„Kto je múdry, aby rozumel týmto veciam? Diskrétny, aby ich mohol poznať? “   – Ozeáš 14: 9.

Manželská nevera je až príliš bežným spoločenským problémom – dokonca aj medzi svedkami Jehovovými. Cudzoložstvo je predmetom nespočetných milostných piesní, drsných románov a drám. Okrem skutočnej smrti milovanej osoby pravdepodobne neexistuje nič také emocionálne devastujúce nevinného partnera a rodinu ako manželská nevera a zrada. Dalo by sa predpokladať, že srdcový rytmus spojený s nevernosťou manžela/manželky sa obmedzuje na ľudskú skúsenosť. Boh však skrze proroka Ozeáša spája svoje vnútorné pocity takým známym ľudským spôsobom, že nám umožňuje oceniť, že Jehova tiež dôverne pozná bolesť zlomeného srdca spôsobenú nevernosťou niekoho, koho veľmi miluje.

Kto by však mohol zlomiť Jehovovo srdce? A ako má Boh v úmysle napraviť nepríjemnú situáciu? Môže dôjsť k zmiereniu pri tomto druhu odcudzenia? A ako nás tento mimoriadny prípad nevery týka? Tieto otázky budú posúdené a zodpovedané z knihy Ozeáša. Strážna Veža uvádzala knihu Ozeáša na sympóziu na Zhromaždení svedkov Jehovových v roku 2004.  Aj keď pridáva cenné historické poznatky, predvídateľne výklad prorockého významu Ozeáša podľa Strážnej Veže žalostne skresľuje a nakoniec skrýva životne dôležitú správu obsiahnutú v proroctve. Z dobrého dôvodu preto Jehova kladie rečnícku otázku v poslednom verši Ozeáša:Kto je múdry, nech to pochopí, a kto je rozumný, nech to spozná.” – Ozeáš 14:9.

V úvodnom verši Ozeáša prikazuje Jehova svojmu prorokovi a hovorí mu: „Choď, vezmi si ženu, ktorá sa bude správať ako prostitútka a porodí ti deti, ktoré bude mať s inými mužmi. Lebo ľud tejto krajiny sa dopúšťa prostitúcie a úplne sa odvracia od Jehovu.” – Ozeáš 1:2. Jehovov intímny duchovný vzťah s jeho ľudom má rovnakú dynamiku emócií ako ľudské manželstvo. Ak prirovnáme jeho zmluvný vzťah so svojou organizáciou veriacich s manželom a manželkou v posvätnej zmluve o manželstve, ľudia môžu lepšie oceniť rozhorčenie, ktorú musí Boh cítiť nad nevernosťou svojho ľudu. Proroctvo Ozeáša priblížením izraelského národa k podvádzajúcej manželke a seba urážlivému a zlomenému milencovi predstavuje priveľmi známy obraz. Aby sme sa ešte viac dostali domov, Jehova opäť prikazuje Ozeášovi: „Znova miluj ženu, ktorá má milenca a je ti neverná, tak ako Jehova miluje svoj ľud Izrael, i keď sa obracajú k iným bohom a obľubujú posvätné hrozienkové koláče.“ – Ozeáš 3:1.

Iba Boh je oprávnený súdiť, či jeho ľud ho skutočne ctí srdcom. Ľudský názor nemá vplyv na Boží súd. Jehova, ktorý je žiarlivým Bohom, ktorý požaduje a oprávnene si zaslúži výlučnú oddanosť, odmieta polovičnú oddanosť ľudí alebo rozdelenú náklonnosť od svojich ctiteľov. Jehova vyznáva svoju lásku k „synom Izraela“, ale sú to oni, ktorí, ako cudzoložná žena, zradia jeho lásku uctievaním iných bohov a milujú hrozienkové koláče, ktoré obetujú svojim falošným bohom. Preto Jehova hovorí: „Neteš sa, Izrael, nejasaj ako národy, lebo si opustil Boha pre svoju prostitúciu.” – Ozeáš 9:1. Zatiaľ čo si Jehovovi svedkovia dobre uvedomujú, že Boh skrze prorokov neochvejne porovnáva národ Izraela s cudzoložnou manželkou, pretože praktikuje rôzne formy modlárstva a neverne nadväzujúce spojenectvá s okolitými národmi. Strážna Veža však vždy používa takéto porovnania s dnešným Krestanstvom! Ale je to skutočne spôsob, ako sa malo proroctvo chápať? Ak je to tak, prečo Jehova opakovane vyznáva svoju lásku k národu a nazýva ich „môj ľud“, dokonca nalieha, aby sa k nemu vrátili?

Pri podrobnom skúmaní, ako je tu uvedené, sa proroctvo Ozeáša bezpochyby zameriava na skutočné kresťanské zhromaždenie. Ak to tak nie je, tak prečo Pavol čiastočne cituje nasledujúci verš z prvej kapitoly Ozeáša a aplikuje ho na pomazané zhromaždenie Izraela? “Izraelského ľudu bude ako morského piesku, ktorý sa nedá zvážiť ani spočítať. A na mieste, kde som im povedal: ‚Vy nie ste môj ľud,‘ im poviem: ‚Synovia živého Boha.” – Ozeáš 1:10. Ako je možné, že Božími synmi sú tí, ktorí napokon zlomili srdce Jehovovi svojimi skutkami nevernosti? Ako sa vlastne dajú formálne bohoslužby, ktoré dnes praktizujú svedkovia Jehovovi, porovnávať s hrubou formou modlárstva a baalizmu, ktorú praktizovsli starí Izraeliti, ktorú Jehova prirovnal k duchovnej prostitúcii?

Je potrebné uznať, že modlárstvo prichádza v mnohých podobách. Napríklad po prijatí ohromujúcej apokalypsy apoštol Ján takmer podľahol modloslužbe, keď sa dvakrát pokúsil pokloniť pred anjelom. V Zjavení 22: 8-9 čítame: Ja, Ján, som to všetko počul a videl. Keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi to všetko ukázal, a chcel som ho uctievať. Ale on mi povedal: „Pozor, nerob to! Som len otrok ako ty, tvoji bratia proroci a tí, čo sa riadia slovami tohto zvitku. Uctievaj Boha!“ Modlárstvo môže mať ešte jemnejšie formy. Najprv však zvážte definíciu modloslužby, ako je uvedená v článku Hlbšie Pochopenie Písma pod nadpisom Modlárstvo:

„Modlou je obraz, predstava čohokoľvek alebo symbol, ktorý je predmetom vášnivej oddanosti, či už materiálneho alebo predstavivého. Vo všeobecnosti je modloslužba úctou, láskou, uctievaním alebo klaňaním sa modle. Zvyčajne sa praktizuje smerom ku skutočnej alebo predpokladanej vyššej moci, či už sa verí, že má takú živú existenciu (ako človek, zviera alebo organizácia) alebo je neživá (ako sila alebo neživý predmet prírody). Modloslužby zvyčajne zahŕňajú nejakú formu, obrad alebo rituál. “

Podľa Strážnej Veže je robiť z organizácie „objekt vášnivej oddanosti“ je modlárstvo. Mohlo by to zahŕňať aj to, čo sa bežne nazýva „Jehovova viditeľná organizácia“? Strážna Veža nepochybne pomáhala pri osvetľovaní Jehovových svedkov o mnohých dlho skrytých životne dôležitých biblických pravdách týkajúcich sa povahy Boha a jeho univerzálneho účelu. Pritom je rovnako nepopierateľné, že Organizácia nadobudla v srdciach a mysliach Jehovových svedkov neprimeranú dôležitosť. Je stále zjavné, že mnohí Jehovovi svedkovia prevyšujú to, že si cenia spoločnosť Strážna Veža, a môžu prinajmenšom z pohľadu Boha ponúknuť to, čo predstavuje neprimeranú úctu a poctu tejto organizácii – na Jehovov úkor. Samozrejme, modlárstvo nevyhnutne neznamená, že modlár už neuctieva Boha. Znamená to len, že miera cti a náklonnosti voči Stvoriteľovi je nesprávne určená niekomu inému. Keďže je Jehova žiarlivým Bohom, nebude súhlasiť so zdieľaním svojho uctievania s nikým alebo s čímkoľvek iným. Ak sa Organizácia nestala modlou, prečo je to tak, že vo všetkých objemných spisoch Strážnej Veže nikdy, dokonca ani jeden raz, neupozornili Jehovových svedkov, aby príliš nezdôrazňovali význam organizácie Strážnej Veže?

