Kto bude vládnuť svetu? To je prvoradá téma v súčasnosti! Bude to blok spojeneckých národov, aký v súčasnosti vzniká v Ázii, aliancia Ruska, Číny, Indie a Iránu? Alebo zvíťazí unipolárny svet, v ktorom dominuje Anglo-Amerika? Bude v budúcnosti jednosvetová vláda? Čo hovorí Biblia? Stovky rokov bolo posolstvo obsiahnuté v Biblii potláčané a prekrúcané satanskými ríšami, ktoré ovládli ľudstvo. Veľké cirkevné systémy ovládali to, čo ľuďom bolo dovolené pochopiť, ale čo je veľmi málo. Strážna Veža rozbila mnoho klamstiev, ktoré boli postavené, a umožnila ľuďom získať základné vedomosti o základných náukách, ktoré sa nachádzajú v Písmach, v rámci prípravy na záverečnú fázu. Nanešťastie však Strážna Veža postavila svoj vlastný múr klamstva vymyslený z biblických proroctiev. 

Dobrou správou obsiahnutou v Biblii je, že Boh sa rozhodol ustanoviť novú vládu v rukách Ježiša Krista. Vláda je Kráľovstvo Božie, ktoré bude vládnuť celému svetu z neba a prinesie mier a prosperitu nad rámec predstáv. Je neuveriteľné, že podľa Strážnej Veže k tomu monumentálnemu vývoju už došlo. Milióny Jehovových svedkov veria a kážu posolstvo, že Kráľovstvo Božie sa dostalo k moci a začalo vládnuť v roku 1914. Ibaže to nie je to, čo Strážna veža učila. Podľa súčasnej pravdy Strážnej veže sa 2. žalm začal napĺňať, keď v Európe vypukla prvá svetová vojna. Údajne vtedy sa národy rozčúlili a národy sveta mrmlali prázdnu vec v súlade so slovami žalmu:

“Prečo sa národy búria a ľudia vymýšľajú márne plány? Králi zeme povstávajú a urodzení muži spájajú sily proti Jehovovi a jeho pomazanému.” – Žalm 2:1. Ako presne sa národy v roku 1914 postavili proti Jehovovi a jeho pomazanému kráľovi? Strážna Veža tvrdí, že národy vyjadrili svoj nesúhlas s Bohom, pretože odmietli jasný dôkaz, že Božie Kráľovstvo začalo vládnuť v roku 1914. Je pravda, že Strážna Veža sa dostala pod právny útok počas krátkeho obdobia po vstupe Ameriky do vojny v Európe v roku 1917 ; aj tak, ako by sa dalo očakávať, že národy prijmú, že Kráľovstvo vládne, keď Strážna Veža vtedy také niečo neučila? 

Koľko Jehovových svedkov si vôbec uvedomuje, že Strážna Veža učila, že Kristus začal neviditeľnú prítomnosť v roku 1874 a že Kráľovstvo začalo vládnuť v roku 1878? Až okolo roku 1930 Strážna Veža posunula začiatok vlády Kráľovstva z roku 1878 na rok 1914. Ale tu je problém: ak Sionská Strážna Veža vyhlásila, že Kráľovstvo sa dostalo k moci v roku 1878, prečo by Boh vinil národy za to, že neprijali „dôkaz“, že Kráľovstvo začalo vládnuť v roku 1914? Je zrejmé, že Strážna Veža sa s faktami zahráva rýchlo a voľne. Aby však klam fungoval, musia existovať presvedčivé dôkazy. Ale ako sa hovorí, diabol existuje v detailoch. 

Prvá svetová vojna bola nepochybne veľkým zlomom. Ľudia boli traumatizovaní hrôzou z nezmyselného zabíjania miliónov mladých mužov. Po vojne sa dokonca zdalo , že sa národy spojili ako jeden celok vo forme Spoločnosti národov; okrem toho, že Senát Spojených štátov neratifikoval zmluvu. A tak sa najvplyvnejší národ sveta ani nestal členom Ligy Národov! Ako sa teda dá pravdivo povedať, že sa národy spojili ako jeden proti Bohu a jeho ustanovenému kráľovi? Pravdou je, že Jehovovi svedkovia prekvitali vo väčšine sveta, ktorému dominovalo kresťanstvo. Väčšina národov umožňuje kresťanom otvorene kázať a stretávať sa spolu bez akýchkoľvek obmedzení. Opäť, ako sa národy postavili proti Božiemu Kráľovstvu? Pravdou je, že sa nepostavili – aspoň zatiaľ nie. 

