Denný Text na streda 30. septembra 2020:

“Dám ti všetku moc a slávu týchto kráľovstiev, lebo mne bola daná a dávam ju, komu chcem.” – Lukáš 4:6.

Satan s démonmi zvádza „celú obývanú zem“ nielen prostredníctvom vlád, ale používa aj falošné náboženstvo a obchodný systém. (Zjav. 12:9) Cez falošné náboženstvo šíri o Jehovovi lži. Okrem toho jeho cieľom je, aby čo najviac ľudí zabudlo na Božie meno. (Jer. 23:26, 27) Výsledkom je, že úprimní ľudia, ktorí si myslia, že uctievajú Boha, v skutočnosti uctievajú démonov. (1. Kor. 10:20; 2. Kor. 11:13–15) Satan šíri lži aj prostredníctvom obchodného systému. Ten ľuďom vštepuje názor, že šťastie im zaručia peniaze a veľký majetok. (Prísl. 18:11) Tí, ktorí veria tejto lži, sa v živote zameriavajú na bohatstvo, nie na Boha. (Mat. 6:24) Ich láska k hmotným veciam môže nakoniec udusiť akúkoľvek lásku, ktorú mali k Bohu. (Mat. 13:22; 1. Jána 2:15, 16) w18.05 23 ods. 6 – 7

Ježiš povedal, že Diabol bol klamár a otec lži. Ani to, čo Satan povedal Ježišovi v pokušení, nie je celkom pravda. Je pravda, že Satan dostal moc nad národmi. Ale dostal, ako už je naznačené, všetku moc? Zjavne nie. Zamyslite sa nad tým, čo hovoril Daniel, keď anjel prišiel zjaviť starému prorokovi budúce veci týkajúce sa kráľov severu a juhu. Anjel uviedol: “Ja som v prvom roku vlády Dária Médskeho prišiel, aby som ho posilnil a upevnil.” – Daniel 11:1.

Len premýšľajte o dôsledkoch. Áno, Perzia je jednou z veľkých ríš, ktorá vládla nad Božím ľudom, a napriek tomu zasiahol Jehovov anjel, aby politicky posilnil pohanského kráľa, aby priniesol úžitok Židom a dosiahol Boží zámer spočívajúci v obnove Jeruzalema. Rovnako ako Ježiš preukázal, že mal autoritu nad démonmi, keď bol na zemi, dostal aj všetku autoritu nad všetkými kráľovstvami v Satanovom panstve. Realita je taká, že diabol nemôže nič robiť, pokiaľ mu to nedovolí Kristus! Kristus a jeho anjeli preto až doteraz bránili démonom ustanoviť tyranskú svetovládu, ktorá bola zámerom najmocnejších a najvplyvnejších mužov satanskej ríše. Avšak v určitom okamihu nie v príliš vzdialenej budúcnosti Kristus obmedzenie zruší. To bude vtedy, keď bude Satan zvrhnutý z neba – čo bude mať za následok beda pre zem a more!

Je potrebné zvážiť ešte jeden aspekt. Zatiaľ čo Boh uvalil obmedzenia na zlé kniežatstvá vo svete a zabránil im v úplnom uhasení svetla pravdy, naopak, démonom bolo umožnené vykonávať určitú mieru vplyvu na nositeľov svetla. Je to evidentné už mnohými spôsobmi – niektorými ťažko zistiteľnými. Berte však na vedomie techniku ​​kúzelnického triku, ktorý sa používa v dennom texte. SV iba uvádza: ‘že úprimní ľudia, ktorí si myslia, že uctievajú Boha, v skutočnosti uctievajú démonov’! Jehovovi svedkovia súhlasne prikývnu. Úprimní katolíci, moslimovia, protestanti, čokoľvek, boli oklamaní démonmi. Nie je o tom sporu. Všimnite si však citovaný verš – 2. Korinťanom 11: 13–15, ktorý hovorí: Lebo sú to falošní apoštoli, podvodníci, ktorí predstierajú, že sú Kristovi apoštoli. A niet sa čo čudovať, veď sám Satan predstiera, že je anjel svetla. Nie je preto nič prekvapujúce, keď aj jeho služobníci predstierajú, že robia to, čo je správne. Ale nakoniec dostanú, čo si zaslúžia.”

