Denný Text na Sobotu 12. septembra 2020:

“Ako dlho budem kričať o pomoc pred násilím, kým zasiahneš?” – Habakuk 1:2.

Habakuk žil v mimoriadne náročnom období. Ľudia boli zlí a násilnícki. To ho veľmi skľučovalo. Kládol si otázky: Kedy sa zlo skončí? Prečo Jehova už nezasiahol? Kamkoľvek sa pozrel, videl, ako členovia jeho vlastného národa páchajú nespravodlivosť a utláčajú druhých. V tých temných časoch sa cítil bezmocný, a preto prosil Jehovu, aby niečo urobil. Možno si začal myslieť, že Jehova sa o svoj ľud nezaujíma a že v najbližšom čase ani nezasiahne. Vieš sa vžiť do pocitov tohto verného Božieho služobníka? Prestal Habakuk dôverovať Jehovovi? Neveril už jeho sľubom? Určite nie! Veď už len to, že sa zveril so svojimi problémami a obavami Jehovovi, a nie nejakému človeku, dokazuje, že nepodľahol zúfalstvu. Zjavne bol znepokojený, lebo nevedel, kedy Boh zasiahne, a nerozumel, prečo pripustil, aby tak veľmi trpel. w18.11 14 ods. 4 – 5

Čítal som celý článok, z ktorého bol čerpaný Denný text. Informácie sú zdanlivo založené na proroctve o Habakukovi. Je pre mňa zarážajúce, že Strážna Veža dokáže toľko povedať a nič nevysvetliť! Všetko je to okrem pokračujúceho trendu nezdôrazňovať a oslabovať prorokov, ktorí sa stávajú najpozoruhodnejšími počnúc uverejnením komentára ku Jeremiášovi v roku 2010. Zdalo by sa, že vedúci zbor si želá predstaviť sa ako prorok súčasnosti, ustanovený Bohom, bez toho, aby musel ostať v strehu alebo porozumieť proroctvu. Mám tiež podozrenie, že spoliehanie sa na ‘pomocníkov’ vo Veľkej Británii v posledných rokoch má niečo spoločné s rastúcou infantilizáciou predkladaných informácií!

Tento článok správne poukazuje na to, že Habakuk, ktorý žil v Judsku bezprostredne pred babylonským holokaustom, bol nešťastný z dôvodu prevládania násilia, útlaku a nespravodlivosti medzi jeho spolusúkmeňovcami. Zo Strážnej Veže však vyplýva, že moderná paralela existuje vo svete iba všeobecne. Tento článok pojednáva o skutočnosti, že medzi Božím ľudom existovalo žalostné morálne prostredie, ktoré Habakuk nariekal – Jeruzalem je miesto, kde Jehova v staroveku spôsobil, kde jeho meno zostalo.  Potom, čo Habakuk vyjadril svoje trápenie, Jehova odpovedal svojím riešením – predstavil nás ku Chaldejcovi. O ňom Jehova hovorí: Pozrite sa na národy a dávajte pozor! Hľaďte v údive a žasnite, lebo za vašich dní sa stane niečo, čomu neuveríte, aj keby vám o tom povedali. Lebo burcujem Chaldejcov, národ krutý a prudký.” – Habakuk 1:5. 6.

Ešte predtým, ako som v roku 2005 predstavil vedúcemu orgánu a rôznym vedúcim katedier a dozorcom pobočiek kópie knihy Sám Jehova sa stal kráľom, predložil som do Strážnej Veže niekoľko esejí založených na proroctvách Joela a Habakuka. Je zrejmé, že neveria, že existuje niečo ako moderný náprotivok k bezohľadnému Chaldejcovi, ktorý si podrobí a tyranizuje svet. To nie je úplne pravda. Opravujem sa. V kapitole o Habakukovi som citoval výklad Strážnej Veže o Habakukovi a skutočnosť, že tvrdia, že ‘národ’, ktorý Jehova určil na vykonanie trestu, sa už prejavil vo forme ‘fašistických, nacistických, komunistických alebo dokonca takzvaných demokratických’ politických síl —A dokonca aj drobní podvodníci a drogoví díleri. Inými slovami, svet je všeobecne Chaldejom vízie. Ibaže vidiaci Betelu nemajú koncepciu, že vízia je na určený čas – vízia Habakuka, ktorá sa ‘rúti ku svojmu koncu a nebude klamať’, má v budúcnosti nejaké antitypické naplnenie, aj keď uznávajú, že je správne čakať na to, a rozporuplne tvrdia, že ‘Chaldej’ je už tu!?

Vo všetkých spisoch Strážnej Veže z minulého storočia nikdy neuznali prudkých a dravých Chaldejcov, inak známych ako Babylon, ako predobraz ôsmeho kráľa. Horšie však je, že Strážna Veža tvrdí, že ôsmy kráľ vznikol pred takmer storočím v podobe dávno zaniknutej Spoločnosti národov. Nie je dôvod ostávať v očakávaní niečo, čo už prišlo a odišlo a bolo zabudnuté. Iba ďalšia ukážka skutočnosti, že Jehova na vás vylial ducha hlbokého spánku; Zatvoril vaše oči, proroci, a zakryl vaše hlavy, vizionári.“ Sprisahanie za účelom zničenia národov medzitým postupuje rýchlym tempom. Aj keby sa zdržalo, čakaj naň! Lebo sa určite splní, neoneskorí sa!” – Hanakuk 2:3.

