“Toto je prvé vzkriesenie.” – Zjavenie 20:5

Hoci Písmo odpovedá na túto otázku jednoduchým a priamym spôsobom, na zodpovedanie tejto otázky pre členov „kresťanskej kongregácie Jehovových svedkov“ je, žiaľ, nevyhnutné prekonať zložitú prekážkovú dráhu hlúposti. Na začiatok zvážime doktrínu Strážnej veže, ako ju prezentuje článok z 1. januára 2007 „Prvé vzkriesenie“ – práve prebieha! (strany 25 – 30), konkrétne podnadpis „Teraz prebieha?“ (odseky 9-11). Bude to vyžadovať trochu mentálnej gymnastiky, aby ste to mohli nasledovať, takže si to poďme trochu rozobrať. Odsek 9 začína –

“Kedy nastane prvé vzkriesenie? Existujú silné dôkazy, že teraz prebieha. Napríklad porovnajte dve kapitoly Zjavenia. Najprv si pozrite 12. kapitolu Zjavenia. Tam čítame, že novo dosadený na trón Ježiš Kristus spolu s jeho svätým anjeli, vedie vojnu proti Satanovi a jeho démonom. (Zjavenie 12:7–9) Ako často ukazuje tento denník, táto bitka sa začala v roku 1914.* Všimnite si však, že nikto z Kristových pomazaných nasledovníkov údajne nie je s Ježišom v tom nebeská vojna“.
Okamžite nám povedia „existujú silné dôkazy“, prečo? Tento výraz je sám o sebe priznaním, že všetko, čo nasleduje, je jednoducho súkromný výklad. Uviedli by ste niekedy fakt, ktorý to predpovedá, s tvrdením „existujú silné dôkazy“? Nie, nechceli by ste. To by bolo smiešne. Jednoducho by ste konštatovali; obloha je modrá , tráva zelená a vzkriesenie niezačala. Toto sú fakty vyslovené s dôverou a dôkazmi na podporu pravdy v nich uvedenej. Napriek tomu neexistujú žiadne jasné dôkazy na podporu tvrdenia „riadiaceho orgánu“ v tomto článku a oni to vedia, preto považovali za potrebné otvoriť svoje tvrdenia vyhlásením „existujú silné dôkazy“, ale zvážme tento „dôkaz“, ktorý chcú predložiť.

 

Ich prvým predloženým dôkazom je porovnanie dvoch kapitol v knihe Zjavenie, 12 a 17. Cieľom skúmania kapitoly 12 je jednoducho zdôrazniť, že v tomto bode proroctva vzkriesenie ešte nenastalo, ako poznamenal skutočnosť, že nie sú spomenutí Kristovi bratia, vo videní sú videní iba anjeli. Toto je bod, ktorý bude uznaný, ale dátum 1914 nie. Poznámka pod čiarou odkazuje čitateľa na *„knihu Čo učí Biblia? Strany 215-18“ v snahe argumentovať platnosť ohlasovania Ježiša, ktorý sa neviditeľne vrátil v roku 1914. Tejto téme sa venuje článok „Je rok 1914 významný v biblickom proroctve?“na tejto stránke. Keďže to však nie je zvažovaná téma, poďme ďalej. Pokračujú vo svojich dôkazoch –

“Teraz sa pozri na 17. kapitolu Zjavenia. Čítame tam, že po zničení ‚Veľkého Babylonu‘ si Baránok podmaní národy. Potom dodáva: ‚Urobia to aj povolaní a vyvolení a verní s ním.” (Zjavenie 17:5,14) „Povolaní, vyvolení a verní“ už musia byť vzkriesení, ak majú byť s Ježišom pri konečnej porážke Satanovho sveta. Je teda rozumné, že pomazaní, ktorí zomrú pred Armagedonom, sú vzkriesení niekedy medzi 1914 a Armagedon“.
Takže tu stanovili dva body v proroctve, ktoré nám ukazujú, kedy chronologicky nastane prvé vzkriesenie. Keďže pre túto diskusiu odkladáme dátum 1914, môžeme uznať bod, ktorý v tomto argumente uvádzajú, že vzkriesenie nastane po začatí Kristovej prítomnosti, ale predtým, ako budú národy zničené v Armagedone. Takže v tomto bode sme sa zhodli. Teraz sa pozrime na ich ďalšie predloženie dôkazov –
“Môžeme presnejšie povedať, kedy sa začína prvé vzkriesenie? Zaujímavú stopu nachádzame v Zjavení 7:9–15, kde apoštol Ján opisuje svoju víziu „veľkého zástupu, ktorý nikto nedokázal spočítať.” Identitu tohto veľkého zástupu odhalil Jánovi jeden z 24 starších a títo starší predstavujú 144 000 spoludedičov s Kristom v ich nebeskej sláve. *(Lukáš 22:28–30; Zjavenie 4:4) Sám Ján mal nebeská nádej; ale keďže bol ešte mužom na zemi, keď s ním starší hovoril, vo videní musí Ján predstavovať pomazaných na zemi, ktorí ešte nedostali svoju nebeskú odmenu.

