote niekoľkých biliónov dolárov. Od septembra 2019 sa kolaps začal odznova a Federálny rezervný systém ho uspokojil so stovkami miliárd jednodňových repo pôžičiek. Potom prišli Kovidove krízy a ďalšie bilióny sa vstrekli, aby sa zabránilo nevyhnutnosti. Nevyhnutnosť tohto krachu vedie finančnú oligarchiu k vytvoreniu podmienok na odpálenie svetovej vojny, aby sa zabránilo Rusku a Číne vstúpiť do vákua vytvoreného zamýšľaným zrútením transatlantického systému Londýn/Wall Street.

Môžeme očakávať, že nakoniec budú „úspešní“ pri ničení posledných zvyškov národnej suverenity a vnucovaním ľudstvu totalitnú svetovú vládu – pre istotu orwellovská nočná mora! V tomto prostredí, vo vojnovom zápale, vojnový stav vyvolaný hospodárskym kolapsom, nevyhnutelným nedostatkom potravín a ďalšími ľudskými mormi, bude sa Jehova súdiť so svojimi ľuďmi porušujúcimi zmluvu. „Krajina“, ktorá má byť vyprázdnená a spustošená, je duchovným majetkom Svedkov Jehovových – ich predpokladaný, nenapadnuteľný a nedotknuteľný „duchovný raj“. Potvrdením tohto výkladu je Ježišovo vlastné proroctvo:

“Preto keď uvidíte, že ohavnosť, ktorá po sebe zanecháva spúšť a o ktorej hovoril prorok Daniel, stojí na svätom mieste (nech čitateľ použije dobrý úsudok), potom tí, čo sú v Judei, nech utekajú do hôr. Kto bude na streche domu, nech nezostupuje do domu po veci, a kto bude na poli, nech sa nevracia po vrchný odev. Beda tehotným a tým, ktoré budú dojčiť v tých dňoch! Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sabat, lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta až doteraz a aké nikdy viac nebude. Keby neboli tie dni skrátené, nikto by sa nezachránil. Ale kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené.” – Matúš 24:15-22.

Ježiš dal výslovné pokyny „tým v Judsku“. Ježiš bol sám Judejcom. A Jeruzalem sa nachádzal na území Júdu. A samozrejme, svätý chrám bol v Jeruzaleme. Ale keďže Ježiš nakoniec prorokoval o uzavretí celého systému vecí a veľkého súženia na rozdiel od akejkoľvek predchádzajúcej kataklyzmatickej udalosti, je zrejmé, že Judea a sväté miesto predstavujú to, čo súvisí s Kristovým zborom; inak označený ako „Jehovova viditeľná organizácia“! Na rozdiel od naliehania Strážnej Veže, že sväté miesto symbolizuje obrovskú konglomeráciu denominácií, siekt a kultov, ktoré tvoria svetské Kresťanstvo, Ježiš naznačil, že pustošenie svätého miesta bude priamo zasiahnuté do vyvolených. Pretože svedkovia Jehovovi sa hrdia tým, že nie sú súčasťou kresťanstva, prečo by bolo potrebné, aby pred úpadkom svätého miesta „utiekli do hôr“? Prečo Kristus nabádal svojich nasledovníkov, aby sa modlili, aby k ich úteku nedošlo v zime alebo v sobotu? Sám Ježiš ponúkol nápovedu, ktorá nám pomôže rozlíšiť význam jeho proroctva tým, že nasmeruje náročného čitateľa na proroctvo o Danielovi. Tieto záležitosti boli podrobne predstavené na tejto webovej stránke. Nech čitateľ použije rozlišovaciu schopnosť a Čo je to Veľké súženie a Sväté miesto?  Tu je výňatok z jedného z vyššie uvedených článkov:

