Úvodný text Dávidovej piesne: „Ó, Jehova, prečo je mojich protivníkov tak veľa? Prečo toľko ľudí povstalo proti mne?” — Žalmy 3:1

Dávid bol izraelským kráľom. Keď bol ešte chlapec, vybral si ho sám Jehova.   Dávid sa ukázal ako nebojácny bojovník — veľký bojovník za Jehovu. Zabil mnohých nepriateľov Izraela, medzi nimi predovšetkým obrovského obra Goliáša. Rozšíril Bohom stanovené hranice zasľúbenej zeme. Dávid dobyl od Jebuzejcov aj mesto Jeruzalem, ktoré sa potom stalo známym ako mesto Dávidovo.   Kráľ bojovník bol tiež skúseným hudobníkom a Boh ho inšpiroval k napísaniu mnohých žalmov. 

Je však tragické, že početní nepriatelia, ktorí povstali proti Dávidovi, neboli Filištínci, Ammónci ani Edomčania, ani žiadny z okolitých nepriateľských národov. Boli to Dávidovi spoluobčania. A povstanie podnietil jeden z Dávidových milovaných synov – Absalom, ktorý si uzurpoval trón a snažil sa dať zabiť svojho vlastného otca. (Nápis 3. žalmu uvádza: Melódia Dávida, keď utekal pred svojím synom Absalomom.

Už skôr počas svojej vlády sa sám Dávid dopustil hrozného hriechu. Mal pohlavný styk s vydatou ženou — Batšebou. Aby sa pridal hriech k hriechu, Batšeba otehotnela a aby zakryl svoje tehotenstvo, Dávid zariadil, aby bol Uriáš, manžel Batšeby, zabitý v boji, aby sa Dávid mohol oženiť s vdovou po Uriášovi. Pre Davida to bola hrozná vec. Možno sa mu to podarilo, ale Jehova ho sledoval a volal ho na zodpovednosť prostredníctvom proroka Nátana. 

Keďže Boh už uzavrel s Dávidom zmluvu o kráľovstve trvajúcom na neurčitý čas, Jehova Dávidovi odpustil, že sa k nemu správal tak neúctivo. V súlade s Mojžišovým zákonom však Jehova neudelil výnimku z trestu. Dávid, ktorého Boh kedysi opísal ako muža podľa vlastného srdca, bude musieť znášať následky svojich hriechov. Jeho trest prišiel v podobe presne toho, čo sa stalo Absalomovi. (A skôr v prípade Amnon a Tamar)

Nie je to tak, že by Boh podnietil Dávidovho syna, aby sa proti nemu sprisahal. Jehova tomu jednoducho nezabránil ani do toho nijako nezasiahol, pretože by bol pravdepodobne bol verný Dávidovi. Hoci palácový prevrat zlyhal a pre zradného Absaloma sa skončil tragicky, Dávid utrpel veľký zármutok a poníženie. 

Ako seriózni študenti Biblie vedia, Dávidov život v mnohých ohľadoch predznamenáva Krista. Ježiš sa v skutočnosti nazýva Syn Dávidov. Podobne ako Dávid, keď Ježiš začne vládnuť ako Kráľ, nakoniec porazí Jehovových nepriateľov. Mnohé zo žalmov, ktoré Dávid inšpiroval, sú proroctvá, ktoré sa splnili v Kristovi.  Napríklad tretí žalm ďalej hovorí: „Mnohí o mne hovoria: ‚Boh ho nezachráni.‘“ To isté hovorili o Ježišovi nepriatelia, keď zomieral na hranici. 

Ako už bolo povedané, je tu jeden dôležitý rozdiel. Ježiš nebol nikdy neverný Jehovovi, rovnako ako Dávid. Keďže však mnohé mesiášske žalmy, ktoré Dávid napísal, zobrazujú Jehovovho pomazaného, ​​ktorý trpí vlastnými chybami, je zrejmé, že žalmy hovoria aj o tých, ktorí sú v spojení s Kristom. 

