OTÁZKA: Snažil som sa prísť na to, ako Satan ťahá nitky v zákulisí a neviem prísť na odpoveď. Ako ovplyvňuje ľudí, aby plnili svoju vôľu? Má Biblia nejaké odpovede na túto tému? Zdá sa mi, že ľudia sú sami zlí a nepotrebujú Satanov vplyv. Musel by niekoho posadnúť, aby na neho mohol mať vplyv, že? Ďakujem za všetko, čo robíte a za vaše vysvetlenie!

Máte pravdu. Všetci máme sklon robiť zlo. Je to ako vrodená chyba. Boh urobil toto pozorovanie ešte pred potopou, keď o človeku povedal: „každý sklon myšlienok jeho srdca bol vždy len zlý.“ Samotná skutočnosť, že všetci inklinujeme k zlu, nás robí zraniteľnými a veľmi náchylnými na Satanov zákerný vplyv a pokušenia. Diabol sa odvoláva na naše sebecké túžby a hrá na náš najhlbší strach. Naproti tomu Ježiš hovoril so svojimi učeníkmi o jeho odchode a povedal: “Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza vládca sveta a nemá nado mnou moc.” – Ján 14:30. Vládcom sveta je Satan Diabol! Čo však Ježiš myslel tým, že Diabol nad ním nemal moc?

Ježiš myslel, že ho Satan nemôže nijako ovplyvniť. Ježiš bol dokonalý. Nebol naklonený k zlu. Nemal sebecké túžby. Žiadna márna hrdosť. Žiadna telesná slabosť všetkého druhu. Nebál sa. Pokušiteľ skúšal a skúšal, ale nemohol pokúšať Krista, aby sa stal sebeckým! Aj napriek poníženiu, strašnej a mučivej smrti, Diabol nedokázal prinútiť Ježiša, aby ustúpil alebo sa odchýlil od toho, o čom vedel, že je pre neho Božou vôľou. Je zaujímavé, že Diabol zjavne ovplyvnil jedného z Ježišových najbližších priateľov v snahe presvedčiť Ježiša, aby šiel sebeckým smerom. To bola príležitosť, keď Peter nevinne poradil Ježišovi, aby bol k sebe láskavý a nestaral sa o smrť. Ježišovo prísne pokarhanie: „Choď za mňa, Satane!“ by naznačovalo, že Peter bol na chvíľu použitý ako nechtiac náustok pre toho zlého. 

Keď bol Ježiš na zemi, bolo veľa ľudí posadnutých démonmi. Nie vždy sa ale démonické vlastníctvo prejavuje zjavnými spôsobmi. Všetci sme čítali správy o divokom šialencovi, s ktorým sa stretol Ježiš a ktorí žil na cintoríne, a ktorý sa volal „Légia“, pretože ho mučilo toľko démonov.  Existujú ale aj iné jemnejšie formy démonického posadnutia. Zoberme si do úvahy správu v 16. kapitole Skutkov, kde sa Pavol stretol so služobníčkou „s duchom démonického veštenia“. Zjavne nejavila nijaké čudné ani násilné správanie. V skutočnosti bola to, čo by ste mohli nazvať kresťanským svedkom. Pravdivo vyhlásila, že Pavol a Barnabáš boli „otrokmi Najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy“. Faktom je, že posadnutie démonom je relatívne.

