Denný Text na stredu 30. decembra 2020:

“Anjeli… nezostali vo svojom pôvodnom postavení, ale opustili príbytok, ktorý im bol určený.” – Júda 6.

K Satanovej vzbure sa pripojil veľký počet anjelov. Pred potopou Satan zlákal niektorých k tomu, aby mali nemravný vzťah s ľudskými dcérami. V Biblii je táto skutočnosť symbolicky zobrazená tým, že drak vlečie so sebou tretinu nebeských hviezd. (1. Mojž. 6:1–4; Zjav. 12:3, 4) Keď títo anjeli opustili Božiu rodinu, dostali sa pod Satanov vplyv. Nie je to však len nejaký neusporiadaný dav rebelov. Satan vytvoril akúsi napodobeninu Božieho Kráľovstva, v ktorej je on sám kráľom. V tejto neviditeľnej ríši zorganizoval démonov do vlád, dal im moc a urobil ich vládcami sveta. (Ef. 6:12) Prostredníctvom tejto duchovnej organizácie má moc nad všetkými ľudskými vládami. w18.05 23 ods. 5 – 6

Výroky v dennom texte:

“Značný počet anjelov sa pripojil k satanovej vzbure.” —PRAVDA.

“Satan pred potopou nalákal aspoň niektoré z nich na nemorálne vzťahy s ľudskými dcérami.” – PRAVDA.

“Biblia to odhaľuje tým, že draka symbolicky vykresľuje tak, že so sebou pri páde vlečie tretinu nebeských hviezd.” —LOŽ.

Kniha Zjavenie je zjavením vecí, ktoré prídu v budúcnosti! Je pravda, že niekedy sú anjeli symbolizovaní ako nebeské hviezdy; napríklad v 38. kapitole Joba sa Jehova spýtal Joba, kde je, keď Boh stvoril zem: „Keď ranné hviezdy radostne kričali spolu a všetci Boží synovia začali kričať potleskom?“ – Job 38:7. Ak by však Satan pred potopou nalákal Božích synov, aby zostúpili na zem, prečo by Zjavenie zobrazovalo draka, ktorý vrhne na zem tretinu hviezd súčasne, v nebi prepukne vojna a samotný drak je uvrhnutý na zem? Michal a jeho anjeli sú tí, ktorí zhodia Satana a jeho anjelov. S interpretáciou symboliky Strážnej Veže nie je niečo celkom v poriadku.

Proroctvo v Danielovi a v Zjavení je v súlade! Na ilustráciu, siedma kapitola Daniela zobrazuje sériu divých zvierat, jednu ako lev, druhú ako medveďa druhú ako leoparda. V 13. kapitole Zjavenia sa nám predstavuje sedemhlavá obludnosť s telom leoparda, nohami medveďa a ústami leva. Daniel stvárňuje aj ďalšiu šelmu, štvrtú šelmu s medenými pazúrmi a železnými zubami, a tá vraj bojuje proti svätým a zvíťazí nad nimi na čas, časy a pol času. Zotavená šelma Zjavenia má obdobnú autoritu konať 42 mesiacov a bude bojovať proti a dobije svätých. To je skutočne téma Daniela – konflikt, ktorý nastane medzi svätými a satanovými politickými vládcami v čase konca.

S ohľadom na vyššie uvedené, ôsma kapitola Daniela podobne používa hviezdy symbolickým spôsobom. V kontexte je však zrejmé, že hviezdy nereprezentujú démonov. Uvádza sa toto: Z jedného z nich vyrástol ďalší roh, malý, ktorý sa veľmi zväčšoval smerom na juh, na východ a k Okrase. Zväčšil sa tak, že dosiahol až k nebeskému vojsku, strhol na zem niektorých z vojska a niektoré z hviezd a pošliapal ich. Trúfol si dokonca aj na Knieža vojska, ktorému bola odstránená stála obeť, a bola zvrhnutá svätyňa, ktorú ustanovil.” – Daniel 8:9-11. Anjel najskôr Danielovi vysvetlil, že tieto veci sú určené na to, aby sa vyskytli v poslednej časti dní.