Muži, ktorých Pavol odhaľoval ako agentov Satana, boli prominentnými mužmi v korintskom zbore. Preto v predchádzajúcom verši Pavol povedal: Ale v tom, čo robím teraz, budem pokračovať, aby som nedal zámienku tým, ktorí na ňu čakajú – ľuďom, ktorí sa vychvaľujú, že aj oni sú apoštoli, a snažia sa nám byť rovní.” Tí, ktorí sa prezliekli za pomazaných ministrov, boli v gréckej tradícii nepochybne veľmi schopní rečníci. Chceli sa vydávať za apoštolov. Preto Pavla očierňovali akoby mal slabú osobnú prítomnosť a bol opovrhnutiahodným verejný rečník! Prostredníctvom týchto predstieračov sa Satan vydával za anjela svetla priamo v Kristovom zbore v Korinte. Je zrejmé, že vedúci zhromaždenia, Ježiš Kristus, ich mohol vypudiť jedným slovom, ako keď často kráčal po zemi, vyháňal démonov! Namiesto toho použil Pavla na ich odhalenie, zatiaľ čo zjavne umožnil falošným apoštolom zostať v pozíciách vplyvu.

Pavol vyjadril hlboké znepokojenie nad tým, že ako had zviedol Evu svojou prefíkanosťou, mohli by byť Korinťania skazení satanskou prítomnosťou medzi nimi. Svedkovia Jehovovi sú dnes na tom podobne. Vedúci zbor vyvinul všetko úsilie, aby organizáciu vykreslil ako duchovný raj. Satan existuje iba vonku – vo svete, alebo aspoň sme boli vedení k tejto viere. Ale ak to tak nie je, prečo by citovali úryvok maskovaných agentov Satana a predstierali, že sa to týka falošného náboženstva, keď kontext jasne naznačuje, že skazený element bol v pomazanom zbore? Nechali Jehovovi svedkovia anestetizovať svoje rozumové sily natoľko, že nie sú schopní odhaliť podvod, keď ho vidia?

Rovnako ako vynikajúci apoštoli v Korinte, aj vedúci zbor sa chytro povýšil na ten istý úrad ako apoštoli. (Pozri článok: Tí, ktorí hovoria, že sú apoštoli.) Vo svojom druhom inšpirovanom liste Tesaloničanom Pavol varoval pred satanovou operáciou, ktorá bude zameraná na tých, ktorí poznajú pravdu. Napokon, Satan má svet pod svojím vplyvom. Nemali by sme o tom pochybovať. Jeho cieľom sú tí, ktorí sú v pravde – konkrétne tí, ktorí boli povolaní do zjednotenia s Kristom. Pokiaľ ide o pôsobenie Satana, apoštol Pavol vysvetlil, že sa to bude charkterizovať falošným ohlasovaním, ktoré vyhlási, že už je tu Pánov deň – že sa začala parúzia Ježiša Krista! V 2. Tesaloničanom 2: 1–5 Pavol napísal:

“Čo sa týka prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista a času, keď k nemu budeme zhromaždení, prosíme vás, bratia, nedajte sa rýchlo zmiasť ani rozrušiť, ak niekto tvrdí, že Jehovov deň je už tu, a to ani vtedy, keby vás presviedčal, že je to posolstvo od Boha alebo vyhlásenie či list od nás. Nedajte sa nikým a ničím oklamať, lebo skôr ako príde ten deň, musí nastať odpadnutie a prejaví sa človek nezákonnosti, syn zničenia. Je to protivník, ktorý sa vyvyšuje nad všetko, čo sa nazýva bohom a čo sa uctieva. Posadí sa v Božom chráme a pred všetkými sa bude vydávať za boha. Nepamätáte si, že som vám o tom hovoril, keď som bol u vás?”

