Denný Text na utorok 29. augusta 2017:

“Veď ste nedostali ducha otroctva, aby ste znovu žili v strachu, ale dostali ste ducha prijatia za synov, ktorý nás podnecuje volať: „Abba, Otče!” – Rimanom 8:15.

Tí, ktorí dostali toto zvláštne pozvanie od Boha, nepotrebujú ďalšieho svedka z iného zdroja. Nepotrebujú, aby niekto iný overoval, čo sa im stalo. Jehova nenecháva nijaké pochybnosti v ich mysliach a srdciach. Apoštol Ján takýmto pomazaným kresťanom hovorí: „Pomazanie máte od svätého a všetci máte poznanie.“ Ďalej uvádza: „Pokiaľ ide o vás, vo vás zostáva pomazanie, ktoré ste od neho dostali, a nepotrebujete, aby vás niekto učil; ale pomazanie od neho vás učí o všetkom a je pravdivé a nie je klamstvom. Ako vás to naučilo, zostaňte s ním v jednote. “ (1. Jána 2:20,  27) Títo potrebujú duchovné poučenie rovnako ako všetci ostatní. Nepotrebujú však nikoho na potvrdenie ich pomazania. Najsilnejšia sila vo vesmíre im dala toto presvedčenie!

Komentár:

Nepamätám si, že by som niekedy čítal niečo, čo vydala Strážna Veža o tom, prečo sa Jehova rozhodol adoptovať. Možno sa k tomu vyjadrili, ale neviem, kde to môže byť skryté.V každom prípade, ak by sme lovili v Písme a hľadali verš, ako to niektorí ľudia majú sklon robiť, v ktorom by sa čiernobielo uvádzalo, prečo Boh ustanovil adopčný program, nemohli by sme nájsť konkrétne vyhlásenie, prečo! Ale je to tak, ako povedal kedysi Abraham Lincoln v súvislosti s ľudskou rovnosťou: „Tieto pravdy považujeme za samozrejmé.“ Je tiež zrejmé, že Jehova sa rozhodol adoptovať rodinu 144 000 synov a dcér.

Najprv však vylúčime niekoľko vecí. Ako vieme, tí, ktorí sú povolaní do nebeského Kráľovstva, budú slúžiť ako králi a kňazi po dobu 1 000 rokov. Sú však skutočne tak potrební? Nie je Kristus s nespočetným počtom anjelov na jeho príkaz viac ako schopný vládnuť ako kráľ? Určite je. Nie je to teda tak, akoby Kráľovstvo bez nich nemohlo fungovať! Navyše 144 000 znovuzrodených synov má život v sebe, to znamená, že sa stanú nesmrteľnými a budú zjavne obdarení život odovzdávajúcimi schopnosťami, ako má sám Kristus. Keď vidíme, že ani svätí Boží anjeli nie sú nesmrteľní, vyvstáva otázka – Prečo? Prečo by Boh mal udeľovať nesmrteľnosť a neporušiteľnosť takým poníženým stvoreniam, ako sme my, hriešni a umierajúci ľudia?

Rýchla odpoveď je, milosť – alebo ako to hovorí Preklad nového sveta – nezaslúžená láskavosť! To však opäť úplne nevysvetľuje prečo? Poznáme problémy, ktoré Satan Diabol nastolil v Edene a ktoré vyložil v prípade Jóba. V zásade ohováral Jehovu tým, že spochybňoval Boží charakter a pohnútky. Ale tieto problémy boli v podstate vyriešené, keď Kristus obetoval svoj život v poslušnosti Božej vôli. A v dôsledku Ježišovej nezlomnej zbožnej oddanosti Boh vyvýšil Ježiša na najvyššie možné miesto – vyvrátil Diablovo tvrdenie, že Boh sa neodváži zveriť svojim stvoreniam konečnú moc a poznanie. (“Lebo Boh vie, že v ten istý deň, kedy z neho budeš jesť, sa ti otvoria oči a budeš ako Boh, keď budeš vedieť dobré aj zlé.“) Ale v prípade Krista nebolo potrebné odpustenie. Jeho vzkriesenie nebolo z Božej strany činom nezaslúženej láskavosti. Bol to čin spravodlivosti, ktorý napravil strašnú nespravodlivosť, ktorá sa stala. Jeho povýšenie do neba nebolo ani činom milosti. Ježiš predsa prebýval v nebi od najskorších čias a jediné, o čo prosil, bolo, aby ho jeho Otec oslávil slávou, ktorú mal na počiatku po boku Jehovu. (Ján 17: 5) Ale Jehova samozrejme prejavil svoje uznanie a svojmu prvorodenému synovi dal oveľa viac, než o čo žiadal!

Ale keďže Boh vždy preukazoval priazeň svojmu obľúbenému synovi, svojmu jednorodenému dieťaťu, a sám Ježiš povedal, že Syn vždy robí to, čo sa páči Otcovi, možno by niektorí nemuseli úplne oceniť Božiu veľkodušnú povahu. Napokon sú prirodzení rodení synovia uprednostňovaní pred adoptovanými. Boh teda zamýšľal rozšíriť rovnaké požehnania, ktoré udelil svojmu prvorodenému, na všetkých 144 000 adoptovaných. Preto sa Ježiš medzi mnohými bratmi nazýva Prvorodený. (Rimanom 8:29) Ani jeden z nich nemohol požiadať o udelenie svojej bývalej slávy. Žiadnu nevlastnili! Nemohli sa tiež obracať na Boha s prosbou o priazeň na základe svojho spravodlivého postavenia pred ním. Nemajú postavenie. Iba odsúdenie. Ani oni vždy nerobili to, čo sa páči Otcovi.

