OTÁZKA:  Izraeliti komunikovali s Hospodinom, Bohom Jehovom prostredníctvom teokracie, to jest, cez Božích prorokov! Ako kresťania sa k nemu teraz modlíme skrze Ježiša Krista, ale stále však potrebujeme vieru, aby boli naše modlitby vypočuté. Existuje v Biblii nejaký príklad, aby sme uverili, že tí, ktorí budú žiť na Zemi v novom systéme, budú schopní komunikovať individuálne s Ježišom alebo aj Bohom Jehovom?


 

ODPOVEĎ:  Áno, absolútne! V knihe Genesis alebo v prvej knihe Mojžiša, v opise stvorenia Božieho prvého pozemského syna Adama sa hovorí, že Boh každý deň chodil po Edénskej záhrade okolo sviežej časti dňa alebo po západe Slnka a hovoril s Adamom. Vieme však, čo sa stalo! Eva, oklamaná Diablom zjedla zo zakázaného stromu a Adam sa k nej pripojil a tak stratili dokonalosť a možnosť večného života na rajskej Zemi! Jedným z hlavných bodov príchodu Ježiša Krista na Zem bolo aby obetoval svoj dokonalý ľudský život, a umožnil nám získať späť večný pozemský život a zároveň obnoviť náš blízky vzťah, ktorý Boh kedysi mal s prvým človekom. Ježiš povedal, že prišiel hľadať a zachraňovať to, čo sa stratilo, a to, čo sa stratilo, nebol iba večný život, ale aj náš vzácny vzťah s naším nebeským Otcom. Hriech spôsobil, že sme sa od nášho Stvoriteľa odcudzili!

Ale iba komunikácia s Bohom Jehovaom, našim Stvoriteľom nevyhnutne neznamená, že v neho máme vieru. Satan a jeho démoni tiež mali možnosť komunikovať s Bohom, ale sa mu napokon sprotivili tvárou v tvár! V liste Jakuba sa hovorí, že aj démoni veria, že existuje jeden Boh, Jehova, Stvoriteľ neba a Zeme, ale teraz sa stasú strachom. pred ním! Abrahám a Mojžiš tiež hovorili s Bohom, hoci s najväčšou pravdepodobnosťou to boli pravdepodobne cez anjelov. Ale ich komunikácia s ním však nebola náhodným rozhovorom. Napríklad, keď Boh pri jednej príležitosti hovoril s Abrahámom, nariadil mu, aby obetoval svojho syna Izáka. Aká to bola skúška viery!

Biblia na niekoľkých miestach vysvetľuje, že kresťania budú mať možnosť v určitom okamihu česť a možnosť stať sa Božím ľudom. Biblia hovorí, že Jehova sa stane ich Bohom a že oni sa stanú jeho ľudom cez vieru založenú na učení Krista! To znamená, že Boh má v úmysle nadviazať s nami úzky vzťah. To je jeden z účelov príchodu Božieho nebeského Káľovstva, aby sa tento vzťah medzi už dokonalým ľudstvom a ich Stvoriteľom, Bohom Jehovom obnovil!

Komentáre a otázky posielajte na adresu: joelsky@tutanota.com