OTÁZKA:  Deviata kapitola Zjavenia hovorí, že piaty anjel zatrúbil na svojej trúbke: “A videl som hviezdu, ktorá padla z neba na zem …”  Ako môžete vysvetliť, že hviezda, ktorá padla z neba na zem, je Ježišiš Kristus? Ako sa môže výraz „padajúca hviezda z neba“ vzťahovať na Ježiša Krista? Kto mu dá kľúč od hlbokej priepasti? Bude to Jehova Boh?


ODPOVEĎ: Možno budeme mať sklon uvažovať o satanovi a démonoch v súvislosti s padlým anjelom alebo hviezdou, je však potrebné zvážiť inú interpretáciu. Úvodné slová knihy Zjavenie nás informujú: “Toto je zjavenie, ktoré dal Boh Ježišovi Kristovi, aby ukázal svojim otrokom, čo sa má zakrátko stať. A Ježiš poslal svojho anjela, prostredníctvom ktorého predložil zjavenie v symbolických obrazoch svojmu otrokovi Jánovi.”

Našou úlohou je teda pochopiť význam ‘znakov’ alebo symbolov, v ktorých sa správa prenáša. Jedným z kľúčov k pochopeniu Zjavenia je séria proroctiev v Danielovi. Na ilustráciu tohto bodu sú v 13. kapitole Zjavenia spomínané rôzne jednotlivé zvieratá prezentované v siedmej kapitole Daniela – ako lev, medveď a leopard štvorhlavý, ktoré predstavujú Babylon, Perziu a Grécko. A časť jediného zloženého zvieraťa, ktoré má nohy medveďa, ústa leva, ale telo leoparda. Vo všetkých víziách Daniela sa ukazuje, že sväté kráľovstvo je ovládané šelmovými kráľovstvami. To je aj prípad Zjavenia.

V ôsmej kapitole Daniela nastupuje k moci divoký kráľ, symbolizovaný rohom, ktorý rastie čoraz viac. Z toho proroctvo uvádza: Zväčšil sa tak, že dosiahol až k nebeskému vojsku, strhol na zem niektorých z vojska a niektoré z hviezd a pošliapal ich. Trúfol si dokonca aj na Knieža vojska, ktorému bola odstránená stála obeť, a bola zvrhnutá svätyňa, ktorú ustanovil.”

Tento aspekt proroctva môže pomôcť objasniť, ako je možné, že Ježiša možno symbolizovať ako hviezdu, ktorá padá z neba. Všimnite si, prosím, že malý roh, ktorý symbolizuje divokého kráľa, siaha až k nebeskej armáde a spôsobí, že niektoré hviezdy padnú na zem a pošliape ich. Nielen to sa hovorí, že sa povýši proti samotnému Princovi armády, takže sa zmocňuje niečoho, čo patrí samotnému princovi. Mali by sme si uvedomiť niekoľko detailov. Po prvé, kto je takzvaný Princ armády? Strážna veža nevysvetliteľne tvrdí, že samotný Jehova Boh je kniežaťom. Prakticky všetci chápu, že princ je synom kráľovskej hodnosti. To, že Jehova je syn, je nepochopiteľné. Ale nechám to na Strážnej veži, aby to vysvetlili.

Proroctvo Daniela neustále odhaľuje, ako Boh nahradí ľudskú vládu svojou vlastnou vládou – tzv. Božieho kráľovstva. Všetky proroctvá Daniela zobrazujú vládcu (ov) tohto kráľovstva rôznymi spôsobmi. Napríklad v druhej kapitole sa jednoducho uvádza, že ‘nebeský Boh ustanoví kráľovstvo’. Siedma kapitola ho nazýva Synom človeka. Ôsma kapitola Princom kniežat. V 11. kapitole sa o ňom hovorí ako o veľkom princovi Michaelovi. Keď vezmeme do úvahy totožnosť Princa armády, je potrebné zvážiť nasledujúcu otázku: Pretože Ježiš je nebeská bytosť, ako je možné, že pozemská bytosť, ako je divoký kráľ, by sa mohla do neba vyvýšiť nad Kristom v nebi? A vezme si z neho vojakov jeho ‘armády’ a stály znak a zvrhne jeho svätyňu? Pretože malý roh je do značnej miery pozemskou entitou, môže sa povýšiť na Krista iba tým, že sa postaví proti Kristovmu bratom tu na zemi.

