„Nech ťa nikto nezvedie, pretože nepríde, pokiaľ nepríde najprv odpadlíctvo a kým nebude odhalený muž bezzákonnosti, syn zničenia.“  – Apoštol Pavol –

Verní kresťania v apoštolskej dobe boli vo vysokom stave očakávania návratu svojho Pána. Koniec koncov, Ježiš a apoštolovia opakovane vyzývali veriacich, aby boli ostražití a pripravení na jeho návrat! To ich však urobilo obzvlášť zraniteľnými voči úskokom odpadlíkov, ktorí falošne tvrdili, že vzkriesenie už začalo a že bezprostredne hrozí deň Jehovov! Podvodníci vtedy mali očividne v úmysle oklamať bratov, aby verili, že Kristova parousia už začala, čo je očividne dôvod, prečo Pavol napísal Tesaloničanom toto nabádanie: Čo sa týka prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista a času, keď k nemu budeme zhromaždení, prosíme vás, bratia, nedajte sa rýchlo zmiasť ani rozrušiť, ak niekto tvrdí, že Jehovov deň je už tu, a to ani vtedy, keby vás presviedčal, že je to posolstvo od Boha alebo vyhlásenie či list od nás. Nedajte sa nikým a ničím oklamať, lebo skôr ako príde ten deň, musí nastať odpadnutie a prejaví sa človek nezákonnosti, syn zničenia.” – 2. Tesaloničanom 2:1-3.

Tak ako v pôvodných kresťanských zhromaždeniach, aj po mnoho desaťročiach boli Jehovovi svedkovia vo zvýšenom stave očakávania týkajúceho sa Jehovovho dňa. Ale opäť, to nie je nevyhnutne zlá vec, pretože Biblia nabáda kresťanov, aby mali na pamäti prítomnosť dňa Jehovu Boha! Avšak nebezpečenstvo je, ako zdôraznil Pavol v súvislosti s Tesaloničanmi, kresťanom, ktorí sú príliš horliví v očakávaní dňa Jehovu  Boha, môžu byť náchylní k tomu, že môžu byť otriasení dôvodmi a oklamní k prijatiu falošnej parousie. Skutočnosť, že kontext Pavlovho varovania silne naznačuje, že muž Bez Zákonnosti je zdrojom zdanlivo inšpirovanými správami, ktoré zvestujú, že „je tu deň Jehovov“, by mal dať svedkom Jehovovým dôvod na opatrné pozastavenie sa!

Aj keď Svedkovia Jehovovi pracujú pod dojmom, že Kresťanský klérus je kolektívnym človekom bezprávia, je nepopierateľné, že v súčasnosti z existujúcich všetkých takzvaných kresťanských skupín vyčnieva len jedna organizácia ako zdroj predpokladaných biblických „inšpirovaných výrazov“ ohlasujúca Kristovú prítomnosť! Táto organizácia je, samozrejme, spoločnosťou Strážna Veža! Presne tak, ako predpovedal apoštol Pavol, Strážna Veža je prostredníctvom nespočetných verbálnych správ vydávaných vo verejných rozhovoroch v kráľovských sálach a na zhromaždeniach a konvenciách a prostredníctvom autoritatívnych listov a publikácií podobných apoštolským listinám a publikáciami, Strážna Veža je jednoznačne nepopierateľným prameňom stálych správ, ktoré ohlasujú, že Kristova prítomnosť sa začala v roku 1914 a „že už je tu deň Hospodinov“!

Odpadlíctvo prichádza ako prvé

Apoštol ďalej rozpracováva a hovorí, že “človek nezákonnosti sedí v chráme Božom a verejne sa ukazuje, že je bohom.“ Písmo ukazuje, že Boží chrám je v každom danom čase celé telo pomazaných veriacich Kresťanov! Napríklad, apoštol Pavol napísal v 1 Korintským 3:16, ktorý povedal: “Neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? a v 2 Korintským 6:16 hovorí: “My sme chrámom živého Boha”! S ohľadom na to, že je zrejmé, že človek nezákonnosti nepredstiera, že len sedí v chráme Božom, ani nepredstiera, že sa posadil uprostred tých, ktorí len vyznávajú, že sú chrámom Božím, ako to tvrdí Strážna Veža! Nie, ale v skutočnosti je posadený uprostred Božieho duchovného chrámu! To znamená, že je v intímnej skupine pomazaných synov Božích. Nakoniec sa človek nezákonnosti bude povýši nad všetkých, vrátane vhlavy kresťanského zhromaždenia – samotného Krista!

