Pokračovanie Jeremiášovho rozhovoru-seriálu.

V 19. kapitole Jeremiáša, proroka, bolo nariadené, aby šiel kúpiť hlinenú nádobu od hrnčiara. Boh mu potom prikázal, aby zobral niekoľkých starších na okraj mesta, konkrétne do Údolia Syna Hinnoma, a tam informoval starších, že Jehova sa chystá mesto zničiť. Údolie Hinnom bolo používané ako miesto, kde judskí králi vykonávali detské obete. Je zaujímavé, že Ghenna je odvodením od Hinnoma, a samozrejme, Ježiš použil Ghennu symbolickým spôsobom na znázornenie potupnej a trvalej smrti. Držte túto myšlienku v mysli. Potom Jeremiáš rozbil nádobu, aby ukázal, ako sa Boh chystá rozbiť Jeruzalem. Jeremiáš vyšiel na nádvorie chrámu a všetkým hovoril Jehovovo posolstvo o záhube. Istý syn kňaza menom Pašchúr počúval Jeremiáša, udrel ho a dal do klady. Na druhý deň bol Jeremiáš prepustený z klady a prorok okamžite prorokoval Pashhurovi a povedal:

“Ale na druhý deň, keď Pašchur pustil Jeremiáša z klady, mu Jeremiáš povedal: „Jehova ťa už nebude volať Pašchur, ale Hrôza všade naokolo. Lebo toto hovorí Jehova: ‚Naplním hrôzou teba i všetkých tvojich priateľov. Padnú mečom svojich nepriateľov a ty sa na to budeš pozerať. Celé Judsko vydám do rúk babylonského kráľa. Niektorých odvedie do vyhnanstva v Babylone, iných usmrtí mečom. Všetok majetok tohto mesta a jeho bohatstvo, všetky jeho cennosti a všetky poklady judských kráľov dám do rúk nepriateľov. Vyplienia ich a odvezú ako svoju korisť do Babylona. A ty, Pašchur, pôjdeš do zajatia a s tebou všetci, čo žijú v tvojej domácnosti. Pôjdeš do Babylona, tam zomrieš a tam budeš pochovaný ty i všetci tvoji priatelia, lebo si im prorokoval klamstvá.‘“Jeremiáš 20:3-6.

Ako každý náročný študent Božieho Slova vie, zničenie Jeruzalema nebolo len témou mnohých hebrejských prorockých kníh, ako napríklad Jeremiáš, ale bolo to aj ohnisko Ježišovho proroctva o posledných časoch. Ježiš dokonca nabádal čitateľa, aby si prečítal knihu Daniela o spustošení svätého miesta, ktoré sa nachádzalo v srdci oboch Jeruzalemov – toho, ktorý zničil Babylon, aj toho, ktorý zničil Rím! Je jasné, že to znamená, že Jeruzalem v Jeremiášových dňoch je predobrazom Jeruzalema, ktorý zažije spustošenie počas veľkého súženia. Posledné dve desaťročia som hral úlohu Jeremiáša v súvislosti so Strážnou Vežou – predkladal som im početné Bulletiny Kráľovstva, ako aj rozdával knihy a brožúry vedeniu o tom, čo príde. Preukázali podobný postoj ako judskí králi a kňazi. Knihy a listy, ktoré som poslal Vedúcemu Zboru a ich pomocníkom, boli nepochybne vyhodené, podobne ako kráľ Jehojakim, keď spálil zvitok Jeremiáša po tom, čo mu bola krátka časť prečítaná! 

Každý, kto sa odváži napraviť Vedúci Zbor alebo kto má tú drzosť pokarhať ho, je považovaný za odpadlíka od Boha a je vylúčený – symbolicky vložený do kladky, čo malo za cieľ verejne ponížiť toho, kto je tam spútaný. Keď judský kráľ zahodil Jeremiášov zvitok, Boh to videl a odpovedal. Jehova zopakoval svoje odhodlanie priviesť babylonského kráľa, aby zničil Jeruzalem a ukončil Dávidovo kráľovstvo. A pre jeho drzosť by Jehojakimovo mŕtve telo zostalo na zemi, vystavené slnečnému žiareniu a nočnému mrazu. Ako už bolo spomenuté, králi pred Jeremiášom praktizovali detské obete — ohavnú formu uctievania démonov. Strážna Veža má politiku, ktorá sa podobá obetovaniu detí v tom, že umožnila pedofilom zničiť nevinnosť tisícov detí – obetovať ich démonom! 

Nedávno Strážna Veža presvedčila všetkých Jehovových svedkov, aby sa podrobili potenciálne smrteľnému lekárskemu zákroku, aby si zachovali teokratickú jednotu! Hoci je ľudsky nemožné kvantifikovať úmrtia v dôsledku vakcín, pretože existuje veľa rôznych reakcií, ktoré sa odohrávajú dlho po injekciách, Jehova Boh predsa vie a bude vyžadovať účtovníctvo. Ako títo králi a kňazi z Judska, aj vodcovia Strážnej Veže sú nedosiahnuteľní a nepoučiteľní. Nikdy sa nepokoria. Naopak, postupujú od zlého k horšiemu. Jehova už dávno predvídal, že jediným liekom je teror. Izaiáš 28:19b o Jeho zvláštnom diele, ktoré sa má vykonať s príchodom Krista, jednoducho hovorí: “Iba hrôza ich prinúti pochopiť, čo počuli.” Je to, ako keby Boh nazval vznešený riadiaci orgán „Hrôza všade okolo“!

Rovnako ako Pašchur, aj Vedúci Zbor prorokoval lži. Keď vo svete vypukne vojna a vypustia tie najdesivejšie zbrane, aké boli kedy vymyslené – zrútia systém všade okolo seba, potom pochopia, že urazili Jehovu Boha a zviedli Jehovových svedkov, pokiaľ ide o príchod Krista. Niet pochýb, že sa budú triasť a strachovať a budú zachvátení veľkým strachom. Aká je však paralela s doslovnými rozsudkami smrti, ktoré Boh uvalil na jednotlivcov ako Pašchur a Jehojakim? Ježiš hovoril o dvoch druhoch otrokov – o tých, ktorí sú verní, a o tých, ktorí budú súdení ako zlí. Aký bude výsledok pre tých, ktorých Kristus považuje za zlých? Ježiš povedal: “Čo najprísnejšie ho potrestá a určí mu miesto s pokrytcami. Tam bude plakať a škrípať zubami.”Matúš 24:51.

Mať pridelené miesto medzi pokrytcami znamená, že tí zlí budú zahnaní a odsúdení svetom. Budú však mať čas uvažovať o svojom konečnom, hroznom osude; teda „tam bude ich plač a škrípanie zubov“. Zlý otrok bude vedieť, čo symbolizuje Ghenna! V prípade Pašchura nebol popravený priamo ako judský kráľ. Namiesto toho bol odvezený do Babylonu, kde zomrel. Mohli by sme povedať, že tam plakal a škrípal zubami. Ježiš predpovedal, že veľké súženie bude prerušené kvôli vyvoleným. To sa odráža v skutočnosti, že mnoho Židov, vrátane Jeremiáša, prežilo zničenie Jeruzalema. Dokonca aj zvyšok, ktorý bol odvezený do Babylonu, bol medzi tými, ktorí sa vrátili späť, aby znovu postavili Jeruzalem. Ale po ceste svätosti mohli kráčať len tí, ktorých vybral Boh. 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com