Babylon bol treťou ríšou biblického proroctva. Dominantné postavenie získal po zvrhnutí asýrskeho hlavného mesta Ninive okolo roku 632 pred Kristom. O sedem rokov neskôr boli kombinované asýrske a egyptské armády rozhodujúcim spôsobom porazené v bitke pri Karkemiši, neďaleko moderného sýrskeho mesta Aleppo, o ktorom sa rozprávalo v správach nedávno. Víťazstvo kráľa Nabuchodonozora nad prvými dvoma impériami bolo strategickým bodom obratu, ktorý otvoril cestu pre chaldejského molocha, ktorý zaplavil juh smerom na Kanaán. Zatiaľ čo historici potvrdzujú tieto udalosti zaznamenané v Biblii, neuvažujú o tom, že Nebuchodonozor pôsobil ako Jehovov oficiálny trestný agent! Predtým, ako sa Babylon stál mocnosťou, predpovedanou prorokmi, že všetky vzácnosti Jeruzaléma budú vydrancované a Židia budú vzatí do Babylona ako zajatci, ​​kým nezaplatia svoj dlh Jehovovi – Bohu Izraela.

Okrem toho Jehova Boh použil Babylon na zničenie mnohých národov, ako sú Moab, Ammon, Edom a pobrežné mesto Tyre a dokonca aj samotnú Egyptskú krajinu! V skutočnosti sa hovorí, že Babylon zničil celú Zem. Babylon bol opísaný ako Jehovovo kladivo, ktoré rozbilo všetky národy. Zveličenie? Skôr prorocký vzor vecí, ktoré majú prísť! Ihneď však – po 70 rokoch – presnejšie povedané – aj sám Babylón bol odsúdený! Útoční nepriatelia nejako nodviedli rieku Eufrat, čo umožnilo kombinovaným armádam Medov a Peržanov vniknúť v tme a do nechráneného mesta Babylón cez otvorené brány smerujúce k rieke. V jednu noc 2. októbra 539 pred nl bol teda zvrhnutý mocný Babylon a zabitý jeho kráľ!

Akoby na potrebné zdôraznenie, že zvrhnutie kráľovstva Chaldejcov bolo Božím činom, práve v tú noc interpretoval Judský knieža v zajatí menom Daniel zázračne objavujúci sa rukopis odťatej ruky na stene, ktorý informoval koniec Babylonu v tú istú noc! Ako bolo predpovedané v Izaiášovi pred 200 rokmi, Cyrus, ktorého Jehova nazval ‘mojím pomazaným’ – doslova môj Mesiáš – oslobodil Židov zo zajatia a dovolil im vrátiť sa do svojej vlasti a prestavať Jeruzalem a jeho chrám!

Aj keď sa Irak zaviazal vybudovať napodobeninu kedysi mohutnej citadely na Eufrate ako turistickú oblasť v plnej veľkosti a sláve, skutočný Babylon nezostáva dodnes ničím iným ako hromada zbúranín – presne, ako to predpovedal Jehova Boh! Avšak oveľa významnejšia ako doslovné starobylé mesto je úloha, ktorú kedysi hrávala na svetovej scéne ríša Chaldejov, ktorá vrhá ďalekosiahly prorocký tieň. A čo to je? Babylon je typickým znakom posledného kráľovstva – ôsmeho kráľa Zjavenia, ktorý je určený na vládnutie sveta na prorockú hodinu. Ôsmy kráľ bude v skutočnosti plniť všetky proroctvá týkajúce sa konečnej konfrontácie medzi národmi a Kristovým kráľovstvom!

Proroctvo o Habakkukovi zobrazuje Kráľovstvo Chaldejov, ako je určené Bohom, aby vykonalo súd, a tak uložilo Boží trest na všetky národy! Hoci je proroctvo obsadené v starovekom prostredí množstvom koní, lukostrelcov a jazdectva, je pripravené na splnenie svojej úlohy v budúcnosti. Preto Boh prikázal svojmu prorokovi, aby: “zapíš to videnie. Zreteľne ho vyry na tabuľky, aby ho ten, kto číta nahlas, mohol čítať ľahko. Lebo videnie sa splní v určenom čase, náhli sa k svojmu koncu a nesklame.” – Habakuk 2:2, 3.

