“Najdôležitejším dátumom pre celé ľudské stvorenie je rok 1914, pretože to znamenalo najväčší zlom v celej ľudskej histórii …” – Watchtower, 15. mája 1960 –

Keď sú mnohí Jehovovi svedkovia konfrontovaní so skutočnosťou, ktorá už bola predložená v súvislosti s nepravdivosťou doktríny prítomnosti Krista v roku 1914, môžu mať tendenciu uvažovať podobne ako v tomto prípade: „Možno existujú niektoré aspekty doktríny Strážnej Veže o roku 1914, ktorá ešte nie je zdokumentovaná, ale určite znamenie Kristovej prítomnosti sa prejavuje už od roku 1914!“

V tejto kapitole sa podrobnejšie preskúmajú predložené dôkazy. Jadro znamenia je veľmi jednoduché, ako povedal Ježiš: “Lebo národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a na jednom mieste za druhým bude nedostatok potravy a zemetrasenia. Všetky tieto veci sú začiatkom bolesti posledných dní.“ – Matúš 24:7, 8.

Nie je pochýb o tom, že prvá svetová vojna bola najničivejšou vojnou v histórii – aspoň dovtedy. Napĺňala však vojna v roku 1914 Ježišovo proroctvo takým spôsobom, že žiadna iná vojna nemôže – alebo nebude? Je možné, že v budúcnosti dôjde k ďalšej vojne, ktorá bude ešte deštruktívnejšia ako dve svetové vojny 20. storočia, ktoré, ak budú sprevádzané ďalšími ešte nešpecifikovanými pohromami, môžu slúžiť ako skutočné znamenie Kristovho príchodu?

Strážna veža hovorí, že nie. Dôvod, ktorý stojí za tým, je založený na predpoklade, že pretože mnoho krajín teraz vlastní jadrové zbrane a rôzne iné diabolské zbrane hromadného ničenia, akékoľvek budúce vojny by boli také deštruktívne, že ľudská rasa jednoducho nemôže prežiť. A keďže nás Biblia uisťuje, že Zem nebude zničená a že ľudia budú žiť večne na Zemi, z tohto dôvodu sa ďalšia svetová vojna považuje za neprichádzajúcu do úvahy. Napríklad v knihe Zdôvodnenie z Písma, pod témou „Posledné dni“, Strážna Veža ponúka toto vysvetlenie skeptickým domácnostiam ľudí, ktoré by mohli predstavovať možnosť budúcej vojny, ktorá by napĺňala znamenie Kristovej prítomnosti:

“No, medzi Ježišovým znamením patrí vojna medzi národmi a kráľovstvami. Čo by sa však stalo dnes, keby si naplnenie znamenia vyžadovalo, aby sme počkali, kým medzi veľmocami vypukne ďalšia vojna? Takáto vojna by zanechala málo, ak vôbec nejakých preživších. Takže vidíte, že Boží zámer, aby tam prežili, naznačuje, že sme teraz veľmi blízko ku koncu tohto starého systému.“

Odôvodnenie z Písma ponúka aj ďalšie vysvetlenie:

“Prispôsobenie svetových udalostí tomuto proroctvu je ako priradenie odtlačku prsta k jeho vlastníkovi. Nebude tu niekto iný s rovnakou tlačou. Podobne aj udalosti, ktoré sa začali v roku 1914, sa v budúcej generácii nebudú opakovať.“ Je však vysvetlenie Strážnej Veže rozumý? Dá sa pozitívne vylúčiť, že znamenie Kristovej prítomnosti sa v budúcnosti nemôže presvedčivejšie prejaviť? Táto otázka je o to relevantnejšia, že Strážna Veža tiež učí, že proroctvá nemôžu byť pochopené skôr, ako budú splnené.

Strážna Veža v rozpore so svojím vlastným odôvodnením si protirečí. Na jednej strane sa hovorí Jehovovým svedkom, že model stanovený v roku 1914 sa v budúcej generácii určite nemôže opakovať; Strážna Veža napriek tomu pripúšťa, že proroctvá nemôžu byť pochopené skôr, ako budú splnené. Ak sa však proroctvá nedajú vopred pochopiť podrobne, ako možno s istotou povedať, že budúci vývoj neprekročí rozsah predpovedaných udalostí, ktoré sa teraz spájajú s rokom 1914? Podľa vlastných spisov Strážnej Veže budeme musieť počkať a uvidíme, ako sa budú veci vyvíjať v budúcnosti, aby sme mohli s istotou určiť, či boli proroctvá splnené alebo nie.

