OTÁZKA: Ako sa Moabiti môžu stať úkrytom pre rozptýlených ľudí Božieho národa v čase konca? Nehovorí sa v skutočnosti, že Babylon alebo Kresťanstvo nám vôbec nejako nepomôže alebo možno len jednotlivcom? Ako to však môžu urobiť, keď nás Jehova ako jeho ľud disciplinárne postihuje? Nie som si istý, či tomuto biblickému bodu správne rozumiem!

ODPOVEĎ: Tu je pasáž v 16. kapitole Božieho proroka Izaiáša, na ktorej je založená horecitovaná otázka: Daj radu, urob rozhodnutie. Na pravé poludnie poskytni tieň hlboký ako noc, ukry rozohnaných a neprezrádzaj tých, ktorí utekajú. Nech moji rozohnaní bývajú u teba, Moáb, buď im skrýšou pred ničiteľom. Utláčateľ skončí a skončí sa aj ničenie. Tí, čo šliapu po iných, zmiznú zo zeme. Trón bude upevnený vernou láskou a ten, ktorý sa naň posadí v Dávidovom stane, bude verný. Bude súdiť nestranne a bude rýchly v presadzovaní spravodlivosti.“ – Izaiáš 16:3-5.

Moabiti aj Amoničania boli bratmi Izraela a boli potomkami Abrahámovho synovca Lota. Edomiti boli tiež v príbuzenskom vzťahu k Izraelitom – Ezau, otec Edomovcov – bol vnukom Abraháma. Ale keď Jehova Boh určil, že Júda má byť potrestaný za výčitky, ktoré priniesli na jeho meno,  Moabiti odhalili svoju hlboko zakorenenú nevraživosť a boli veselí a podporovali chaldejských ničiteľov. Z tohto dôvodu sa Boh tiež rozhodol zničiť Moab. Je pravda, že keď bol Jeruzalem zničený a Židia ho znovu postavili, Davidov trón nebol obnovený. Takže proroctvo v Izaiášovi skutočne hovorí o zriadení Kristovho kráľovstva, ktoré sa vo vyššie uvedenom verši označuje ako Dávidov stan’. To isté sa týkalo Edomu aj v útlej knižke Obadiáša a ako je uvedené v samotnej knihe Sám Jehova sa stal kráľom v kapitole Amos a Obadiáš, proroctvo je určené na budúcnosť, pre Jehovov deň. Tu je príslušná pasáž:

“‘V ten deň’, vyhlasuje Jehova, ‘odstránim múdrych z Edomu a rozvážnych z hornatého kraja Ezaua. A tvoji bojovníci sa zdesia, Téman, lebo všetci v hornatom kraji Ezaua budú pozabíjaní. Pre násilie na tvojom bratovi Jakobovi ťa prikryje hanba a zahynieš naveky. V deň, keď si stál bokom, v deň, keď nepriatelia zajali jeho vojsko, keď do jeho brán vošli cudzinci a o Jeruzalem hádzali lósy, ty si tam stál ako jeden z nich. Nemal si sa škodoradostne smiať svojmu bratovi v deň jeho nešťastia, nemal si sa tešiť nad Júdejcami v deň ich záhuby, nemal si sa im vysmievať v deň ich tiesne. Nemal si vchádzať do brány môjho ľudu v deň jeho pohromy, nemal si sa zlomyseľne smiať z jeho nešťastia v deň jeho pohromy, nemal si siahať na jeho majetok v deň jeho pohromy. Nemal si stáť na rázcestiach, aby si zabíjal tých, ktorí utekali, a nemal si v deň tiesne vydávať nepriateľom tých, ktorí prežili. Jehovov deň proti všetkým národom je blízko. To, čo si robil iným, urobia tebe, tvoje skutky sa vrátia na tvoju hlavu. Ako ste pili víno na mojom svätom vrchu, tak budú všetky národy stále piť môj hnev. Budú ho piť a hltať a zmiznú, akoby nikdy neboli.” – Abdiáš 1:8-16.

Takže trestanie Božieho ľudu bolo tiež časom súdu pre národy okolo. A najmä pre vyššie spomenuté národy, ktoré boli v príbuzenskom vzťahu k Židom a ktoré mali spoločné hranice a podobné jazyky a zvyky, ich súdil Jehova Boh na základe ich postoja k ťažkostiam, ktoré boli postihnuté Božím zmluvným ľudom. Toto ustanovuje vzor pre budúce Jehovove súdy v súlade so zásadou, že súd sa začína najskôr v Božom dome. Ide o to, že to, že Boh považoval za potrebné prísne disciplinovať svoj národ, ešte neznamená, že už nie sú jeho ľudom. Rovnaký princíp platí aj v  kresťanskej ére. Ježiš predpovedal, že miesto sväté Bohu bude spustošené  ohavnosťou. Ale v tom istom období budú ľudia súdení a oddelení, rovnako ako pastier oddeľuje ovce od kôz, na základe toho, ako sa ľudia správajú k postihnutým Kristovým bratom.

