OTÁZKA: Svedkovia Jehovovi učia, že každý, kto vzýva Jehovovo meno (YHWH), bude spasený. Meno Jehova je ale ‘vynálezom’ španielského dominikánskeho mnícha rímskokatolíckej cirkvi z 13. storočia (podľa knihy Hlbšie Pochopenie Písma). Existuje veľa náznakov slobodomurárskeho spojenia s prvými bádateľmi Biblie. Jehova je najdôležitejšou osobou v slobodomurárstve. Vo vyšších rádoch slobodomurárstva obetovali Satanovi. Volajú tí, ktorí volajú meno Jehova, nechtiac volajúc Satana? A je vhodné, aby kresťan pri oslovovaní Všemohúceho používal ‘vykonštruované meno’, pričom má na pamäti, že výslovnosť Božieho mena sa v Biblii nezachovala?

Svedkovia Jehovovi neprišli s tým, že každý, kto volá Jehovovo meno, bude spasený. Je to presne to, čo je napísané v Biblii pod inšpiráciou! Jehovovi svedkovia iba poukazujú na to, čo hovorí Písmo. Vždy je pre mňa zábavné, keď ľudia opakujú, že meno vymyslel nejaký katolícky mních. Ľudia si zjavne neuvedomujú, že samotný anglický jazyk je vynález! Pred 2 000 rokmi, keď začalo kresťanstvo, sa nehovorilo anglicky. Jazykovedci stopujú jeho začiatok asi do 5. storočia nášho letopočtu. To, čo sa pôvodne hovorilo, známe ako stará angličtina, je pre moderných ľudí ťažko rozpoznateľné. Faktom je, že všetky jazyky sa vyvíjajú tak, ako vznikajú nové slová a staré slová sa prestávajú používať. Okrem toho pôvodná anglická abeceda nemala písmená ani ‘J’ ani ‘V.’ Tieto písmená boli vynájdené neskôr. Preto keď John Wycliffe preložil prvú anglickú verziu Biblie, ktorá sa objavila okolo roku 1395, vydal YHWH ako Iehowah.

Pokiaľ ide o slobodomurárov, ktorí používajú Božie meno, mám podozrenie, že používajú aj Ježišovo meno. No a čo? Znižuje to nejako Krista? Desatoro prikázaní varuje nie pred správnym používaním Božieho mena, ale pred jeho bezcenným používaním. Ak niekto zneužije Božie meno v magickom rituáli, bude musieť zodpovedať za svoju chybu. Je zaujímavé, že ešte pred potopou správa v Genesis 4:26 hovorí, že počas Enošových dní nastala doba, keď ľudia začali vzývať meno YHWH. Zrejme to bolo negatívnym spôsobom, pretože ľudia používali Božie meno od samého začiatku. Napríklad keď Eva porodila, vyhlásila, že pomocou Jehovu vyprodukovala muža.

Ako už bolo spomenuté, pôvodne angličtina nemala písmeno ‘J’ a hebrejčina stále ešte nemá! To znamená, že každé správne hebrejské meno, ktoré bolo preložené do angličtiny, je tiež vynálezom. Populárne hebrejské mená ako Jacob a Joshua, Joel a Joseph sú v hebrejčine napísané s ‘Y’. Čím to je, že tieto bežné mená nikto nepovažuje za nelegitímne? Pravdou je, že Satan sa pokúsil vymazať Božie meno. Do veľkej miery sa mu podarilo prinútiť moderných prekladateľov Biblie, aby vynechali akýkoľvek odkaz na YHWH v akejkoľvek podobe, či už Jehovu alebo Jahveho. Dôkazy naznačujú, že textári gréckeho Písma tiež vypustili YHWH z evanjelií a listov apoštolov. YHWH sa napriek tomu v starodávnych hebrejských textoch objavuje niekoľko tisíckrát – spolu takmer 7 000 krát!

Ľudia sa veľmi trápia, že nikto nevie, aké samohlásky zvýrazňoval tetragrammatón. Nepochybne by nepriatelia pravdy radšej učinili Božie meno nevysloviteľným. Je zrejmé, že nikto sa nemôže dovolávať mena YHWH. Bez samohlások nie je YHWH menom. Je to len skratka. Ale naozaj to nie je také tajomné. Starí Hebreji určite vedeli, ako sa meno vyslovovalo. Mojžiš a proroci počuli, ako Boh vyslovuje svoje vlastné meno. Hebrejskí rodičia pomenovali svoje deti spôsobom, ktorý obsahoval Božie osobné meno. Pravdepodobne je v Biblii viac ako sto správnych hebrejských mien, ktoré používajú buď predponu alebo príponu Božieho mena, alebo skratku – Yah. Napríklad je tam aspoň 9 rôznych jednotlivcov menom Abijah. Názov je odvodený od hebrejského slova Abba, čo znamená „otec“, a Yah, skrátenej podoby Yehowah. Znamená to, že ‘môj otec je Jehova’.

Vezmite si napríklad meno Eliáša. Eli je skratka pre Elohim, čo je hebrejské slovo pre Boha. A opäť Jah, skrátená podoba Jehovu. Spoločne Eliáš znamená ‘Môj Boh je Jehova’. Niektoré hebrejské mená používali ako predponu prvé dve spoluhlásky a samohlásky Božieho mena. Mená ako Jehoiachin, Jehohanan (John), Jehoiada, Jehoram, Jehoshaphat a ďalšie. Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že tieto mená sú v hebrejčine písané s ‘Y’, znamená to, že prvé dve samohlásky YHWH boli ‘e’ a ‘o’, Yeho v hebrejčine a Jeho v angličtine a tiež mnoho ďalších romantických jazykov.

Desiatky ďalších vlastných hebrejských mien si poslednú slabiku Božieho mena privlastnili ako príponu. Mená ako Jeremiáš, Sofoniáš, Hananiáš, Zachariáš, Uriáš a mnoho ďalších dokazujú, že samohláska tretej slabiky YHWH bola ‘a’. Rozbitím hebrejských mien odvodených od Božieho mena je nepochybné, že YHWH sa vyslovoval tromi slabikami, nie dvoma ako v Jahve. A tri samohlásky presne boli EOA, ktoré tvorili YHWH Ye-ho-wah. Ale keďže každé ďalšie hebrejské meno je preložené do angličtiny s písmenom ‘J’, bolo by nekonzistentné prekladať Božie meno v jeho hebrejskej podobe – teda Jehova. Faktom je, že ktokoľvek vymyslel meno Jehova, ten ho správne vysvetlil. Keby to katolícky mních neurobil, urobil by to niekto iný. Keby to neurobil nikto iný, urobil by som to ja!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com