Samotná skutočnosť, že inšpirované varovanie apoštola Pavla je adresované bratom vo viere, ktorí sú náchylní na to, aby ich zviedol svojimi úskokmi človek nezákonnosti, svedčí o tom, že človek nezákonnosti existuje v Kristovom zhromaždení! A keďže odpadnutie je bezákonnosť, jeho zdrojom musí byť človek nezákonnosti! A pretože muž bezprávia sedí v tom samom Božom chráme v čase, keď ho Kristus odhalí počas svojej parousie, duchovenstvo Kresťanstva nemôže tvoriť zloženého človeka bezákonnosti, ktorý sedí medzi Kristovými bratmi. V tomto okamihu nie je možné, aby duchovní Kresťanstva držali akúkoľvek cirkevnú autoritu nad skutočnými synmi kráľovstva!

Napriek tomu podľa apoštola Pavla má človek nezákonnosti takú autoritu nad bratmi! Na jeho posolstvá sa pozerajú ako na „inšpirované výrazy“ a jeho spisy sa vnímajú ako dokumenty s rovnakou autoritou ako tie, ktoré napísali samotní apoštolovia, a preto apoštol Pavol varoval bratov, aby týmto verbálnym posolstvám a listom nevenovali pozornosť, aj keď by sa javili “akoby od nás!“ Pretože, ako naznačil Pavol, človek nezákonnosti presvedčivo hovorí a píše s autoritou apoštolov a pôsobí v kongregácii, musí pochádzať z najvyšších úrovní organizácie. Odpadlíctvo, o ktorom Pavol predpovedal, že musí prísť ako prvé, nie je odpadlíctvo Kresťanstva, ktoré sa začalo pred storočiami a nakoniec nadobudlo podobu súčasného Kresťanstva. Odpadlíctvo, ktoré bezprostredne predchádza parúzii, sa koná medzi Kristovými pomazanými stúpencami a predsedá mu človek nezákonnosti!

Vzhľadom na všetko, čo sa doteraz zvažovalo v súvislosti s chybou doktríny Strážnej Veže z roku 1914, sa zdá, že Pavlovo inšpirované varovanie Tesaloničanom bolo napísané špeciálne pre Jehovových svedkov v tomto kritickom okamihu. Ale ak je to pravda, tak čo o predpovedanom odpadnutí, ktoré musí prísť nako prvé a odhalenie prítomnosti človeka nezákonnosti? Podľa zjavenia apoštola Pavla bude Kristovej prítomnosti a jeho konečnému prejavu vo svete predchádzať odpadnutie medzi pravými kresťanmi. Koniec koncov, odpadnutie má slúžiť ako ukazovateľ blízkosti dňa Jehovu Boha, alebo ako to povedal apoštol Pavol, tento veľký deň „nepríde, pokiaľ odpadnutie nebude na prvom mieste!“ Podľa vysvetlenia Strážnej Veže sa odpadnutie, ktoré predpovedal Pavol, uskutočnilo takmer okamžite po založení kresťanstva. A hoci niet pochýb o tom, že konglomerácia náboženstiev, ktoré tvoria Kresťanstvo, dnes vznikla v tej veľkej apostázii pred mnohými storočiami, Pavlovo varovanie však naznačuje, že sa musí objaviť ďalšie odpadnutie! Odpadnutie, ktoré nastane bezprostredne pred Kristovou prítomnosťou a veľkým dňom Jehovu Boha; odpadnutie vychádzajúce zvnútra samotného obnoveného kresťanského chrámu!

Hebrejské proroctvá v tomto ohľade potvrdzujú Pavlovo zjavenie. Najme 32. a 33. kapitola Izaiáša, hoci bola napísaná dlho predtým, ako sa Ježiš objavil na zemi, sa týkajú záverov Krista o zhromaždení počas jeho uzavretia. Napríklad Izaiáš 32:5.7 predpovedá vládu spravodlivého kráľa, keď hovorí: Hlupáka už nebudú nazývať šľachetným ani podliaka vznešeným, lebo hlupák bude hovoriť nezmysly a jeho srdce bude vymýšľať zlo, bude šíriť odpadlíctvo a hovoriť o Jehovovi klamstvá, hladného nechá hladným a smädného smädným. Prostriedky podliaka sú zlé, podnecuje k nehanebnému správaniu a klamstvom ničí biedneho, aj keď chudobný hovorí pravdu.”

