Denný Text na pondelok 25. januára 2021:

“Všetkých naplnil svätý duch a začali hovoriť rôznymi jazykmi.” – Skutky apoštolov 2:4.

Keby si bol jedným z učeníkov, ktorí sa na Letnice 33 n. l. zhromaždili v hornej miestnosti, vôbec by si nepochyboval, že ťa Jehova pomazal svätým duchom. (Sk. 2:5–12) Ale prebieha pomazanie u všetkých kresťanov rovnakým spôsobom? Nie. Pouvažuj o tom, kedy boli jednotliví kresťania pomazaní. Na Letnice roku 33 n. l. nebolo pomazaných len tých asi 120 kresťanov. Neskôr v ten deň dostalo sľúbeného svätého ducha aj viac ako 3 000 ďalších. Tí boli pomazaní v deň svojho krstu. (Sk. 2:37, 38, 41) Ale v nasledujúcich rokoch to tak vždy nebolo. Samaritáni dostali svätého ducha až nejaký čas po krste. (Sk. 8:14–17) Na druhej strane Kornélius a jeho domácnosť boli pomazaní ešte pred svojím krstom. To bol však výnimočný prípad. (Sk. 10:44–48) w20.01 20 – 21 ods. 2 – 4

Verím, že po dlhom období mnohých storočí, počas ktorých bolo pomazaných veľmi málo jednotlivcov, Boh koncom 19. storočia začal znovu zasievať semená a zhromažďovať povolané osoby do zhromaždenia pôvodne založeného CT Russellom. Dôkaz o duchu sa prejavil v ich konaní. Kresťania zrazu začali kázať alebo aspoň rozdávať tlačené kázne a knihy. A ako Ježiš Kristus ilustroval, spolu so semenami Božej výsadby prišli aj výsadby toho zlého. A tak počas vegetačného obdobia až do tejto chvíle rástla pšenica a burina na rovnakom poli pod dohľadom spoločnosti Strážnej Veže.

Aj keď sa v minulosti Strážna Veža snažila ovládať, kedy a kto a ako môže dôjsť k pomazaniu, žiadny človek nemôže diktovať Bohu svoje záležitosti. Napríklad pred rokmi sa predpokladalo, že pomazanie sa skončilo v roku 1935 a že všetci odvtedy pomazaní boli náhradou za tých, ktorí sa ukázali ako neverní. A predpokladalo sa, že akékoľvek náhrady budú vzaté od starších a zrelých kresťanov, ktorí svoju vernosť preukázali rokmi vernej služby pred pomazaním. Takýto predpoklad znamená, že niektorí ľudia si zaslúžia byť povolaní, a tak negujú pôsobenie Božej nezaslúženej láskavosti!

V tejto súvislosti sa predpokladá, že Boh musí pomazať osoby, ktoré už boli pokrstené, ale ako správne zdôrazňuje denný text, existuje Boží biblický precedens, aby Božie pomazanie mohlo prísť aj na nepokrstené osoby! Skutočne, nikto nemôže povedať Jehovovi jeho vec, aj keď prvý pomazaný zjavil istému farizejovi menom Nikodém: “Vietor fúka, kam chce, a počuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha.“ – Ján 3:8.

Pokiaľ ide o moje vlastné skúsenosti, bol som starší a pravidelne som bol čiastočným priekopníkom. Spravidla som slúžil ako služobný dozorca alebo školský dozorca v niekoľkých rôznych zboroch. Bol som človekom v spoločnosti skrz na skrz! Čokoľvek Strážna Veža povedala, bola pravda! V roku 1995 sme sa presťahovali do malého mesta v Oregone. Očakával som, že to bude iba formalita, že budem znovu ustanovený za staršieho. Ale prešiel čas a nič. Spočiatku som bol šťastný, že som si od toho trochu oddýchol. Potom o šesť mesiacov neskôr krajský dozorca prišiel a zase odišiel a ja som nebol znovu menovaný. Potom znova. Keď som bratom pripomenul môj služobný záznam z minulosti, bolo mi vyčítané, že nie som pokorný. Bol som ponížený a zmätený!