Niektoré chudobné obete sú absolútne ovládané zlými duchmi, ale to sa zdá byť vzácnosťou. Všetci sme však vo väčšej či menšej miere pod vplyvom Satana. Môžeme sa pochváliť tým, že sa nás vládca sveta nijako nedotýka? Vôbec nie! Pozor na toho, kto si myslí, že stojí, že nespadol! Pavol nemal pocit, že by to bol jeho prípad. V 2. Korinťanom 12: 7 Pavol uviedol: “Aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný osteň do tela, Satanov anjel, ktorý ma fackuje, aby som sa nepýšil.” Akú formu mala „facka“, nie je známe, ale apoštol si bol nepochybne vedomý prítomnosti Satanovho anjela, ktorý sa mu možno vysmieval pre jeho nedostatky. Pavol vysvetlil, že Satanov vplyv je všadeprítomný. Je koniec koncov bohom tohto sveta. To už niečo hovorí. Vo svojom liste Efezanom Pavol uviedol:

“Okrem toho vás Boh oživil, lebo ste boli mŕtvi pre svoje priestupky a hriechy. V nich ste kedysi žili, tak ako žije tento svet, a podriaďovali sa vládcovi, ktorý má moc nad vzduchom – duchom, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch.” – Efezanom 2:1, 2. „Vládca vzdušnej autority“ je zvláštny výraz. Niektoré preklady hovoria „knieža sily tohto vzduchu“.  Takéto výrazy naznačujú, že démonický vplyv je všadeprítomný ako vzduch, ktorý všetci dýchame. Je zaujímavé, že Pavlova analógia sa s príchodom rozhlasu, televízie a bezdrôtových sietí v modernej dobe stala ešte dôležitejšou, čo umožnilo doslova prenášať správy prostredníctvom éteru. Je zrejmé, že sme všetci ovplyvnení filmami, hudbou a televíziou. Masmédiá definovali túto generáciu. 

Niet pochýb o tom, že mnohí zabávači a vplyvní ľudia sú priam posadnutí démonmi. Niektorí z nich sa ani nesnažia skrývať svoju Satanskú príslušnosť. Uctievanie Diabla sa stáva čoraz viac mainstreamom. Nie, Satanovi agenti nie sú ako nešťastná duša, ktorú démoni nazvali „Légia“. Sú skôr ako služobnica s duchom veštenia. Sú to pápežské idoly, filmové hviezdy a známe osobnosti – schopné ovplyvniť milióny ľudí! Satan hovoril priamo s Ježišom – nepokúšal sa maskovať, pretože podvod by na Krista nepôsobil. V záhrade Eden sa však Satan vydával za hada. Je zrejmé, že použil plaz rovnako, ako to môže bruchomluvec ukázať, že figurína hovorí. Keď už nič iné, démoni sú pánmi prestrojenia. Sú schopní napodobniť náš vlastný vnútorný hlas – samotné myšlienky, ktoré rozpoznávame v našej mysli a poznáme ich ako svoje vlastné a predpokladáme, že sú súkromné.

Ak tak môžu urobiť, môžu do našej mysle vtlačiť myšlienky, ktoré možno nerozpoznáme ako pochádzajúce z démonického zdroja. Nie je to tak, že by sme mohli počuť nejaký hlas, ktorý by nám hovoril, aby sme bodli matku, alebo niečo také šialené. Nie, u démonov je oveľa pravdepodobnejšie, že použijú priateľský, odzbrojujúci hlas, ktorý nás vyzýva, aby sme boli k sebe láskaví spôsobom – „Daj si ešte koláčik.“ Pretože sme ovplyvňovaní ostatnými, nie je potrebné, aby Diabol prekonal každého jednotlivca. Všetci sme súčasťou tohto sveta, tohto zlého systému – všetci podliehajú dýchaniu nepríjemného vzduchu. Predstavte si to ako dračí zápach z úst! 