Jehova však chcel, aby boli vyhlásení za spravodlivých svojou vierou v Krista – aj keď podľa všetkého nie sú spravodliví. A vďaka tomu, že budú splodení duchom a budú uvedení do spojenia s prvorodenými, a Ježišovým sprostredkovaním v ich mene, bude im dané postaviť sa pred samotného Boha v najvyššom nebi! Stále však zostáva otázka – prečo? Pretože Kristova smrť aj tak kúpila celé ľudstvo a časom bude adamická smrť úplne zrušená, nie je to tak, akoby ľudia, ktorí boli vykúpení, nebudú šťastní a spokojní, aby žili večne v raji na zemi. Prečo je pár vyvolených povolaných do neba? Jedna stopa sa nachádza v Pavlových spisoch, kde uvádza:

“Bratia, veď viete aj podľa seba, že Boh nepovolal mnoho tých, ktorí sú múdri z ľudského hľadiska, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Vyvolil si to, čo je pre svet nezmyselné, aby zahanbil múdrych. Vyvolil si to, čo je pre svet slabé, aby zahanbil silných. A vyvolil si to, čo je pre svet bezvýznamné a čím sa pohŕda – to, čo sa považuje za nič –, aby zničil to, čo sa považuje za dôležité, aby sa pred Bohom nikto nemohol vychvaľovať. Ale vďaka nemu ste učeníkmi Krista Ježiša, ktorý nám zjavil Božiu múdrosť a spravodlivosť a prostredníctvom ktorého sme boli posvätení a vykúpení. Tak sa splní to, čo je napísané: „Kto sa chváli, nech sa chváli Jehovom.“ – 1. Korinťanom 1:26-31.

Ak Boh zámerne prijme slabých a hlúpych a nepoctivých, aby zahanbil pyšných a mocných tohto sveta, musíme tiež dospieť k záveru, že nakoniec bude ponížený predovšetkým boh tohto sveta, povýšený cherub, ktorý sa predpokladal stať Bohom! Je zrejmé, že ak by anjel, ktorý sa stal Satanom, zostal verný Bohu, nebol by dôvod, aby Ježiš dal svoj život. V dôsledku toho by nebolo potrebné, aby bolo 144 000 v jednote s Ježišom. Je teda zrejmé, že účelom adopcie je plne preukázať nepravdivosť Diablových obvinení proti Bohu, takže bude navždy považovaný za zlého klamára. Na anjela, o ktorom sa predpokladalo, že sa stane Bohom, sa bude navždy spomínať potupne.

Tým, že Jehova dáva nesmrteľnosť tým, ktorí boli adoptovaní ako synovia – z ktorých mnohí sú vybagrovaní z dna ľudskej spoločnosti – a ich vyvýšenie vysoko nad anjelov, aby boli novým stvorením, niečím, čo predtým nikdy neexistovalo, demonštruje Jehovu hĺbku jeho lásky a dôvery, ktorú má vo svojich synov – v rozpore s diablovým náznakom, že Boh zadržiava určité výsady z jeho stvorenia. Je ironické, že to, čo sa Diabol snažil získať ohováraním a vraždením, dáva Jehova slobodne tým najnezaslúžilejším. Niet divu, že pomazaný apoštol zvolal:„Ó, hĺbka Božieho bohatstva a múdrosti a poznania! Aké nepreskúmateľné sú jeho súdy a nad rámec toho, ako vysleduje jeho cesty! Lebo „kto spoznal Jehovovu myseľ alebo kto sa stal jeho poradcom?“ Alebo: „Kto mu dal ako prvé, aby sa mu muselo vyplatiť?“ “- Rimanom 11: 33–35

Tým, že adoptovaným synom dajú život sami v sebe, sú schopní preukázať, že nemilujú Boha iba preto, že im dáva to, čo potrebujú, ako to Diabol požadoval v prípade Jóba – pretože 144 000 od neho potom nebude spôsob udržania života alebo ochrany. Budú uctievať Jehovu navždy, nie preto, že by sa ho báli. Nie, dokonalá láska hodí strach von. (1. Jána 4:18) Budú ho jednoducho milovať takého, aký je. A len oni ho budú poznať takého, aký v skutočnosti je, aj keď to vysvetlil ich starší brat:

“Aká nesmierna je hĺbka Božej štedrosti, múdrosti a poznania! Aké nevyskúmateľné sú jeho rozhodnutia a aké nevystopovateľné sú jeho cesty! Veď „kto spoznal Jehovovu myseľ a kto sa stal jeho radcom“? Alebo „kto mu niečo dal ako prvý, aby mu to musel odplatiť“? Lebo od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Jemu patrí sláva navždy. Amen.” – Rimanom 11:33-36.

Tým, že adoptovaným synom dal, aby mali život v sebe, sú schopní preukázať, že nemilujú Boha iba preto, že im dáva to, čo potrebujú, ako to Diabol požadoval v prípade Jóba – pretože 144 000 od neho potom nebudú potrebovať nič na udržanie života alebo ochrany. Budú uctievať Jehovu navždy, nie preto, že by sa ho báli. Nie, dokonalá láska hodí strach von! (1. Jána 4:18) Budú ho jednoducho milovať takého, aký je. A len oni ho budú poznať takého, aký v skutočnosti je, ako to vysvetlil ich starší brat: Môj Otec mi odovzdal všetko. A nikto nevie, kto je Syn, iba Otec, a nikto nevie, kto je Otec, iba Syn a každý, komu ho Syn chce zjaviť.” – Lukáš 10:22.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com