V súčasnosti zažívajú národy počiatočný útok napadajúcim ‘Chaldejcom’. Prostredníctvom ich hlbokého štátneho aparátu prebiehal trvalý puč proti prezidentovi USA, ktorý vyjadril svoje odhodlanie zrušiť už zavedený systém globalistov. Americký prezident je prvým prezidentom za polstoročie, ktorý nezačal vojnu. A má tú ‘drzosť’ ustúpiť od konfliktov, ktoré viedli jeho predchodcovia ako súčasť londýnskej politiky večných vojnových konfliktov od doby, keď pred 19 rokmi zorganizoval útok z 11. septembra. Cisárska vojnová frakcia, ktorú Eisenhower nazval ‘vojensko-priemyselným komplexom’ ešte v roku 1961, rozšírila a upevnila svoju kontrolu nad Amerikou iba za posledných 60 rokov, odkedy Eisenhower vydal svoje hrozné varovanie. (Pozri video na YouTube so záznamami Eisenhowerovho prejavu.) V skutočnosti je hlboký štátny a vojensko-priemyselný komplex príveskom neviditeľného Britského impéria.

Ako príklad vplyvu tohto cisárskeho komplexu dominujú vo finančnom systéme a v kontrole úverov súkromné ​​centrálne banky a hedžové fondy. Od roku 1971 neviditeľná ríša postupne ochudobňovala kedysi veľký národ. Súčasne s vydaním koronavírusu sa centrálne banky pustili do svojej konečnej hry, záverečnej fázy ničenia, rozpútaním prívalu peňazí ako súčasť schémy, ktorá mala obkľúčiť národy v sieti nezaplatiteľného dlhu. Kvôli lacným peniazom môžu takzvané zombie korporácie – za bežných okolností už v bankrote – neustále predávať dlh vo forme nepotrebných dlhopisov a nakupovať svoje vlastné akcie, aby obohatili akcionárov. Táto hra však môže pokračovať iba v prostredí s nízkou úrokovou sadzbou. To isté platí pre štátny dlh!

V minulosti boli ríše plienili a vlúpili pomocou obrovských armád. Teraz však možno vyvlastniť celé národy tak, že ich prinútime, aby sa zaplavili dlhmi. V budúcnosti, keď vízia ožije, môžeme očakávať, že banky zvýšia úrokové sadzby – čo spôsobí dlhovú pascu – a tým zabránia vstupu jednotlivým dlžníkom, ako aj spoločnostiam a všetkým formám vlád miest, štátov a ďalších, najmä národných inštitúcií! O dravom ‘Chaldejcovi’ Jehova ďalej hovorí: Lebo burcujem Chaldejcov, národ krutý a prudký. Ženú sa šírou zemou, aby sa zmocnili príbytkov, ktoré im nepatria.” – Habakuk 1:6. Vízia pokračuje: Ich kone sú rýchlejšie ako leopardy a dravšie ako vlci za súmraku. Ich vojnové kone cválajú vpred, ich kone sa ženú zďaleka. Vrhajú sa strmhlav ako orol na korisť.” – Habakuk 1:8.

Armády už nezamestnávajú cválajúce bojové kone. Moderné zbrane vzdorujú fantázii! Nebojácni ori boli napriek tomu po celé storočia najvyššou zbraňou, a preto kone symbolizujú zbrane vo všetkých jej rôznych formách vrátane biologických zbraní, ako je koronavírus. Preto Zjavenie symbolizuje prichádzajúce vojny, hladomor a morovú smrť ako ohnivo sfarbené a smrteľne bledé kone, ktoré sa šíria po celom svete.

Pretože vízia Habakuku je na ustanovený čas – ustanovený čas na príchod Krista, chaldejské bojové kone musia zodpovedať jazdcom prinášajúcim smrť, ktoré sa rozpútalo otvorením pečatí zvitku Zjavenia – zvitky obsahujúce Božie súdy. To je vec, ktorej by sa Jehovovi svedkovia určite neveriacky posmievali, pretože ich Strážna Veža klamala, aby uverili, že to všetko už je minulosť.

O dni svojho príchodu Kristus predpovedal, že medzi národmi bude úzkosť, lebo nebudú poznať východisko. Habakuk potvrdzuje, že jeho príchod bude mať za následok mor a paniku: Jeho jas bol ako svetlo. Z ruky mu vyžarovali dva lúče, tam sa ukrývala jeho sila. Pred ním šiel mor a za ním spaľujúca horúčka. Zastal a zatriasol zemou, pri jeho pohľade sa národy rozochveli. Večné vrchy sa roztrieštili a dávne pahorky sa sklonili. To sú jeho cesty odpradávna.” – Habakuk 3:4-6.

Komentáre a otázky posielajte na adresu: joelsky@tutanota.com