Je dôležité, že proroctvo Izaiáša naznačuje, že pred príchodom kráľa, ktorý “bude vládnuť spravodlivo”, sa nezmyselný považuje za veľkorysého a „nenásytný muž“ sa považuje za ušľachtilého. Napriek tomu sa hovorí, že „pracuje na odpadlíctve a hovorí proti Jehovovi nezmysly“, aby spôsobil, že „smädný človek odíde bez toho, aby sa napil“ počas manifestácie Krista! Izaiáš tiež naznačuje, že kráľ, ktorý „bude vládnuť za spravodlivosť“, nakoniec odsúdi mužov, ktorých si Boží ľud veľmi váži! Pozoruhodné je aj to, že „bezzasádový človek“ je v autoritárskej pozícii, pretože v Písme sa hovorí, že „dal radu za činy voľného správania“. Tiež to, že je schopný poprieť „smädnému“ nápoj, naznačuje, že sa považuje za osobu schopnú poskytovať duchovný nápoj. Skutočnosť, že „bezzasádový človek“ sa považuje za veľkorysého a vznešeného, ale napriek tomu hovorí proti Jehovovi, čo je nepraktické, určite potvrdzuje to, čo apoštol Pavol odhalil, pokiaľ ide o zákerný vplyv človeka nezákonnosti na bratov.

Vzhľadom na skutočnosť, že vedenie Strážnej Veže nesporne učí podvody týkajúce sa prítomnosti Krista v roku 1914, svedkovia Jehovovi ich všeobecne považujú za veľkorysých a vznešených mužov a hľadali od nich radu, duchovné jedlo a pitie, „Je to samotná Spoločnosť, ktorá je určená na to, aby postihnutých zničila nepravdivými výrokmi“. V skutočnosti sa Spoločnosť neustále povýšovala na svedkov Jehovových ako pozemský nástroj Boha a veľkorysý poskytovateľ úplnej miery duchovného jedla a bola prijatá a sáma seba uznáva, že je Verným a Rozvážnym Otrokom, ktorý bol vymenovaný nad všetkym majetkom Pána Ježiša Krista! Ako však môže Strážna Veža „hovoriť proti Jehovovi, čo je spurné“?

Ako sa uvádza v predchádzajúcej kapitole, za jeden príklad uvážte nezmyselné učenie propagované Strážnou Vežou, že Svedkovia Jehovovi teraz žijú v duchovnom raji – to aj napriek mnohým zlám, ktoré trápia organizáciu. Tým, že tvrdia, že Jehova už ustanovil duchovný raj v Organizácii plnej s obťažovaním detí a mnohými ďalšími formami zla a nemorálnosti, tak títo muži nepriamo pripisujú zlo v Organizácii Bohu, pretože zjavne nemôže zabrániť alebo sa rozhodnúť nedovoliť zlým mužom loviť jeho ľud dokonca aj v bezchybnom raji, ktorý údajne poskytoval! Skutočne tí, ktorí tvrdia, že v organizácii svedkov Jehovových existuje duchovný raj, hovoria naprosto nezmyselne! „Jeho nástroje sú zlé“ v tom zmysle, že používa ľudské uvažovanie a iba organizačné vyhlášky na založenie nebeského kráľovstva nad tými, ktorí sú pod jeho vplyvom!

To, že odpadlíci žijú na najvyššej úrovni v rámci zboru až do času, keď bude zapálený požiar a zničí ich, je zrejmé aj z 32. kapitoly Izaiáša; čkde Boží súd zahŕňa tých, čo sú „ďaleko“, čo sú na okraji Organizácie aj tých „ktorí sú blízko”, v Sione – v samom srdci Organizácie. To im povedal Jehova: “Počali ste seno, porodíte strnisko. Vaše zmýšľanie vás strávi ako oheň. Národy budú vypálené ako vápno, budú spálené ohňom ako vyťaté tŕnie. Vy, čo ste ďaleko, počúvajte, čo urobím! A vy, čo ste blízko, spoznajte moju moc! Hriešnici na Sione sa desia, odpadlíci sa trasú: ‚Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri neuhasiteľných plameňoch?‘” – Izaiáš 33:11-14. Svedkovia Jehovovi síce môžu byť slepí voči odpadnutiu tých, ktorých v súčasnosti považujú za veľkorysých a vznešených mužov, Jehova však nie je slepý. Svoju moc ukáže ohňom na „seno“ a „strnisko“ horľavých učení, ktoré si nahromadili tí, ktorí tvrdo pracujú na odpadnutí. “Neuhasiteľné plamene” raz a navždy očistia Sion – to znamená zhromaždenie Kristovo – nezákonných ľudí a ich bezcenné učenia.