Pretože Daniel odhaľuje, že malý roh spôsobuje, že nebeské hviezdy padajú na zem, hviezdy nemôžu predstavovať démonských duchov. Žiadne pozemské kráľovstvo nemohlo mať vplyv na nikoho v nebi. Čo potom hviezdy symbolizujú? Hviezdy predstavujú svätých na zemi, ktorí sú pod velením princa armády. Kto je princ? Je to Ježiš Kristus. Prečo sú kresťania na zemi symbolizovaní ako hviezdy v nebi? (Pozri článok: Kto je knieža princov?) Pavol vysvetlil Efezanom, že Jehova vzkriesil Ježiša z mŕtvych a posadil ho po jeho pravici. Apoštol ďalej vysvetlil: A ako učeníkov Krista Ježiša nás oživil spolu s ním a posadil v nebesiach, aby nám, ktorí sme spojení s Kristom Ježišom, ukázal v prichádzajúcom usporiadaní sveta nesmierne bohatstvo svojej nezaslúženej láskavosti a tak prejavil svoju dobrotu.” – Efezanom 2:6, 7.

Aj keď sú ešte stále na zemi, Jehova a Ježiš majú pre pomazaných kresťanov vyhradené miesto v nebi – za predpokladu, že zostanú verní až do smrti! Ďalší apoštol overil práve túto vec: Chvála Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, lebo vo svojom veľkom milosrdenstve dal, aby sme sa znovu narodili a získali živú nádej vďaka vzkrieseniu Ježiša Krista z mŕtvych – neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Je pripravené v nebi pre vás, ktorých Boh chráni svojou mocou, lebo máte vieru. Chráni vás, aby ste získali záchranu, ktorá má byť zjavená v čase konca.” – 1. Petra 1:3-5.

Je pravda, že sú mnohí povolaní, ale málo je vyvolených. V čase konca sa však má stať niečo mimoriadné. Ježiš to ilustroval tak, že ho prirovnal k úrode, keď budú burina a pšenica oddelené. Ježiš to vysvetlil svojim zvedavým apoštolom, že burina predstavuje synov Satana a pšenica symbolizuje vyvolených. V čase konca Kristus pošle svojich mocných anjelov, ktorí vytrhnú výsadby toho zlého a zničia ich. Potom sa pšenica zhromaždí do skladu – to znamená, že bude vzatá do neba. Nemali by sme však predpokladať, že ich zhromaždenie do skladu znamená, že sú okamžite vzatí, aby boli s Kristom v nebi. Ako už bolo uvedené, pomazaní kresťania majú pre nich vyhradené miesto, ak sú verní. Ale keď sa dosiahne úroda, tí, o ktorých sa preukáže, že sú pšenicou, sa vyhlásia za verných, aj keď stále žijú v tele. Toho sa dosahuje konečným zapečatením. Pavol v sebe zažil konečné zapečatenie!

Zvážte, čo Pavol napísal Filipanom, kde povedal: Bratia, nemyslím si o sebe, že som to už získal, ale jedno je isté: zabúdam na to, čo je za mnou, a siaham po tom, čo je predo mnou, bežím k cieľu po cenu – po nebeské povolanie, ktoré dáva Boh prostredníctvom Krista Ježiša.” – Filipanom 3:13, 14. Teraz to porovnajte s tým, čo napísal Timotejovi: Ja som už vylievaný ako tekutá obeť a čas môjho vyslobodenia sa blíži. Bojoval som dobrý boj, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už je pre mňa pripravená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá v ten deň za odmenu Pán, ten spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, ktorí túžobne očakávajú jeho zjavenie.” – 2. Timotejovi 4:6-8.