Je zaujímavé, že hoci Chaldejci Moaba, Ammona a Edoma vyhladili a oni stratili svoju národnú identitu, tieto tri národy sa spomínajú vo vzťahu ku kráľovi  severu v čase konca – teda pri uzatváraní systému veci. Je zrejmé, že majú prorocký význam! Upozorňujeme, že keď kráľ severu zaplaví mnoho krajín, bude to zahŕňať zem patriacu Bohu Jehovovi, ktorá sa nazýva krajina Ozdoby’. Daniel 11:41 uvádza: “Vstúpi aj do krajiny Okrasy a mnoho krajín padne. Ale títo z jeho rúk uniknú: Edom, Moáb a poprední z Ammóncov.” Spočiatku bola krajina Ozdoby zasľúbenou zemou, konkrétne Jeruzalem bol miestom, kde Jehova spôsobil, že jeho meno spočívalo! Takže to bolo vyzdobené Božou slávou a milosťou. V konci časov  sa vyzdobená krajina týka Spoločnosti Strážna Veža a Jehovových svedkov – je to miesto, kde Jehova nechal zostať ubytované jeho meno – miesto  duchovnej krásy. Spoločnosť Strážna Veža už aj v slepom stave uznala, že Edom, Moab a Ammon predstavujú Kresťanstvo. Napríklad tu je to, čo spoločnosť uvádza v ich Izaiášov komentári k Moabovi:

Dnes existuje celosvetová organizácia podobná starodávnemu  Moabu. Je to kresťanstvo, hlavná časť ‘Veľkého Babylona’. Moab aj Izrael pochádzajú z Abrahámovho otca Teraha. Podobne aj kresťanstvo, tak ako dnešný zbor pomazaných kresťanov, tvrdí, že má korene v
kresťanskom zbore prvom storočí. Kresťanstvo je však – podobne ako Moab – skazené a podporuje duchovnú nemorálnosť a uctievanie iných bohov, ako je jediný pravý Boh, Jehova. Ako členovia triedy sa vodcovia kresťanstva stavajú proti tým, ktorí  hlásajú dobrú správu o Kráľovstve.

Ale protirečivo tvrdí, že hoci uvádza, že Moab predstavuje kresťanstvo, pokiaľ ide o Edom a Moab a hlavnú časť synov Ammonových’, ktoré majú zjavne prorockú povahu, pretože sa o nich hovorí ako o ‘existencii’ v ‘čase konca’, uvádza spoločnosť: V dávnych dobách sa Edom, Moab a Ammon nachádzali  medzi doménami egyptského kráľa juhu a sýrskeho kráľa severu. V modernej dobe zastupujú národy a organizácie, na ktoré  sa zameral kráľ severu, ale nedokázal ich dostať pod svoj vplyv. Ale keďže sa Edom, Moab a Ammon objavujú vo vzťahu ku krajine Ozdoby, je to významné! Rovnako ako svedkovia Jehovovi a medzinárodní študenti Biblie, ktorí boli pred nimi, boli terčom prenasledovania v modernej dobe – vždy boli podnecovaní duchovnými – aj v kritickom období v čase konca bude organizácia podrobená tvrdému prenasledovaniu.

V čase medzinárodnej vojny sa celkom pravdepodobne dostanú do centra pozornosti svedkovia Jehovovi kvôli ich neutralite. V každom  prípade si môžeme byť istí, že duchovní a ich cirkevníci budú v zhode a budú sa radovať zo zániku Spoločnosti Strážna Veža. Neupozornil Ježiš  na to, že na synov kráľovstva príde čas veľkého súženia a dokonca sa bratia navzájom zradia a členovia rodiny budú mať svojich vlastných otcov a synov vydaných na smrť? V 11. kapitole Zjavenie sú dvaja Boží svedkovia zabití šelmou a ľudia na celom svete sa radujú z ich smrti! Takže, pretože všetci synovia kráľovstva sú určení byť usmrtení, Jehova Boh prinúti na súd s okolitým svetom a najmä s náboženstvami, ktoré sa radujú z kalamity, ktorá je vzhľadom k pádu na Jehovových svedkov v blízkej budúcnosti! A preto to znamená, že Jehova bude súdiť všetkých. Aby bolo jasné, Edom, Moab a Ammon predstavujú tri hlavné vetvy kresťanstva – katolicizmus, protestantizmus a pravoslávie! 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com