V rovnakom čase som sa jedného dňa zobudil a začal čítať hebrejských prorokov. Bibliu som nemohol odložiť. V tom čase som nepracoval, a tak som celý deň čítal Bibliu. Trvalo to niekoľko mesiacov. Izaiáš, Ezechiel, Joel, Sofoniáš, Habakuk, Jeremiáš, znova a znova. A potom na mňa prišlo postupné upovedomenie si, že som bol vlastne pomazaným! Spočiatku som proti tomu bojoval. Dokonca som prestal čítať Bibliu, aby som zistil, či „ten pocit pomazania“ zmizne. Ale po mesiaci a viac som znovu zobral Bibliu a okamžite som bol zase vtiahnutú späť do určitej “posadnutosti”.

Keď v roku 1997 prišla Pamätná Večera, bol som vonku, díval som sa na spln mesiaca a začal som sa modliť. Ďakoval som Bohu, že si ma adoptoval. Neveril som slovám, ktoré vychádzali z mojich úst. Zbláznil som sa? Nie! Uvedomil som si, že to nie som ja. Bol to duch, ktorý hovoril, pretože hneď ako som prehovoril, dostal som potvrdenie, keď ma zaliala extáza neopísateľnej radosti. Bolo to elektrizujúce. Na chvíľu som myslel, že uvidím, ako sa otvoria nebesia a objaví sa Božia tvár. A duchovným spôsobom som to urobil. Len aby som vás uistil, nikdy som nemal nijakú tajnú ambíciu ísť do neba. Bola to pre mňa taká cudzia vec, ktorá mala rovnakú príťažlivosť ako ísť na Mars. Bol som nadšený z vyhliadky na to, že budem žiť večne na zemi – že nikdy nezomriem. Bola to teda náročná úprava. Prešiel som obdobím smútku s vedomím, že moje ľudské vzťahy sa nakoniec narušia.

Každopádne som nikdy viac nebol menovaný ako starší. A poníženia nikdy neprestali. Moje sklamanie a znechutenie zo starších však vyprchalo, keď som si postupne uvedomil, že je za tým Jehova. Mal pre mňa ďalšie zadanie. Najprv som si však musel dať vziať niečo, čo som si cenil. Musel som byť len trpezlivý a pokoriť sa pod mocnou Božou rukou. Ako sa ukázalo, všetky veci, na ktoré na mňa duch zapôsobil v tých podivných a úžasných dňoch v Oregone, sú základom pre veci publikované tu a v knihe, Sám Jehova sa stal kráľom.

V mojej naivite bol môj prvý impulz pokúsiť sa osloviť učiteľov v Beteli. Určite by ich zaujímalo niečo z toho, čo mi Jehova ukázal. Začal som sa teda učiť, ako používať počítač a textový procesor. Musel som rozbúchať niekoľko stoviek strán esejí od roku 1997 do roku 2000. Nikto však nevyzeral byť vnímavým! Keď sa pozriem späť, zdá sa, že Jehova ma práve učil písať. Bola to dobrá prax. Veľký Hrnčiar stále formoval a formoval hlinenú hrudku. Potom, keď v roku 2001 vyšli najavo temné skutky Strážnej Veže, ich zradné partnerstvo s Organizáciou Spojených národov a škandál so zneužívaním detí, mi všetko začalo dávať zmysel! Alebo skôr, v mojom duchu sa zapálil oheň rozhorčenia – plameň, ktorý stále horí!

Stále však niečo chýbalo. Potom som jedného rána mal ďalšie zjavenie. Uvedomil som si, že rok 1914 bol podvod. Nie kvôli určitému nesprávnemu výpočtu v chronológii, ale preto, že pohanské časy, o ktorých hovoril Ježiš, sa nemohli začať skôr, ako bol Jeruzalem zničený v roku 70 n. L. – a okrem toho teraz existuje duchovný Jeruzalem, ktorý má byť národmi pošliapaný na určený čas. Bolo to v januári 2002. V tom okamihu som sa rozhodol vytvoriť webovú stránku, ale netušil som, ako na to. To bolo predtým, ako blogy uľahčili každému publikovanie v sieti WWW. Z ničoho nič mi Boh poskytol Timoteja, ktorý vedel o kódovaní HTML. V septembri 2002 sme nadviazali pracovnú spoluprácu a e-Watchman bol na svete. Veľký Hrnčiar začal formovať! Jehova zo mňa urobil e-trážcu!

