„Jehovovi patrí zem a všetko, čo je na nej, úrodná zem a tí, ktorí na nej bývajú. Lebo ho pevne upevnil na moriach a pevne upevnil na riekach.” — Žalmy 24:1–2

Úvodná strofa piesne 24 nie je hyperbolou. Je to vyhlásenie o vlastníctve. Ako Stvoriteľ je Jehova jediným vlastníkom zeme a všetkého života na nej — vrátane, predovšetkým, ľudstva. 

Obsah Biblie – od Genezis po Zjavenie – predstavuje právny dokument. Písanie a zostavovanie viac ako 60 dokumentov, ktorými sú Biblia, nepodnikli ľudia z vlastnej vôle. Všetci boli členmi organizácie (organizácií), ktorú Boh založil s právne záväznými zmluvami. Ako pomazaný apoštol nebeského Sionu Pavol pripomenul hebrejským kresťanom, že izraelskému národu boli zverené posvätné Božie vyhlásenia, aké existovali pred Kristom. A, samozrejme, táto posvätná dôvera bola prenesená na nasledovníkov Krista. 

Dávid bol osobne vyvolený Bohom, aby sa stal kráľom Izraela. Jehova uzavrel s Dávidom zmluvu o večnom kráľovstve.

Dávid chápal, že Božia večná zmluva znamená, že jeho potomstvo nakoniec prinesie sľúbeného Mesiáša. Napriek tomu Dávid nemohol pochopiť dĺžku, hĺbku a šírku Božieho predsavzatia zabezpečiť kráľovstvo nad Izraelom. Žiadny zo Židov, ktorí žili pred Ježišom, nemal ani potuchy, ani neočakával, že opustí túto zem a bude prenesený do neba. Ani Ježišovi bezprostrední učeníci to spočiatku nevedeli pochopiť. 

Keď Dávid písal žalmy, neexistoval žiadny pozemský chrám. Iba látkový stan, kde bola uložená archa zmluvy. Archa symbolizovala Jehovovu pozemskú prítomnosť. Keď Dávid napísal toto, mal nepochybne na mysli pozemský vrch: „Kto môže vystúpiť na Jehovov vrch a kto môže vstať na jeho svätom mieste? Každý, kto má nevinné ruky a čisté srdce, kto neprisahal falošne na môj život, ani nezložil prísahu podvodne. Dostane požehnanie od Jehovu a spravodlivosť od svojho Boha spásy.“

Ježiš odhalil niečo celkom úžasné. Nielenže žil v nebi celé veky predtým, ako sa narodil ako muž, ale vracal sa na miesto svojho pôvodného narodenia. A to nie je všetko. Mnohí z Ježišových nasledovníkov budú nasledovať Ježiša a vystúpia na Jehovov vrch a budú bývať na jeho svätom mieste. A aby toho nebolo málo, medzi požehnaniami, ktoré majú dostať, sa Boh rozhodol udeliť im nesmrteľnosť – niečo, čo nevlastnia ani svätí anjeli. 

V tú noc, keď bol zatknutý, Ježiš ubezpečil svojich rozrušených apoštolov, že hoci odchádza a oni ho nemôžu nasledovať, vráti sa, aby ich viedol pri ich výstupe na Božie sväté miesto. V tom čase si apoštoli pravdepodobne predstavovali, že by sa Ježiš mohol vrátiť v známej, rozpoznateľnej ľudskej podobe. Nakoniec sa však ich myseľ otvorila, aby pochopili, že návrat ich Pána bude slávnou záležitosťou. Ježiš sa nevráti ako ponížený človek, ale skôr ako slávny Kráľ kráľov a Pán pánov. Príde v Jehovovej sláve. Preto David napísal: 

„Toto je pokolenie tých, ktorí ho hľadajú, tých, ktorí hľadajú tvoju tvár, Bože Jakobov. Zdvihnite hlavy, vy brány; otvorte, starodávne dvere, aby mohol vojsť slávny Kráľ!” — Žalmy 24:6–7

Pretože Biblia, najstaršia kniha na svete, obsahuje Božie prorocké vyhlásenia o všetkých veciach, ktoré prídu – tvoria písané Božie slovo –, je to, akoby samotná Biblia bola „pradávnou bránou“, bránou, cez ktorú príde Kristus. Jeho návrat na zem spustí vojnu, ktorá ukončí všetky vojny. Satan, boh tohto zlého sveta, nezostane bez boja. Dokonca aj teraz zhromažďuje svoje sily, aby zrútil systém a uvalil tyranské uzamknutie a nakoniec viedol vojnu priamo proti tým, ktorých Kristus prichádza odprevadiť do nebeského miesta. Od staroveku sa Boh osobne nezúčastnil boja s diablovými pozemskými pešiakmi. To sa zmení, keď Ježiš príde v mene svojho Otca. 

Kto je tento slávny kráľ?

Jehova, silný a mocný,

Jehova, mocný v boji.

Zdvihnite hlavy, vy brány;

Otvorte sa, starodávne dvere,

Aby mohol vstúpiť slávny Kráľ!

Kto je on, tento slávny kráľ?

Jehova vojsk — on je slávny Kráľ.