Nie je vedomou hlboko zakorenenej ľudskej tendencie k modloslužbe, aby slávnostná zodpovednosť Strážnej Veže nezískala žiadne vyznamenania, ktoré oprávnene patria Bohu – rovnako ako anjel odmietol prijať Jánovo uctievanie? Apoštoli pri viacerých príležitostiach bránili ľuďom, aby im udeľovali božské vyznamenania. Prečo sa Strážna Veža podobne nesnaží odradiť Jehovových svedkov od neprimeranej cti tejto Organizácie? Spoločenstvo pre biblické a traktové systémy Strážnej Veže nie je určite väčšie ako anjel, ktorý prísne varoval apoštola Jána, aby sa mu neklaňal. Prečo teda Strážna Veža nikdy nevykazovala rovnakú pokoru pred Bohom? Ak sa organizácia nestala modlom, prečo je to tak, že Strážna Veža nikdy neuznala žiadne priestupky alebo vážne chyby zo svojej strany? Je to preto, že Strážna Veža nemôže urobiť nič zlé alebo je to preto, že vedenie nechce poškvrňovať spravodlivý obraz Organizácie v očiach svedkov Jehovových? Ďalej, ak je potrebné spravodlivo a starostlivo strážiť spravodlivosť organizácie, to samo osebe nenaznačuje modlárstvo?

Bet-avenská modla teľaťa

Potom, čo Jehova rozdelil kráľovstvo Izraela na severné 10-kmeňové kráľovstvo Efraima (Izraela) a na južné kráľovstvo Judské, kráľ Jeroboám zo severného kráľovstva založil dve zlaté teľatá v Bételi a Gilgale v snahe, aby zabránil Izraelitom v bohoslužbách v Jeruzaleme. Modly boli iba otázkou pohodlia, takže izraelskí veriaci nemuseli cestovať až do Jeruzalema do chrámu, aby uctievali Jehovu. Z toho dôvodu, že Betel stal centrom falošného uctievania, Jehova ho vhodne premenoval na Bét-ávene – čo znamená “Dom zla” Tak, Ozeáš 10: 5 znie: Obyvatelia Samárie sa budú báť o bet-avenskú modlu teľaťa. Jej ľud nad ňou bude smútiť, budú smútiť aj kňazi, ktorí sa kedysi tešili z jej slávy, lebo od nich odíde do vyhnanstva.”

Svetové ústredie spoločnosti Strážna Veža je podobne pomenované Betel, čo znamená „Dom Boží“. A hoci Jehovovi svedkovia môžu dôrazne protestovať, Brooklyn Betel sa v Božích očiach dá prirovnať k modernému „Betavenu“. V priebehu rokov sa Strážna Veža ako takzvané centrum Jehovovej „viditeľnej organizácie“ postupne zmenila na sofistikovanú verziu surového teľacej modly. Napriek tomu, že neexistuje žiadny zjavný akt úcty, ktorý by bol svedkom Jehovových poskytnutý fyzickým pripútaním k Strážnej Veži, ako organizácia „teľacej modly Betavena“, organizácia Strážnej Veže podobne propaguje vhodnú formu bohoslužby vo forme organizačnej lojalite, ktorá sa porovnáva k modloslužbe.

Zvážte niekoľko faktov, pokiaľ ide o neopodstatnené čestné miesto, ktoré dnes Strážna Veža zaujíma v mysliach a srdciach Svedkov Jehovových: Z jej skromných začiatkov biblických štúdií a prenajatých miest na stretnutie sa spoločnosť Strážna Veža sa  rozrástla na mimoriadne úspešnú medzinárodnu spoločnosť. Je považovaná za jednu najväčších vydavateľských spoločností na svete a najväčší vydavateľ náboženskej literatúry. V poslednom období rýchlej expanzie bola Strážna Veža považovaná za jednu z najväčších stavebných spoločností na svete. Je dokonca uvedená ako 37. najziskovejšia spoločnosť v New Yorku – v roku 2001 dosiahla zisk takmer miliardu dolárov! Je to skutočne niečo, pretože New York je domovom mnohých najbohatších spoločností na svete.

Niet pochýb o tom, že Strážna Veža má obrovské podiely v oblasti nehnuteľností a fondov peňažného trhu. Napríklad Strážna Veža je kótovaná ako hlavný investor vo fonde v rozsahu 200 miliónov dolárov v držbe jednej z hlavných investičných bánk v New Yorku. Dokumenty šírené na internete ukazujú, že Strážna Veža je dokonca väčšinovým akcionárom spoločnosti Rand Cam Corporation, ktorá má vojenské zmluvy. Strážna veža dokonca sponzoruje program lízingu automobilov s cieľom ziskovo vyložiť luxusné automobily, ktoré predtým používali obvodní a okresní dozorcovia. Spoločnosť Watchtower Inc. má prestíž úspešnej svetovej spoločnosti!

Zdá sa, že postoj Efraima zaznamenaný v Ozeášovi 12:8 sa dnes odráža v Betelu: Efraim hovorí: ‚Zbohatol som, nadobudol som majetok. Všetko som získal tvrdou prácou, nenájde sa na mne previnenie ani hriech.‘” Fyzické zariadenia Strážnej Veže po celom svete zahŕňajú 100 pobočiek a početné tlačiarne, ako aj desiatky veľkých montážnych hál a desiatky tisíc kráľovských hál. Najmä však ústredie Strážnej Veže a Spoločnosti Tract Society v Brooklynskom Beteli a bohatá Stanley Assembly Hall, a nedávno aj komplex Patterson, sa stali ako miesta sväté alebo svätyne akp Mekka, ktoré upútajú veriacich, aby urobili svoje obetné púte – bežne nazývané Betelské zájazdy. Ako pravdivé Jehovove slová v Oozeášovi 10: 1 znejú: „Izrael je vinič, ktorý zdivel a prináša svoje ovocie. Čím viac ovocia má, tým viac oltárov stavia, čím úrodnejšia je jeho zem, tým okázalejšie sú jeho posvätné stĺpy.”

Správny Orgán a iní dôstojníci Watchtower Society žijú celkom pohodlne. Často dostávajú veľkorysé dary, kdekoľvek cestujú, a dostávajú všetky životné potreby prostredníctvom darov na podporu „celosvetovej práce“ kázania kráľovstva. Starší z Betelu sú držaní v najväčšej úcte a svedkovia Jehovovi ich považujú za princov a kráľov. V skutočnosti skrze Ozeáša Jehova sledoval rovnako svoj ľud a povedal: Dosadili si kráľov, ale bezo mňa, dosadili si kniežatá, ale ja som ich neuznal. Zo svojho striebra a zlata si narobili modly a priviedli na seba skazu.” – Ozeáš 8: 4) Ako príklad toho, ako moderný „Betaven“ priniesol uctievanie Jehovových svedkov pohodlnosť, zvážte niektoré z nasledujúcich pripomienok z časopisu Strážna Veža z 1. júna 1967 : „Pohnite sa dopredu s Jehovovou organizáciou“ “12. V odseku 12 sa uvádza:

„Štúdium sa môže považovať za tvrdú prácu, ako aj za ťažký výskum. Ale v Jehovovej organizácii nie je potrebné tráviť veľa času a energie výskumom, pretože v organizácii sú bratia, ktorí sú určení, aby robili to isté, aby vám pomohli tým, ktorí na to nemajú toľko času- Títo pripravujú dobrý materiál v Strážnej Veži a ďalších publikáciách spoločnosti. Alebo neštuduješ dosť? Vezmi tento návrh: Často najlepším a najvýhodnejším štúdiom, ktorý robíš, je to, keď čítaš novú Strážnu Vežu alebo Prebuďte sa! alebo novú knihu s radosťou, že získaš nové pravdy a nový pohľad “

Štúdium Božieho slova je súčasťou nášho uctievania. Namiesto toho, aby sme si sami kupovali čas, ktorý apoštol napomenul kresťanov; a s využitím našej vlastnej duševnej energie a Božej sily rozumu pri skúmaní hlbokých vecí Božieho slova, Strážna Veža nehanebne pripúšťa, že pre naše pohodlie vykonala všetky potrebné výskumy, aby sme nemuseli osobne skúmať Bibliu pre seba! Strážna Veža postupne nahradila autoritu Biblie v mysliach a srdciach Svedkov Jehovových; o čom svedčí skutočnosť, že mnohí majú pocit, že všetko, čo musia urobiť, aby získali Jehovov súhlas, je študovať Strážnu Vežu a Prebuďte sa! a ďalšie publikácie. Rovnako ako židovský talmud postupne získal viac autority ako  samotné Písmo, svedkovia Jehovovi často citujú Strážnu Vežu, akoby to bol svätý spis a najvyššia autorita.

To, že Strážna Veža má viac právomocí voči svedkom Jehovovým, ako je Biblia, sa rýchlo prejaví, keď medzi nimi dôjde k rozporu. Pretože Strážna Veža požaduje výlučné oprávnenie vykladať Bibliu pre Jehovových svedkov, každý z Jehovových svedkov, ktorí môžu poukázať na akékoľvek zjavné chyby vo vyučovaní Strážnej Veže, je nútený buď sa vzdať, mlčať, alebo je odčlenený od zhromaždenia. Jehova a jeho Biblia sú teda účinne odsunutí do pozadia; zatiaľ čo takzvaný „otrok“ – Strážna Veža – je povýšený na najvýznamnejšie miesto bohoslužieb. Aj v tejto súvislosti malo modlárske teľa v Betavene priniesť pohodlnejšie získavanie poznatkov od Boha: Môj ľud sa radí so svojimi drevenými modlami, robia to, čo im povie ich (veštecká) palica.” – Ozeáš 4:12a. Podľa predtým citovaného článku Hlbšie poznaie Píma : „Modlárstvo zvyčajne zahŕňa nejakú formu, obrad alebo rituál.“ Je to pravda o uctievaní Jehovových svedkov?

To, čo sa nazýva „teokratické usporiadanie“, sa nepochybne stalo iba rituálom. Zoberme si týždenné štúdium v Strážnej Veži. Jehovovi svedkovia každý týždeň sledujú veľmi rigidný, choreografický rituál založený na vybranom článku Strážna Veža už vyše pol storočia . Betel sa skutočne pýši skutočnosťou, že všetky zhromaždenia na celom svete sú povinné študovať ten istý materiál súčasne – v mene organizačnej uniformity. V rámci rituálu sa od každého očakáva, že „študuje“ Strážnu Vežu predtým, ako sa dokonca stretnú, väčšina svedkov Jehovových si zdôrazňuje odpovede vopred, zvyčajne farebným zvýrazňovačom. Počas zasadnutia sa odseky čítajú naraz jedna alebo dve a potom sa položia vopred stanovené otázky. Od publika sa očakáva, že na otázky z materiálu uvedeného v odseku stručne odpovie. Ostatné stretnutia majú podobný formát. Je pravda, že o Písmach sa diskutuje a čítajú z Biblie ako súčasť štúdie Strážna Veža , ale z veľkej časti sa pozornosť sústreďuje na publikácie Strážnej Veže – nie na Bibliu.

Rané kresťanské kongregácie určite neboli zaťažené duchovným potláčaním formálneho uctievania, ktoré Strážna Veža uložila na svedkov Jehovových. Pavlova jediná rada pre korintské zhromaždenie v súvislosti s ich schôdzami spočívala v tom, že nie všetci by mali hovoriť súčasne, a keď niekto hovoril jazykmi, mali byť po ruke tlmočníci. Každý zbor fungoval zväčša autonómne, hoci Kristus bol hlavou každej samostatnej kongregácie. Neexistuje žiadny biblický základ pre skriptované a rigidné „teokratické usporiadanie“, ktoré sa ukladá na stretnutia svedkov Jehovových. Raná kresťanská spoločnosť nestanovuje precedens ani pre kresťanov, ktorí sa zúčastňujú veľkých projektov budovania chrámov, ako napríklad svedkovia Jehovovi pri výstavbe obrovských zhromažďovacích sál a pobočkových zariadení. Izrael zabudol na svojho Tvorcu a postavil si chrámy a Júda vybudoval veľa opevnených miest.” – Ozeáš 8:14.

Starší ľudia a služobníci pravidelne vydávajú verejné vyhlásenia a modlitby, v ktorých vyjadrujú hlboké uznanie Vernému Otrokovi a Strážnej Veži za to, že poskytovali množstvo takzvaného „duchovného jedla“. Je to však zriedkavá príležitosť, keď niekto ďakuje Jehovovi za poskytnutie Biblie. A ako už bolo uvedené, nikto sa nikdy neodvážil varovať svedkov Jehovových, aby príliš neoceňovali chválu Verného Otroka alebo Strážnej Veže. Podobne nikdy nebudete počuť brata, ktorý by sa modlil na verejnosti, aby ste požiadali Jehovu, aby odpustil Organizácii za svoje hriechy. To by sa považovalo za šokujúce rúhanie. Taký je hriech bohoslužieb teliat! Ich slávu zmením na hanbu. Kňazi žijú z hriechov môjho ľudu, túžia po ich previneniach.” – Ozeáš 4:7, 8.

Skutočne však svedkovia Jehovovi slúžia Strážnej veži? Podľa toho istého predtým citovaného článku Strážna Veža o napredovaní s Jehovovou organizáciou je odpoveďou nie. V deviatom odseku sa uvádza: “Takže posun vpred nie je chladná, vypočítavá vec. Je to otázka približovania sa k Jehovovi, zdokonalenia poslušnosti, hľadania a prijatia Jehovovho ducha. Sme oddaní jemu, nie organizácii.“ Tento konkrétny článok bol však napísaný v roku 1967. Od tej doby sa niečo zmenilo? Áno, odvtedy sa niečo zásadne zmenilo, prinajmenšom vo vzťahu novozvolených Svedkov Jehovových k Strážnej Veži. V roku 1985 Strážna veža zmenila krstné sľuby tak, aby obsahovali frázu: “Chápete, že vaše odhodlanie a krst vás identifikujú ako jedného zo Svedkov Jehovových v spojení s Božou duchovne orientovanou organizáciou?” 

Pred rokom 1985 boli všetci novo pokrstení svedkovia jednoducho požiadaní o to, aby činili pokánie zo svojich hriechov a prijali Krista ako svojho výkupného a bezvýhradne sa zaviazali konať Jehovovu vôľu. Od roku 1985 sa však Strážna Veža zákerne zamiešala do slávnostného sľubu, ktorý všetci krstní kandidáti musia teraz verejne vyhlásiť! Čo dáva Strážnej Veži právo vložiť sa na miesto vyhradené výlučne v Písme pre Jehovu, Ježiša Krista a svätého ducha? Je pred nebom taká triviálna záležitosť, že osoby, ktoré sa chcú venovať Jehovovi a Ježišovi, musia tiež verejne vyhlásiť, že patria aj do organizácie Strážnej Veže? Čitatelia sa môžu rozhodnúť sami. Treba však poznamenať, že dokonca ani apoštol Pavol, ktorý bol pravdepodobne najvýznamnejším svedkom Jehovu v celej kresťanskej ére, sám seba nevyvyšoval tak vysoko, ako to robí Strážna Veža!