Je tragické, že len málo Jehovových svedkov si uvedomuje, aké zložité sú prorocké interpretácie spoločnosti. Napríklad Strážna Veža učí, že kráľ severu znesvätil svätyňu a odstránil konštantnú črtu, keď Adolf Hitler a fašisti prenasledovali Jehovových svedkov. V rozporu s tým Strážna Veža tiež učí, že kráľ divokej tváre znesvätil svätyňu a odstránil konštantnú črtu, keď anglo-americký kráľ prenasledoval Jehovových svedkov počas druhej svetovej vojny. Ďalej sa v 12. kapitole Daniela hovorí o zavedení ohavnosti a odstránení neustálej črty, ktorú Spoločnosť aplikuje na rok 1918 a na vznik Spoločnosti národov. 

Tri proroctvá, ktoré v podstate predpovedajú presne to isté, sa interpretujú tak, že sa naplnili tromi rôznymi spôsobmi – a všetko v minulosti! Napriek tomu, že Danielove proroctvá týkajúce sa svätého miesta boli použité na prenasledovanie medzinárodných bádateľov Biblie a Jehovových svedkov, aj keď tromi rôznymi spôsobmi, Strážna Veža vytrvalo trvá na tom, aby sväté miesto, na ktoré Ježiš odkazoval, bolo opustené ohavnosťou Danielovho proroctva predstavuje svetské Kresťanstvo! Neuveriteľné! Niet divu, že Ježiš poradil čitateľovi, aby používal rozlišovanie. Môže byť Strážna Veža v týchto životne dôležitých veciach menej náročná?

Vzhľadom na mučený výklad proroctva Strážnej Veže je z ich strany vlastne prejavom rozlišovania, keď sa zdržali výkladu tu uvažovanej časti Izaiáša. Ale ich slepota a neúprimnosť sú to, čo si vyžaduje Boží zásah. Takže to je musí to byť rovnaké pre ľudí aj pre kňaza“ – to znamená, že vyvolení aj ostatné ovce budú trpieť. „To isté pre služobníka ako pre jeho pána“ členovia Vedúceho Zboru a dozorcovia zón, pobočiek, okresov a obvodov spolu s priekopníkmi a zvestovateľmi budú spadať pod Jehovovo zničujúce odsúdenie – nikto nebude oslobodený! Tí, na ktorých sa pozeralo ako na stĺpy týčiace sa s duchovnou silou a samozvanými „veľkými stromami spravodlivosti“, budú vädnúť –“Vysokí ľudia v krajine vyschnú.”

Proroctvo Izaiáša a Joela má pozoruhodné podobnosti. Napríklad, ako je citované vyššie, Izaiáš hovorí: „Krajina smútila, rozplynula sa. Produktívna pôda vyschla, vybledla.“ Joel tiež predpovedal: “V Jehovovom dome už niet obilnej ani tekutej obete. Kňazi, Jehovovi služobníci, smútia. Pole je spustošené, zem smúti, lebo obilie je zničené, mladého vína niet, olej sa minul. Roľníci sú zhrození, vinári nariekajú pre pšenicu a pre jačmeň, lebo úroda z poľa je preč. Vinič vyschol, figovník zvädol. Granátovník, palma a jabloň, všetky stromy v krajine uschli, radosť ľudí sa zmenila na hanbu.” – Joel 1:9-12.

Až donedávna Strážna Veža absurdne tvrdila, že kňazmi a služobníkmi domu Jehovovho „vášho Boha“ boli duchovne nenávidiaci Jehovu členovia svetského Kresťanstva, ktorí údajne trpeli v agónii a prosili Boha o úľavu od mučivého vypovedania Jehovovým rozsudkom. Svedkovia a pustošenie ich „úrodných polí pôsobenia“! Teraz však Strážna Veža tvrdí, že útok kobyliek nemá žiadne moderné naplnenie! Izaiáš odhaľuje, že tí, ktorí obývajú „zem“, sú uznaní za vinných. Joel podobne tvrdí: „Aj húfy oviec boli stvorené na to, aby niesli vinu.“ Ako si uvedomuje Strážna Veža, Boh jedná s jednou organizáciou. Preto Boh hovorí s jedinečným jednotlivcom, ako je „Izrael“ alebo „Jacob“ alebo „môj služobník“ – jednotné číslo! A ako si uvedomujú aj Jehovovi svedkovia, celý národ môže trpieť Božou nevôľou za hriechy niekoľkých, najmä ich vodcov. Ako príklad možno uviesť, že keď kráľa Dávida zastihol Satan a nariadil vykonať sčítanie, Boh potrestal celý národ – zasiahol ho morom.

