Chcel by som urobiť oneskorenú poznámku k dennému textu, ktorý uverejnila spoločnosť Strážna Veža vo štvrtok 12. augusta 2010 a ktorý bol založený na tomto inšpirovanom biblickom verši od apoštola Jána: “Milovaní, neverte každému učeniu,* ktoré tvrdí, že je od Boha,+ ale overujte si, či pochádza od Boha,+ lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.” – 1. Jána 4:1. Strážna veža pokračovala v komentári:

V súlade s Jánovou radou vždy povzbudzujeme tých, s ktorými sa stretávame v kazateľskej práci, aby si porovnali to, čo ich učia s Bibliou, a aby to vyskúšali! To je tiež dobré pravidlo aj pre nás. Ak sa do našich uší dostanú nejaké vyhlásenia, ktoré sú kritické voči pravde alebo ktoré vrhajú kritiku na zhromaždenia, na starších alebo na ktoréhokoľvek z našich bratov, neprijímame ich v nominálnej hodnote. Skôr sa pýtame: „Rozširuje táto kritika harmóniu s tým, čo hovorí Biblia? Podporujú tieto príbehy alebo obvinenia Jehovov zámer? Podporujú pokoj kongregácie? “ V slovách apoštola Pavla sa nachádza pevné pravidlo: „Neprekračujte rámec toho, čo je napísané.“ (1 Kor. 4: 6) Áno, nemali by sme ísť nad rámec vecí, ktoré sú napísané v Biblii alebo, v rozšírení, nad rámec toho, čo publikuje VErný a Rozvážny Otrok!

Názory spoločnosti môžu mať určitú hodnotu. Nikto nechce byť zavádzaný drobnými klebetami alebo škandálmi. Určite niet pochýb o tom, že proti spoločnosti Strážna Veža a svedkom Jehovovým sa vydáva veľa dezinformácií a my na takýchto babblerov nedbáme! Preto apoštol Pavol povzbudzoval svojho drahého priateľa Timoteja, aby nevenoval pozornosť falošným príbehom! Na druhej strane sa zdá, že rada apoštola Jána sa netýka toho, čo pochádza z vonkajšej strany; ale skôr od tých vo vnútri, ktorých slová môžu mať veľkú váhu, aby keby sa javili ako „inšpirované výrazy“.

Znepokojivým aspektom tohto konkrétneho denného textu je, že jeho vydavatelia umiestnili svoje diela na rovnakú úroveň so samotným Božím slovom! Úprimne povedané, kto by namietal proti skutočnosti, že všetko, čo vydalo Spoločenstvo pre biblické a traktárne veci, sú svedkami Jehovovi prijaté, akoby „inšpirované výrazy“? Svedkovia Jehovovi boli vyškolení ako ministri, aby pomohli ľuďom pochopiť Bibliu a vystúpiť z cirkvi pod oslepujúcim vplyvom falošného náboženstva. Na tento účel Strážna Veža povzbudzuje každého, aby preskúmal svoje náboženské presvedčenie v porovnaní s tým, čo sa nachádza v Biblii. To je dobrá rada. Ale pokiaľ ide o samotných Jehovových svedkov, Strážna Veža ich odrádza od toho, aby spochybňovali  ČOKOĽVEK, čo je  napísané v publikáciách samozvaného verného a diskrétneho otroka!

Nikto by netvrdil, že to, čo je napísané v publikáciách Strážnej Veže, nie je založené na Biblii. To nie je problém. Otázka znie: Je všetko napísané správne a pravdivé? Biblická rada je v poriadku. Väčšina z toho, čo Strážna Veža uverejňuje ako radu a nabádanie, je nepochybne určená na pomoc Jehovovým svedkom a tým, ktorí chcú žiť podľa kresťanských zásad. Nikto nemôže nájsť chybu s týmto aspektom ich učenia. Ale čo proroctvo? Alebo presnejšie: A čo VÝKLAD  Strážnej Veže Božieho prorockého slova? Je to presné? Je to spoľahlivé? Je to autentické? Môže to vydržať, ak sa podrobí skúške? A nie je to naozaj to, čo pradávny apoštol povzbudzoval všetkých kresťanov, aby urobili – nesporne neakceptovať všetko, čo ponúkli Boží hovorcovia, ako „inšpirovaný výraz“?

Ako iste všetci svedkovia Jehovovi vedia, veľa z toho, čo Strážna veža pôvodne publikovala ako výklad proroctva, bolo odvtedy vyradené. Ako príklad možno uviesť knihu UKONČENÉ TAJOMSTVO, posmrtne publikované siedmym zväzkom štúdií v Písme CT Russella, ktorý bol čiastočne založený na proroctve knihy Zjavenie, ktorý bol dodnes rozptýlený s takým smiešnym nezmyslom, že je dodnes v rozpakoch voči Strážnej Veži. Existuje toľko vecí, ktoré by sa dali citovať, že by vyplnili ďalšiu knihu. Aby som to však zdôraznil, zvážte publikovanú interpretáciu Zjavenia 14:20 Strážnej veže, ktorá znie: “A vinič bol šliapaný za mestom a z vínneho lisu vytekala krv, ktorá siahala koňom až po uzdy a do vzdialenosti 1 600 štádií.” – Zjavenie 14:20. Toto je komentár uverejnený v knihe UKONČENÉ TAJOMSTVO,  ktorý vysvetľuje význam 1 600 štádií: (Posuňte zobrazenie nadol na prepojenú stránku)