Rovnaká tendencia k modlárstvu zrejme existovala aj v korintskom zhromaždení. Niektorí učeníci skutočne povedali, že patria Pavlovi; iní tvrdili, že patria k Cefasovi a Apollovi. Preto Pavol vydal list Korinťanom, ktorým sa zriekol akejkoľvek oddanosti a povedal: Lebo od ľudí z Chloinej domácnosti som sa dozvedel, moji bratia, že sú medzi vami rozkoly. Mám na mysli to, že hovoríte: „Ja patrím k Pavlovi! Ja k Apollovi! Ja ku Kéfasovi! A ja ku Kristovi!“ Ale je Kristus rozdelený? Bol za vás Pavol pribitý na kôl? Boli ste pokrstení v Pavlovom mene?” – 1. Korinťanom 1:11-13. Aj keď apoštol s radosťou vyhlásil svoju úľavu, že nikto z Korinťanov nebol „pokrstený v mene Pavla“, prečo je to, že Svedkovia Jehovovi boli prinútení, aby boli pokrstení „v spojení s Božou duchovnou organizáciou“? Nebol zbor z prvého storočia „zameraný na ducha“? Keďže to očividne bolo riadené Božím duchom, prečo Ježiš ani Pavel neprikázali týmto kresťanom, aby uznali, že ich krst ich identifikoval s nejakou organizáciou?

Ďalším spôsobom, ako sa Organizácia zapojila do služby svedkov Jehovových, je mesačná výmena správ o činnosti v teréne. Ak sú svedkovia Jehovovi skutočne oddaní Bohu a nie Organizácii, tak prečo musí každý zvestovateľ každý mesiac povinne napísať podrobnú správu o svojej činnosti v službe? Ak je Kristus hlavou kongregácie, určite si je vedomý rozsahu činnosti každého kresťana. Prečo teda musí byť zhromaždenie a sídlo Betel informované o každej strávenej hodine a každej návšteve ministrov, ktorú vykonávajú svedkovia Jehovovi v službe Bohu? Na pôvodných kresťanov určite nebolo uložené také bremeno!

Apoštol Pavol označil Stana za schopného premieňať sa na anjela svetla. Inými slovami, Satan môže presvedčiť kresťanov, že zlo je dobré bez toho, aby odhalili jeho identitu. Pavol vyjadril hlboké znepokojenie nad tým, že niektorí Korinťania môžu byť nejakým spôsobom zvedení Satanovým podvodom. Pavol veľmi dobre vedel, že Satan vyvíja silný vplyv prostredníctvom preslávených apoštolov v kongregácii; ktorí sa rovnako ako Satan premenili na ministrov spravodlivosti. Starosť Strážnej Veže s číselným rastom a vydavateľskými hodinami nesie strašnú podobnosť s ničivým sčítaním kráľa Davida, ktoré podľa Písma odhalil výsledok Satanovho podmanenia kráľa. „Satan sa postavil proti Izraelu a donútil Dávida, aby spočítal Izrael.“ – 1. Kronik 21: 1.

Zašli v tom veľmi ďaleko

Zatiaľ čo démonmi boli nepochybne neviditeľní duchovia, ktorí v dňoch Izraela podnecujú bohoslužby teľacieho tela Bethaven, boli to práve samotní králi Izraela a kňazi Boží, vodcovia národa, ktorí boli nápomocní pri zavádzaní Jehovovho ľudu do odpadlíctva a osídlenia modlárstva , Preto im Boh povedal: Počujte toto, kňazi, pozorne počúvaj, dom Izraela, počúvaj, dom kráľa. Čaká vás súd, lebo ste sa stali pascou pre Micpu a sieťou rozprestretou cez Tábor. Odpadlíci zabíjajú, zašli v tom veľmi ďaleko, ja ich všetkých varujem.” – Ozeáš 5:1, 2. Vzhľadom na jeho doterajšie úspechy v presahovaní a zotročovaní Božích služobníkov v modloslužbe by si nikto nemal predstaviť, že Diabol vôbec nesúhlasí s modlárstvom Strážnej Veže v modernej dobe. Pre istotu démoni propagujú všetko, čo ubližuje Jehovovej sláve – vrátane zákerne umelého uctievania Jehovovej „viditeľnej organizácie“!

Satan Diabol je nepochybne najhorúcejšim propagátorom organizácie Strážnej Veže! Šikovne maskuje takú organizačnú modloslužbu ako čisté uctievanie! Anjel svetla! A potenciálny obrad pre všetkých Jehovových svedkov počas rozsudku – ako je opísané v Ozeášovi 5: 1-2. Nech každý kresťan svedčí o Jehovovi, ktorý v duchu Jehovovom rozoznáva význam Ozeáša 4:15, kde sa nachádza prísne varovanie Božie pre veriacich, aby sa nepripájali k Jehovovmu zlatému teliatku: Keď sa už ty dopúšťaš prostitúcie, Izrael, nech sa aspoň Júda nepreviní! Nechoďte do Gilgalu ani do Bet-Avenu ani neprisahajte slovami: ‚Akože žije Jehova!‘” – Ozeáš 4:15.

Ako však možno zistiť, že Ozeášovo proroctvo sa dnes vzťahuje na svedkov Jehovových a Strážnu Vežu? Zatiaľ čo proroctvo Ozeáša je postavené v staroveku, dôležité otázky medzi Jehovom a jeho ľudom sa nezmenili. Jehovovi veriaci dnes čelia rovnakým výzvam svojej viery ako Izraeliti. Z tohto dôvodu je posolstvo Ozeáša, ako aj spisy všetkých ostatných prorokov, rovnako dôležité ako dnes, keď boli napísané pred storočiami. Kniha Ozeáša skutočne hladko spája primitívne uctievanie, ktoré praktizoval Izrael, s časom Kristovho druhégo príchodu. V dôsledku toho čítame v Ozeášovi 3:4-5: Lebo Izrael zostane na dlhý čas bez kráľa a bez kniežaťa, bez obetí, bez posvätných stĺpov, bez efodu a bez sôch terafim. Potom sa vráti a bude hľadať svojho Boha Jehovu a svojho kráľa Dávida. V posledných dňoch príde s veľkou bázňou k Jehovovi, aby pocítil jeho dobrotu.”

„Posledná časť dní“ sa vzťahuje na konkrétne časové obdobie, keď Boh začne súdiť – najskôr od vlastného domu. „Synovia Izraela“ sú v skutočnosti duchovnými Izraelitmi a „Dávid ich kráľ“ je Ježiš Kristus. Keď vidíme, že proroctvo predpovedá „synovia Izraela sa vrátia a určite hľadajú Hospodina, svojho Boha“, naznačuje to, že duchovný Izrael sa musí ešte stále odcudziť od Jehovu kvôli pádu niektorých svojich pomazaných kňazov, čo vedie k odpadlíctvu Organizácie! Prostredníctvom Ozeáša Jehova vyhlasuje, že účelom slov prorokov je opraviť a disciplinovať jeho ľud. V Ozeášovi 6: 5-7 Boh hovorí: Preto vás budem zrážať prostredníctvom prorokov, budem vás zabíjať slovami svojich úst a rozsudky nad vami budú zjavné ako svetlo. Mám radosť z vernej lásky, a nie z obetí, z poznania Boha viac ako zo zápalných obetí. Ale vy ste porušili zmluvu, tak ako to robia hriešni ľudia. Vo svojej krajine ste ma zradili.”