Čo teda môžeme vyvodiť zo skutočnosti, že jeden z 24 starších označuje veľký zástup za Jána? Zdá sa, že vzkriesení zo skupiny 24 starších môžu byť dnes zapojení do oznamovania božských právd. Prečo je to dôležité? Pretože správna totožnosť veľkého zástupu bola zjavená Božím pomazaným služobníkom na zemi v roku 1935. Ak by sa jeden z 24 starších použil na vyjadrenie tejto dôležitej pravdy, musel by byť vzkriesený do neba najneskôr v roku 1935. To by naznačovalo, že prvé vzkriesenie začalo niekedy medzi rokmi 1914 a 1935.“

Takže teraz máme „nápovedu“ na pochopenie ich interpretácie. Aby preťali hmlu, ich škeble je toto – „niekto, kto už bol vzkriesený, oznámil Rutherfordovi, kto bol v roku 1935 „veľký dav“. Je to tak, v skutočnosti uvádzajú, že duchovná bytosť – nie svätý duch – to oznámila prezidentovi Strážnej veže v roku 1935. Závažnejšou narážkou je, že tvrdia, že vzkriesení jednotlivci, ktorí sú teraz duchovnými tvormi, sú „zapojení“. v dnešnom oznamovaní božských právd“. To sú asi všetky dôkazy, ktoré musíme zvážiť. Už nie je potrebné cestovať ďalej dolu ich králičou norou. Ako komunikujú s týmito duchovnými tvormi? Objavili sa v horiacom kríku? Bolo to vo videní v noci? Počuli nejaký hlas, ktorý ich volal? alebo„Jemu je zverený celý môj dom. Hovorím s ním zoči-voči, otvorene, nie hádankami.“ . (4. Mojžišova 12:7, 8)

Tí z nás, ktorí patria nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, budú hľadieť na to, čo je napísané v Písmach, kým sa nám nerozhodne zjaviť sa, a keď tak urobí, ochotne všetkým vysvetlíme spôsob jeho prejavu. Ako dôkaz uvádzajú, že „správna totožnosť veľkého zástupu bola zjavená Božím pomazaným služobníkom na zemi v roku 1935“. Námietka! To je nepravdivé tvrdenie. Identita „veľkého zástupu“ bola prvýkrát odhalená v roku 96 nl apoštolovi Jánovi, ako je pre nás zaznamenané v Zjavení, ktoré nám napísal na čítanie. Okrem toho je „veľký zástup“ definovaný ako „tí, ktorí vychádzajú z veľkého súženia“.(Zjavenie 7:9; 14) Keďže „veľké súženie“ je stále budúcou udalosťou, nikto, kto bol v roku 1935 spájaný s „Jehovovými svedkami“, túto budúcu udalosť neprežije, pretože sú už všetci mŕtvi. Preto aj keby nejaký duchovný tvor vysvetlil Rutherfordovi, kto je „veľký zástup“, výklad sa odvtedy ukázal ako nesprávny. Ak by im tento duch vysvetlil doktrínu „iných oviec“, mohli by aspoň pokračovať vo svojom argumente, ale v súčasnosti nemajú vo svojom výklade Písma nič podstatné.