Vo vyššie citovanom vyhlásení sa uvádza, že vojna s jadrovými mocnosťami „ponechá len málo ľudí, ak vôbec by nejakí prežili“, a preto sa považuje za nemožnú. Ale tento typ scenára je presne tým, na čo sa Ježiš odvoláva, keď povedal, že súženie bude také prísne, že pokiaľ Jehova nezasiahne, aby to skrátil, neprežilo by žiadne telo. Je zrejmé, že nič nebráni národom zapojiť sa do inej svetovej vojny – dokonca ani mnohokrát ničivejšej ako predchádzajúce vojny. Netreba dodávať, že aj obmedzená výmena jadrových zbraní by zatrpasličila katastrofu známu ako prvá svetová vojna. Strážna Veža v minulosti učila, že Ježišovo proroctvo o „strašných vidinách“ a „veľkých znameniach“ z neba, ako aj o tom, že ľudia „odpadnú zo strachu“, sa splnilo už v 20. storočí. Strážna Veža citovala hrôzostrašné zbrane používané počas prvej svetovej vojny a napísala tak nedávno ako 1. októbra 1988:

“Prvá svetová vojna predstavila strašné nové zbrane. Z neba z lietadiel a vzducholodí pršali bomby a guľky. Ešte desivejšia bola deštrukcia, ktorá pršala na bezmocných civilistoch v druhej svetovej vojne, vrátane zničenia dvoch atómových bômb .. Medzitým, ako bolo predpovedané, „ľudia odpadnú zo strachu a očakávaní vecí, ktoré prichádzajú na obývanú Zem.“ Zločin, terorizmus, hospodársky kolaps, chemické znečistenie a otrava z jadrových elektrární spolu s narastajúcou hrozbou jadrovej vojny sú príčinou ‘strachu’.

V skutočnosti však, plachtové lietadlá z obdobia 1914 sa nemôžu začať porovnávať s modernými zbraňami. Okrem toho sa tieto surové lietadlá nezameriavali na civilné obyvateľstvo, ani neboli schopné tak urobiť! Ale iba jeden sofistikovaný bojový letún môže dnes niesť viac palebnej sily ako všetky zbrane a strelivo použité v oboch svetových vojnách! Okrem toho sa zdá, že úzkosť ľudí v 20. storočí, pokiaľ ide o budúcnosť, nie je presne to, čo Ježiš opísal, keď predpovedal, že ľudia ‘odpadnú zo strachu a očakávania z vecí, ktoré prichádzajú na obývanú Zem’. Je pravda, že svet žil v strachu z jadrovej vojny a iných katastróf, ale zdá sa, že ‘odpadávať od strachu’ by naznačoval jedinečný druh kolenotrasiacého sa teroru v reakcii na katastrofickú situáciu – nielen strach z jej možnosti.

Je zaujímavé, že od roku 1995 sa Strážna Veža pokojne začala dištancovať od tejto časti znaku, podľa ktorého muži odpadávajú od strachu, aby ho mohli aplikovať do budúcnosti. Svedkovia Jehovovi už nepovažujú spoločenskú úzkostnú situáciu za súčasť znamenia Kristovej prítomnosti. To však dáva Strážnej Veži ďalšiu interpretačnú dilému. Je to tak preto, lebo podľa Ježišovho proroctva sú strašné znamenia z neba a ľudia slabí od strachu nie výsledok toho, žeby národ bojoval proti národu vo vojne. To je očividne dôvod, prečo Ježiš vo svojom nasledujúcom verši povedal svojim učeníkom: Ale keď sa tieto veci začnú objavovať, postavte sa vzpriamene a zdvihnite hlavu, pretože sa vaše vyslobodenie blíži.“ Ako sa ‘veci začnú objavovať’? Podľa Ježiša vojny a dokonca správy o vojnách vyvolali hrôzu. Preto Ježiš nabádal svojich učeníkov, aby sa nebáli od strachu a povedal: “Okrem toho, keď počujete vojny a nepokoje, nebojte sa. Pretože tieto veci sa musia najskôr stať, ale koniec nenastane okamžite.“

Ježiš ďalej rozširoval znamenie a predpovedal, že jeho učeníci uvidia „strašné znamenia“. V Lukášovi 21: 10-11 Ježiš povedal: Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu; a dôjde k veľkým zemetraseniam a na jednom mieste za druhým mor a nedostatok potravín; a budú tam strašné úkazy a z nebies veľké znamenia.“ Vojny a nepokoje, ktoré Ježiš predpovedal, sú evidentne tiež prvotnou príčinou teroru – možno vyvrcholením strašnými úkazmi a veľkými znameniami v podobe veľkých vybuchujúcich oblakov vriacich húb do nebies. Jedna vec je istá: Dokonca aj detonácia jednej termonukleárnej zbrane v ľudstve vyvolá živý teror, ktorý nikdy nebol zvažený v celej histórii.