Zatiaľ čo Strážna Veža správne tvrdí, že vízia je ešte na stanovený čas v budúcnosti, v protiklade si proroci v Beteli myslia, že Bohom splnomocnený trestný agent už začal svoju prácu. Podľa 1. februára 2000, Strážnej Veže, je moderný Chaldejec mišmašom rôznych vojnychtivých krajín a dokonca aj drogový dílerov a podvodníkov s drogami, ktorí v poslednom storočí utláčali a podvádzali celý svet! Zároveň protirečivo hovoria, že Babylonské dobývanie Júdu predznamenáva budúce zničenie Babylonu Veľkého; toto napriek skutočnosti, že chaldejský útok na ‘Júdsko’ nakoniec vyprovokuje Boží hnev, ako predpovedá Habakkuk: S rozhorčením si pochodoval zemou, v hneve si pošliapal národy. Vyšiel si zachrániť svoj ľud, zachrániť svojho pomazaného. Rozdrvil si vodcu domu zlého, bol zničený od základov až po vrch. Prebodol si hlavu jeho bojovníkov jeho vlastnými zbraňami, keď sa prihnali, aby ma rozprášili.” – Habakuk 3:12-14.

Pravá interpretácia Habakkovho proroctva je podrobne uvedená v knihe Jehova sám sa stal kráľom. Druhé vydanie (2010) je k dispozícii ako webová stránka vrátane úplnej zvukovej verzie. Edícia 2010 je k dispozícii aj ako webová stránka vo francúzštine a španielčine a ako ilustrovaná elektronická kniha v iTunes . (Nekupujte neautorizovanú elektronickú knihu spoločnosti Apple. Ilustrovaná edícia je bezplatná) Konečná verzia (2016) je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF a ako kniha s mäkkou väzbou na zakúpenie na serveri AmazonSkutočnosť, že Babylon je typom posledného kráľa, je zrejmá zo skutočnosti, že trinásta kapitola Izaiáša predstavuje Babylon ako Božieho ustanoveného pomstiteľa, ktorý prináša zničenie na celú obývanú zem!

Avšak, Izaiášovo proroctvo ukazuje, že Babylonovo ničivéa dobytie sveta je bezprostredným predchodcom “dňa nášho Pánov”, ako Jehova povedal: Vydal som rozkaz tým, ktorých som si vybral. Povolal som svojich bojovníkov, aby boli nástrojom môjho hnevu, tých rozjasaných a nadutých pýchou. Počúvajte! Hluk zástupu na vrchoch, ako hučanie množstva ľudí! Počúvajte! Burácanie kráľovstiev, zhromaždených národov! To Jehova vojsk zvoláva vojsko do boja. Z ďalekej krajiny, spoza obzoru, prichádza Jehova s nástrojmi svojho hnevu, aby zničil celú zem. Kvíľte, veď Jehovov deň je blízko! Príde ako skaza od Všemohúceho. Všetky ruky bezmocne klesnú a srdce každého sa roztopí strachom. Ľudí sa zmocnila panika, zvíjajú sa v kŕčoch a mukách ako žena pri pôrode. Vydesene pozerajú jeden na druhého a tváre majú skrivené od bolesti. Prichádza Jehovov deň, krutý, so zúrivosťou a s planúcim hnevom, aby zmenil túto krajinu na desivú pustatinu a vyhladil z nej hriešnikov. Nebeské hviezdy a súhvezdia nevydajú svoje svetlo, slnko sa zatmie, len čo vyjde, a mesiac nevydá svoj svit.” – Izaiáš 13:3-10.

Zvrhnutie antitypického Babylonu vykoná pomazaný Jehovov Kristus. Výsledkom bude koniec satanovej vlády nad národmi. Preto v 14. kapitole Izaiáša koniec Babylonu prináša pokoj a mier na celej zemi. Preto sa hovorí, že všetci ostatní králi a ich impériá, ktorí prišli a odišli, ležia v pamätných hrobkách, ale nie žiariaci Babylon, ktorý sa snažil nahradiť Boha na jeho tróne! Nedostane žiadny poctený pohreb. Izaiáš o ňom hovorí: Všetci králi národov, bez výnimky, boli pochovaní so slávou, každý leží vo svojej hrobke. Ale ty nemáš hrob, odhodili ťa ako nenávidený výhonok, ako pošliapanú mŕtvolu. Namiesto šiat si pokrytý telami tých, čo padli mečom, telami tých, čo nahádzali do skalnej pukliny. Nebudeš pochovaný s kráľmi, lebo si zničil vlastnú krajinu, vyvraždil si vlastný ľud. Na potomstvo zločincov si už nikto nikdy nespomenie.” – Izaiáš 14:18-20.