Ak prestaneme s nezmyslami a falošnými výkladmi a necháme za seba hovoriť inšpirované Písma, pravda bude zrejmá. Prijmime prvý bod – vzkriesenie nastane po začiatku Kristovej prítomnosti, ale pred bitkou pri Armagedone. Aké ďalšie informácie odhaľuje Písmo? Vo svojom prvom liste Korinťanom nám Pavol hovorí; „Pozri! Hovorím vám sväté tajomstvo: Nie všetci zaspíme v smrti, ale všetci sa zmeníme, v okamihu, mihnutím oka, pri poslednej trúbke. Lebo zaznie trúba a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení.” (1. Korinťanom 15:51, 52)

Tu vidíme dve dôležité veci. Po prvé, toto je jedna významná udalosť, niečo, čo sa stane pri trúbení. Nie je to niečo, čo sa ťahá cez storočie, skôr ako hovorí, že sa to stane „za chvíľu, mihnutím oka“. Po druhé, nie všetci Kristovi bratia budú musieť zažiť smrť. Pamätajte, že túto udalosť nám opísal sám Ježiš. Povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Ten, kto prejaví vieru vo mňa, aj keď zomrie, ožije; a každý, kto žije a prejavuje vieru vo mňa, nikdy nezomrie.“ (Ján 11:25, 26)

Toto je ďalej zdôraznené v prvom Pavlovom liste Tesaloničanom. „Lebo toto vám hovoríme Jehovovým slovom, že my živí, ktorí prežijeme do prítomnosti Pánovej, v žiadnom prípade nepredídeme tých, ktorí zosnuli v smrti; lebo sám Pán zostúpi z neba s rozkazujúcim volaním, s hlasom archanjela a s Božou trúbou, a tí, ktorí sú mŕtvi v spojení s Kristom, vstanú prví. Potom budeme my živí, ktorí prežijeme, spolu s nimi uväznení v oblakoch v ústrety Pánovi vo vzduchu.” (1. Tesaloničanom 4:15–17) Stojí za to si všimnúť, ako je tento výraz „spolu s nimi“ uvedený v „Interlineári Kráľovstva“; konkrétne hovorí „v rovnakom čase“.Opäť opisuje jednu významnú udalosť, ktorá sa odohráva pri trúbení.

V kontexte opisu toho, čo sa stane po veľkom súžení, Ježiš hovorí; „všetky kmene zeme sa budú biť v žiali a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. A vyšle svojich anjelov s veľkým zvukom trúby a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch vetrov.“ (Matúš 24:30, 31) V úplnom súlade so všetkými ostatnými opismi tej istej udalosti sa to stane rýchlo pri trúbení. Avšak kontext Ježišovho výroku nám dáva ďalší pohľad na otázku, kedy nastane vzkriesenie, Ježiš povedal „Hneď po súžení“. (verš 29)

Takže pre niektorých sa vzkriesenie stane niekedy medzi koncom súženia, ale pred Armagedonom. Vieme tiež podľa vlastného tvrdenia Strážnej veže, že sa to deje „včasne v Kristovej prítomnosti“, preto keďže udalosť „včase v Kristovej prítomnosti“ nastane po súžení, Kristova prítomnosť sa ešte nezačala. (W 07 1/1 str. 28 ods. 13) Akokoľvek niektorí môžu namietať, „prečo na tom záleží“? Aký je rozdiel, keď sa začne prvé vzkriesenie? Keď bola kongregácia v plienkach, dvaja jednotlivci prišli s vlastnou súkromnou náukou o tom, kedy začína vzkriesenie. Ich mená boli Hymenaeus a Philetus.

Dve výhody, ktoré mala kongregácia v tom čase, boli po prvé, títo jednotlivci neboli členmi nejakého dozorného „vedúceho zboru“ a po druhé, apoštoli boli prítomní a mohli odhaľovať svoje podvody. O Hymeneovi sa zmienil Pavol vo svojom prvom liste adresovanom Timotejovi. V ňom napomenul Timoteja, aby sa pevne držal svojej „viery a dobrého svedomia, ktoré niektorí odsunuli nabok, čo viedlo k stroskotaniu ich viery“. Potom Pavol konkrétne spomína zlý príklad, ktorý mal na mysli, ako varovanie pre Timoteja, keď povedal: „Medzi tými sú Hymenaeus a Alexander a odovzdal som ich Satanovi, aby ich naučili kázňou, aby sa nerúhali. (1. Timotejovi 1:19, 20)