Zvážte, čo napísal Pavol Efezanom v súvislosti s tými, ktorí boli povolaní do Kristovho kráľovstva, o ktorých sa v ôsmej kapitole Daniela hovorí ako o svätých. Pavol o nich písal: „Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, pretože nás požehnal každým duchovným požehnaním na nebeských miestach v spojení s Kristom, pretože si nás vybral, aby sme s ním boli v spojení pred založením sveta…” Ďalej apoštol napísal: „Okrem toho nás pozdvihol a posadil nás na nebeských miestach v spojení s Kristom Ježišom …“

Pavol spomínal kresťanov na zemi, ktorí sú v spojení s Kristom, ako s ním sedia v nebi, aj keď sú stále v tele na zemi. V tomto zmysle ich možno prirovnať k hviezdam, ktoré sú zvrhnuté z neba, keď sa dostanú pod nadvládu posledného kráľa. Ale inverzia je tiež pravdivá. Pretože pomazaní kresťania sú v spojení s Ježišom a Ježiš povedal, že bude s nimi až do ukončenia systému a kto poslúcha ich slovo, poslúcha jeho slovo, je to, akoby bol Ježiš aj na zemi, prinajmenšom sprostredkovane, duchovne, prostredníctvom svojich učeníkov. Bude to tak najmä v prípade, keď dôjde k konečnému zapečateniu, a keď to urobia tým, ktorí to robia najmenším z jeho bratov. Berúc do úvahy vyššie uvedené, keďže Ježiš je zastúpený na zemi prostredníctvom zhromaždenia prvorodených, všetko, čo sa stane jeho zboru (symbolizovaný svätyňou v Danielovi) je priamou urážkou Krista. Preto šliapanie padlých hviezd predstavuje prenasledovanie vyvolených a ich zvrhnutie divokým kráľom je pre Krista dočasnou porážkou.

Ježiš koná v dôsledku pošliapania vyvolených. To je znázornené v 9. kapitole Zjavenia, ktorá znie: Keď zatrúbil piaty anjel, uvidel som hviezdu, ktorá spadla z neba na zem, a tej hviezde bol daný kľúč od priepasti. Keď ju otvorila, vyvalil sa z nej dym ako z obrovskej pece a tým dymom sa zatmelo slnko i vzduch. Z dymu sa vyrojili na zem kobylky a dostali moc, akú majú zemské škorpióny. Bolo im povedané, aby neškodili tráve na zemi ani žiadnej zeleni, ani žiadnemu stromu, iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Kobylkám bolo povolené, aby ich trápili päť mesiacov, ale nesmeli ich zabíjať. Ich trápenie bolo také, ako keď človeka uštipne škorpión. V tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, ale nenájdu ju. Budú túžiť, aby zomreli, ale smrť od nich utečie. Kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. Na hlavách mali akoby koruny zo zlata a ich tváre boli ako ľudské. Vlasy mali ako ženy, zuby ako levy, panciere mali ako zo železa a zvuk ich krídel bol ako hrmot bojových vozov ťahaných koňmi, ktoré sa rútia do boja. Chvosty a žihadlá mali ako škorpióny a v chvostoch mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov. Majú nad sebou kráľa, anjela priepasti. Po hebrejsky sa volá Abaddon a po grécky Apollyon.”

Nebudem sa venovať všetkému symbolizmu, ale je iróniou, že aj keď interpretácia symbolizmov Strážnou Vežou je platná, ale rovnako ako v prípade mnohých iných proroctiev ich pripojenie k roku 1914 všetko skresľuje. Je to ako pozerať sa na seba v konvexných a konkávnych zrkadlách v karnevalovom zábavnom dome – vidíte svoj imidž, rozpoznávate určité vlastnosti, ale všetko je skrútené a zdeformované. Výklad Strážnej veže o tomto aspekte proroctva sa dá ľahko vyvrátiť kvôli jednoduchému faktu, že stvorenia z priepasti majú prikázané, aby bodali iba tých, ktorí nemajú na svojich čelách Božiu pečať. Je zrejmé, že uvoľnenie žihľavých kobyliek sa môže uskutočniť až po ukončení zapečatenia. Inými slovami potom, čo už bol ostatok na zemi zapečatený. Hoci Strážna Veža tvrdí, že armáda Abaddona bola vypustená z priepasti v roku 1919, jednoducho tomu tak nebolo. Ani Strážna Veža netvrdí, že konečné zapečatenie vybraných sa už uskutočnilo.