Syn zničenia

Pavol tiež označoval človeka nezákonnosti za „syna ničenia“. Je dôležité, že jediné iné miesto v Písmach, kde sa táto veta používa, je v spojení s Judášom Iškariotským. V Jánovi 17:12 Ježiš modlil: “Keď som bol s nimi, bdel som nad nimi pre tvoje meno, ktoré si mi dal. Chránil som ich a ani jeden z nich nie je stratený, okrem syna zničenia, aby sa splnil výrok z Písma.” Jedno proroctvo, ktoré sa naplnilo v Judášovi, bolo Žalm 41: 9, ktoré znejú: Ešte aj môj blízky priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedol môj chlieb, sa obrátil proti mne.” Tiež  Žalm 109:8 hovorí o Judášovi ak o prorockom synovi ničenia. Znie: Dní jeho života nech je málo, jeho úrad dozorcu nech prevezme iný.”

Je zrejmé, že na to, aby sme prezradili dôveru iných, je najprv potrebné získať ich dôveru. Rovnako ako pôvodný syn zničenia bol dôveryhodný a verný spolupracovník Krista a dozorca spolu s ďalšími 11 apoštolmi, tak aj podľa vzoru pôvodného syna ničenia musí byť človek bezzákonia človek alebo skupina mužov, ktorí sú v dôveryhodných pozíciách dohľadu medzi pravými Kristovými nasledovníkmi! Rovnako ako Judáš sedel pri tom istom stole a delil sa o chlieb z posledného veľkonočného jedla s Ježišom a apoštolmi, musí sa človek bezákonnosti podieľať na chlebe a víne spolu s pomazanými bratmi pri každoročnej Pamätnej Kristovej večeri. Moderný syn ničenia stojí v dôveryhodnej pozícii a je pripravený konať zradne a nakoniec sa stane očitým zradcom celého Kristovho zhromaždenia počas hodiny autority temnoty.

Je zaujímavé, že niektoré aspekty 109. žalmu sa nesplnili v Judášovi; ako napríklad 16. verš, ktorý hovorí: prenasledoval utláčaného, chudobného a zlomeného človeka a chcel ho usmrtiť.” Žalmy môžu dobre opísať konečný výsledok deštruktívnej prítomnosti človeka bezákonnosti! Počas vypuknutia obdobia problémov, ktoré sú pred nami, sa nepochybne rozšíri zmätok a odrádzanie. Žalm 10: 9-10 hovorí o chorých a odrádzajúcich od toho, kto sa stane obeťou koristi. Žalm znie: Číha vo svojej skrýši ako lev v brlohu, čaká, aby chytil bezmocného. Zmocňuje sa ho a zaťahuje svoju sieť. Jeho zdrvená obeť klesá k zemi, nešťastníci končia v jeho pazúroch.” Kresťanskí spisovatelia predpovedali, že animalistickí muži by v posledných dňoch prenikli do Kristovho stáda. Júda ich prirovnal k ponoreným skalám pod vodou, ktoré sú potenciálnymi kameňmi úrazu pre neopatrných kresťanov!

Rovnako ako apoštolovia nevideli Judášovo vychýlenie – dokonca ani potom, keď mu Kristus dal počas veľkonočného jedla identifikačný kúsok – je možné, že ten, ktorý sa vo svojej tajnosti skrýva ako lev v brlohu, sa môže dobre vzťahovať na človeka bezákonnosti ktorý až do tohto bodu zostal ukrytý ako nočný dravec v rámci Organizácie. Bod, v ktorom sa jeho sieť pritiahne k Jehovovi nič netušiacími, bude počas parousie; keď predpovedaná narastajúca apostázia a bezprávie v organizácii spôsobí ochladenie lásky väčšieho počtu svedkov. Ak nepôjdu veci, ako očakávajú Jehovovi svedkovia, nepochybne mnoho z nich bude sklesnutých a stratia vieru! V 109. žalme, 20. verš, sa o Kristových zradcoch hovorí v množnom čísle, ako tí, ktorí odporujú Kristovi a hovoria proti nemu zle. 29. verš takisto vydáva Jehovovu kliatbu proti tým, ktorí odporujú Kristovi. Hebrejské slovo pre odporcu alebo odporcu je „satan“. Satanovo meno teda doslova znamená odporca alebo protivník! Tento výraz sa spája aj s človekom bezákonnosti kde o ňom Pavol povedal: „Je to protivník.“ Inými slovami, človek bezákonnosti je protivník – Satan.