Vo svojom druhom liste Timotejovi Pavol opäť varuje pred deštruktívnym učením, ktoré títo budúci učitelia priniesli do zboru. Varoval Timoteja, aby odmietol učenie udržiavané tými, ktorí „porušujú to, čo je sväté, pretože budú viesť k stále väčšej bezbožnosti a ich slovo sa bude šíriť ako gangréna. Hymenaeus a Filétos sú medzi nimi.“ Aká falošná doktrína, ktorú títo muži vyučovali, mala pre apoštola taký veľký záujem? Pokračuje , „títo muži sa odchýlili od pravdy, hovoriac, že ​​vzkriesenie už nastalo, a podvracajú vieru niektorých“. (2. Timotejovi 2:16–18) Podvrátil „vedúci zbor“ vašu vieru?

Je dôležité si všimnúť a zobrať k srdcu frázu, ktorú Pavol použil vo svojom druhom liste Timotejovi, keď sa obracia na tých, ktorí falošne hlásali, že vzkriesenie začalo. Konkrétne povedal, že sa „odchýlili od pravdy“ . To, čo učil náš Pán Ježiš Kristus a jeho vyvolení apoštoli, bola pravda. Od chvíle, keď boli inšpirovaní hovoriť a písať pravdu, až do dnešného dňa sú ich slová jediným zdrojom pravdy pre Kristov zbor.

Od Pavlových dní až do dňa, keď sa začala Kristova prítomnosť, neustále sa rozvíjal „človek nezákonnosti“ , ktorý sa k nám pripája a snaží sa protirečiť nášmu presnému poznaniu pravdy. Títo jednotlivci, podobne ako Judáš, nachádzajú pôvod svojej viery v Kristovi, no teraz sa svojvoľne stavajú proti pravde, ako nám ju predkladá Písmo. Sú v rozpore s napomenutím nášho Pána, aby sme naňho čakali s očakávaním, kedykoľvek by náhodou prišiel a začala jeho prítomnosť. Namiesto toho odvážne vyhlasujú, že jeho prítomnosť a vzkriesenie sa už začalo, a vyhlasujú, že iba oni hovoria za Boha ako za jeho jediného zástupcu. Pavol osobitne varoval Timotea pred touto situáciou a povedal:„Ó, Timotej, stráž to, čo ti je zverené do dôvery, odvracaj sa od prázdnych rečí, ktoré porušujú to, čo je sväté, a od protirečení falošne nazývaného „poznanie“.  Niektorí sa odchýlili od viery za to, že ukázali takéto [poznanie] .” (1. Timotejovi 6:20, 21)

Prečo by náš otec dovolil, aby tieto klamlivé vyhlásenia robili tí, ktorí tvrdia, že ho zastupujú? Okrem toho, prečo by dovolil, aby tento kameň úrazu zničil ľudí s vierou tak podobnou našej? Apoštol Pavol, Sílas a Timotej nám odpovedajú, že náš otec: „dovoľuje, aby ich zviedol klamný vplyv – pretože neverili pravde“ (2 Tesalonickým 1:1; 2:1-12)

Vkladáte svoju vieru do týchto samozvaných vodcov a učiteľov Kristových bratov a ich sieť kruhových úvah, ktoré neustále spriadajú, aby podporili ich neinšpirované prorocké interpretácie a údajnú autoritu? Nie je to s týmito mužmi len skladanie nezmyslov s nezmyslami? Koľko smiešnych výkladov treba vyvrátiť, aby členovia „kresťanskej kongregácie Jehovových svedkov“ mohli prestať dôverovať týmto mužom a namiesto toho vložiť svoju vieru a dôveru v inšpirované Slovo nášho Otca, Bibliu? Naozaj : „Kto je skutočne verný a rozvážny otrok, ktorého jeho pán ustanovil nad svojimi domácimi, aby im dával jedlo v správnom čase? (Matúš 24:45) Pavol pripomenul Timotejovi, že„pevný Boží základ zostáva stáť a má túto pečať: „Jehova pozná tých, ktorí mu patria“ a: „Nech sa každý, kto vzýva Jehovovo meno, zrieka nespravodlivosti.“ ( 2. Timotejovi 2:19 ) Patríte k náš otec? Zriekaš sa nespravodlivosti?

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com