Predchádzajúce kapitoly Izaiáša (24–33) sa zameriavajú predovšetkým na Izrael a Boží úmysel potrestať, napraviť a nakoniec zachrániť jeho poddaný ľud. Avšak, v 34. kapitole Izaiáša Pán obracia svoju pozornosť ku všetkým národom a vyzve ich, aby zvážili strašný rozsudok, ktorú má pripravený pre nich. Toto konkrétne usporiadanie udalostí je v súlade s biblickým predpisom, že súd začína najskôr Božím domom! Napríklad, tento princíp je vyjadrený v 9. kapitole proroctva Ezechiela, kde sú symbolickí ničitelia povzbudzovaní ovládať zbrane pre ničenie, ktorých začiatok je v svätyni Jehovu Boha! Ale pokiaľ ide o Izaiáša, po rozsudku Izraela sa Boh obrátil na národy a povedal im: Pristúpte, národy, aby ste počuli, pozorne počúvajte, všetci ľudia! Nech počúva zem a všetko, čo ju napĺňa, zem a všetci jej obyvatelia. Lebo Jehova je nahnevaný na všetky národy, je rozhorčený na všetky ich vojská. Zničí ich, vydá ich na zabitie.” – Izaiáš 34:1, 2.

Následný popis páchnucich jatočných tiel zabitých je evidentne ukážkou mŕtvoly posiateho bojiska v Armageddonu – tu už nie je potrebné viac hovoriť. Rozsudok sa však potom zameriava najmä na jeden národ – Edom. Prečo? Neuveriteľne, na Strážnej Veži je komentár k 34. kapitole Izaiáša potrebuje malú revíziu. Spoločnosť označuje Edom za moderné Kresťanstvo. (Edom, Moab a Ammon dobre zobrazujú tri hlavné vetvy kresťanstva; menovite katolicizmus, protestantizmus a pravoslávnu cirkev, vrátane stoviek siekt, podsekt a kultov, ktoré z nich vznikli. Pretože Edom bol z troch tých dominujúcich najväčší – Dnešný katolicizmus – môže predstavovať všetko v tomto proroctve. Pozri Amos a Obadiáš.)

Ale s tým sa okamžite prejaví rozpor, ak vezmeme do úvahy, že Spoločnosť stotožňuje aj typický Izrael s Kresťanstvom. Strážna Veža v skutočnosti vykladanie Izraela obsiahnuté v Izaiášovi vykladá v podstate tak, že sa vzťahuje na ssvetské Kresťanstvo. Proroctvo napriek tomu naznačuje, že dôvod, prečo Boh súdi Edom, je ten, ktorý je uvedený v ôsmom verši: Veď Jehova určil deň pomsty, rok odplaty za právny prípad Sionu.” – Izaiáš 34:8. Osobe s čestným uvažovaním by malo byť zrejmé, že Izrael a Edom nemôžu byť typickými znakmi Kresťanstva. Alebo by sme mali predpokladať, že sa Boh pomstí proti Kresťanstvu za nespravodlivosť, ktorú proti nemu spáchalo? Možno si to Efraimskí opilci predstavujú, ale buďme triezvejší!

Súdny spor o Sion musí byť v súvislosti s nebeským Sionom, predstavovaným na zemi tými, ktorí patria Kristovi – v Zjavení zobrazených ako 144 000 ľudí stojacich na vrchu Sion vedľa Baránka. Prečo však deň pomsty a rok odplaty? Pretože v konečnom dôsledku bude Boh považovať Kresťanstvo za zodpovedné za zabitie Božích synov v budúcnosti. Rovnako ako Židia nesú zodpovednosť za podnecovanie prenasledovania proti pôvodným kresťanom, aj duchovenstvo nesie rovnakú zodpovednosť teraz a v budúcnosti naplní mieru svojich hriechov – keď podľa otvorenia piatej pečate budú tí, ktorí majú byť zabití, sú zabití! Neupozornil Ježiš Kristus, že príde deň, keď si tí, ktorí zabíjajú Božích synov, budú predstavovať, že preukazovali Bohu posvätnú službu?

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com