Denný Text na Štvrtok, 9. júla 2020:

Posilním ťa a pomôžem ti. (Iz. 41:10)

Izaiáš už predtým opísal, ako Jehova posilní svoj ľud. Povedal: „Jehova príde ako niekto silný a jeho rameno bude zaňho vládnuť.“ (Iz. 40:10) V Biblii sa slovo „rameno“ často používa v symbolickom zmysle a znamená „sila“. Preto výrok o tom, že Jehovovo „rameno bude… vládnuť“, nás uisťuje, že Jehova je mocný Kráľ. Svoju nepremožiteľnú silu využíval, aby podporoval a chránil svojich služobníkov v minulosti, a rovnako ju využíva i dnes v prospech tých, ktorí mu dôverujú. (5. Mojž. 1:30, 31; Iz. 43:10) Jehova plní svoj sľub „ja ťa posilním“, zvlášť keď nás prenasledujú nepriatelia. V niektorých častiach sveta sa snažia zastaviť zvestovateľskú činnosť alebo zakázať našu organizáciu. No my z takýchto útokov nemáme prehnaný strach. Jehova nám dal sľub, ktorý nám dodáva silu a odvahu. Povedal: „Akákoľvek zbraň vytvorená proti tebe, nebude mať úspech.“ (Iz. 54:17) W19.01  5-6, 12-13

40. kapitola Izaiáša je začiatkom dlhotrvajúceho monológu, ktorý má Jehova so svojím ľudom v budúcnosti. Rovnako ako väčšina proroctiev sa však odohráva v staroveku. Je zrejmé, že Boh hovorí k zajatým Židom v Babylone, ktorých Boh odkúpil a prepustil. Pri veľkom naplnení sú božské slová smerované ku kresťanom počas Veľkého Súženia. Najprv zvážte použitie Strážnej veže Izaiáša 54:17. V kontexte sa v pasáži uvádza: Ak ťa niekto napadne, nebude to na môj príkaz. Každý, kto ťa napadne, bude porazený…Nijaká zbraň vyrobená proti tebe nebude účinná a každého, kto ťa bude obviňovať, usvedčíš z klamstva. To je dedičstvo Jehovových služobníkov. V mojich očiach sú spravodliví,“ vyhlasuje Jehova.” 

Izaiáš bol jednou z prvých prorockých kníh. Prorok žil, aby videl, že Severné 10-kmeňové kráľovstvo bolo zničené Asýrčanmi. Kráľ Sennacherib mal v úmysle zničiť aj Jeruzalem a v skutočnosti začal obliehať mestá v Judsku, ale Boh zasiahol a jeho anjel zabil celú asýrsku armádu, keď spali. Asi o 150 rokov neskôr však babylonské hordy obliehali Jeruzalem. Prorok Jeremiáš varoval Židov, aby neverili falošným slovám vyhlasujúcim ‘chrám Hospodinov, chrám Hospodinov’ – akoby bol chrám šťastným kúzlom šťastia. Možno židovskí kňazi dokonca citovali proroctvo Izaiáša, ktorým Židom ubezpečili, že Jehova nedovolí žiadnemu útoku uspieť. Neuvedomili si, že Boh sankcionoval útočníkov a neexistuje spôsob, ako by zničili Jeruzalem.

To je to, čo prikázal Jehova Jeremiášovi, aby povedal poslednému judskému kráľovi: Toto hovorí Jehova, Boh Izraela: ‘Zbrane, ktoré máte v rukách a ktorými bojujete s babylonským kráľom a Chaldejcami, ktorí sú za hradbami a obliehajú vás, obrátim proti vám a zhromaždím ich doprostred tohto mesta. Ja sám budem proti vám bojovať vystretou rukou a mocným ramenom, s hnevom, rozhorčením a zúrivosťou. Pobijem obyvateľov tohto mesta, ľudí i zvieratá. Zomrú na strašný mor.“‘ – Jeremiáš 21:4-6.

Aj keď sa Židia vrátili z Babylonu a prestavali mesto Hospodinovo a jeho chrám, Rimania toto mesto zničili. Je zrejmé, že aj pri tejto príležitosti boli proti nim nepriateľské zbrane úspešné.  Predstavenstvo si uvedomuje, že veľa z Izaiášovho proroctva súvisí s druhým príchodom Krista a úplným naplnením Božích cieľov v súvislosti s ‘Izraelom’. Podobne ako väčšina iných proroctiev, vidia aj Betelovi vidiaci, že Izaiáš už bol naplnený. Podľa ich posledného upraveného chápania sa kresťania v 4. storočí dostali do zajatia Babylonu Veľkého duchovne a študenti Biblie boli prepustení v roku 1919.

S touto interpretáciou je však problém. Podľa všetkého je zničenie Jeruzalema a zajatie Židov v Babylone výrazom Božieho hnevu a relatívne krátke. V tej istej 54. kapitole sa uvádza: Na chvíľku som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa privediem späť. V návale hnevu som na okamih skryl pred tebou svoju tvár, ale pre svoju večnú lásku sa nad tebou zľutujem,“ hovorí tvoj Vykupiteľ, Jehova.” – Izaiáš 54:7, 8. Postupný vývoj Kresťanstva po prijatí kresťanstva ako štátneho náboženstva v Ríme nebol vyjadrením Jehovovho rozhorčenia. Akou metódou počítania času by sa mohlo 16 storočí od Konštantína po Rutherforda považovať za ‘krátky okamih’?

Pokiaľ ide o Božiu záruku, že žiadna zbraň nebude mať žiadny úspech, pozrite sa na situáciu Svedkov Jehovových v Rusku. Je smiešne, skutočne trápne, že Riadiaci Orgán sa aj naďalej môže pochváliť. Rusko vyplienilo Strážnu Vežu. Všetky kráľovské sály boli zatvorené. Pobočku v Petrohrade zabavil štát. Je svedkom Jehovovým nezákonné kázať alebo zhromažďovať sa. SJ sú poslaní do väzenia a mnohí hľadajú azyl v susedných krajinách. Rusko dokonca zablokovalo prístup používateľov internetu na stránku jw.org . To, že sa Strážna veža stále pýši tým, že žiadny útok proti nim nebude úspešný, skutočne naznačuje, že sú pod klamlivým vplyvom. Realita je úplne iná.

Drancovanie svedkov Jehovových v Rusku by sme mali považovať za predzvesť vecí, ktoré majú prísť v celosvetovom meradle. Škoda, že to Riadiaci Orgán jednoducho odmieta vziať k srdcu, rovnako ako predpovedal Jehova: Kto vydal Jakoba za korisť a Izrael plieniteľom? Nebol to Jehova, proti ktorému hrešili? Nechceli kráčať po jeho cestách a neposlúchali jeho zákony. Preto na nich vylieval svoju zúrivosť, svoj hnev a hrôzy vojny. Plamene vojny pohlcovali všetko okolo nich, ale oni si to nevšímali, spaľovali ich, ale oni si to nevzali k srdcu.” – Izaiáš 42:24, 25.

Komentáre a otázky posielajte na adresu: mildson@gmail.com