Denný Text na piatok 29. januára 2016:

“Povedal im tiež: ‘Venujte pozornosť tomu, čo počujete. Akou mierou meriate, takou bude odmerané vám, a dokonca vám bude pridané’.” – Marek 4:24.

Svet je natoľko presýtený protichodnými náboženskými učeniami a doktrínami, že mnoho ľudí má pocit, že hľadanie skutočného náboženstva je márne. Jehova však jeho vedenie dal jasne najavo tým, ktorí sú ochotní ho využiť. Musíme sa rozhodnúť, koho budeme počúvať. Pretože je prakticky nemožné počúvať súčasne dva hlasy, potrebujeme „poznať hlas“ Ježiša a počúvať ho. Je to ten, ktorého Jehova ustanovil nad svojimi ovcami. Jehovova rada je jasná a správna, ale musíme jej venovať pozornosť a počúvať ju tým, že pripravujeme svoje srdce na jej prijatie. Ak nebudeme opatrní, mohli by sme namiesto Božej láskavej rady vyslyšať Satanovu zlú radu. Nikdy nedovoľte, aby váš život ovládala svetská hudba, videá, televízne programy, knihy, spolupracovníci, pedagógovia alebo takzvaní odborníci.

Komentár:

Michael archanjel je v knihe Daniela opísaný ako veľký princ, ktorý stojí v mene Danielovho ľudu počas veľkého súženia. Pôvodne však Danielovým ľudom boli Izraeliti. Michael v skutočnosti stál v mene Božieho ľudu v Perzii. Ale vo svojom ľudskom príchode a zvlášť po svojom návrate do duchovnej ríše Ježiš viedol Danielov ľud do novej reality. Nakoniec boli títo Židia, ktorí venovali pozornosť Ježišovi, ktorí ho počúvali, uvedení do Božieho kráľovstva. Ale v čase, keď sa začal prechod, to bolo dosť búrlivé. Náboženskí vodcovia Židov v prvom storočí jednoducho nemohli pochopiť, že nemajú kontrolu nad náboženským životom všetkých Židov. Preto nielenže prenasledovali a zabili Ježiša, ale prenasledovali aj jeho nasledovníkov!

Svedkovia Jehovovi sú v súčasnosti v podobnom postavení voči Bohu ako Židia pred tým, ako sa Ježiš zjavil ako Mesiáš. Strážna Veža má úplnú kontrolu nad vierou svedkov Jehovových a je absolútnym rozhodcom o tom, čo je pravda, rovnako ako farizeji v prvom storočí! Je ale zaujímavé, že Ježiš Kristus svojim nasledovníkom radil, aby robili všetko, čo im farizeji povedali. Keď sa však Ježiš vrátil do neba a vylial na nich svätého ducha, prestali poslúchať židovských náboženských vodcov. Ukázalo sa to tak, keď apoštol Peter odvážne oznámil, že neprestanú kázať, že sú povinní poslúchať Boha ako svojho vládcu – a nie obyčajných ľudí.

Táto zmena ustanovuje prorocký vzor pre prichádzajúce budúce veci. Ježišov prejav po vzkriesení svojim nasledovníkom predznamenáva Kristovu budúcu parúziu. Jeho prítomnosť medzi učeníkmi po jeho zmŕtvychvstaní mala hlboký transformačný účinok – spojený s ich pomazaním na Letnice v roku 33 n.l.! V článku, na ktorom je založený dnešný denný text, sa zdôrazňuje proroctvo Izaiáša 30:21. V druhom odseku čítame:

Vedenie, ktoré od neho (od Jehovu Boha) dostávame, je také jasné, akoby „naše uši počuli za sebou slovo: “Toto je cesta. Choďte po nej.” (Iz. 30:21) Ježiš nám v skutočnosti odovzdáva aj Jehovov hlas, keď vedie zhromaždenie prostredníctvom „verného a rozvážneho otroka“. “ (Mat. 24:45) Toto vedenie a usmerňovanie musíme brať vážne, pretože náš večný život závisí od našej poslušnosti.

Mohli by sme si predstaviť, že Ježiš dnes radí svedkom Jehovovým, aby poslúchali Vedúci Zbor. Náš večný život však bude v konečnom dôsledku závisieť od toho, ako sa oslobodíme od radov Spoločnosti, rovnako ako Židia, ktorí chceli nasledovať Ježiša, museli odísť od nasledovania židovských vodcov. Podľa Izaiášovho proroka sa múdrosť mudrcov zakryje. To znamená, že verný a múdry otrok už nebude činiteľom. Prechod sa uskutoční, keď príde Ježiš Kristus vo svojom drohom príchode. Vtedy tí, ktorí majú uši naladené na pastierov hlas, začujú slovo, akoby vychádzajúce spoza nich, ktoré ich nabáda, aby sa otočili a kráčali novým smerom!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com