Neslavný koniec Babylonu harmonizuje s tým, čo je zjavené v Zjavení; a to, že posledný kráľ utrpí najviac odpornú smrť, keď sa ponorí do ohnivého jazera, kde bude z neho navždy stúpať dym jeho mučenia a mŕtve telá jeho prívržencov budú slúžiť ako veľká hostina pre nebeské vtáky! Babylon, Asýria, Egypt, Perzia, Grécko, Rím a súčasné angloamerické duo mali všetci mali/majú svoje náboženské družky, aby posvätili svoje vojny a dobytia, takže aj ôsmy kráľ je označený majúc nemorálny vzťah s tou istou medzinárodnou prostitútkou, známou ako Babylon Veľký. S najväčšou pravdepodobnosťou bude ôsmy a posledný kráľ svetovou vládou, ktorej všetci králi na Zemi dajú svoju autoritu, a viac ako pravdepodobné sa Babylon Veľký bude prejavovať ako jediné svetové, panteistické náboženstvo!

Na rozdiel od interpretácií uložených Strážnou Vežou Jehovovým svedkom, ako napríklad myšlienka, že biblickí študenti boli prepustení z duchovného zajatia v Babylóne Veľkom v roku 1919, nielenže posledné kráľovstvo ešte neprišlo na scénu, so svojou drzou nevestou, ale ani Boží ľud ešte neprišiel do zajatia Veľkého Babylónu! Od roku 2002, kedy som sa pripojil na internet, som poukázal na nadchádzajúci rozsudok Božieho domu. Prostredníctvom hromadných zásielok otvorených listov , brožúr a vyššie uvedenej knihy bolo vedenie svedkov Jehovových upovedomené o nadchádzajúcom súde Jehovu Boha a o jeho dôvodoch. Aj keď nie som zasvätený detailami toho, ako sa veci budú odvíjať presne, ani proroci starého nepochopili, ako by sa naplnili Božie slová. Oznámili iba vopred, rovnako ako ja. Strážna Veža sa ako odpoveď zdvojnásobila a upokojila Jehovových svedkov, že Kristus už prišiel s ohňom taviča a lúhom čističa! Oni nemajú žiadne problémy, ktoré by s nimi mohol mať Boh. Sú bielí ako čistý sneh!

V tomto ohľade existuje zaujímavá súbežnosť s tým, čo sa stalo bezprostredne pred Babylonským dobytím Júdska. Jeremiáš dlhé roky upozorňoval Židov, že prichádza súd Jehovov. Pašúr, syn kňaza a vedúci komisár nad domom Jehovovým v Jeruzaleme, udrel Jeremiáša a dal ho do väzby. V reakcii na to však Jeremiáš prorokoval a zmenil meno Pashhura na “Hrôzu všade naokolo” aby zdôraznil istotu hrozivej búrky, ktorú Jehova určite prinesie! Jeremiáš ďalej povedal: “A ty, Pašchur, pôjdeš do zajatia a s tebou všetci, čo žijú v tvojej domácnosti. Pôjdeš do Babylona, tam zomrieš a tam budeš pochovaný ty i všetci tvoji priatelia, lebo si im prorokoval klamstvá.‘“ – Jeremiáš 20:6. Rovnako ako Pašur, poprední komisári-princovia Betelu – “Betel“, čo je hebrejské slovo pre dom Boží, prorokovali číre klamstvo. Správna rada predpokladá, že môžu ovládať svedkov Jehovových a ich rozsudok jednoduchým napísaním vlastného príbehu s chybným perom! Ale ako sa mýlia! Do Veľkého Babylónu prídu!

Komentáre a otázky posielajte na adresu: joelsky@tutanota.com