Ako môžem pomocou Písma a podporných argumentov vysvetliť, že Kristova parúzia sa nezačne skôr, ako dôjde k smrteľnému úderu na hlavu 7. kráľa alebo divého zvieraťa? Je v Svätom Písme niečo, čo podporuje chronologické poradie, to znamená najskôr smrteľný úder na hlavu 7. kráľa, po ktorom začne Parúzia Ježiša Krista?

Vážim si vašu otázku. Svedkovia Jehovovi, žiaľ, neocenia dôsledky a následky vašej otázky. Pokiaľ ide o Riadiaci Orgán, všetko je už vyriešené. Siedma hlava šelmy už bola smrteľne zranená pred viac ako sto rokmi a už sa dávno zotavila. A Ježiš bol rovnako dlho v jeho neviditeľnej prítomnosti. Inými slovami, ‘nič tu nie je vidieť, priatelia, pokračujte ďalej…’

Ako už pravdepodobne viete, ak sa snažíte zapojiť jedného z Jehovových svedkov a uvažovať s nimi, je to nesmierne ťažké, skoro nemožné! Čím dlhšie boli indoktrinovaní, tým ťažšie je prinútiť ich premýšľať. Je to preto, lebo SV do nich vniesla strach z ‘nezávislého myslenia’. A aby toho nebolo málo, pretože SJ majú takúto nerozlučnú dôveru vo Verného Otroka, ak si niekedy uvedomia rozsah chyby okolo roku 1914, majú sklon vyhodiť všetko, čo je v kontajneri, vrátane Jehovu Boha! Takt, ktorý by som odporučil, je pokúsiť sa ich podnietiť uvažovať o tom, čo znamená smrteľné zranenie a zotavenie šelmy. Nebude to žiadna jednoduchá záležitosť! Písmo naznačuje, že uzdravenie smrteľne zranenej šelmy iniciuje súdny deň – inak sa nazýva aj hodina skúšky, ktorá prichádza na celú obývanú zem. (Zjavenie 3:10) Hodina skúšky určí večný osud každého človeka nažive. Sväté písmo to opisuje takto:

“Jedna z jeho hláv vyzerala ako smrteľne zranená, ale jeho smrteľná rana sa zahojila. Celá zem šla s obdivom za divým zvieraťom. Klaňali sa drakovi, lebo dal divému zvieraťu právomoc, a klaňali sa aj divému zvieraťu a hovorili: „Kto sa vyrovná divému zvieraťu a kto s ním môže bojovať?“ Bola mu daná tlama, ktorá hovorí pyšné a rúhavé slová, a dostalo právomoc pôsobiť 42 mesiacov. Otvorilo tlamu, aby sa rúhalo Bohu a urážalo jeho meno, miesto jeho bývania i tých, ktorí bývajú v nebi. A bolo mu dovolené viesť vojnu so svätými a zvíťaziť nad nimi. Dostalo právomoc nad ľuďmi zo všetkých kmeňov, rás, jazykov a národov. Všetci obyvatelia zeme ho budú uctievať. Od založenia sveta nie je meno žiadneho z nich zapísané vo zvitku života Baránka, ktorý bol zabitý.” – Zjaavenie 13:3-8.

Ako preukázala pandémia COVID, masy ľudí môžu byť zmanipulované strachom zo smrti a podrobia sa všetkému, čo úrady vyhlásia, že musia urobiť. Predstavte si strach, ktorý sa vyvolá, ak prestanú existovať samotné vlády! Ježiš povedal, že ľudia od strachu odpadnú. A bezpochyby to je dôvod, prečo keď Ježiš hovoril o tom, čo príde na svet, nabádal svojich učeníkov, aby sa nezľakli. Ak je to však možné, skúste sa s bratom alebo sestrou zamyslieť a poukázať na nich, že nemať meno, ktoré je napísané v Baránkovom zvitku života, znamená, že osoba, ktorá nie je uvedená na zozname, dostala rozsudok večnej smrti! A ako naznačuje vyššie uvedený verš, ‘všetci, ktorí prebývajú na zemi, sa jej budú klaňať’. To znamená, že svet bude potom odsúdený na nekonečnú smrť!

Malo by to byť zrejmé, ale bohužiaľ to tak nie je, neexistuje spôsob, ako by hlava šelmy už bola zabitá. Keby už bola, ak by mala Strážna veža pravdu, znamenalo by to, že každý človek, ktorý za posledných niekoľko generácií, ktorý akýmkoľvek spôsobom podporoval politický systém, už bol odsúdený na večnú smrť! To je čo znamená znak 666 šelmy! Je to nezmazateľné, nezvratné, symbolické tetovanie, ktoré príjemcu označuje za osobu, ktorá si zaslúži trvalú smrť! SV neuveriteľne hovorí, že toto značenie sa už začalo – v roku 1922! Ak to však bola pravda, prečo Jehovovi svedkovia zvestujújú ľudstvu odsúdenému na zánik? Ako by bolo možné, aby milióny označených ľudí činili pokánie a stali sa kresťanmi? To nie je možné! To je celá podstata hodiny skúšky. A ak to chcete prijať, testovacou hodinou je 42 mesiacov. Za predpokladu, že niekto akceptuje, že zviera ešte nemalo svoju skúsenosť so smrťou, potom môže byť otvorený ďalším úvahám o veciach, ktoré súvisia s budúcim príchodom Krista.