Obchádzali zákony

Dôvod, prečo Boh viní svoj národ, je uvedený vyššie: “Obyvatelia znečistili krajinu, lebo obchádzali zákony, menili nariadenia a porušovali trvalú zmluvu.” Zákony, nariadenia a zmluvy nie sú tými, ktoré vychádzajú z Mojžiša. Pavol vysvetlil, ako zmluva Zákona zastarala po tom, čo ju Kristus splnil, a takmer úplne zmizla, čo sa samozrejme stalo, keď bol chrám a kňazstvo zničený „ohavnosťou“. Ako potom možno dnes už zastaranú Mojžišovú zmluvu považovať za „zmluvu na neurčito trvajúcu“? To by nemohlo byť! Večná zmluva je nová zmluva, ktorú ustanovil Kristus. A keď Kristus príde do chrámu svojho Otca, zistí, že tí, ktorí boli poverení ako strážcovia zmluvy, „obišli zákony, zmenili nariadenie“ a porušili zmluvu.

Uvažujme o jednom príklade: Jedným z predpisov novej zmluvy je, že kresťania, najmä starší, dávajú pozor na blaho slabých a zraniteľných – príslovečných „sirôt a vdov“. Považuje sa to za jedinú formu pravého uctievania a udržiavania sveta nedotknutým. Aké účtovanie však urobí vedenie Strážnej Veže pred Kristom, keď bude vyzvané, aby odpovedalo na tisíce detí, ktoré boli pohlavne zneužívané predátormi v rámci zhromaždení – predátorov, ktorí boli v mnohých prípadoch chránení pred trestom a odhalením? Budú môcť právnici Spoločnosti obťažovať Jehovu alebo dosiahnuť mimosúdne vyrovnanie s nebeským sudcom ako náhradu za znásilnenie nevinných? Večná zmluva vyžaduje, aby svätý národ vyhlásil v národom Božie výnimočnosti. Teraz však Vedúci Orgán vyhlásil, že je akékoľvek neuvážené a bláznivé robiť akékoľvek verejné zvestovanie! Aj keď Ježiš obetoval svoj život v Božích službách, Jehovovým svedkom bolo nariadené, aby sa vyhýbali všetkým priamym kontaktom, aj keď je riziko smrti Kovida minimálne. Toto nariadenie skutočne obišli!

Všetka radosť je preč

Svedkovia Jehovovi sa často vyhlasovali za „najšťastnejších ľudí na zemi“. Ak je to pravda, kontrast bude o to väčší. Izaiáš 24: 7-12, opakujúc proroctvo o Joelovi, hovorí: “Mladé víno smúti, vinič vysychá, vzdychajú všetci, čo sa radovali. Utíchol veselý zvuk tamburín, zmĺkli milovníci bujarej zábavy, už nepočuť radostné tóny harfy. Pijú víno, ale nie je im do spevu, opojný nápoj im zhorkol v ústach. Opustené mesto je zničené, každý dom je zavretý, nedá sa vojsť dnu. Na uliciach sa rozlieha nárek, že nie je víno. Všetka radosť je preč, z krajiny sa vytratila veselosť. Mesto leží v troskách, brána je rozbitá na kusy.” – Izaiáš 24:7-12. Izaiášovo proroctvo je v súlade s tým, čo povedal Ježiš, a to: Ale beda vám, bohatí, lebo už máte svoje potešenie. Beda vám, ktorí ste teraz sýti, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete smútiť a plakať.” – Lukáš 6:24, 25.