Náradie neužitočného pastiera

Ďalšie proroctvo, ktoré sa naplnilo v Judsku, bolo Zachariáš 11: 12-13. Na tomto mieste bolo predpovedané, že mzda neužitočného pastiera Jehovovho bude 30 kusov striebra, ktoré sa má hodiť do chrámovej pokladnice. Matúš 27: 3-5 zaznamenáva skutočné naplnenie tohto proroctva. Znie: Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, začalo ho trápiť svedomie. Vrátil 30 strieborných hlavným kňazom a starším a povedal: „Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv.“ Oni povedali: „Čo je nás do toho? To je tvoja vec!“ A tak odhodil strieborné peniaze v chráme, odišiel a obesil sa!”

Boh usporiadal proroctvá takým spôsobom, že niektoré drobné aspekty sa odohrali dlho pred tým, ako sa spĺnia oveľa väčšie detaily! Staré proroctvá teda iba poskytujú ďalší model toho, čo má nasledovať. Tak, ako bol Ježiš zradený pri ukončení svojho troi a polročného pôsobenia, pozemská služba tých, ktorí tvoria Kristovo telo, sa uzavrie ľsťou zradcov! Aj keď Zachariáš predpovedal, že pastier bude zasiahnutý tak, aby boli roztrúsené ovce, je to tak, že 11. kapitola Zachariáša prechádza oveľa podrobnejšie, akoby sa dalo jednoducho použiť na stádo prvého storočia. Napríklad Zachariáš 11: 4 znie: Toto hovorí Jehova, môj Boh: ‚Pas ovce určené na zabitie. Tí, ktorí ich kupujú, ich beztrestne zabíjajú. A tí, ktorí ich predávajú, hovoria: „Nech je chválený Jehova, lebo budem bohatý.“ Ich pastieri nemajú s nimi zľutovanie.‘”

Rovnako ako Judáš zradil Syna človeka bozkom za 30 kusov striebra, zlí pastieri, ktorí zradia ovce pre svoje vlastné obohatenie, tiež pokrytecky požehnali Jehovu Boha! To naznačuje, že vystupujú ako kresťanskí starší, aby získali autoritu nad dôveryhodnými ovcami. Zlí pastieri, ktorí predávajú ovce na porážku, zrejme tvoria zloženého človeka bezákonnosti! Aby sa človek bezákonnosti „posadil do chrámu Božieho“, je nevyhnutné, aby mu Jehova dovolil, aby mu na krátky čas úplne umožnil úplnú kontrolu nad jeho organizáciou. Zdá sa, že to predpovedá Zachariáš 11: 15-16, kde sa hovorí: Jehova mi povedal: „Teraz si vezmi náradie neužitočného pastiera. Lebo nechám krajinu v rukách pastiera, ktorý sa nebude starať o hynúce ovce,+ nebude hľadať mladé, ktoré sa stratili, ošetrovať zranené ani kŕmiť zdravé. Bude jesť mäso tučných oviec a strhávať im kopytá.”

Kto môžu byť „kupujúci“, ktorým nepotrebný pastier predáva Jehovove ovce? Zachariáš 11: 6 odpovedá: “Ani ja už nebudem mať zľutovanie s obyvateľmi tejto krajiny,‘ vyhlasuje Jehova. ‚Vydám každého do rúk jeho blížneho a do rúk jeho kráľa. Rozdrvia krajinu a ja ich nevyslobodím z ich rúk.‘“  Tento verš naznačuje, že súd nad Božím zhromaždení sa koná v súvislosti s časom utrpenia celého ľudstva. Zachariáš 11: 6 je v harmónii s mnohými inými proroctvami, ktoré neodhalili nič iné ako globálny bratovražedný holokaust ako posledný súd sveta!

Vplyv klamlivej moci

Keď sa vrátime k Pavlovmu proroctvu, 2 Tesalonickým 2: 9-12 predpovedá, do akej miery Boh umožňuje Satanovi vymýšľať „operáciu omylu“. Apoštol napísal: Ale prítomnosť človeka nezákonnosti bude dielom Satana, ktorý mu dá moc vykonávať mocné skutky, falošné znamenia a zázraky a všemožnými podvodmi klamať tých, ktorých čaká zničenie, pretože neprijali a nezamilovali si pravdu, ktorá by im priniesla záchranu. Preto Boh pripúšťa, aby pod vplyvom klamlivej moci uverili lži a aby boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale tešili sa zo zla.” 