Pokiaľ ide o chronológiu spojenú so zjavením Krista, inak známu ako parúsia, musíme sa hlbšie zaoberať Zjavením. Pokiaľ ide o otvorenie prvých šiestich pečatí, SV má pravdu v jednej veci, v skutočnosti v dvoch veciach: Je rozumné sa domnievať, že prvých šesť pečatí je odpečatených v rýchlom slede. A otvorenie šiestej pečate iniciuje veľké súženie. To predstavuje pre Strážnu Vežu neprekonateľný problém. Je to tak preto, že ak boli pečate rozpečatené pred viac ako 100 rokmi, prečo potom vo svete nezačalo Veľké Súženie? Kniha Veľké Vyvrcholenie absurdne tvrdí, že šiesta pečať bola skutočne odpečatená niekedy počas prvej svetovej vojny, ale my sme zažili iba predbežné záchvaty a nie veľké otrasy zobrazené v Zjavení, kde sa rozpadá každá hora a každý ostrov je otrasený zo svojho miesta a slnko a mesiac tmavnú a hviezdy padajú z nebies. Možno by mali zmeniť názov svojho komentára Zjavenia na Veľký Anticlimax?

Aby bolo jasné, otvorenie šiestej pečate a všetky apokalyptické javy predstavujú smrteľnú ranu šelmy. Vtedy ľudia budú prosiť, aby šelma ožila a zachránila ich pred Baránkovým hnevom. Ježiš tiež hovoril o tom, že slnko sčernelo a mesiac sa zmenil na krv, a v rovnakom kontexte povedal: ‘Rovnako aj vy, keď vidíte všetky tieto veci, vedzte, že je blízko pri dverách’. ‘Všetky tieto veci’ zahŕňajú vyššie spomenutý symbolický nebeský jav, ktorý zvrháva zrútenie veľhorských inštitúcií – vlád nad Zemou. Alebo, ako povedal aj Ježiš: ‘Nebeské sily budú otrasené’! Po otvorení šiestej pečate nastáva pauza. To je miesto, kde sme sa predstavili pred 144 000 a veľkým davom, ktorý vychádza z veľkého súženia. Týmto sa overuje, že otvorenie šiestej pečate iniciuje súženie. Potom nastane zapečatenie vyvolených. To, že k tomu dôjde po prerušení súženia, potvrdzujú úvodné slová siedmej kapitoly, kde anjeli brzdia štyri vetry skazy.

Konečné zapečatenie sa uskutoční, keď Kristus prichádza spolu s vyvolenými, aby im slúžil, ako vysvetlil v 12. kapitole Lukáša. Toto je zobrazené aj v 10. kapitole Zjavenia. To je miesto, kde silný anjel zostupuje a stojí obkročmo nad zemou a morom – čím si ustanovuje svoju vládu nad svetom. Anjelom je Ježiš, o čom svedčí skutočnosť, že je zobrazený rovnako, ako keď sa Ježiš zjavil Jánovi v úvodnej kapitole Zjavenia. Jeho tvár vyžaruje svetlo ako slnko, rovnako ako sa Ježiš zjavil Jánovi aj v premenení. Zjavenie Krista pre vyvolených je koniec kresťanstva. Preto Zjavenie 10: 6, 7 hovorí: Čakanie sa skončilo. Ale v dňoch, keď sa bude chystať zatrúbiť siedmy anjel, sa naplní sväté tajomstvo, ktoré Boh oznámil ako dobrú správu svojim otrokom prorokom.“

Ježiš potom poveruje svojich vyvolených, aby vyhlásili posolstvo obsiahnuté v malom zvitku a povedali Jánovi: Musíte znova prorokovať o národoch a národoch, jazykoch a mnohých kráľoch’. To sa zhoduje s tým, čo Ježiš povedal, že sa uskutoční počas záveru; menovite: „A budete predvedení pred správcov a kráľov pre mňa, na svedectvo im a národom.“ Toto posledné posolstvo nie je to isté ako zvestovanie dobrého posolstva o Kráľovstve! Rovnako ako Ježiš Kristus stál pred Herodesom a Pilátom, vyvolení sa dostanú do centra pozornosti sveta po jeho páde. Ježiš nás ubezpečuje o úspešnej misii: “Dám ti slová a múdrosť, ktorej všetci vaši odporcovia nebudú schopní odolávať alebo proti vám viesť spory!”

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com