Tento príspevok skúma biblické štúdium tohto článku Strážnej Veže. Odstavec druhý uvádza následovné:

Jehova si všimne, keď niektoré z jeho detí prestane chodiť na zhromaždenia a do zvestovateľskej služby. Predstav si, ako ho to musí zarmucovať, keď sa každý rok stávajú mnohí jeho služobníci nečinnými.

Správna Rada si je vedomá pomalého odchodu ’tisícov’ svedkov Jehovových. Niektorí sa nemusia fyzicky vzdať združovania, ale sa takpovediac stávajú neaktívnymi. Niekoľko nasledujúcich odsekov ponúka niekoľko dôvodov, prečo sa toľko SJ stáva ‘neaktivnými’, citujúc prílišné zapojenie sa do svetskej práce, ohromení osobnými problémami a ťažkosťami s ostatnými veriacimi. Nie je tu zmienka o najzreteľnejšom dôvode, ktorým je pokrytectvo Betelu! Nemá zmysel skúmať neustále sexuálne zneužívanie detí a ich týranie Strážnou Vežou! V posledných rokoch to všetko dostalo na verejnosť a bude to tak pokračovať v dohľadnej budúcnosti. Ale existuje mnoho ďalších kameňov úrazu okrem zneužívania detí. Pravdepodobne najhoršou vecou,  ktorú je vedenie vinné, je pokračujúci predaj stoviek Sál Kráľovstva, ktoré miestni bratia a sestry postavili a zaplatili s očakávaním trvalého miesta zhromažďovania sa!

Keby sa Bethel skutočne zaujímal o duchovné blaho oviec, urobili by nejaký druh priznania ich vlastnej zodpovednosti, keď ide o tak veľa klopýtaní. Je smutné, že Riadiaci Orgán nikdy neakceptoval žiadnu zodpovednosť za klopýtanie nespočetných počtoch svedkov Jehovových a zainteresovaných osôb. (V široko distribuovanom otvorenom liste z roku 2004 som vyzval riadiaci orgán, aby vystupňoval a prevzal zodpovednosť a povedal, že im je to všetko ľúto. Výsledkom rozoslania bolo súdne pojednávanie, ktoré skončilo tak, že som bol vylúčený) Už dávno sa počítalo o bezohľadnom ignorovaní Strážnej Veže pre blaho Božieho ľudu. Cez Jeremiáša Jehova povedal: Rany môjho ľudu liečia nedbalo. Hovoria: ‚Je pokoj! Je pokoj!‘, hoci žiaden pokoj nie je. Hanbia sa za svoje odporné skutky? Ani trochu! Nevedia, čo je to hanba. Preto padnú s tými, čo padajú. Keď ich budem trestať, potknú sa,“ hovorí Jehova.” – Jeremiáš 6:14, 15.

Medzi svedkami Jehovovými nastalo duchovné zlyhanie! Články štúdijnych Strážnych Veží, ako je aj tento, demonštrujú, že Riadiaci Orgán sa ju snaží liečiť zľahka. Hanbia sa, že ich bezprávie duchovne ničí milióny? Necítia vôbec žiadnu hanbu! Vyzývam vás, aby ste si prečítali 34. kapitolu Ezechiela. Riadiaci Orgán naznačuje, že proroctvo sa teraz vzťahuje na Svedkov Jehovových, a že teraz Jehova Boh hľadá stratené túlavé ovce. Berte však na vedomie skutočnosť, že Boh rieši úžasnú situáciu – niečo, čo sa týka viac ako niekoľkých stratených oviec. Podľa toho, čo čítame v proroctve, bude celé stádo rozptýlené!

“Lebo toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Tu som, ja sám budem hľadať svoje ovce a budem sa o ne starať. Budem sa starať o svoje ovce ako pastier, ktorý našiel svoje roztratené stádo a pasie ho. Vyslobodím ich zovšadiaľ, kam boli rozohnané v deň mrakov a hustej temnoty. Vyvediem ich z národov a zhromaždím ich z krajín a privediem ich do ich krajiny. Budem ich pásť na izraelských vrchoch, popri potokoch a v okolí všetkých obývaných miest krajiny.” – Ezechiel 34:11-13.

Pôvodnými pastiermi Izraela boli králi, kňazi a kmeňoví vodcovia. Oni boli zodpovední za zničenie, ktoré prišlo na Jeruzalem kvôli ich odpadnutiu. Boh vo svojom milosrdenstve zasiahol a zvrhol Babylon a zachránil jeho ovce. K podobnej katastrofe dôjde v budúcnosti. Ježiš predpovedal, že symbolický Jeruzalem bude spustošený ohavnou vecou počas veľkého súženia, ktoré prichádza na celú obývanú zem. To je ‘deň oblakov a hustého šialenstva’, ako Ježiš ďalej povedal: Ihneď po súžení tých dní bude slnko zatemnené a mesiac nedá svoje svetlo a hviezdy padnú z neba. a sily nebies budú otrasené.“

Počas tohto bezútešného obdobia, keď Jehova zhromažďuje svoje stratené ovce, ako poznamenal aj Ježiš, keď povedal: „Potom sa v nebi objaví znamenie Syna človeka, a všetky kmene zeme sa budú biť v zármutku a budú vidíš Syna človeka prichádzajúceho na nebeské oblaky s mocou a slávou. A bude vysielať svojich anjelov s veľkým zvukom na trúbku, a oni si vyberú svojich spolu zo štyroch vetrov, od jedného konca nebies k druhému koncu.“ To, že proroctvo sa týka druhého Kristovho príchodu, je zrejmé z toho, čo je uvedené v Ezechielovi 34: 22-24: Zachránim svoje ovce a nebudú už korisťou, budem súdiť medzi ovcou a ovcou. Ustanovím nad nimi jedného pastiera, ktorý ich bude pásť, svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť a bude ich pastierom. Ja, Jehova, budem ich Bohom a môj služobník Dávid bude medzi nimi kniežaťom. To som povedal ja, Jehova.”

Svedkovia Jehovovi uznávajú, že ‘Dávid’ sa vzťahuje na Ježiša, ktorý bol potomkom Dávida skrze Máriu aj Jozefa a ktorý bol zákonným dedičom Dávidovho trónu, ktorý vo veľkej schéme vecí je Božie nebeské Kráľovstvo. Väčší Dávid začal v prvom storočí pásť ovce Jehovu Boha. Proroctvo sa však týka druhého Kristovho príchodu, ktoré sa podľa svedkov Jehovových už stalo! Keby to však bola pravda, ak by Kristus začal vládnuť v roku 1914, znamenalo by to, že deň mračien a hustého šeru je v minulosti. Ale to nemôže byť tak! Blížia sa temné dni! Ak veríme v Písmo, znamená to, že Boh má skupinu ľudí, ktorých uznáva ako svoje ovce, nad ktorými vymenoval pastierov, dozorcov, aby ich duchovne kŕmili. Jehova ich bude brať na zodpovednosť za to, čo sa deje s jeho ľudom. Preto Ezechiel 34:10 uvádza: “Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Som proti pastierom a budem ich brať na zodpovednosť za svoje ovce. Nedovolím im pásť moje ovce a nebudú už pásť ani sami seba. Vytrhnem im svoje ovce z úst a nebudú im viac pokrmom.‘“

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com