Pokolenie ktoré sa nepominie

Najviditeľnejším nedostatkom doktríny Strážnej Veže o roku 1914 je zrejmá skutočnosť, že už je to takmer storočie a prakticky každý, kto bol pôvodne svedkom udalostí spojených s Veľkou vojnou v roku 1914, už dávno zomrel. Až do roku 1995 však Strážna veža posilňovala vieru medzi Jehovovými svedkami, že niektorí z generácie z roku 1914 budú ešte stále nažive, aby videli koniec. Už v roku 1993 Strážna veža uviedla: “Všetky vlastnosti posledných dní sa teda musia odohrať počas života jednej generácie, generácie roku 1914. Takže niektorí ľudia, ktorí žili v roku 1914, budú stále nažive, keď sa tento systém skončí. Táto generácia ľudí je teraz veľmi pokročilá v rokoch, čo naznačuje, že nezostáva veľa času, kým Boh ukončí tento súčasný systém vecí.“

1. novembra 1995 sa Strážna Veža pokúsila predefinovať generáciu, pričom si zachovala dátum 1914. Pretože Ježiš používal pojem ‘generácia-pokolenie’ v súvislosti s bezbožnou beznádejnosťou Židov, svedkovia Jehovovi teraz veria, že ‘generácia’ nemá žiadnu súvislosť s trvaním skupiny ľudí žijúcich v konkrétnom čase. Keď však Ježiš vyhlásil rozsudok o nevernom židovskom národe v Matúšovi 23:36, povedal im: “Veru, hovorím vám, že všetky tieto veci prídu na túto generáciu.“ V prvom storočí, generácia, ktorá počula Ježišovo vyhlásenie. nezomrela, kým neuvidela naplnenie ‘všetkých týchto vecí’, ktoré vyvrcholili zničením Jeruzaléma. Podľa Ježiša jeho bývalí učeníci osobne videli znamenie jeho prítomnosti. Ježiš dokonca poskytol ilustráciu, aby zdôraznil tento bod, a povedal: “Teraz sa poučte z fíg ako príkladu tento bod: Hneď, ako jeho mladá vetva rastie nežná a vydáva listy, viete, že leto je blízko. Podobne aj vy, keď vidíte všetky tieto veci, vedzte, že je blízko pri dverách.“

Zmienené zámeno ‘vy’ sa objaví trikrát v citovanom verši. Boli ste však osobne svedkami udalostí, ku ktorým došlo v roku 1914? Už bol niekto, kto žije dnes, svedkom všetkých vecí, ktoré Ježiš predpovedal? Zamýšľal Ježiš len pre svojich učeníkov, ktorí žili v čase jeho návratu, aby ‘videli’ znamenie jeho prítomnosti čítaním historických kníh alebo ústnymi svedkami očitých svedkov vydávaných rodičmi a starými rodičmi? Ak áno, prečo Ježiš povedal: ‘keď vidíte všetky tieto veci’? Podľa brožúry uvedenej v prvej časti tejto kapitoly Strážna Veža tvrdí, že veľa ľudí osobne videlo znamenie Ježišovej prítomnosti. Článok kladie otázku:

“Zažili ste vojnové zničenie, nedostatok potravín alebo nejaké veľké zemetrasenie, ktoré trápilo Zem od roku 1914? Ak áno, ste boli očitým svedkom ‘znamenia času konca tohto systému vecí’. Úprimne povedané, koľko ľudí dnes skutočne ‘zažilo’ znamenie Kristovej prítomnosti? Väčšina ľudí žijúcich v západnom svete osobne nezažila nič, čo Ježiš predpovedal. Podľa brožúry Strážnej Veže s názvom ‘Stará sa o nás Boh?’ naplnením tohto znaku sú aj moderné prípady srdcových chorôb, AIDS a rakoviny. Strážna Veža uviedla toto:

“Samotná španielska chrípka zabila po prvej svetovej vojne asi 20 000 000 ľudí – niektoré odhady sú 30 000 000 alebo viac. AIDS si vyžiadalo stovky tisíc životov a v blízkej budúcnosti by mohlo vziať milióny ďalších. Každý rok zomrú milióny ľudí na choroby srdca, rakovinu a iné choroby. Pomalou smrťou od hladu zomierajú ďalšie milióny ľudí. ‘Jazdci Apokalypsy’ s vojnami, nedostatkom potravín a epidémiami chorôb od roku 1914 znižujú počet ľudskej rodiny.“