Božie slová prostredníctvom hebrejských prorokov majú za cieľ formovať Boží ľud a prostredníctvom súdu zabíjať tendenciu búriť sa proti nemu. Žiadny iný ľud, okrem Izraelitov a ich kňazov, nemohol prekročiť Božiu zmluvu z jednoduchého dôvodu, že žiadny iný ľud nebol v zmluve s Jehovom. To isté platí aj dnes. Slová prorokov sa tiež zameriavajú na zhromaždenie pomazaných kresťanov, ktorí sú rovnako ako starí Izraeliti v zmluve s Bohom. Napríklad Ježiš tiež hovorí, že bude viesť vojnu slov proti pomazaným kresťanom, ktorí nečinia pokánie z ich modloslužby, a povedal v Zjavení 2:16: “Preto rob pokánie, inak k tebe rýchlo prídem a budem proti nim bojovať dlhým mečom svojich úst.”

Mohlo by sa predpokladať, že Ježiš volá kresťanstvo k pokániu? Alebo by sa mohlo stať, že obete a „zápalné obety“ Ozeáša 6: 5 súvisia s rituálnym uctievaním svedkov Jehovových? Je možné, že Boh nie je tak potešený miliónmi hodín, ktorými sa Jehovovi svedkovia pýšia obetovaním kázania kvôli zanedbávaniu dôležitejších vecí? Je zrejmé, že aby ľudia „prekročili zmluvu“, musia byť najprv v zmluve s Jehovou. Iba pomazaní kresťania (duchovný Izrael) sú v zmluve s Bohom prostredníctvom svojho sprostredkovateľa – Ježiša Krista. To znamená, že tí, ktorí „zradne“ jednali s Jehovom, sú svedkami Jehovovými. Akým spôsobom však Svedkovia Jehovovi zradne konali s Jehovom prekročením jeho zmluvy? Ozeáš vyzdvihuje dve konkrétne oblasti, v ktorých Boží ľud „hlboko zapadol do previnenia“.

Úplne skazení ako kedysi v Gibei

Hozeáš 9: 9 v plnom znení znie: Izraeliti sú úplne skazení ako kedysi v Gibei. Boh si spomenie na ich previnenia, potrestá ich hriechy.” „Dni Gibei“ súvisia s hrubým hriechom, ktorý sa tu odohral počas sudcov. Správa v 19. kapitole knihy sudcov obsahuje popis sexuálnych zvrhlíkov „bezcenných“, ktorí chceli sogomizovať muža, ktorý zostal cez noc ako hosť v Gibei. Namiesto toho im však muž dal konkubínu a sexom pobláznený dav ju nakoniec znásilnil k smrti. Muž pobúrený krutosťou rozrezal telo mŕtvej ženy na dvanásť častí a poslal kus každému z dvanástich kmeňov. Výsledkom bolo, že všetky kmene Izraela boli šokované krutosťou zločinu a prišli proti pokoleniu Benjaminovi a požadovali, aby im odovzdali vinníkov z Gibei, aby boli zabití v súlade so zákonom.

Sudcovia 20:13 hovorí: “Vydajte tých naničhodníkov z Gibey, aby sme ich usmrtili a odstránili zlo z Izraela.“ Avšak verš ďalej hovorí: “Ale Benjamínovci nechceli počúvať svojich izraelských bratov.” V dôsledku bláznivého odmietnutia spravodlivosti Benjaminovej vybuchla vojna; V dôsledku toho bolo mesto Gibea vypálené na zem a kmeň Benjaminovcov bol takmer zlikvidovaný z existencie. Treba však poznamenať, že Jehova sankcionoval vojnu proti Benjaminovi. Dnes sa medzi Jehovovými svedkami stalo niečo podobné strašnému sexuálnemu zločinu v Gibei – iba v oveľa väčšej miere. Ako už bolo spomenuté, v posledných rokoch sa v organizácii objavili tisíce prípadov zneužívania detí. A rovnako ako v prípade pôvodného sexuálneho zločinu v Gibei sa do veľkej miery zverejnil škandálny problém pedofilov Strážnej Veže. Najprv je však potrebné zdôrazniť, že sexuálny zločin v Gibei nebol príčinou občianskej vojny – a nebol to ani dôvod, ktorým Jehova upozornil na Gibeahovu chybu o niekoľko storočí neskôr. Keby benjaminiti predviedli vinníkov, aby boli popravení, ako to predpisuje zákon, sexuálny zločin, akokoľvek šokujúci, by sa možno v Biblii ani nespomínal. Ale to bolo Benjamínovcov tvrdohlavé odmietnutie povolenia justície, ktorá bolo skutočným hriechom Gibei!

Podobne aj Strážna Veža a Svedkovia Jehovovi boli úplne skazení ako kedysi v Gibea a tvrdohlavo odmietajúc spravodlivosť v očiach Božích v mene mnohých tisícov detí Svedkov Jehovových, ktorí boli prenasledovaní pedofilmi a násilníkmi v zboroch. Ako “hlboko skĺzla” Strážna Veža, aby na seba priniesla zničenie? Zoberme si niekoľko faktov: Spoločnosť vedie tajnú databázu s menami viac ako 20 000 pedofilov. A tak ako Benjaminiti, aj organizácia urobila všetko, čo je v jej silách, aby ochránila sexuánych predátorov deti pred dôsledkami pre ich zločiny!

Rovnako ako politika Strážnej Veže a ako to dokazujú mnohé skúsenosti, zhromaždenia a často ani členovia rodiny nie sú varovaní, keď je podozrivý pedofil v ich strede. V mnohých prípadoch bolo obetiam oznámené, aby nevolali políciu, aby informovali o zločinoch, ktoré boli proti nim spáchané, a v prípade, že tak urobia, bolo im hrozené vylúčením. A aj keď sú násilníci disciplinovaní, sú často čoskoro obnovení ako členovia a kongregácia sa nikdy nedozvie o povahe ich hriechu – čím ohrozuje viac detí! V dôsledku tohto tichého kódexu je Strážna Veža priamo zodpovedná za to, že zneužívateľom dáva útočisko, aby mohli praktizovať svoje zločiny na Jehovových nevinných baránkoch. Berúc do úvahy, že hriech Gibei zahŕňal relatívnu hrsť prevrátených naničhodníkov, ale iba jednú obeť, môžeme začať s aproximáciou Jehovovou nevôľou nad tým, že Strážna Veža nedokázala lepšie chrániť tie deti, ktoré im Jehova zveril!

Jeden z hovorcov Strážnej Veže uvádza, že Strážna Veža zverejnila veľa informácií, ktoré majú rodičom pomôcť chrániť ich deti pred pedofilmi. Je pravda, že v literatúre Strážnej Veže je skutočne niekoľko článkov na tému prevencie zneužívania detí. Väčšina článkov sa však priamo nezaoberá problémom pedofílie medzi svedkami Jehovovými; ani osobitne neupozorňujú rodičov na nebezpečenstvo zvnútra zborov. Článok Strážnej Veže s názvom „Nenáviďme to, čo je zlé“ sa konkrétne zaoberá prípadmi, keď sa jeden z Jehovových svedkov dopustí činu zneužívania detí, ale v článku sa jasne neuvádza, že obeťou môže byť veľmi dobre aj dieťa v zhromaždení.

Oddelenia pre styk s verejnosťou a právne oddelenia Strážnej Veže sú zjavne zamerané na rozvíjanie zavádzajúceho dojmu, že páchateľmi zneužívania detí nie sú ani Jehovovi svedkovia; alebo ak sú, ich obete nie sú. Ako príklad môžeme uviesť, apríl 8, 1999, Prebuďte sa! časopis má článok s názvom „Kto bude chrániť vaše dieťa?“ V článku 4 sa uvádza: „Pomysli na srdcový zlom rodičov, ktorí príliš neskoro zistili, že ich deti zneužívali dôveryhodní kňazi, učitelia alebo dokonca blízki členovia rodiny. Bolo by dobré, keby ste sa ako rodič opýtali sami seba: ‘toleruje moja cirkev zneužívanie detí? Je moje náboženstvo pevne držané vysokých morálnych zásad’? Odpovede na tieto otázky vám môžu pomôcť pri výbere rozumných rozhodnutí pri ochrane vašich detí.“

Berúc do úvahy, že Prebuďte sa! je napísaný predovšetkým pre Jehovových svedkov, je veľmi nepravdepodobné, že deti svedkov Jehovových budú niekedy sexuálne obťažované „dôveryhodnými kňazmi“. A ako je dobre známe pre Strážnu Vežu je, že Jehovoví svedkovia obťažovali mnoho tisícov detí rodičov Jehovových svedkov; a áno, niektorým páchateľom boli dôveryhodní starší a služobníci a inak rešpektovaní bratia v zhromaždení! Po celé roky sa šírili zvesti, že dokonca aj rešpektovaný člen Riadiaceho Orgánu sa v osemdesiatych rokoch dopúšťal sexu s chlapcami z Betelu, a hoci nakoniec opustil Bethel, zostal do svojej smrti dozorcom!