O týchto veciach som písal už počas mnoho rokov. Muž bezprávia je falošný apoštol. Ježiš označil apoštola Judáša za syna zničenia – spojil človeka bezprávia s frakciou v Kristovom zbore, ktorá sa pripodobňuje k duchovnému chrámu. Zatiaľ čo Strážna Veža učí, že človekom bezprávia je duchovenstvo, ktoré iba nepravdivo tvrdí, že býva v Božom chráme, Pavol naznačuje opak! Pokiaľ ide o prítomnosť nášho Pána Ježiša Krista, na svete existuje iba jedna organizácia, ktorá vydáva nepretržitý prúd zdanlivo inšpirovaných vyhlásení a publikovaných listov vo forme časopisov, kníh a brožúr, ktoré evokujú apoštolskú autoritu ako Verný a Diskrétny Otrok a triedu Ezechiela atď., ktorí vyhlasujú, že je tu Pánov deň.

(Aj keď existujú dôkazy o tom, že výraz YHWH sa objavil v ranogréckych rukopisoch, a je veľmi nepravdepodobné, že by apoštoli vynechali Božie meno, keď citujú z hebrejských pasáží, kde sa vyskytuje tetragrammaton, v NWT sú niektoré verše, kde je použitie meno Jehova sporné! Vo vyššie citovanom verši, ktorý sa týka Ježišovej parousie, sa možno Pavol pôvodne zmienil o Pánovom dni, ako to urobil v 1. Korinťanom 5: 5. V každom prípade Strážna Veža zvykla tvrdiť, že Jehovov deň sa začal v roku 1914 a stále hlásajú, že Pánov deň sa tiež začal v roku 1914.) Rovnako ako Kristus zabránil Satanovi využiť národy pod jeho vplyvom na zničenie kresťanstva, ani Pán nedovolil človeku bezprávia, aby príliš ovplyvňoval jeho pozemskú organizáciu. Pavol naznačil, že verní bratia sa nepochybne správajú ako prekážka! V pravý čas, ktorý Pán dovolí, budú tí, ktorí pôsobia ako prostriedok prekážky, odstránení z cesty. Potom začne odpadlíctvo a človek bezprávia bude odhalený a zničený!

„Záhada tohto bezprávia už existuje,“ napísal apoštol Pavol. V akom zmysle? V prvom storočí prichádzajú na myseľ tí ‘preslávení apoštoli’. Keď sa však začne parúzia, Pavol sa symbolicky zaraďuje medzi prítomných. V skutočnosti vo svojom prvom liste Tesaloničanom Pavol povedal: “Tí z nás, ktorí budú žiť počas Pánovej prítomnosti…”1. Tesaloničanom 4:15. Pretože Pavol je dnes medzi živými reprezentatívnym spôsobom, tajomstvo tohto bezprávia sa stáva zjavným – nie v prvom storočí, ale bezprostredne pred autentickou parúziou Krista! Z tohto hľadiska iste prebiehajú falošné vyhlásenia, že sa začal Pánov deň, od začiatku Biblickej a traktátnej spoločnosti Strážna veža; ale v poslednej dobe sa na povrch objavilo tajomstvo tohto bezprávia, o čom svedčí nezákonné partnerstvo Strážnej veže s Organizáciou Spojených národov, nemorálne a nechutné prenasledovanie sexuálne zneužívaných detí a výpredaj stoviek majetkov sál kráľovstva, zasvätených Bohu Jehovovi!

Je zvlášť pozoruhodné, že v Strážnej veži od samého začiatku existovala aj slobodomurárska prítomnosť. Horné úrovne slobodomurárstva sú zahalené tajomstvom. Kolektívny človek bezprávia je bezpochyby kultom uctievateľov démonov ponorených do slobodomurárskych tajomstiev, ktorí sa vydávali za pomazaných kresťanov a ktorí sú usadení na vplyvných pozíciách vo vedení Jehovových svedkov. Pretože ich maskovanie je také účinné, iba Kristus môže odhaliť prítomnosť Satanovho syna skazy, čo v pravý čas urobí. A teraz s ukončením práce na celom svete sa zdá, akoby sa teraz začalo odpadnutie, ktoré prichádza ako prvé. Príď, Pane Ježišu.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com