Ak však štyria jazdci Apokalypsy už začali smrtiaci cval, ako sa predpokladá, je rozumné, že svetová populácia by sa mala neustále zvyšovať? Nemalo by sa obyvateľstvo dramaticky zredukovať, keď sú na svet vrhnutí smrteľní prorockí jazdci? Napríklad v čase, keď Čierna smrť prenikla na európsky kontinent, sa počet obyvateľov niektorých regiónov znížil až o 50%! Celé mestá boli smrteľnou pohromou úplne zničené. Predstavujú však degenerované choroby západnej civilizácie, ako sú rakovina a srdcové choroby, rovnaký druh hrozby ako búrická nákaza minulých storočí? Očividne nie.

Ďalej, má nejaký zmysel, že veľkú časť svetovej populácie trápia epidémie chorôb a hladomor apokalyptických rozmerov, keď je podľa Strážnej Veže jednou z hlavných hrozieb, ktorým dnes čelia najbohatšie národy, je obezita? Podľa Zjavenia je štvrtina zemskej populácie určená na to, aby podľahla kombinovaným spustošeniam troch apokalyptických jazdcov: “A ja som to videl a pozrite sa! svetlý kôň; a ten, ktorý na ňom sedel, mal meno Smrť. A Hades ho blízko sledoval. A bola im daná moc nad štvrtou časťou Zeme, aby zabili dlhým mečom, nedostatkom potravy a smrtiacou chorobou a divými šelmami zeme.“

Čo to znamená, že ‘štvrtá časť Zeme’ je odovzdaná autorite smrti? Ak slová znamenajú niečo, najmä Božie slová, ‘štvrtá časť’ musí zreteľne znamenať, že približne 25% alebo približne štvrtina sveta je predurčená na to, aby sa stala obeťou apokalyptických jazdcov. Približuje sa počet úmrtí spôsobených vojnami, hladomormi a morom 20. storočia ku štvrtine zemského obyvateľstva? V roku 1900 bolo na Zemi okolo 1,5 miliardy ľudí. Počas prvej svetovej vojny zahynulo asi 8 – 9 miliónov mužov a ďalších 20 – 40 miliónov nešťastných duší zahynulo v dôsledku pandémie španielskej chrípky v roku 1918. Zrejme v tom istom období neboli žiadne veľké hladomory. Ak teda vezmeme najvyšší počet úmrtí na španielsku chrípku a zaokrúhlime počet úmrtí z prvej svetovej vojny na 10 miliónov, pri celkovom počte 50 miliónov, aké percento 1,5 miliardy predstavuje 50 miliónov?

Toto číslo predstavuje približne 3% z celkovej populácie v tom čase – nikde blízko jednej štvrtiny svetovej populácie v rokoch 1914-19! Čo však s prihliadnutím na všetky úmrtia spôsobené vojnou, hladom a morom počas 20. storočia, ako to robí Strážna Veža? Napríklad Strážna Veža často uvádza, že početné vojny minulého storočia si vyžiadali viac ako 100 miliónov životov. Problémom tohto prístupu je to, že populácia Zeme sa rozmnožuje – teraz exponenciálne – aj napriek strašnému počtu obetí vojny, hladu a moru.

Ak teda vezmeme číslo 100 miliónov a dokonca k nim pridáme ďalších 150 miliónov pre najrôznejšie predčasné úmrtia, táto hypotetická štvrtina miliardy mŕtvych stále predstavuje iba približne 4% súčasnej populácie, ktorá v súčasnosti predstavuje vyše 6 700 000 000. Je Božie Slovo prehnané, keď sa v ňom uvádza, že štyria jazdci majú autoritu ‘nad štvrtou časťou Zeme’? Alebo, vzhľadom na všetko, čo bolo doteraz predložené, je rozumnejšie dospieť k záveru, že znamenie Kristovej prítomnosti sa ešte neobjavilo?

Rovnako ako nás Strážna Veža nemôže autoritatívne ubezpečiť, že nedôjde k ďalšej svetovej vojne, nemôžu ani platne vyradiť možnosť, že v budúcnosti sa nemôže vyskytnúť nedostatok potravín a pandémie v takom rozsahu, aký sa nikdy predtým nezažilo. Napríklad odborníci v oblasti virologie naďalej vydávajú priame varovania, že vznikajúca vtáčia chrípka má potenciál zamoriť zemeguľu a mohla by zabiť až miliardu ľudí. Keby sa obeťou stal iba zlomok z tohto počtu, taký ponurý, najhorší scenár by ďaleko predbehol hrôzy španielskej chrípky z roku 1918. A nie je vylúčené, že budúce morové chrípky môžu byť dokonca dôsledkom ľudskej práce, biologické zbrane.