Ak sa Strážna Veža skutočne zaujíma o pomoc rodičom Jehovových svedkov pri ochrane ich detí pred pedofilnými predátormi, prečo Prebuďte sa! článok neupozorňuje rodičov, aby boli pozorní pred opustením svojho dieťaťa s bratmi v zhromaždeniach? Určite by to bolo čestné a zodpovedné konanie – keď si uvedomíme, že Strážna Veža si je plne vedomá toho, že v zhromaždeniach svedkov Jehovových číhajú tisíce pedofilov. A namiesto toho, aby som položil otázku „toleruje môj zbor zneužívanie detí alebo ho zakrýva?“, Prečo nepredstaviť oveľa relevantnejšiu otázku: „toleruje moje miestne telo starších” alebo zakrýva zneužívanie detí?“ Pokrytectvo Strážnej Veže je desivé, a preto musel Jehova cez Ozeáša 10: 2 uviesť: Srdce Izraelitov je pokrytecké, no teraz budú uznaní za vinných.” Veru, Betel „hlboko zasiahla skazenosť“ Jehovovho ľudu svojou vlastnou zradou a pokrytectvom!

Súdne procesy sa množia ako burina

Zatiaľ čo právnici a úrad pre styk s verejnosťou v Strážnej Veži sľubujú dôverujúcim rodičom, že Strážna Veža vždy urobila všetko, aby ochránila deti pred prenasledovaním pedofilmi, mnoho obetí zneužívania však trvá na opaku. Viac znepokojujúci je aj Jehova Boh. Je zaujímavé, že v novej medzinárodnej verzii Biblie hovorí Ozeáš 10:4: Hovoria prázdne slová, krivo prisahajú a uzatvárajú zmluvy. Nespravodlivosť bujnie ako jedovatá burina na zoranom poli.” Podľa proroctva Ozeáša sa v zoranom poli objavujú početné súdne spory proti zhromaždeniam svedkov Jehovových a Spoločnosti biblických a strážnych traktátov ako burina – predovšetkým kvôli tvrdohlavému odmietnutiu Betavena robiť to, čo je správne. Ako je tiež vhodné, že Jehova prirovnáva svoju organizáciu k nemej, tvrdohlavej krave a hovorí v Ozeášovi 4:16: Izrael je tvrdohlavý ako tvrdohlavá krava. Bude ho Jehova pásť na rozľahlej pastvine ako baránka?” A znova v Ozeášovi 9:15: Pre ich zlé skutky ich vyženiem zo svojho domu a už ich nebudem milovať. Všetky ich kniežatá sú spurné.”

Právna rada Strážnej Veže tvrdohlavo trvá na súdoch v USA, že starší svedkovia Jehovovi nenesú žiadnu zodpovednosť za hlásenie podozrivých osôb, ktoré sa dopustili zneužitia, úradom. A nielen to, právnici Strážnej Veže dokonca tvrdia, že starší nemajú skutočnú zodpovednosť za ochranu členov pred zneužívaním. To, či súdy s týmto právnym tvrdením súhlasia alebo nie, je irelevantné, pretože je pravda, že v rámci všeobecného systému vecí, do ktorých boli súdne spory zaradené, je sporná vec relatívne bezvýznamná. Aká obrana však budú mať Betelovi právnici prítomní pred Najvyšším nebeským súdom, keď budú vyzvaní, aby sa zodpovedali za tisíce nevinných detí, ktoré boli znásilnené počas ich služby? Ozeáš 4:1 vyvoláva sudcu súdu: Počuj Jehovovo slovo, ľud Izraela! Jehova sa súdi s obyvateľmi krajiny, lebo v krajine niet pravdy ani vernej lásky a nikto nepozná Boha.”

Svedkovia Jehovovi môžu predpokladať, že poznajú Boha. Znamená to však, že iba poznať Božie meno a že on a Ježiš netvoria dve tretiny trojice, nevyhnutne znamená, že človek pozná Boha? Nie, vôbec nie. Poznanie Boha zahŕňa omnoho viac. Skutočná znalosť Jehovu spočíva v prijímaní a praktizovaní jeho ciest pri napodobňovaní jeho činov. Keďže sa Boh vyhlasuje ako ochránca utláčaných a vyžaduje, aby sudcovia jeho ľudu predniesli súdne spory pre siroty a vdovy predovšetkým, je zrejmé – odráža sa v bezohľadnom zanedbávaní spoločnosti pre blaho detí – že Jehovovo posúdenie situácie je úplne správne – v krajine nie je známosť Boha zrejmá! V dôsledku svojich hriechov budú Betelitskí inštitucionálni proroci a uctievaná organizačná matka spolu s všetkými tými, ktorých Jehova v súčasnosti uznáva za svoj ľud, umlčaná pri nadchádzajúcom súde, dokonca aj keď Ozeáš 4: 5-6 predpovedá: Potkneš sa za bieleho dňa, akoby bola noc, a prorok sa potkne s tebou. A tvoju matku umlčím. Môj ľud bude umlčaný, lebo ma nepozná. Keďže si odmietol spoznať ma, ja odmietnem teba a už mi nebudeš slúžiť ako kňaz. A keďže si zabudol na zákon svojho Boha, ja zabudnem na tvojich synov.” Ale organizačná modloslužba a nespravodlivosť nie sú úplným meradlom Betavenovho hriechu. Je toho viac!

Do Egypta a Asýrie odišli

Jehova pri mnohých príležitostiach zachránil svoj ľud pred mocnými nepriateľskými krajinami. Vykonávanie rozsudkov Jehovových proti faraónovmu Egyptu počas Exodusu stojí dodnes ako svedectvo o Božej moci a horlivosti, ktorú má pre svoj ľud, aj keď im Jehova pripomenul túto skutočnosť v Ozeášovi 13:4-5: Ale ja som Jehova, som tvojím Bohom od čias, keď si bol v Egypte. Iného Boha okrem mňa si nepoznal, niet iného záchrancu. Staral som sa o teba v pustatine, vo vyprahnutej krajine.” Nakoniec však Izrael už neveril svojmu Bohu, aby ho chránil, a tak sa snažil nadviazať politické spojenectvo so svojimi nepriateľmi – hlúpo si predstavil, že „mier“ so svetskými nepriateľmi by mu nejako poskytol bezpečnosť. Aký poľutovaniahodný nedostatok viery preukázali izraelskí králi, keď uzavreli zmluvy so stúpajúcou asyrskou ríšou a hľadali priazeň Egypta: Efraim je ako hlúpa, nerozumná holubica, raz volá Egypt, raz uteká do Asýrie.” – Ozeáš 7:11.