Nevieme, ako mu to bolo oznámené, ale nejako Jehovov duch zjavil Pavlovi, keď bol uväznený v Ríme, že bol schválený na vstup do Božieho kráľovstva. Bol spečatený Božím schválením. Preteky vyhral. Získal svoju korunu. A vedomosti o svojom víťazstve získal, keď bol ešte v tele. Výsledkom úrody bude podobne aj zapečatenie ostatku pomazaných. Rovnako ako Pavol budú mať potvrdenie, že cenu vyhrali. V skutočnosti sa preto nazývajú ostatok alebo zvyšok. Pretože, keď začne parúzia alebo prejav Krista, začne sa aj prvé vzkriesenie. Tí, ktorí zostanú na zemi, sa nazývajú zvyšní. Všetci zvyšní svätí budú potom zapečatení. Potom bude, keď budú svietiť tak jasne ako slnko v Jehovovom kráľovstve. Nie, nie je to tak, ako tvrdí Strážna Veža. Ich žiarenie tak jasne ako slnko nie je také ako duchovné bytosti. Bude to ich stav, keď sa stane tento jav, o ktorom Pavol písal v ôsmej kapitole Rimanom – zjavenie Božích synov.

Keď apoštol Peter vysvetľoval význam premenenia Krista, nabádal kresťanov, aby sa sústredili na Božie prorocké slovo ako lampa na tmavom mieste „až kým svitne deň a v ich srdciach nevyjde ranná hviezda“. Príchod Krista je ako svitanie a denná hviezda stúpajúca v srdciach povolaných bude znamenať, že boli spečatení a prijatí do Kráľovstva. To znamená, že sa už nebudú dívať na lampu proroctva, pretože sa v nich naplní. To znamená, že budú svietiť rovnako jasne ako slnko. To samo o sebe odhaľuje, že učenie Strážnej Veže o roku 1914 je umelo vykonštruovaným falošným príbehom. Inými slovami, ak sa úsvit Kráľovstva odohral pred viac ako storočím, prečo sa stále snažíme pochopiť prorocké slovo?

S týmto pochopením teraz zvážte pravý význam draka, ktorý tiahne tretinu hviezd. Po prvé, tretina sa používa symbolicky. Neznamená to presný zlomok. Symbolizuje významné číslo, ale iba zlomok z celku. Ako už bolo uvedené, keď začne parúzia, všetci mŕtvi v jednote s Kristom vstanú z hrobov ako nesmrteľní duchovia. Satan im nemôže ublížiť. Budú oveľa mocnejšie ako démoni. Zvyšné na Zemi však budú dosť zraniteľné. A démoni ich rozdrvia. Aj keď dostanú koruny, stále môžu krvácať. Prvotný nápor bude disciplína. V Božom milosrdenstve však zasiahne a odplatí tých, ktorí sú v zajatí. K spätnému odkúpeniu dôjde, keď dôjde k zapečateniu.

Mojou výsadou bolo pochopiť určité tajomstvá, ktoré Boh zatajoval pred ostatnými, ktorí prišli predo mnou. Zvyšných bude číslo 7 000. A Satan bude vedieť, kto je každý z nich. Pečaťou všetkých tých zvyšných Jehova dovedie kresťanstvo k záveru. Už nebude pomazania. Kráľovstvo bude úplné. Princ bude mať svoju armádu. Toto bude čeliť Satanovi s neodolateľným pokušením. Predstavte si to – Pokušiteľ je pokúšaný! Stačí, aby zlomil jednu osobu zo 7 000 a bude lepší ako Boh! Nehovorí sa, že bude stáť 144 000 ľudí s Kristom? 143 999 by bolo pre všetkých v nebi obrovskou blamážou! A majte na pamäti, že Satan doteraz ľahko kazil kresťanov. Iste ich potom dokáže prinútiť a vyvinúť dostatočný tlak, aby sa aspoň jeden z nich obrátil proti Bohu. Ak na ne príde so svojou strašnou divou zverou, určite podľahnú. A tak Jehova vrhá háky na Satana a vedie ho k poslednému útoku. Ale my už poznáme koniec!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com