Denný Text na Utorok 14. októbra 2014:

“Ale prichádza čas a už je tu, keď praví ctitelia budú uctievať Otca duchom a pravdou, lebo Otec hľadá tých, ktorí ho budú takto uctievať.” – Ján 4:23.

Naše duchovné dedičstvo obsahuje množstvo presných a cenných informácií z minulosti. Zoberme si napríklad Abraháma, Izáka a Jakuba. Títo patriarchovia a ich rodiny museli diskutovať o tom, ako potešiť Jehovu. Nie je preto prekvapujúce, že vzpriamený Jozef odmietol sexuálnu nemravnosť, aby ‘nezhrešil proti Bohu’! (Gen. 39: 7-9) Kresťanské tradície sa odovzdávali aj ústne alebo príkladom. Medzi nimi boli aj body týkajúce sa Pánovej večere, ktorú apoštol Pavol odovzdal kresťanským zhromaždeniam. (1 Kor. 11: 2, 23) Dnes sú súčasťou jeho napísaného Slova a podrobnosti potrebné na uctievanie Boha ‘duchom a pravdou’. (Ján 4:24) Biblia je určená na osvietenie celého ľudstva, ale my, ako služobníci Jehovovi, si to vážime. w13 2/15 1: 6

Komentár:

Spoločnosť Strážna Veža sa môže pochváliť vykonávaním pravého náboženstva, ale podľa listu Jakuba je forma uctievania, ktorú Boh schvaľuje, charakterizovaná aj tým, že zostane bez poškvrny sveta a bude sa starať o siroty a vdovy v čase ich trápenia. Zostalo však vedenie organizácie bez poškvrny byť zapletení do svetských záležitostí? Jehova Boh dobre vie, že tomu tak vôbec nie je! A keď sa právnici spoločnosti stanú protivníkmi obetí sexuálneho zneužívania detí v kresťanskom zbore vlastnými členmi, môže sa spoločnosť skutočne pochváliť vykonávaním pravého uctievania? Skôr potom ako uctievaním Otca s duchom a pravdou sa vodcovia tejto organizácie stali priamo Božími nepriateľmi a podľa toho budú tak isto zaobchádzať aj s jeho Synom! 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanova.com