Je tu zjavná paralela s Absalomovým vražedným plánom. Ježiš osobitne varoval, že počas záveru bratia zradia bratov a deti vydajú svojich rodičov na smrť – a naopak. 

Tu to začína byť zaujímavé: Poznámka pod čiarou v druhom verši nás zavedie k   2. Samuelovi, kde sa individuálne meno Šimei posmieval Dávidovi, keď utekal pred svojím vražedným synom, a hovoril mu: „Choď von, vypadni, ty krvavý muž! Ty bezcenný človek! Jehova na teba vrátil všetku vinu krvi za dom Saulov, na ktorého mieste si vládol ako kráľ, ale Jehova dáva kráľovstvo do rúk Absaloma, tvojho syna. Teraz ťa zastihlo nešťastie, pretože si krvavý muž!”

Shimei sa nemohol viac mýliť. Dávid nebol v Božích očiach bezcenný. Ani Jehova neodovzdal kráľovstvo Absalomovi. Okrem toho Boh netrestal Dávida za krviprelievanie domu Saulovho. Nie, David bol trestaný za svoju krvnú vinu – a on to vedel! 

Je zaujímavé, že Dávid nedovolil svojim mužom zabiť Šimeiho. Dávid práve prijal poníženie s vedomím, že Jehova predpovedal, že meč neodíde z jeho domu pre jeho hriech. Keď však bol Dávid na smrteľnej posteli opäť nasadený na trón, nariadil Šalamúnovi, aby nedovolil Šimeimu zomrieť v pokoji. 

Tento účet má ešte jeden zaujímavý aspekt. Zatiaľ čo Dávid a jeho muži boli na úteku pred Absolónom a jeho armádou, traja menovaní jednotlivci dodávali Dávidovi a jeho mužom „postele, misy, hlinené nádoby, pšenicu, jačmeň, múku, pražené zrno, fazuľu, šošovicu, pražené zrno, med. , maslo, ovce a syr. To všetko priniesli Dávidovi a ľudu, ktorý bol s ním, aby sa najedli, lebo povedali: ‚Ľud je na púšti hladný, unavený a smädný.‘“ — 2. Samuelova 17:28-29

Dosť kontrast medzi ľuďmi z Mahanaim a Shimei. Ježiš predpovedal, že ľudia vo svete budú súdení podľa zaobchádzania s jeho bratmi. Tí, ktorí im dajú niečo jesť, keď sú hladní a niečo piť, keď sú smädní, budú odmenení. 

Nedávna obhajoba experimentálnych vakcín COVID zo strany vedenia už nepochybne viedla k smrti niektorých Jehovových svedkov. Možno ešte mnoho ďalších zomrie, pretože dlhodobé účinky elixírov nie sú známe. A skutočnosť, že prakticky všetci dozorcovia v organizácii súhlasili s očkovacou schémou, spôsobila, že celá organizácia bola pred Jehovom previnená krvou – ale najmä tí, ktorí boli poverení vedením, v súlade so zásadou, ktorú Ježiš uviedol v 12. kapitole Lukáša o otrokoch, ktorí boli určení, aby kŕmili domácich v pravý čas. 

Prichádzajúci krach západnej civilizácie a nastolenie totalitnej svetovej vlády prinesú okolnosti, za ktorých bude potrestaný, aby sa naplnilo Písmo. Mnohí povstanú proti tým, ktorí sú skutočne v spojení s Kristom. Potom sa naplní žalm: 

„Ale ty, Jehova, si štítom okolo mňa,

Moja sláva a Ten, ktorý dvíha moju hlavu.

Budem nahlas volať k Jehovovi,

A on mi odpovie zo svojho svätého vrchu.

Budem ležať a spať;

A zobudím sa v bezpečí,

Lebo Jehova ma naďalej podporuje.

Desiatky tisíc sa nebojím

Zoradení oproti mne z každej strany.

Vstaň, Jehova! Zachráň ma, ó môj Bože!

Lebo všetkých mojich nepriateľov udrieš do čeľuste;

Bezbožným vylámeš zuby.

Spasenie patrí Jehovovi.

Tvoje požehnanie je na tvojom ľude.” 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com