Akonáhle si teda v našich mysliach uvedomíme, že všetko, o čom sa hovorí v deviatej kapitole – a celá kniha Zjavenia v tejto veci – je stále v budúcnosti, a my sa zbavíme nepochopenia Strážnej veže z našich myslí, ako aj ohľadom niektorých predpokladaných minulých splnení, potom môžeme začať premýšľať o budúcom vývoji. Ako som už uviedol, interpretácia symboliky samotnej Strážnej Veže je platná. Napríklad skutočnosť, že tieto zvieratá sú vypustené z priepasti, symbolizuje ich reaktiváciu zo smrteľného stavu nečinnosti. To znamená, že kruto vyzerajúci kráľ ukončí prácu svedkov Jehovových. Ako som už uviedol na mnohých miestach, celosvetová práca sponzorovaná spoločnosťou Strážna Veža a Spoločenstva božských staníc sa náhle a prudko zastaví. Toto je v Danielovi symbolizované odňatím konštantnej črty.  Jehovovi pomazaní svedkovia budú vzatí do zajatia tak, ako to bolo – ukončením v službe Krista. Toto poslúži ako veľmi potrebný ponižujúci a disciplinovaný akt Jehovu!

Musí sa však uskutočniť obnova, spätné odkúpenie, prepustenie zo zajatia a vyliatie Ducha Božieho, ako sa to nikdy predtým nestalo. Ale namiesto toho, aby kázali dobré správy, pretože všetci Kristov služobníci boli okupovaní od chvíle, keď Kristus udelil túto províziu svojim nasledovníkom, zostávajúci z Božieho semena zvestujú hrozbu pomsty od Jehovu Boha. Budú mať v nich implantovaný hltajúci oheň, aby svetu vydali posledného svedectva v mene Jehovovi; vysloviť odsúdenie celého Satanovho sveta.

Sám Ježiš predpovedal, že v kritickom čase budú jeho vyvolení predvedení pred guvernérov a kráľov, aby boli svedkami. A Ježiš povedal, že sa nebudú báť toho, čo potom povedia, pretože to, čo hovoria, nebude ich, ale bude vychádzať zo samotného svätého ducha. Aj keď je pravda, že svätý duch nám môže pomôcť hovoriť, čo je teraz pravda, Ježiš hovorí o niečom oveľa odlišnom spôsobe! Naznačuje to skutočnosť, že Ježiš povedal, že žiaden z našich odporcov by sa proti nám nemohol postaviť. Zdá sa, že mučeník Štefan bol predzvesťou budúcich vecí; keď vydal duchom inšpirované odsúdenie Židov za to, že zavraždili Božích prorokov a samotného Ježiša. To bolo v tom čase, keď jeho tvár žiarila ako anjelská tvár, čo je predzvesťou toho, keď vyvolení svietia tak jasne ako slnká v Kráľovstve svojho Otca.

Kniha Micheášova tiež hovorí o tomto fenoméne a prirovnáva vyvolených pomazaných k levom medzi baránkami, a nie v tom zmysle, že lev bude ležať s baránkom v mierovom spolužití; skôr, v proroctve sa uvádza: “A pozostalí z Jakoba sa stanú medzi národmi, uprostred mnohých ľudí, ako lev medzi lesnými zvieratami, ako mladý lev s hrivou medzi stádami oviec, ktorý, keď prechádza, určite pošľapáva a trhá na kusy; a niet osloboditeľa”

„Pozostalí z Jakoba“ sú rovnaké ako tie ostatné, o ktorých sa hovorí v poslednom verši 12. kapitoly Zjavenia – zvyšok pomazaný, ako sa predtým volalo. Všimnite si podobnosť symbolizmu, pretože v kobylkách z priepasti sa hovorí, že majú zuby levov. Koncom tejto veci je aj to, že Boží nepriatelia budú zničení. Nie je to dielo ničiteľa – známe ho aj jeho hebrejské a grécke meno Abaddon a Apollyon?

Je pozoruhodné, že všetkých 144 000 sa bude priamo podieľať na rozbíjaní národov – a to, ako povedal Ježiš v Zjavení: „A tomu, kto si podmaní a zachováva moje skutky až do konca, dám moc nad národmi a on bude pastierať ľud železnou tyčou tak, aby boli rozbité na kúsky ako hlinené nádoby, tak ako som to dostal od svojho Otca. A dám mu rannú hviezdu. Nech ten, kto má ucho, počuje, čo duch hovorí kongregáciám. “

Keď sa kráľovstvo stane plne funkčným, bude mať jedinečný rozdiel v tom, že má niektorých svojich kráľov: väčšinu v nebi, zatiaľ čo ostatní sú na zemi, hoci v tom čase boli úplne prijatí do kráľovstva svojho Otca. Môže sa teda stať, že všetkých 144 000 ľudí bude symbolizovaných ako vypustených z priepasti. Bez ohľadu na to budú tí svätí na zemi počas panovania posledného kráľa podnietení Kristom, aby oznámili prichádzajúce zničenie. A ich smrť – vyvolaná päťmesačnou armádou kobyliek s krátkou životnosťou – bude mať za následok ich okamžitú transformáciu na doslovných ničiteľov, ako je ich kráľ – anjel priepasti – Abaddon alebo ničiteľ.