Postupom času od chvíle, keď som sa ako strážny pracovník prvýkrát ujal funkcie, sa Strážna Veža čoraz viac kazila. A to je tiež v naplnení proroctva. Zatiaľ čo vedúci zbor a ich pomocníci urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zakryli proroctvo a odsunuli Jehovove rozsudky do minulosti alebo ich odvrátili na svetské  Kresťanstvo, proroctvá boli zamerané na Strážnu Vežu! Kto by si kedy predstavoval, že odpadlíctvo, ktoré musí prísť na prvom mieste pred zjavením Krista, pochádza z radov ľudí vo vedení Jehovových svedkov?

V priebehu rokov ma oslovilo dosť pomazaných osôb. Dával som pozor, aby som nevytvoril nejaké sekty alebo reformačné hnutie. V tomto ohľade sa snažím zostať bokom. Nakoniec som presvedčený, že Strážna Veža bola nástrojom v Kristových rukách. K uvedenému dojednaniu nepredkladám žiadnu alternatívu. Napriek tomu sa zdá, že Boh mnohých svojich povolaných upozornil na problémy, ktoré uvádzam – mnohí sú aj tak na periférii. Kam teda pôjdeme? Náhly zlodejský príchod Ježiša Krista všetko zmení. Pán neba a zeme má obrovskú, nevyspytateľnú moc. Tiež miluje svoje ovce. Aby mohol byť Jehova oslavovaný, bude treba mnohých pokoriť a disciplinovať – ​​nevylučujem ani sám seba!

Čo sa týka budúcich vecí, posledná kapitola v Izaiášovi odhaľuje, čo sa má stať, keď Ježiš príde do chrámu svojho Otca; aj keď tentoraz duchovného chrámu. A pre istotu, záverečné verše hovoria o vytvorení nového neba a novej zeme, čo naznačuje, že súdy v nich obsiahnuté nemajú nič spoločné so starým Izraelom ani svetským Kresťanstvom! Keď však hovoríme o starých obetiach, Boh tvrdí, že sa mu hnusia zvieracie obete tých, ktorí si myslia, že sú sväté. Potom proroctvo hovorí: Preto sa aj ja rozhodnem, ako ich potrestám, a urobím im to, čoho sa desia. Lebo keď som volal, nikto neodpovedal, a keď som hovoril, nikto nepočúval. Robili to, čo je zlé v mojich očiach, a vybrali si to, čo sa mi nepáči.” – Izaiáš 66:4:

Jehova hovoril prostredníctvom svojich prorokov. V modernej dobe som sa snažil premietnuť Jehovovo posolstvo obsiahnuté v proroctvách, ako napríklad Izaiáš, bez filtra Strážnej Veže. Nikto nepočúval. Proroctvo pokračuje: Počujte Jehovovo slovo, vy, ktorí máte hlbokú úctu k jeho slovu: „Vaši bratia, ktorí vás nenávidia a vylúčili vás pre moje meno, posmešne hovoria: ‚Sláva Jehovovi!‘ Ale on sa objaví a vy sa budete radovať, oni však budú zahanbení.“ V meste nastal rozruch, z chrámu sa ozýva hluk! To Jehova odpláca svojim nepriateľom, ako si zaslúžia. Skôr ako na ženu prišli pôrodné bolesti, porodila, skôr ako pocítila kŕče, priviedla na svet chlapca.” – Izaiáš 66:5-7.

Ježiš raz uviedol ilustráciu, ktorú predostrel a na záver povedal „poslední budú prví a prví poslední“Ježiš hovoril v súvislosti s povolanými. Tí, ktorí mali prvé miesto a všetky vyznamenania, budú poslední. A tí, ktorí boli povolaní ako poslední a ktorých budú ich vlastní duchovní bratia nenávidieť a dokonca ich prenasledovať, budú prví. Prví v akom zmysle? Vyššie citovaný verš vysvetľuje: “A poslednému zo všetkých, akoby nedonosenému dieťaťu, sa zjavil aj mne.” – 1. Korinťanom 15:8.