Budú vás prenasledovať

Ak bola prvá svetová vojna „začiatkom úzkostných bolestí“, ktoré Ježiš predpovedal, mali by byť na tom aj ďalšie aspekty znamenia Kristovej prítomnosti. Sú? Ďalší aspekt znamenia Kristovej prítomnosti je zaznamenaný v Matúšovi 24: 9-14, ktorý znie: Potom vás ľudia vydajú na súženie a zabijú vás a vy budete predmetom nenávisti všetkých národov kvôli môjmu menu. Potom bude tiež veľa klopýtaných a navzájom sa zradia a budú sa navzájom nenávidieť. A mnoho falošných prorokov povstane a mnohých uvedie do omylu; a kvôli zvyšovaniu bezprávia sa láska väčšieho počtu ochladí. Ale ten, ktorý vydrží až do konca, je ten, ktorý bude spasený. A táto dobrá správa o kráľovstve bude kázaná na celej obývanej zemi ako svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“

Niet pochýb o tom, že za posledných 100 rokov boli svedkovia Jehovovi jednou z najnenenávidenejších a najprenasledovanejších náboženských organizácií na svete. Je dobre známe prenasledovanie svedkov Jehovových nacistami. Počas tridsiatych a štyridsiatych rokov boli Jehovovi svedkovia v Spojených štátoch tiež vystavení vlnám intenzívneho násilia a obťažovania z húfov ľudí. Počas 50. rokov 20. storočia boli tiež intenzívne prenasledovaní kanadskí svedkovia, najmä vo francúzsky hovoriacej provincii Quebec.

Nedávno vláda Malawi v 70. rokoch schválila nelegálne prenasledovanie svedkov Jehovových, čo viedlo k tomu, že tisíce boli vyhnaní zo svojich domovov, brutalizovaní a zabíjaní. Jehovovi svedkovia sú v súčasnosti prenasledovaní v mnohých bývalých sovietskych krajinách. Predstavujú však tieto prenasledovania, minulé aj súčasné, znamenie ukončenia systému vecí? Koniec-koncov, pôvodní kresťania boli niekedy tiež aj brutálne prenasledovaní. Nie je možné, že všetky prenasledovania až do tohto bodu boli iba ukážkou toho, čo má prísť?

Podrobnejšie zvážte paralelné vyjadrenie Kristovho proroctva, ktoré sa objavuje v Markovi: Pokiaľ ide o vás, dávajte si pozor na seba; ľudia vás dopravia na miestne súdy, a budete obvinení v synagógach a postavíte sa pred guvernérov a kráľov kvôli mne kvôli svedectvu. Dobré správy musia byť hlásené aj vo všetkých krajinách. Keď vás však vedú, aby vás odsúdili, nemusíte sa vopred obávať, čo máte hovoriť; Ale všetko, čo sa vám dá v tú hodinu, hovorte to, lebo to nie ste vy, ktorí hovoria, ale svätý duch je. Ďalej brat vydá brata na smrť a otec dieťa a deti povstanú proti rodičom a nechajú ich zabiť; a pre moje meno budete predmetom nenávisti všetkých ľudí. Ale ten, kto by vydržal až do konca, je ten, ktorý bude spasený.“

Upozorňujeme, že Ježiš povedal, že dobré správy sa musia kázať ako prvé. ‘Ako prvé’, pred čím? Dobrá správa je kázaná národom najskôr predtým, ako sú kresťania doručení pred súd a pred vládcov, aby im dali posledného svedectva. Boli svedkovia Jehovovi postavení na tribúnu pred guvernérmi a vládcami sveta ‘za ich svedectvo’? Je pravda, že niektoré súdne konania, ktoré sa týkali nespravodlivého prenasledovania a zákazu svedkov Jehovových, získali na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni významné výhry. Príkladom je nedávny zákaz svedkov Jehovových v Moskve. Ale naozaj také prípady skutočne spĺňajú požiadavky Kristovho prorockého znamenia? Pamätajte, že Strážna Veža porovnala znamenie Kristovej prítomnosti s jedinečným odtlačkom prsta. Otázka znie, či sú minulé udalosti skutočným dôkazom o tom, čo by Kristus predpovedal?