Písmo naznačuje, že ak má byť človek zachránený pred nepriaznivým rozsudkom, musí preukázať „lásku k pravde“. Je však iba rozumné, že ak chce niekto milovať pravdu, musí najprv poznať pravdu. Svedkovia Jehovovi poznajú pravdu. Aspoň Jehovovi svedkovia dostali pevný doktrinálny základ, ktorý každému umožňuje rozvíjať pravú vieru v Jehovu Boha a Ježiša Krista. Takže „operácia lži“, ktorú Boh umožňuje „ísť k nim“, musí vyjsť medzi ľudí spojených s duchovným chrámom Božím. A keďže verš hovorí: „aby mohli byť súdení“, je zrejmé, že to súvisí s budúcim súdom Božieho domu. V kontexte teda „tí, ktorí veria v lož“, sú tí, ktorí sú pod vplyvom učenia, ktoré vychádza z človeka bezákonnosti týkajúceho sa falošnej parúzie. Ako varoval apoštol, na tento účel diabol “vykonáva mocné skutky, falošné znamenia a zázraky”! A za akým účelom? Opäť, s cieľom oklamať Kristových nasledovníkov, aby verili, že parousia už začala, a dať vieru človeku bezákonnosti ako uctievanému zdroju ezoterického poznania!

Ako už bolo povedané, skutočnosť, že Pavol povzbudzoval pravých kresťanov, aby sa rýchlo nevzdávali svojej viery a rozumu, je dôkazom toho, že mocné diela Diabla, klamlivé znaky a predchodcovia majú podvádzať pomazaných kresťanov. Koniec koncov, keďže celý svet už leží v Satanovej moci, ťažko by bolo potrebné, aby podvodník vytvoril mocné klamlivé diela a predzvesť, aby ešte viac oklamal podvodníkov, pravda? Nie. Satan už „uvádza do omylu celú obývanú zem“. „Operácia Satana“ je konkrétne určená na to, aby podviedla tých, ktorí patria k Jehovovi. Čo presne teda znamená „operácia Satana“?

Zoberme si nasledujúcu otázku: Malo by sa považovať za nejakú zvláštnu udalosť pre Satana Diabla, ktorý sa ukázal byť viac ako schopný dokázať sa v dávnych dobách prenasledovať uprostred Jehovových ľudí pomocou rôznych machinácií, najskôr implantovať predstavu v mysliach pôvodných pomazaných biblických študentov o tom, že rok 1914 je rokom určeným v proroctve, a potom – prostredníctvom „každého mocného diela“ – zorganizovať vypuknutie prvej svetovej vojny, aby sa kryla so zavádzajúcimi očakávaniami prehnane očakávaného Študenti Biblie?

Hoci medzi európskymi mocnosťami existovali po desaťročia nebezpečné politické a hospodárske súperenia, ktoré viedli k vypuknutiu vojny, vzhľadom na to, že požiar bol zapálený jediným výstrelom atentátnikovej pištole v auguste 1914, ukazuje relatívnu ľahkosť, s akou démonickí vládcovia mohli dosiahnuť takúto vec v presnom okamihu. A hoci ľudstvo bolo v dejinách pravidelne postihnuté morom a pandémiami, nikto by nemal naivne predpokladať, že je mimo rámec Diablovho temperamentu alebo schopnosti vykúzliť a rozšíriť odpornú nákazu, ako je španielska chrípka a zosúladť ju s vypuknutím Veľkej vojny! A tým sa vytvára ilúzia, že sa uvoľnili jazdci Apokalypsy. V dôsledku toho boli biblickí študenti rýchlo vytrhnutí zo svojich rozumných dôvodov a vzrušení svojimi očakávaniami.

Súdne procesy a prenasledovania, ktoré potom trápili ústredie Strážnej Veže, najmä neoprávnené uväznenie JF Rutherforda a spoločnosti a ich následné prepustenie z „babylónskeho zajatia“, slúžili ako „klamlivé znaky a predpovede“!  A oklamali vodcovstvo Strážnej Veže, aby teraz dôkladne presvedčili Jehovových svedkov, že Babylon Veľký už padol! A že hrsť medzinárodných biblických študentov, ktorí vtedy slúžili v ústredí Strážnej Veže a ktorá sa pokúsila zmocniť sa kontroly nad Spoločnosťou Strážnej Veže, ktorí boli následne prepustení z Betelu a následne viedli niekoľko nespokojných členov k odchodu z organizácie, Trasa Spoločnosti Strážnej Veže trvala dokonca približne tri a pol roka – od roku 1916 do roku 1919 – napodobňuje čas, časy a pol času (1 260 dní) určené v inšpirovanom proroctve. Ako diabolsky múdre! Zriadenie Ligy národov v roku 1919, ktorú potom niekoľko prominentných duchovných privítalo ako „politické vyjadrenie Božieho kráľovstva“, sa zdalo, že naplní aj proroctvo – ďalšie lživé „klamlivé znamenie“.