Ale počkaj! Boh sa ľuďom nemôže zjaviť – „Nikto nemôže vidieť Boha a žiť.“ To je pravda. Ale majte na pamäti, že Ježiš prichádza v mene svojho Otca, rovnako ako to bolo v prvom storočí. Po svojom zmŕtvychvstaní sa Ježiš tiež inkarnoval, to znamená, že prijal telo pred svojimi učeníkmi. Po vzkriesení videlo Ježiša asi 500 vopred schválených veriacich. Jeden človek, neveriaci, vražedný farizej, však mal tú česť vidieť Ježiša “už po jeho nanebovstúpení” – Saula, ktorý sa stal apoštolom Pavlom. Po rokoch Pavol napísal o svojej jedinečnej skúsenosti a povedal, že akoby sa narodil predčasne. A pre istotu Pavol povedal, že Ježiš sa mu zjavil rovnako isto, ako sa javil pred 500. Pavol napísal: „Ale nakoniec sa zjavil aj mne, akoby sa narodil predčasne narodenému.“ – 1. Korinťanom 15: 8.

Pretože Saul videl prejav Ježiša, keď bol v tele, vzhľad tak brilantný, že oslepil Saula na tri dni, potom mu z očí vypadlo to, čo vyzeralo ako šupiny, jeho narodenie predčasne predznamenáva, ako sa Ježiš zjaví vyvoleným na zemi. Vyzývam každého znalého študenta Biblie, aby poukázal na čokoľvek v Písme, ktoré hovorí o neviditeľnej parúzii! Takže tí, ktorí boli poslední, budú prví, ktorí uvidia slávne Kristovo zjavenie. Tí, ktorí boli prví a ktorí horlivo šírili lož, podľa ktorej sa Ježiš vrátil v roku 1914, a celý ten rigamarol, budú ponížení – zahanbení, ako sa hovorí v Izaiášovi!

Nemali by sme predpokladať, že je to niečo zvláštne. Komu sa po vzkriesení Ježiš zjavil ako prvý? Vznešení apoštoli, ktorí utiekli a opustili Ježiša v jeho testovacej hodine? Nie, Ježiš sa zjavil dvom Máriám – „Márii Magdaléne a druhej Márii.“ Ježiš im potom povedal, aby išli povedať „mojim bratom“ a poučil ich, aby išli do Galiley, kde sa im Ježiš zjaví. Apoštoli určite dostali správu. Ježiš ich pokarhal tak, že sa zjavil dvom ženám a použil ich na vydávanie pokynov apoštolom. Zaujímavá poznámka na záver: Ježiš osobitne nehovoril o učeníkoch ako o svojich „bratoch“ až po svojom zmŕtvychvstaní, čo je vzorom pre jeho parúziu, keď sa vyvolení stanú plnohodnotnými Božími synmi, a teda bratmi Kristovými. Vráťme sa k Izaiášovi: V meste nastal rozruch, z chrámu sa ozýva hluk! To Jehova odpláca svojim nepriateľom, ako si zaslúžia.” – Izaiáš 66:6.

Ježiš povedal, že úroda je záverom systému. Je to koniec kresťanského systému! Už sa nebudú kázať dobré správy. Koniec čineniu učeníkov. Ježiš ďalej vysvetlil, že pošle svojich mocných anjelov a oni vytrhnú bezprávne buriny a všetko, čo spôsobuje, že sa vykradnú z jeho Kráľovstva. „Jeho kráľovstvo“ je jeho zbor alebo duchovný chrám. Avšak po odstránení Satanových synov sa zbor prvorodených stáva Božím kráľovstvom, ktoré bude vládnuť svetu. Nepriateľmi v chráme, ktorí budú odplatení za to, čo si zaslúžia, sú odpadlíci vo vnútri – muž bezprávia a zlí, malátni otroci. V prvom storočí bola zjavne väčšina pomazaných obdarovaná zvláštnymi darmi ducha. Apoštoli mohli vykonávať uzdravenie a dokonca aj vzkriesenie. Mnohí hovorili jazykmi. Iní mohli tlmočiť hovorené jazyky. Niektorí boli obdarovaní prorokovaním.

V tomto nedávnom období obnoveného pomazania neexistujú žiadne zázračné dary. Ale potom, čo budú zlí vyhodení a kráľovstvo bude úplné, a vyvolení, ktorí sú zapečatení, budú svietiť rovnako jasne ako slnko v kráľovstve ich Otca. Čo to znamená? To sa ešte uvidí. Stačí však povedať, že Boží duch bude činný tak, ako nikdy predtým. Jedna stopa je to, čo povedal Ježiš, pokiaľ ide o to, že budú postavení pred vládcov a kráľov s ubezpečením: “Lebo ja vám dám také slová a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci dohromady nebudú schopní odporovať ani jej protirečiť.” – Lukáš 21:15.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com