„Prostredníctvom priestoru tisíce a dvesto stôp. – Toto sa nedá interpretovať ako odkaz na bojovú líniu svetovej vojny vo výške 2100 míľ. Ďalekohľad alebo štadión nie je míľou a to je bez mesta, zatiaľ čo bojová línia je v meste. Pozri preklad Rotherhama. Štadión je 606 3 anglických stôp; 1200 štadiónov je, mi., 137,9. Práca na tomto zväzku bola vykonaná v Scranton, PA. Polovica práce bola vykonaná v priemernej vzdialenosti 5 blokov od stanice Lackawanna a druhá polovica vo vzdialenosti 25 blokov. Bloky v meste Scranton sú vzdialené 10 kilometrov. Priemerná vzdialenosť od stanice je preto 15 blokov alebo ……… .. 1,5 mil. Oficiálna vzdialenosť cestovného poriadku železničného sprievodcu Scranton k Hoboken Terminalu, 133,0 ft. cez Barclay Street Ferry, Fulton Street a Fulton Ferry, 8 850, 4 950, 2 540 a 1 460 stôp, resp. celkom … 4,4 ft , Ktorého usmernenie a samotná pomoc umožnili tento objem. (John 6:60, 61; Mat. 20:11.) ……… ..mi., 137,9 ”

Nechám to na vás, čitateľovi, aby ste sa pokúsili pochopiť vyššie uvedené informácie. Ale ak by niekto nevedel lepšie, človek by mohol prísť k záveru, že niekto v Beteli vtedy experimentoval s peyotom alebo s nejakými inými halucinogénmi, ktoré menia myseľ. Ide však o to, že keby ste boli po roku 1917 spájaní s medzinárodnými študentmi biblie – aspoň s biblickými študentmi, ktorí zostali v spojení s JF Rutherfordom po veľkom rozkole – bolo by možné očakávať, že budete akceptovať také bláboly, ako je uvedené vyššie, ako „jedlo v správny čas. “ (Ak je  Dokončené tajomstvo  skutočným duchovným jedlom, je zázrak, že všetkých študentov Biblie nezničil botulizmus!)

Potom, rovnako ako teraz, všetko, čo predstavuje „verný a diskrétny otrok“, je ponúkané ako božská pravda a nemožno ho spochybňovať. Za spochybnenie pravosti ktoréhokoľvek z objemných výrokov Strážnej Veže o proroctve sa v Božom slove považuje „prekračovanie vecí napísaných“. Našťastie pre študentov Biblie vtedy spoločnosť nerozpúšťala štipendium ani neoznačovala za „odpadlíkov“ tých, ktorí možno vyskúšali „inšpirované výrazy Strážnej veže“ a zistili, že sú chybné. Bohužiaľ to tak dnes nie je. Každý z Jehovových svedkov, ktorí vyjadria akékoľvek výhrady k prijatiu každej výpovede Strážnej Veže, bude pravdepodobne považovaný za nespôsobilého na združovanie, označený ako slabý kresťan alebo v najhoršom prípade – vyhnaný ako odpadlík. Všetci, ktorí sú takto označení za odpadlíkov, považujú veľkňazi z Betelu za duchovne mŕtvych. V skutočnosti by sa dalo povedať, že spoločnosť obrazne zabíja tých, ktorých považuje za prekliatých!

Sú metódy spoločnosti ťažko ovládané, pretože „inšpirované výrazy“ Strážnej Veže sú nad kontrolou? Nie, vôbec nie. Aj keď spoločnosť opravila veľkú časť nezmyslového komentára svojich predchodcov, základná chyba zostáva. Prečo riadiaci orgán odrádza Jehovových svedkov od toho, aby nasledovali apoštolskú radu, aby nepochybne verili všetkému, čo je prezentované ako „inšpirovaný výraz“? Je to preto, že vedia, že ich doktrína z roku 1914 nepodlieha kontrole a neobstojí v skúške! Na presadenie svojej autority ako inšpirovaného otroka Boha sa organizácia uchýlila k nátlaku a tyranii. Spoločnosť sa stala diktátorským tyranom!

Jehovova náprava o tom je ironicky zaznamenaná v proroctve. Začatie skutočnej prítomnosti Krista a Deň Jehovu prirodzene predstaví diktátorov Betelu s veľkou dilemou! Ako budú budúci tlmočníci proroctva reagovať na blížiace sa rozsudky Jehovu, vyjadrené prostredníctvom jeho pozemského tlmočníka? Prorok Izaiáš má odpoveď: Vyhlásenie o Údolí videnia: Čo sa stalo, že ste všetci vyšli na strechy? Bolo si plné hluku, búrlivé mesto plné hýrenia. Tvoji zabití nepadli mečom, nezomreli v boji. Všetci tvoji krutovládcovia utiekli, zajali ich bez výstrelu z luku. Každého, koho našli, zajali, hoci utiekol ďaleko.” – Izaiáš 22:1-3.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com