Je zaujímavé, že Ozeáš 11:1 hovorí: Keď bol Izrael chlapcom, miloval som ho. Z Egypta som povolal svojho syna.” To sa týka aj založenia kresťanstva. Biblia, Matúš, osobitne poznamenala, že proroctvo Ozeáša sa naplnilo, keď bol Ježiš, Syn Boží, z Egypta povolaný aj potom, čo bolo Márii a Jozefovi povedané, aby tam utiekli s dieťaťom, aby unikli Herodesovmu infanticídnemu hnevu. Je teda zjavné, že odkaz Jehovu na „keď bol Izrael chlapec“ sa vzťahuje aj na založenie duchovného Izraela. A rovnako ako doslovný národ Izraela v jeden čas dôveroval Bohu, ale potom išiel na scestie, duchovný Izrael by išiel tou istou cestou degenerácie, takže všetky veci nie sú také, aké by mali byť v čase Božej inšpekcie. Skutočne ten istý model beznádeje a domýšľavej neposlušnosti bol dnes vystavený vedením spoločnosti Strážna Veža.

Existuje mnoho dôvodov veriť, že Jehova požehnal prácu Svedkov Jehovových a vyslobodil ich od mnohých mocných náboženských a politických nepriateľov – rovnako ako to robil s Izraelom v staroveku. Skromným začiatkom medzinárodných biblických študentov bolo moderné letničné oživenie primitívneho kresťanstva. Napríklad trýznivé svedectvo Jehovových svedkov v nacistickom Nemecku a Rusku, ako aj skúsenosti z mnohých ďalších krajín vrátane Malawi, sú skutočne inšpirujúce a sú dôkazom Jehovovej podpory a osobnej starostlivosti. Ročenky a iné publikácie svedkov Jehovových majú doslova tisíce skúseností, ktoré ukazujú, že Jehova požehnal svoj ľud v malých a veľkých veciach.

Napriek všetkému, čo Boh urobil v mene svojho ľudu v modernej dobe, v roku 1992 Strážna veža podpísala politickú alianciu s OSN a stala sa politickým obhajcom globálnej agendy OSN. Ako všetci svedkovia Jehovovi vedia, StrážnaVveža už mnoho rokov identifikovala Organizáciu Spojených národov ako diabolské falšovanie kráľovstva a ako „odpornú vec“ v Božích očiach. Vďaka tomu je zradná a duplikátna aliancia Strážnej Veže s Organizáciou Spojených národov ohavný, hanebný a nezákonný čin podľa Božích štandardov. V Jehovovom odhade nie je nič iné ako to, čo urobili Izraeliti, keď sa úmyselne venovali ohavnému uctievaniu Baala alebo sa spojili s okolitými národmi. Ako to platí pre moderného duchovného Izraela: Ale odišli za Baalom z Peoru, zasvätili sa tej hanebnosti a stali sa odpornými ako to, čo milovali.” – Ozeáš 9:10.

Strážna Veža si je dobre vedomá toho, že podmienky priateľstva s Jehovom sú nezameniteľné! Kristovo kráľovstvo nie je súčasťou tohto sveta, a ak by nejaký kresťan chcel byť iba priateľom tohto sveta, nevyhnutne sa stáva Božím nepriateľom. Z tohto dôvodu sa Jehovovi svedkovia dôsledne vyhýbajú zapojeniu sa do politiky a sú dokonca ochotní zomrieť, skôr ako ohroziť svoju kresťanskú vernosť porušením Kristovej zmluvy, ktorá vyžaduje, aby kresťania neboli súčasťou diablovho náboženského alebo politického systému. Hranice svetského zapojenia sú veľmi dobre definované. Napriek týmto vedomostiam sa Riadiaci Orgán Svedkov Jehovových, zastupujúci pomazanú kongregáciu duchovného Izraela po celom svete, zaviazal, že podpíšu dohodu o partnerstve s moderným náprotivkom asýrskeho kráľa!

Je to, akoby organizácia zdvihla hraničné značky a nezákonne posunula duchovnú hranicu; Vystúpili na cestu, aby upokojili nepriateľa, presne ako napísal Jehovov prorok: Judské kniežatá sú ako tí, čo posúvajú medzu. Vylejem na nich svoj hnev ako vodu. Efraim je utláčaný, je drvený oprávnene, lebo sa rozhodol nasledovať svojho nepriateľa.” – Ozeáš 5:10, 11. Ako mimovládna organizácia Strážnej Veže v spolupráci s Organizáciou Spojených národov predstavuje to, čo Biblia nazýva zmluvou – záväznou dohodou. Ako je to možné, slová proroka: Efraim sa živí vetrom, celý deň sa naháňa za východným vetrom. Šíria sa v ňom lži a násilie.” – Ozeáš 12:1.

Bohužiaľ, všetci svedkovia Jehovovi sa tiež nevedomky zúčastnili na Betelinovej bezbožnej akcii. Pretože vydavatelia a priekopníci distribuovali desiatky miliónov kópií Strážnej veže a Prebuď sa! časopisov v službe, veľa článkov napísaných špeciálne za účelom šírenia propagandy OSN, všetci svedkovia Jehovovi sa stali v Božích očiach vinnými. Toto je v súlade s vlastne dobre formulovaným princípom zodpovednosti spoločenstva v Strážnej Veži, ako je uvedené v článku Strážna veža z 15. novembra 1973 , ktorý vyhlásil: „[Jehovovi kresťanskí svedkovia] nechcú mať podiel na spoločenskej zodpovednosti za hriechy a korupciu politiky. Vedia, že tí, ktorí sa chránia pred takými svetskými nečistotami, budú tí, ktorých Boh zachová vo svojom novom poriadku.“

Vlastné slová Strážnej Veže odsudzujú Jehovových svedkov za ich hriech! Aké tragické! Rovnako ako popisuje Ozeáš 5: 1-2, vedenie organizácie sa stalo osídlom tým, že rozšírilo svoju sieť na všetkých Božích ľudí; postavili celú organizáciu pod súd Jehovu! Napriek tomu sa Betel posmieva myšlienke, že v súvislosti s ich nemorálnou aférou s mimovládnymi organizáciami bolo niečo nevhodné. Niektorí očividne predpokladajú, že vedúci ľudia nemôžu prísť o Božiu láskavosť, pretože „otrok“ už bol (podľa Strážnej Veže) vymenovaný za všetky majetky pána. Strážna Veža dôveruje poradenstvu a správaniu svojich neprimerane uctievaných starších mužov a právnikov. Ozeášovo proroctvo znovu razantne popisuje situáciu a hovorí: Ale vy ste zasievali skazenosť a zožali ste nespravodlivosť, jedli ste ovocie podvodu. Spoliehali ste sa sami na seba, na množstvo svojich bojovníkov.” – Ozeáš 10:13.

Ako medvedica ktorá prišla o mláďatá

Ako navrhuje Jehova napraviť žalostný stav, do ktorého sa jeho ľud zaplavil hlboko, aby obnovil svoj vzťah s nimi? Na Ozeášovi 13: 7-8 Boh odpovedá: Budem k nim ako mladý lev, ako leopard, ktorý číha pri ceste. Napadnem ich ako medvedica, ktorá prišla o mláďatá, a rozorvem im hruď. Zožeriem ich tam ako lev, divé zviera ich roztrhá.” Medvedica, ktorá bola oddelený od svojich mláďat, je pravdepodobne jedným z najúžasnejších zvierat na Zemi! Takto zbavený medveď nemôže byť upokojený alebo upokojený! Zatiaľ čo Strážna Veža môže mať sklon predpokladať, že nepríjemné stretnutie opísané v Ozeášovi 13: 7-8 sa nevzťahuje na pravých kresťanov, kontext naznačuje inak. Je zrejmé, že účelom Božieho trhania a “rozorvením ich hrude” nie je zničiť, ale disciplinovať a obnoviť. Boh, ktorý sa stretáva so svojím ľudom ako lev, leopard a divoký medveď, ktorý stratil svoje mláďatá, má priamy vplyv na konečné prepracovanie Jehovových zámerov vyprodukovať kráľovstvo verných kňazov z hriešneho ľudstva.