Ježišove pokyny pre jeho nasledovníkov sú, aby sa príliš nestarali o ich snahu a “rozhodnúť sa vo vašich srdciach, aby ste sa vopred nepripravovali, ako sa ochrániť“, (Lukáš 21: 14-16) vylučuje právnikov, ktorí sa dokonca podieľajú na osobné obrany. Umožňujú okrem toho moderné právne prípady týkajúce sa Strážnej Veže svedkov Jehovových svedčiť o Božom kráľovstve pred vládnymi úradníkmi? Alebo ide skôr o právny spor medzi vládami a právnikmi Strážnej Veže? Na rozdiel od Kristovej rady, aký právnik by sa odvážil obrátiť sa na súd bez toho, aby si vopred najprv dôkladne nepreštudoval spôsob, ako obhajovať svojho klienta? Hovorí svätý duch štátnym vládcom prostredníctvom právnych petícií, ktoré podávajú právnici Strážnej Veže? Príklad, ktorý sa nachádza v Svätom písme, naznačuje inak!

Sám Ježiš Kristus kedysi stál pred súdom židovského najvyššieho kňaza a kráľa Heroda, ako aj pred rímskym guvernérom Pilátom, bez prítomnosti prokurátora. Jeho obrana bola veľmi jednoduchá. Hovoril o Božom kráľovstve. Peter, Jakub a Ján tiež svedčili pred židovským najvyšším súdom bez toho, aby za nich nejakí právny zástupcovia hovorili v tom istom čase v zákonníkoch. Pavol sa dokonca predstavil pred cisárom v Ríme, aby vypovedal o Kristovom kráľovstve. Ale objavili sa niekedy svedkovia Jehovovi pred vysokopostavenými funkcionármi bez toho, aby boli zastúpení právnikmi a vopred sa pripravili na právnu obranu? Aj keď Svedkovia Jehovovi môžu predpokladať, že základná otázka kráľovstva je prvoradá v takých prípadoch, keď právnici Strážnej Veže hľadajú právnu nápravu za zákazy a prenasledovanie, aké porovnanie existuje s odvážnym svedectvom Krista a apoštolov?

Navyše sa zdá, že prenasledovanie svedkov Jehovových sa doteraz nepribližovalo k rozsahu alebo závažnosti, ktorú Kristus opísal, keď predpovedal: “Ďalej brat vydá brata na smrť a otec dieťaťa a deti povstanú proti rodičom. A nechajú ich zabiť.“ Rodinná zrada kresťanov je významnou črtou znaku ukončenia systému. Ak sa čas konca skutočne začal v roku 1914, nemala by byť táto charakteristika Kristovho proroctva taká prominentná ako vojny, hladomor a mor? Možno, že počas holokaustu bolo členmi rodiny zradení kresťanskí svedkovia, ale ak boli také prípady, boli veľmi zriedkavé.

Hebrejské proroctvá však poukazujú na čas, keď bude kresťanská spoločnosť rozbitá a duchovní bratia sa budú vo veľkom počte obracať, aby ich zabili. Napríklad celá siedma kapitola Micheáša súvisí s pádom a následnou obnovou Jehovových ľudí v závere. Konkrétne, Micheáš 7: 2 hovorí: „Ten lojálny zahynul zo zeme a medzi ľuďmi neexistuje nikto priamy. Všetci na krviprelievanie čakajú. Lovia, všetci, svojho brata do siete.“ Micheáš pokračoval a povedal: „Nevkladajte svoju vieru v spoločníka. Nedôverujte dôvernému priateľovi. Pred ňou, ktorá leží vo vašom lone, strážte otvory úst. Lebo syn pohŕda otcom; dcéra vstáva proti svojej matke; nevesta proti svojej svokre; nepriatelia človeka sú osoby jeho domácnosti.“

Pre Jehovových svedkov by mohlo byť ťažké predstaviť si organizáciu, ktorá sa na seba niekedy vzpiera, zatiaľ čo bratia a sestry sa navzájom obracajú v škaredých skutkoch podlej zrady; pre väčšinu ľudí je rovnako ťažké predstaviť si súčasný systém, ktorý sa niekedy prudko zrúti. Proroci nás však uisťujú, že Jehova bude tento svet búrať až po jeho samotný základu. Pokiaľ ide o duchovný stav organizácie, medzi rastúcim počtom svedkov Jehovových už existuje zjavný duch rozčarovania a klesajúcej horlivosti. Medzitým veľa cudzincov a bývalých svedkov považuje spoločnosť Strážnu Vežu za nebezpečný kult vymývanými mozgami. Prenasledovanie Jehovových svedkov v minulosti svedčí o tom, ako ľahko sa dá zapáliť verejný sentiment, najmä počas vojnovej hystérie. Zatiaľ čo drvivá väčšina svedkov Jehovových je spokojná s tým, že v súčasnosti bezpochyby sledujú Strážnu Vežu, čo sa stane, keď sa prorocké očakávania Strážnej Veže nepopierateľne zdiskreditujú neočakávaným vývojom? Potom čo?

