Stovky miliónov ľudí tvrdia, že sú kresťania, čo znamená, že veria v Ježiša Krista. Drvivá väčšina ‘veriacich’ ale mylne verí, že Ježiš je Boh a je súčasťou nejakej tajomnej trojice. Väčšina neverí, že Ježiš mal začiatok, že sa narodil a že je synom Otca. Na druhej strane malý počet ‘veriacich’ neverí, že Ježiš mal nejakú predľudskú existenciu. Unitaristi vnímajú Ježiša ako proroka, ale nie nevyhnutne z neba. Ježiš si však bol celkom istý, že zostúpil z neba. Napríklad v 8. kapitole Jána Ježiša Židom povedal: Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neveríte, že ja som ten, čo mal prísť, zomriete vo svojich hriechoch.“ – Ján 8:23, 24.

Ježiš tiež zjavil svoj nebeský pôvod farizejovi Nikodémovi, ktorý mu povedal: Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, ako uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Nikto nevystúpil do neba, iba ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.” – Ján 3:12, 13. Hoci Ježiš očividne ešte nevystúpil do neba, hovoril o svojom prípadnom návrate do neba ako o skutočnosti. Je to preto, že vedel, že Jehova ho vzkriesi, a pretože sa znovu narodil, vedel, že jeho miesto je v nebi. Preto v deň svojho zatknutia Ježiš požiadal svojho Otca, aby ho prijal a povedal: Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokončil dielo, ktorým si ma poveril. Otče, a teraz ma osláv, aby som mal pri tebe takú slávu, akú som mal pri tebe skôr, ako bol svet.” – Ján 17:4, 5.

Je zrejmé, že Ježiš vedel, odkiaľ prišiel a kam išiel. Židia odmietli prijať, že Ježiš zostúpil z neba. Pri jednej príležitosti Ježiš neveriacim Židom povedal, že existoval pred Abrahámom. Pokúsili sa ho ukameňovať. Keby však študovali Písma, vedeli by, že Micheáš predpovedal, že sa ich vládca narodí v Betleheme: “…ktorý pochádza z dávnych čias, z pradávnych dní.” – Micheáš 5:2. Existuje veľmi dobrý dôvod, prečo Ježiš zostúpil z neba. Bolo to tak, že mohol Bohu ponúknuť ľudskú obeť – obeť jeho dokonalého života. Pavol vysvetlil, že Ježiš bol ‘druhým mužom’ a ‘posledným Adamom’. Čo to znamená? Ježiš bol druhým dokonalým človekom, ktorého Boh priniesol. A ako ‘posledný Adam’ je posledným dokonalým človekom, ktorého Boh oživí. Dôvod, prečo Boh stvoril druhého bezhriešneho človeka, je taký, že by presne zodpovedal hodnote prvého dokonalého človeka – Adama. Týmto spôsobom mohol byť Ježišov život použitý na spätné odkúpenie života Adamovho umierajúceho potomstva!

Niektorí sa však môžu pýtať, prečo Boh jednoducho nestvoril iného dokonalého človeka z prachu zo zeme, ako to urobil s Adamom. A existuje veľmi dobrý dôvod, prečo to Boh neurobil. Dôvod je ten, že potom, čo Boh stvoril manželku pre prvého muža, Boh oznámil, že jeho tvorivé dielo bolo vykonané – prinajmenšom pokiaľ ide o zem. Boh od tej doby ‘odpočíval’. Keby Boh chcel stvoriť iného človeka, ktorý by nahradil pôvodného, ​​porušil by svoj vlastný sobotný Sabat. Satan asi nepochyboval, že sa mu podarilo postaviť Boha do trápneho postavenia, pretože Jehovovým zámerom bolo, aby sa Adam a Eva rozmnožili a naplnili Zem dokonalými ľuďmi. Inými slovami, Boh bol zdanlivo závislý od ľudí, aby dokončili jeho dielo. Keď Adam a Eva boli vylúčení z tejto úlohy, mohlo sa zdať, že Boh zlyhal. A prerušenie jeho Sabatu, aby sa veci napravili, bolo nemysliteľné. A tu prichádza Ježiš Kristus!

Pavol vysvetlil Filipanom, že hoci Ježiš existoval v Božej podobe – ako božský duch – nepovažoval sa za rovnocenného Bohu. Súhlasil s tým, aby umožnil svojmu Otcovi preniesť svoju životnú silu do bunky ľudských spermií, aby bol oplodnený v panne, aby sa mohol stať telom a krvou. Preto sa Ježiš nenarodil z prachu, ale jeho život bol prenesený z neba! V liste Korinťanom Pavol vysvetlil: “Prvý človek je zo zeme, z prachu, druhý človek je z neba…” – 1. Korinťanom 15:47. Narodenie sa do ľudstva z dokonalého Otca umožnilo Ježišovi udržať si dokonalosť, ktorú mal v nebi, napriek tomu byť úplne ľudským a súčasťou zomierajúcej rasy, ktorá zostúpila od prvého človeka. Týmto spôsobom mohol Ježiš prevziať úlohu otca ľudstva – ako bol Adam. Ježiš je od svojho výhodného miesta v nebi v stave spravovať požehnanie vzkriesením mŕtvych. Takto sa stane večným otcom ľudstva. A Jehova to dosiahol bez toho, aby porušil jeho vlastnú Sabat! Niet divu, že apoštol Pavol zvolal pod inšpiráciou:

“Aká nesmierna je hĺbka Božej štedrosti, múdrosti a poznania! Aké nevyskúmateľné sú jeho rozhodnutia a aké nevystopovateľné sú jeho cesty! Veď „kto spoznal Jehovovu myseľ a kto sa stal jeho radcom“? Alebo „kto mu niečo dal ako prvý, aby mu to musel odplatiť“? Lebo od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Jemu patrí sláva navždy. Amen.” – Rimanom 11:33-36.

Komentárte a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com