Neskôr v 20. rokoch sponzorovala Strážna Veža sériu výročných dohovorov a boli vydané rôzne uznesenia a vyhlásenia o božskom súde proti Satanovmu svetu. Aj keď na samotné vyhlásenia už dávno zabudli, najmä tí, proti ktorým boli pôvodne vydaní, tieto konvencie vyhlášky naďalej slúžia ako dôveryhodné „klamlivé znaky a predzvesť“; presvedčiť vzrušujúcich kresťanov, že vtedy zneli zemetrasiace trúby Apokalypsy. S nástupom nacizmu, holokaustu a druhej svetovej vojny sa Jehovovi svedkovia stali objektom začarovaného prenasledovania. Toto bolo prezentované ako presvedčivé znamenie, že Satan a démoni boli vyhodení z neba a zostúpení na zem, kde potom spustili „záplavu“ prenasledovania proti tým, ktorí sú svedkami kráľovstva.

Počas druhej svetovej vojny sa zdalo, že Strážna Veža tajne zvestuje „vzkriesenie“ vtedy zaniknutej Ligy národov vo forme Organizácie Spojených národov. Strážna Veža to dodnes používa ako príklad svojej predpokladanej schopnosti interpretovať proroctvo! Ale pretože podľa Zjavenia, oživenie obrazu šelmy z priepasti iniciuje rozsudok pre všetky národy sveta, je mimo realitu, že formácia Ligy národov alebo OSN by mohla byť splnenie proroctva Zjavenia. Namiesto zriadenia OSN, ktoré by plnilo proroctvo, by sa predpokladané prorocké „náhľady“ Strážnej veže mali považovať za „nespravodlivý podvod“.

Nič z toho nemá naznačovať, že spoločnosť Strážna Veža neslúži tiež Jehovovým zámerom. Naopak, samotná skutočnosť, že organizácia nesie meno Jehova a svedčí o Kristovi a nebeskom kráľovstve spôsobom, ktorý je pre kresťanstvo nemožné, robí z organizácie Strážna Veža najvyššiu prioritu pre podvracanie nepriateľskými agentami. A nezabúdať na to, že je v súlade s Božím zámerom umožniť, aby „operácia omylu“ kontrolovala kresťanské zhromaždenie, až kým Kristus nepríde so svojou anjelskou armádou, aby zničil všetkých nezákonných v jeho kráľovstve!

Oklamať podľa možnosti aj vyvolených

Pavlove varovania svojim bratom, pokiaľ ide o mocné diela, klamlivé znaky a zázraky, ktoré vznikli ako „satanova operácia“, iba podčiarkujú varovanie samotného Pána Ježiša, keď povedal: A ak vám niekto povie: ‚Pozrite, tu je Kristus!‘ alebo ‚Tam je!‘, neverte tomu. Lebo sa objavia falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby oklamali aj vyvolených, ak to bude možné. Vopred vás pred tým varujem. Preto ak vám ľudia povedia: ‚Pozrite, je na pustatine!‘, nechoďte tam. Alebo keď povedia: ‚Je vnútri v dome!‘, neverte tomu.” – Matúš 24:23-26. Nie je prehnané tvrdiť, že najdôležitejšou črtou podrobného znaku Kristovej prítomnosti sú opakované varovania vyvoleným, aby sa nenechali oklamať mnohými falošnými prorokmi a falošnými Kristami (pomazanými), o ktorých Ježiš povedal, že povstanú a preukážu „veľké príznaky a zázraky.“

Aj keď sa tu uvádza prípad, že klamstvo satanskéhej parousie je už v prevádzke, treba poznamenať, že Pánovo varovanie sa týka ešte väčšieho klamstva, ku ktorému dôjde počas skutočnej parousie. Skutočnosť, že Ježiš povedal, že „veľké znamenia a zázraky“ sprevádzajúce vzhľad falošných Kristov a falošných prorokov, by bola tak klamlivé, že bude existovať potenciál klamať aj vyvolených, je triezvým varovaním pre všetkých, ktorí očakávajú Kristovo návrat. Je však varovaním, že až do dnešnej chvíle je to stratené svedkom Jehovovým, ktorí boli zvedení k tomu, aby si predstavovali, že spoločnosť je ich neochvejným duchovným vodcom vo všetkých veciach.