Mnohí odpadnú od viery

Napríklad je dobre známe, že Strážna Veža opakovane vyhlásila, že veľké súženie sa začne, keď OSN náhle zničí Veľký Babylón – vrátane celého Kresťanstva. Písmo však jednoducho nepodporuje špekulatívne interpretácie Strážnej veže. Ešte viac znepokojujúce je, že svedkovia Jehovovi boli vedení k presvedčeniu, že budú viac či menej nečinnými okoloidúcimi súdu Boha. Na rozdiel od prevládajúceho názoru, že organizácia prežije koniec, Hosea predpovedá: „A vašu matku umlčím. Moji ľudia budú určite umlčaní, pretože neexistujú žiadne vedomosti.“ Teraz je tu položená otázka: Čo sa stane, keď Bethel bude umlčaný a keď Jehovovi svedkovia hľadajú svoju „matku” kvôli usmerneniu?

V nevyhnutnom zmätku a šialenstve vojny, hladomore, morom, finančnom kolapse a konečnom ponižovaní a spustošení Spoločnosti Strážnych Veží prepukne v súčasnosti vrúcna nenávisť a strach zo Svedkov Jehovových do neočakávaného prenasledovania, ktoré sa nikdy predtým nezažilo. Svedkovia Jehovovi, ktorí slepo sledujú Strážnu Vežu bez skutočného pripútania k Jehovovi, budú pravdepodobne úplne sklamaní a zmätení. V súvislosti s Micheášovým proroctvom, ktoré sa týka bratov, ktorých zradili bratia, prorok skutočne hovorí: „Deň vašich strážcov, keď sa im bude venovať pozornosť, musí prísť. Teraz dôjde k ich zmäteniu.“

V podmienkach policajného štátu sa nevyžaduje veľa fantázie na to, aby sme si predstavili, ako bezvládne praskajú pod tlakom a zrazili svojich bývalých bratov a rodinných príslušníkov na smrť, ako varoval Kristus, keď povedal: „Potom budú mnohí klopýtaní a navzájom sa zradia a budú sa navzájom nenávidieť. A mnoho falošných prorokov povstane a mnohých zavádzajú … “ Je tragické, že Strážna Veža v skutočnosti nemá náhľad do týchto životne dôležitých záležitostí. Chceli by, aby svedkovia Jehovovi verili, že „mnohí“, „ktorí budú sklamaní“ a „navzájom sa zradia“, nie sú ani kresťania. Keď Strážna Veža citovala 24. kapitolu Matúša, zriedka dokonca ponúkla jediné slovo komentára k vyššie uvedeným veršom. Zrejme sa považuje za zanedbateľnú črtu znamenia.

Ďalším aspektom znamenia Kristovej prítomnosti je „rozmnožovanie bezprávia.“ Ale čo presne Ježiš predpovedal, keď povedal: „Kvôli rozmnožovaniu bezprávia sa láska väčšieho počtu ochladí“? Strážna veža vždy tvrdila, že „rozmnožovanie bezprávia“ súvisí so zvýšením kriminality všetkého druhu. S týmto výkladom existuje niekoľko problémov. Webová stránka Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov pre štatistiku o trestnej činnosti naznačuje, že za posledné desaťročia trendy v trestnej činnosti sústavne klesajú – nezvyšujú sa. Niet pochýb o tom, že v šesťdesiatych, sedemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov došlo k nárastu zločinu všetkého druhu, ale trend sa nepochybne zvrátil – prinajmenšom v Spojených štátoch, ktoré sú jedným z najnásilnejších a najnezákonných národov na svete. Slovo „bezprávie“, ako sa používa v Písmach, sa však vždy týka náboženského pokrytectva a vzbury proti Bohu. Ježiš použil toto slovo pri troch ďalších príležitostiach. Na kázni na vrchu Ježiš povedal pokrytcom, ktorí predstierajú, že mu slúžia: „A napriek tomu sa im priznám: nikdy som vás nepoznal! Choďte odo mňa, vy robotníci bezprávia.“

A v súvislosti s rozsudkom proti pomazaným podobným burinám Ježiš povedal: „Syn človeka vyšle svojich anjelov a zhromaždí zo svojho kráľovstva všetko, čo spôsobí úraz, a osoby, ktoré konajú nezákonne.“ A o pokryteckých farizejoch Ježiš povedal: „Týmto spôsobom sa aj vy navonok javíte spravodliví pre ľudí, ale vo vnútri ste plný pokrytectva a nezákonnosti.“ V každom z citovaných textov sa pojem „bezprávie“ používa vo vzťahu k duchovnej korupcii medzi tými, ktorí tvrdili, že slúžia Bohu. Je teda zjavné, že Ježiš predpovedal zvyšovanie pokrytectva a odpadlíctva vo svojom zbore ako časť znaku jeho prítomnosti – nie zvýšenie trestnej činnosti vo svete. Medzi tými, ktorí formálne milovali Boha a boli mu verní, musí dôjsť k ochladeniu lásky k mnohým a zvýšeniu bezprávia.

