Na úvodných stránkach Biblie (1. Mojžišova 3:15) sme predstavení enigmatickej žene, ktorá je predurčená k porodeniu Božieho semena, ktoré zničí-rozbije hlavu semena hada. Neskôr v proroctve je táto tajomná žena znázornená ako obrazná manželka Jehovova. V záverečnej knihe Biblie Božia nebeská ‘žena’ nakoniec porodí ‘syna, mužského rodu’, ktorý sa stane vládcom sveta. Chceme, samozrejme, poznať identitu tejto špeciálnej ženy, ktorá je ústrednou postavou v rozvíjajúcom sa posvätnom tajomstve Božom. Strážna Veža už dlho učila, že ‘žena’ predstavuje Božie nebeské usporiadanie anjelov – sú poslušní a lojálni k Jehovovi ako verná manželka. Svedkovia Jehovovi veria, že Božské akoby-manželské nebeské usporiadanie anjelov porodilo Krista, keď prišiel na zem z nebeských anjelov ako tzv. Prvotné semeno ženy. Napríklad stránka 14 z 15. marca 1985 v  časopise Strážna Veža uvádza:

Jediným splodeným Božím Synom, ktorý sa stal primárnym ‘semenom’ Veľkého Abraháma, sa vynoril z Jehovovej manželskej nebeskej organizácie. Stala sa tak ‘matkou’ Božieho Syna.

S týmto konkrétnym názorom je však veľa problémov. Najdôležitejším problémom je, že Biblia jasne uvádza, že ‘žena’ predstavuje zmluvu. Napríklad, keď Pavol porovnával židovský a kresťanský systém bohoslužby v 4. kapitole Galaťanov, porovnal zákonnú zmluvu s Hagar a novú zmluvu so Sarah a povedal:  ‘lebo tieto ženy znamenajú dve zmluvy’! Pokiaľ ide o učenie Strážnej Veže, treba si položiť otázku: Akým spôsobom predstavujú anjeli zmluvu? Nielen táto nezrovnalosť, ale ďalšia do očí bijúca chyba súčasného učenia Strážnej Veže je, že ‘žena’ rodí okrem Ježiša Krista aj mnoho ďalších synov a dcér. V tej istej 4. kapitole Galaťanov inšpirovaný apoštol napísal : Ale Jeruzalem hore je slobodný a on je našou matkou. Veď je napísané: ‘Raduj sa, neplodná, ktorá si nerodila. Radostne volaj, aj keď si nepoznala pôrodné bolesti, lebo opustená žena má viac detí ako tá, ktorá má manžela’! Bratia, ste deťmi podľa Božieho sľubu, tak ako ním bol Izák.” – Galaťanom 4:26-28.

Aj keď je pochopiteľné, že Jehovovi svedkovia prišli hľadieť na Ježiša, že ‘sa vynoril z nebeskej organizácie podobnej Jehovovej manželke’,  pretože Ježiš mal predhumánnu existenciu ako duchovný syn, ako je však možné racionalizovať, že anjeli porodili aj jednotlivých členov kresťanského zboru? Ako by sa skutočne mohli anjeli stať ‘matkou’ pomazaných, pretože neboli povolaní z neba – ako to bol Kristus? Zdá sa, že Strážna Veža neposkytuje k tejto otázke žiadne primerané vysvetlenie. Ďalším aspektom učenia Strážnej Veže, ktoré sa javí čudne nezlučiteľné s biblickým zobrazením symbolickej ženy Božej, je to, že organizačná žena proroctva v krátkosti utrpí Jehovovu neľútosť. Proroctvá v skutočnosti naznačujú, že Jehova sa rozhorčil na svoju ženu za jej nevernosť!

Zoberme si 54. kapitolu Izaiáša, z ktorej apoštol Pavol priamo citoval, keď hovoril o ‘matke’ Božích synov. Nasledovné verše, Izaiáš 54: 5-8, znejú: Lebo tvojím manželom je tvoj Vznešený Tvorca, jeho meno je Jehova vojsk. Tvojím Vykupiteľom je Svätý Izraela, bude sa nazývať Bohom celej zeme. Jehova ťa povolal ako opustenú a utrápenú manželku, ako ženu, ktorá sa v mladosti vydala a potom bola zavrhnutá,“ hovorí tvoj Boh. “Na chvíľku som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa privediem späť. V návale hnevu som na okamih skryl pred tebou svoju tvár, ale pre svoju večnú lásku sa nad tebou zľutujem,“ hovorí tvoj Vykupiteľ, Jehova.” – Izaiáš 54:5-8.