Názor na odzbrojenie, že duchovenstvo je nejakým spôsobom zloženým človekom nezákonnosti, možno bezpochyby pripísať aj ľstivému vplyvu diabla na Organizáciu. Je zrejmé, že vyvolení nie sú v nebezpečenstve, že ich kňaz podvedie – nie teraz, ani v predstaviteľnom budúcom scenári. Prakticky všetci vyvolení Jehovovi svedkovia sú pod vplyvom organizačných kruhov spojených so Strážnou Vežou. Nezdôrazňuje táto skutočnosť výrazne Ježišove slová „Pozri! Varoval som ťa“?

Aj keď sú Jehovovi svedkovia vystrašení zo strany, ktorú spoločnosť Strážna Veža považuje za odpadlíkov a odporcov pravdy, oveľa väčšie duchovné nebezpečenstvo, ktoré predstavujú nepovšimnutí odpadlíci vo vedení organizácie, zostáva neobjasnené. Ako v prípade presl’vaných apoštolov, ktorí sa napodobňovaním svojho satanského majstra úspešne premenili na popredných ministrov spravodlivosti medzi kresťanským zhromaždením v Korinte, zdá sa, že šikovný Diabol sa opäť majstrovsky zmenil na osvieteného anjela v najvyšších kruhoch vedenia svedkov Jehovových. Koniec koncov, čo by mohlo byť klamlivejšie ako navrhnúť schému presvedčenia samotných Jehovových synov a dcér, že Ježiš už prišiel a dal vernému otrokovi jeho bezvýhradné schválenie!

Keď hovoríme skrze proroctvo Izaiáša v čase odhalenia jeho súdov, Jehova Boh pripomína tým, ktorých nazýva „mojimi svedkami“ jeho vernosť voči nim „keď medzi vami nebol nijaký cudzí boh“. „Podivným bohom“ medzi „mojimi svedkami“ nemôže byť nikto iný ako Diabol a jeho krutý človek bezzákonnosti, ktorý, ako predpovedal apoštol Pavol, bude sedieť v duchovnom chráme Jehovovom a verejne sa prejaví ako boh. Zatiaľ čo „podivný boh“ na jednej strane klamlivo presvedčil Jehovových svedkov, aby verili, že Diabol nemá vplyv na „Jehovovu viditeľnú organizáciu“, zatiaľ čo klamár vykonáva mocné znamenia, aby akreditoval svoj inštitucionálny idol pre účel podvádzania Jehovových svedkov k prijatiu a propagácii falošnej parousie; parousia vyrobená Otcom klamstva – samotným Diablom! Čo iné ako nepríjemný vplyv Satana môže vysvetliť pretrvávanie silného klamstva parousie, ktoré neúnavne oklamalo svedkov Jehovových do tejto chvíle?

Napriek tomu, ako už bolo povedané, je síce jasné, že Satanov najväčší podvod sa ešte len uvedie do prevádzky počas skutočného záveru. V tomto kritickom okamihu budú falošní Kristovia a falošní proroci presvedčivo tvrdiť, že Kristus je v „pustatine“ alebo vo „vnútorných komnatách“. („Vnútorné komory“ sa môžu ukázať ako vnútorné svätyne samotnej Spoločnosti, keď človek bezákonnosti sa vyhlasuje za boha.) Fáza je teraz nastavená, keď sa láska každého k pravde stane najťažšou skúškou, keď príde čas, aby sa oslobodil od falšovanej parousie Strážnej Veže, počas ktorej musí byť bezpochyby bezprostredne začatie skutočnej prítomnosti Ježiša Krista!

Pretože Písma naznačujú, že schéma podporovaná Diablom na vytvorenie falošnej parouzie bezprostredne predchádza manifestácii Krista, čo znamená, že vývoj predpovedaného odpadlíctva, ktorá je na prvom mieste, musí tiež sprevádzať falošnú parouziu. Aké dôkazy o odpadlíkoch existujú medzi svedkami Jehovovými? Jedným z aspektov predpovedaného odpadnutia je duchovne cudzoložné spojenie Strážnej Veže s OSN. V nasledujúcej kapitole sú uvedené nezmyselné podrobnosti o ich nemorálnosti!