V biblickej knihe Marka Ježiš predpovedal: „Vo všetkých krajinách sa musí najprv hlásať dobrá zvesť.“ V súčasnosti sa Ježišove slová chápu ako „prvé“ – pred koncom systému. Je to preto, že Ježiš povedal v často citovanej 24. kapitole Matúša: „A táto dobrá správa o kráľovstve bude kázaná na celej obývanej zemi ako svedok pre všetky národy; a potom príde koniec.“ Paradoxne, na jednej strane, v evanjeliu Matúša Ježiš hovorí, že dobré správy sa budú kázať pred koncom, ale v Marku hovorí, že sa musí kázať ako prvé – pred prenasledovaním a zdanlivo pred tým, ako „národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.”

To je ešte zjavnejšie v 21. kapitole Lukáša, kde Ježiš povedal: „Ale predtým, než všetky tieto veci, položia ľudia na vás ruky a prenasledujú vás, vydajú vás do synagóg a väzníc.“ „Pred všetkými týmito vecami“ je odkazom na vojny, nedostatok jedla a strašné znamenia z neba, ktoré Ježiš predpovedal v predchádzajúcom verši. Mohlo by to byť tak, že kázanie na celom svete, ktoré už vykonali svedkovia Jehovovi, a prenasledovania, ktoré boli až do tohto bodu vykonané, sú pred skutočným zjavením znamenia Kristovej prítomnosti, ale že počas Kristovej prítomnosti bude veľké svedectvo doručené – „a potom príde koniec“? Existujú presvedčivé dôvody domnievať sa, že je to pravda.

Zoberme si príklad z prvého storočia, ktorým krátko po tom, čo Ježiš začal svoju službu, vyškolil a vyslal 70 učeníkov, aby ohlasovali príchod Božieho kráľovstva. Je pozoruhodné, že apoštolovia a učeníci mali len základné vedomosti o tom, čo v tom čase bolo Božie kráľovstvo. Apoštoli tiež predpokladali, že kráľovstvo začne okamžite vládnuť. Verili, že odkedy bol Ježiš fyzicky prítomný, kráľovstvo okamžite prevzalo svet. V Lukášovi 19:11 sme informovaní, že Ježiš im dal ilustráciu, pretože „si predstavovali, že Božie kráľovstvo sa okamžite prejaví.“ Je pozoruhodné, že Ježiš im napriek ich nevedomosti stále prikázal kázať. Ale po Ježišovom vzkriesení apoštoli a učeníci mali úplne otvorenú myseľ k skutočnej pravde o Božom kráľovstve. A po vyliatí ducha pomazania sa prví kresťania stali neskrotnou duchovnou silou, ktorá sa zaviazala evanjelizovať celý stredomorský svet.

Ježišove rokovania s jeho zhromaždením z prvého storočia sú vzorom. Svedkovia Jehovovi sú v rovnakom postavení v porovnaní s Kristovým príchodom ako apoštolovia pred Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním. Rovnako ako 70 učeníkov, ktorí boli vyslaní oznámiť, že sa Božie kráľovstvo priblížilo, svedkovia Jehovovi zvýšili povedomie o životne dôležitých duchovných veciach týkajúcich sa Božieho kráľovstva. Podobne ako 70 osôb, ktoré boli rozposlané, pracujú aj Jehovovi svedkovia podľa rôznych chybných predpokladov a predčasných očakávaní.

Podľa prakticky každej prorockej knihy v Biblii, príchod Ježiša Krista bude mať za následok veľké preosievanie a rafináciu všetkých pomazaných kresťanov v čase veľkého súženia. Vtedy sa prejaví skutočné znamenie Kristovej prítomnosti. Potom dôjde k vyliatiu ducha a pravdy, ktoré prinúti zvestovateľov a pokorných k tomu, aby sa pustili do intenzívnej zvestovateľskej kampane, ktorá bude slúžiť na upozornenie sveta, že kráľovstvo konečne začalo vládnuť – ‘a potom príde koniec’!