Okrem toho, že sú najšťastnejšími ľuďmi na zemi, Strážna Veža pravidelne pripomína Jehovovým svedkom, že sú duchovne najlepšie živenými ľuďmi na svete; nedostávajú nič iné ako najušľachtilejšie a najvýživnejšie duchovné jedlo, ktoré pravidelne podáva Verný a Diskrétny Kuchár. Pretože Boh pripravil víno, aby sa srdce smrteľného človeka radovalo, odrezanie vína v duchovnom zmysle znamená, že bude ukončená formálna stránka uctievania Jehovových svedkov. Zvuk melódií kráľovstva prestane. Pretože Strážna Veža už zatvorila prakticky každú sálu kráľovstva a dokonca predala aj ich značný počet, je to, akoby Jehova použil starú axiómiu: Používaj ich alebo ich strať!  Vedenie organizácie predpokladalo, že ich rozsiahle stavebné projekty po celom svete prežijú neporušené aj prostredníctvom prichádzajúcej búrky. Z tohto predpokladu budú Jehovovi svedkovia úplne ohromení, keď „ostane pozadu“ samotné mestské sídlo viditeľnej Jehovovej organizácie – jeho ochranné brány „sa rozdrvili na obyčajnú sutinu“! 

V kraji svetla budú oslavovať Jehovu

“V krajine medzi národmi to bude tak, ako keď sa obíja olivovník, ako keď sa paberkuje na záver vinobrania. Budú volať a radostne kričať, od mora budú oznamovať Jehovovu vznešenosť. V kraji svetla budú oslavovať Jehovu a na morských ostrovoch budú chváliť meno Jehovu, Boha Izraela.” – Izaiáš 24:13-15.

veľký dav kráča do svetlaV čase, keď je mesto zanechané v ohromujúcom stave, sa zberá úroda. Je to v úplnom súlade s tým, čo predpovedal Kristus; menovite, že v súvislosti s opustením odsúdeného mesta a svätého miesta Kristus vyšle svojich anjelov, ktorí zhromaždia vyvolených zo štyroch končín Zeme – alebo ako hovorí Izaiáš – z morských ostrovov a „v kraji svetla!” Anjeli nepotrebujú nijakú viditeľnú organizáciu, ktorá by im pomáhala pri zhromažďovaní, ani Boh nepotrebuje vydavateľskú spoločnosť, aby mohla vyhlásiť jeho posolstvo. „krajina svetla“ opisuje tých vyvolených, ktorí uvidia slávny prejav Krista v jeho viditeľnej parúzii. Vtedy dôjde k odhaleniu Božích synov svetla! Ale proroctvo pokračuje:

“Kto bude utekať pred hrozivým zvukom, padne do jamy, a kto sa dostane z jamy, chytí sa do pasce. Lebo sa otvoria nebesia a krajina sa bude otriasať v základoch. Krajina puká, krajina sa otriasa, krajina sa prudko zmieta. Krajina sa tacká ako opilec, kníše sa ako chatrč vo vetre. Jej priestupok na ňu ťažko dolieha, padne a už viac nevstane.” – Izaiáš 24:17-20.

Ďalej v proroctve Izaiáša Boh hovorí o „potope“, ktorá zmyje útočisko lži, v ktorej sa vodcovia jeho ľudu hlúpo pokúsili ukryť, o čom sa budeme podrobnejšie zaoberať v nasledujúcich článkoch. Stačí povedať, že Druhý príchod raz a navždy zmyje umne vykonštruovaný falošný príbeh, že sa Ježiš vrátil v roku 1914. A vydavateľská spoločnosť, ktorá predáva túto lož už viac ako jedno storočie, bude absolútne otrasená a prasknutá oddelene, „aby znovu nevstala“! 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com