Tu je niekoľko otázok, ktoré si mysliaci svedkovia, študenti Biblie, mali opýtať: Kedy Jehova niekedy opustil svojich nebeských anjelov – dokonca  ‘na chvíľu’ – ako to hovorí proroctvo? Po druhé, pretože Božie nebeské anjeli mu boli vždy verní, prečo by Jehova zakryl svoju tvár pred takou vernou organizáciou pod záplavou rozhorčenia“ ? Pretože aj Boží anjelskí synovia vždy verne stáli vedľa neho, prečo by sa Jehova mal stať ich spätným výkupcom? Vysvetlením Strážnej Veže je samozrejme to, že Boh sa naozaj  nestal rozhorčený so ‘ženou’, ale skôr sa hneval na pozemských synov ženy, svedkov Jehovových, o ktorých sa verilo, že sa to stalo už v roku 1918. Ale to nie je presne taký spôsob, aký je uvedený v proroctve! Je zrejmé, že súčasné učenie Strážnej Veže má niekoľko neuspokojivých aspektov týkajúcich sa identity ‘ženy’.

Pretože symbolická žena je neoddeliteľnou súčasťou proroctva a ako apoštol Peter bol inšpirovaný písať: ‘Žiadne proroctvo Písma nevyplýva z akejkoľvek súkromnej interpretácie, je rozumné, že  žiadny muž  (alebo skupina mužov) nemôže proroctvo súkromne interpretovať. Proroctvo môže interpretovať iba Boh sám. Alebo povedané inak: Božie slovo interpretuje samo seba a jediný spôsob, ako môžu Boží služobníci pochopiť jeho skutočný význam, je objavenie biblického vlastného tlmočenia a vnútornej harmónie. Ak toto proroctvo symbolizuje anjelskú organizáciu, určite tam musí existovať nejaký dôkaz v Písme – inak to je ‘súkromná interpretácia’  založená na jednoduchých domnienkach.

Hovorí teda Biblia kdekoľvek oskupine anjelov ako o zloženej organizačnej manželke Jehovovej? Odpoveď znie nie! Zo 145 miest v Biblii, kde sa objavuje slovo ‘anjeli’ (množné číslo) a 225 miest, kde sa objavuje slovo ‘anjel’ (singulárne), neexistuje precedens, podľa ktorého by anjeli boli vykreslení ako Jehovova takzvaná manželská organizácia, Preto neexistuje interpretácia spoločnosti Watchtower Society s biblickým odôvodnením! Ale ak nebeská žena nereprezentuje rodinu anjelov, čo potom symbolizuje?

Galatským 4:24-26 odpovedá. Pavol v súvislosti s Hagar a Sarou napísal: “Tie ženy znamenajú dve zmluvy. Prvá zmluva, ktorá bola uzavretá na vrchu Sinaj, je ako Hagar, rodí deti do otroctva. Hagar predstavuje Sinaj, vrch v Arábii, a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je so svojimi deťmi v otroctve. Ale Jeruzalem hore je slobodný a on je našou matkou.” – Galaťanom 4:24-2. Pokiaľ ide o vyššie uvedený verš, 15. marca 1985, Strážna Veža hovorí:

Podľa listu apoštola Pavla Galaťanom bola táto obrazná ‘žena’ typická, ale nehovorí, že je zmluvou alebo kompaktnou. Zmluva sa nedala utíšiť, potešiť. Pavol skôr ukazuje, že antitypická ‘žena’ je niečo živé, ako ‘matka’, rovnako ako ‘manželský majiteľ’ Jehova žije ako osoba, ktorá má inteligenciu a schopnosť poskytovať útechu.

Napodiv sa zdá, že článok Strážnej Veže je v priamom rozpore s tým, čo hovorí Biblia. Strážna veža hovorí, že Pavol ‘nehovorí, že je to zmluva’, vzhľadom k tomu, apoštol Pavol jasne hovorí:  “Tieto dve ženy znamenajú dve zmluvy”! Úvaha Strážnej Veže je však správna v jednom ohľade, v tom, že zmluvu nemožno utešiť alebo utajiť – môže sa upokojiť iba niečo živé. A keď Pavel ďalej naznačoval, že okrem toho Hagar a Sára znamenajú  dve zmluvy’,  tiež  korešpondujú  s dvoma mestami – alebo organizáciami. Symbolická ‘slobodná’ žena je organizácia vytvorená zmluvou! Obe zmluvy, ktoré zastupujú Hagar a Sarah, sú Zákonnou Zmluvou a Abrahámskou Zmluvou. Zákonná zmluva vytvorila telesný národ Izraela s jeho hlavným mestom Jeruzalem, ako aj s mužom Ježišom; ktorý sa na základe svojej ľudskej matky narodil pod židovským Zákonom. Na druhej strane Abrahámova Zmluva, ktorá, ako tvrdil Pavol, prevyšovala Zákonnú Zmluvu, priniesla Ježiša Krista –  znovu narodeného  Syna Božieho, Ježiša Krista, ktorý bol dieťaťom zasľúbenia, ako bol Sárin syn Izák, a narodil sa od Boha, keď bol pomazaný svätým duchom. Stalo sa tak mimo hraníc Zákonnej zmluvy.