Iba použitím niekoľkých vplyvov môže Satan ovplyvniť myslenie mnohých. Napríklad Charles Darwin uviedol do života masívny podvod, ktorý bol inštitucionalizovaný. Teraz sa od všetkých očakáva a vyžaduje, aby prijali evolučný podvod ako nespochybniteľný fakt! A väčšina ľudí to robí! Existuje veľa náboženských klamstiev, ktoré sa prijímajú ako rýdza Božia pravda. A je mi ľúto, že Jehovovi svedkovia tiež pracujú v rámci špeciálnej Satanovej operácie, ktorá bola určená práve pre nich – vo viere v klamstvo, ktoré učí, že Kristus sa už vrátil a je neviditeľne prítomný. Biblia označuje zdroj tejto falošnej “operácie klamu” ako človeka bezprávia

Ako už bolo spomenuté vyššie, keď bol Ježiš na zemi, vyhnal z mnohých ľudí démonov. Napriek tomu mu väčšina Židov neverila. Farizeji dokonca tvrdili, že Ježiš urobil svoje zázraky mocou Belzebuba. V dôsledku toho Ježiš ilustroval ich situáciu rozprávaním malého príbehu: Keď z človeka vyjde zlý duch, prechádza vyprahnutými miestami a hľadá miesto, kde by si odpočinul, no žiadne nenachádza. Vtedy si povie: ‚Vrátim sa do domu, z ktorého som sa vysťahoval.‘ Keď tam príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený. Potom privedie sedem ďalších duchov, horších ako on. Vojdú dnu a usadia sa tam a nakoniec je ten človek v horšej situácii, ako bol na začiatku. Tak to bude aj s touto zlou generáciou.“ – Matúš 12:43-45.

Ježiš prirovnal celú generáciu Židov k mužovi, ktorý bol oslobodený od nečistého ducha. Bývalý obyvateľ zla sa však rozhodol vrátiť a zmocniť sa svojho „domu“, ktorý bol vyčistený, ale bol neobsadený – a vzal si so sebou ďalších duchov zlých ako on sám. Ako Ježiš ilustroval, generáciu, ktorá neprijala Mesiáša, postihol hrozný osud, keď prišli Rimania a zničili Jeruzalem a chrám v roku 70. n.l. Bude to tak pre generáciu, ktorej sa zvestuje dobrá zvesť pred príchodom Syna človeka. V noci, keď bol zatknutý v Getsemane, Ježiš povedal davu: “Vtedy sa Ježiš spýtal zástupu: „Som zločinec, že ste ma prišli zatknúť s mečmi a kyjakmi? Deň čo deň som sedával v chráme a vyučoval a nezatkli ste ma…”Ale toto je váš čas, keď vládne tma.“ – Matúš 26:55, Lukáš 22:53.

Hodina autority temnoty naznačuje, že nastal Boží čas, aby umožnil Satanovi plnú kontrolu nad Ježišom. Boh odstránil zábrany. Pripomeňme si, len pár dní predtým, ako Ježiš prijal veľké davy Židov, oslavovali ho ako izraelského kráľa. Ale počas hodiny temnoty sa dav dožadoval popravy Krista ako bežného zločinca! Taký je vplyv Satana! V blízkej budúcnosti je pred nami ďalšia hodina tmy. Vtedy Boh opäť odstráni všetky zábrany. Satanovi bude dovolené vyjadriť svoj hnev ako nikdy predtým. Tí, ktorí sú pod jeho vplyvom, potom nebudú schopní odolať tomu, aby sa stali diablovými pešiakmi, a budú prenasledovať tých, ktorí sa snažia zostať verní.

Ježiš predpovedal, že bratia zradia bratov, ba dokonca rodičia vydajú svoje deti na smrť a deti zradia svojich rodičov a dajú ich zabiť. Výrazy inšpirované démonmi nakoniec obklopia vládcov sveta, aby zaútočili na vyvolených, čím dôjde k situácii známej ako Armageddon. Pokiaľ ide o knieža moci tohto nečistého vzduchu, Pavol uviedol, že operuje v synoch neposlušnosti. Kľúčom k odolávaniu Satanovmu vplyvu je teda poslušnosť Božiemu slovu. Poslúchanie Božieho hlasu, ktoré je vyjadrené na stránkach Biblie, nás ochráni pred nadmerným postihnutím zlým človekom. Alternatíva neexistuje. 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com