Ako sa to dá považovať za pravdivé? Pretože Ozeáš 13:14 ďalej hovorí: Vykúpim ich z moci hrobu, vyslobodím ich zo smrti. Smrť, kde sú tvoje ostne? Hrob, kde je tvoja ničivá sila? No teraz nebudem mať zľutovanie.” V 15. kapitole 1. Korinťanom apoštol Pavol citoval priamo z Ozeáša 13:14 a použil ho na vzkriesenie svätých počas poslednej trúbky. Preto je prostriedkom, ktorým Jehova opravuje vzťah so svojím duchovným národom podobným svojej manželke, vykúpením. Toto vykúpenie je možné vďaka smrti a zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista. Inými slovami, proroctvo Ozeáša predpovedá, že Boh zničí svoju pozemskú organizáciu a vytvorí novú, neporušiteľnú, nebeskú organizáciu vyrobenú zo 144 000 vykúpených z ľudstva. Predošlé verše, Hosea 13: 12-13, poskytujú najzaujímavejší kontrast. Tieto dva verše znejú: Na Efraimovo previnenie sa nezabudne, jeho hriech je dobre uschovaný. Pocíti pôrodné bolesti. No je to nerozumné dieťa – i keď už prišiel čas, aby sa narodilo, neopúšťa lono.” Ako je možné, že na jednej strane prirovnáva Jehova kruté cesty svojho vznešeného národa k žene, ktorá porodí svojich synov, a hneď v nasledujúcom verši Boh hovorí, že ich vykúpi zo smrti? Ako súvisí narodenie a smrť Božích ľudí?

Izaiáš na tieto otázky vrhá svetlo. Izaiáš 26: 16-19 tiež hovorí o narodení a smrti a hovorí: Jehova, v nešťastí k tebe volali, tíško prosili a vylievali si srdce, keď si ich trestal. Pre teba, Jehova, sme sa cítili ako tehotná žena pred pôrodom, ktorá sa zvíja a kričí v bolestiach. Otehotneli sme a mali sme pôrodné bolesti, ale porodili sme iba vietor. Krajine sme nepriniesli záchranu a nenarodili sa noví obyvatelia krajiny. „Tvoji mŕtvi ožijú, mŕtve telá môjho ľudu vstanú. Prebuďte sa a radostne volajte, vy, čo ležíte v prachu! Veď tvoja rosa je ako ranná rosa a zem vydá mŕtvych, aby mohli znovu žiť.” V proroctve sa rozprávajú dve entity. Izaiáš prostredníctvom inšpirácie zaznamenáva rozhovor medzi pomazanými a Jehovom, ktorý sa uskutoční počas veľkého utrpenia. To je, keď Boží ľud obráti svoju pozornosť na neho – keď sa stanú predmetom jeho disciplíny. Podľa očakávaní Strážna Veža tvrdí, že proroctvo sa splnilo v roku 1919. V komentári vyššie uvedeného verša izraelský zväzok hovorí:

„Aká demonštrácia Jehovovej sily! Aká veľká demonštrácia bola, keď sa tieto slová splnili v duchovnom zmysle v roku 1919!“ Z kontextu je však zrejmé, že proroctvo sa nesplnilo v roku 1919. Je to zrejmé z toho, že v nasledujúcom verši v Izaiášovi sa uvádza: Vojdi, ľud môj, do svojich vnútorných miestností a zavri za sebou dvere. Na chvíľu sa skry, kým neprejde Boží hnev. Lebo Jehova vychádza zo svojho príbytku, aby účtoval s obyvateľmi zeme za ich hriechy. Zem odhalí krv, ktorá na nej bola preliata, a už nebude skrývať svojich zabitých.“ – Izaiáš 26:20, 21. Z kontextu teda vyplýva, že čas na výchovu Božieho ľudu je bezprostrednou predohrou k vykonaniu Jehovových rozsudkov v Armageddone. Aký je význam vyššie uvedeného textu? Vo veľmi symbolických obrazoch Izaiášovo proroctvo zobrazuje zúfalú situáciu, ktorá príde na Kristovo zhromaždenie a bude vyzerať , akoby sa všetko stratilo. Bude to, akoby žena v práci nemohla dieťa jednoducho vydať. Aké kruto nepríjemné!

Takto to bude pre synov kráľovstva, keď prídu ku koncu svojho rozumu; uplatňujú svoju plnú moc na uskutočnenie Božej vôle ako organizácie a stále nedosahujú nádej na spásu. Vtedy odpovie Jehova a povie: Tvoji mŕtvi budú žiť. Moje mŕtvoly – vstanú.“ Vzkriesenie, ktoré Boh opisuje, nie je pozemským vzkriesením mŕtvych, pretože k tomu dochádza pred zničením bezbožných. Moja mŕtvola (singulárna), o ktorej hovorí Jehova, nemôže byť v okamihu začatia nebeského vzkriesenia nič iné ako telo Kristovo. Počas najtemnejšej hodiny, keď bude Izrael Boží produkujúci kráľovstvo čeliť zničeniu, oživujúci duch Jehovov sa stane ako osviežujúca životodarná rosa; privedú k nesmrteľnému životu apoštolov a svätých, ktorí až do tohto okamihu spia v prachu zeme. Zázrakom Všemohúceho Boha definitívne porodí svojich synov; ako „tí bezmocní pri úmrtí poklesnú pri narodení.“

Duch Jehovov bude pôsobiť aj na žijúcich svätých; transformovať ich v rámci prípravy na ich umieranie a zároveň na narodenie do nebeského kráľovstva. Nakoniec, aj keď sa vyvolení znovu narodia, sú stále v umierajúcom stave a musia byť vzkriesení, aby sa mohli znovu znovuzrodiť ako synovia živého Boha. Toto je posledné naplnenie Ozeáša 1:10, ktoré znie: “Izraelského ľudu bude ako morského piesku, ktorý sa nedá zvážiť ani spočítať.+ A na mieste, kde som im povedal: ‚Vy nie ste môj ľud,‘ im poviem: ‚Synovia živého Boha.‘” 12. kapitola Zjavenia podobne symbolizuje Božiu zmluvu podobnú žene, ktorá rodí kráľovstvo, a potom je nútená utiecť na púšť počas obdobia skúšok a trpkého prenasledovania.

Ozeáš používa rovnaké obrazy ako Zjavenie a hovorí v Ozeášovi 2:14: ‚Preto ju prehovorím, zavediem ju na pustatinu a budem sa jej láskavo prihovárať.” Je to tak, že Boh „Bude hovoriť so svojím srdcom“ rovnakým spôsobom, ako keď „roztrhne uzavretie ich srdca“ – ponižovaním svojich ľudí skrze protivenstvo. Keď Jehova vyjadril svoju hnev a rozhorčenie voči svojej cudzoložnej organizácii, vo svojej láske a súcite ich prosí, aby sa k nemu vrátili a v úvodných slovách 14. kapitoly Ozeáša povedal: Izrael, vráť sa k Jehovovi, svojmu Bohu, lebo si padol pre svoje previnenie.”

Napriek nevernosti svojho ľudu je Jehova Boh stále ochotný rozšíriť milosrdenstvo a usilovať sa o zmierenie so svojou organizáciou podobnou manželke. Aké povzbudivé je to pre svedkov Jehovových vedieť! Napriek ich pokrytectvu, modlárstvu, odpadlíctvu, duchovnému cudzoložstvu a tvrdohlavosti svojich vodcov je Jehova ochotný odpustiť, ak jeho ľud skutočne pokorne koná pokánie a „vracia sa k Jehovovi“ slovami, ktoré prosia o jeho priazeň. Aké úžasné je tiež vedieť, že Jehova bude stále plniť svoj účel v súvislosti s jeho kráľovstvom – napriek hlúposti a omylu svojho ľudu! Záverečné slová Hosea sa skutočne dotýkajú a ozývajú Izaiášovo proroctvo, keď prirovnávajú Jehovov osviežujúci životodarný duch k ľalii: Uzdravím ich z nevernosti. Budem ich milovať celým srdcom, pretože sa na nich už nehnevám. Budem pre Izrael ako rosa a on rozkvitne ako ľalia.” – Ozeáš 14:4, 5.