Preto sa Ježiš znovu narodil ako duchovne splodený Boží syn, aby splnil Zmluvu, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom. Týmto sa cez krst stal semenom ženy – nie pri narodení ako človek! Z tohto dôvodu je zrejmé, že anjeli nie sú žena, ktorá rodí semeno. Naozaj, v prípade Ježišovho ľudského  narodenia, Boh preniesol život svojho prvorodeného nebeského syna do lona Márie; vzal ho zo svojej rodiny anjelských synov. Ale Ježišovho zrodenie cez jeho pomazanie sa môže len nepriamo prisúdiť jeho kedysi vyjdenia z anjelov. Pretože Boh, ktorý uzavrel zmluvu s Abrahámom, vyústil do toho, že sa Ježiš stal Mesiášom, možno o samotnej zmluve hovoriť ako o matke Kristovej – teda o žene.

Prečo však Pavol označil matku všetkých pomazaných kresťanov za ‘Jeruzalem hore’? Ako už bolo uvedené, pomazaní kresťania v žiadnom prípade nepochádzajú z nebeskej anjelskej organizácie. Dôvod, prečo je Jeruzalem vyššie, je matkou pomazaných kresťanov, pretože Boh zamýšľal od samého začiatku vytvoriť nové nebeské stvorenie. Ako sám Ježiš bol prvým novým stvorením, po pomazaní bol Ježiš oprávnený žiť na nebi. To znamená byť duchom splodený alebo pomazaný. Navyše, zmluva, ktorá vyprodukovala Krista, je Božím usporiadaním na vytvorenie nesmrteľnej, mestskej nebeskej organizácie pomocou smrteľných pozemských činiteľov. Rovnako ako zákonná zmluva vytvorila národ – a stala sa ‘matkou’ aj mnohých obrezaných Židov.

Po pomazaní sa každý znovuzrodený syn Boží stane naturalizovaným občanom Jeruzalema vyššie – aj keď stále fyzicky bývajú na zemi. Vo Filipanom 3:20 Pavol napísal:  „Pokiaľ ide o nás, naše občianstvo existuje na nebesiach.“ Preto sú pomazaní kresťania tiež označovaní ako ‘cudzí obyvatelia“’  keď sú v tele; pretože z Božieho hľadiska sú vlastne nebeskými obyvateľmi, ktorí sa zdržiavajú iba v cudzej krajine (zemi). V Židom 12: 22-24 apoštol opísal pomazanú kongregáciu ako „zapísanú na nebesiach“„Ale priblížili ste sa vrchu Sion a mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalemu a nespočetnému množstvu anjelov, na valnom zhromaždení, a zhromaždenie prvorodených, ktorí boli zapísaní na nebesiach, a Boha sudcu všetkých a duchovných životov spravodlivých, ktorí sa stali dokonalými, a Ježiša, sprostredkovateľa novej zmluvy.“

Prosím, všimnite si, že Židia nehovoria, že hora Sion a nebeský Jeruzalem sú organizáciou zloženou z anjelov Božích. Anjeli sú na tom iba sprievodní. Hora Sion a mesto živého Boha sú nebeskou organizáciou, ktorú vytvoril Jehova, aby vytvoril nové stvorenie. Tak ako v prípade telesného Izraela, Jehovova zmluva so Židmi založila národnú inštitúciu – organizáciu; ktoa sa v proroctve nazýva symbolická matka všetkých jednotlivých synov národa. Boh preto môže hovoriť s celým národom ako so ženou – so svojou manželkou. Aj s duchovnými Židmi: Všetci znovuzrodení jedinci sú súčasťou nebeskej organizácie, ktorá symbolizuje skupinu všetkých synov, ktorí sa z nej narodili, keď sú na zemi.

Posielajte, prosím, komentáre a otázky na adresu: joelsky@tutanota.com