Hoci vedenie Jehovových svedkov vylúčilo možnosť tretej svetovej vojny, ich presvedčenie, bez ohľadu na to, aké silné je ich presvedčenie, nemá na realitu žiaden vplyv. Každý, kto si uvedomuje, čo sa deje vo svete a kto nepracuje pod klamným vplyvom Strážnej Veže, určite vie, že globálny konflikt je prakticky nevyhnutný! 

Nikdy predtým v histórii neboli jadrové mocnosti zapojené do priameho konfliktu. Dokonca aj počas studenej vojny sa USA a ZSSR vyhýbali priamej vzájomnej streľbe. Je nanajvýš alarmujúce, že rozdiel sa stiera. Nielen preto, že Západ zaplavuje Ukrajinu sofistikovanými zbraňami, ale americké a britské špeciálne jednotky sú na Ukrajine a od roku 2014 organizujú to, čo je podľa všetkého zástupná vojna proti Rusku. Niektorí triezvi pozorovatelia sa pokúsili upozorniť na to, že súčasná situácia je ešte nebezpečnejšia ako kubánska raketová kríza v roku 1963, keď sa Sovietsky zväz a Amerika dostali na pokraj totálnej jadrovej vojny. 

Netreba dodávať, že aj obmedzená jadrová výmena by zachvátila svet hrôzou, akú ľudstvo ešte nikdy nezažilo – skutočne agitácia! S učením Strážnej Veže z roku 1914 je ešte jeden do očí bijúci problém. Druhý Žalm naznačuje, že Jehova bude viac-menej okamžite reagovať na sprisahanie proti Bohu, do ktorého vstúpia národy. Verše 4-6 uvádzajú:

“Ten, ktorý sedí na tróne v nebi, sa bude smiať, Jehova sa im vysmeje. Prehovorí k nim vo svojom hneve, svojím prudkým hnevom ich vydesí, keď povie: „Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svätom vrchu.“ Výraz “v tom čase“ súvisí s pokusom národov zbaviť sa zavedenia vlády Božieho Kráľovstva. Ak sa vládcovia národov v roku 1914 navonok postavili proti Bohu, táto generácia už dávno pominula bez toho, aby sa nikdy nezľakla horiaceho Božieho hnevu. 

DÁM NÁRODY AKO TVOJE DEDIČSTVO

Aký je právny základ pre to, aby Boh dosadil svojho vlastnoručne vybraného kráľa, aby vládol svetu? Žalmista vysvetľuje z pohľadu toho, koho si Boh vybral: “Oznamujem, čo vyhlásil Jehova. Povedal mi: „Ty si môj syn, dnes som sa stal tvojím otcom. Požiadaj ma a dám ti národy do dedičstva, dám ti celú zem do vlastníctva. Rozbiješ ich železným žezlom, roztrieskaš ich ako hlinenú nádobu.“ – Žalm 2:7-9. V deň, keď bol Ježiš pokrstený Jánom Krstiteľom a hneď nato pomazaný svätým duchom, sa Ježiš znovu narodil, povolaný byť nebeským Božím synom. Ako je medzi ľuďmi bežné, synovia môžu získať dedičstvo od svojich otcov. V prípade toho, koho Jehova určil za svojho zvláštneho syna, bol Ježiš pozvaný, aby požiadal svojho otca o celý svet, a Jehova mu to rád dal. Ktorý človek by bol taký trúfalý, že by sa pokúsil odoprieť zvláštnemu Božiemu synovi jeho zákonné dedičstvo? No presne to budú robiť národy, keď príde čas, aby Ježiš prijal svoje dedičstvo. 

Keďže Boh bude brať národy na zodpovednosť, je rozumné očakávať, že budú upozornení na ich blížiaci sa súd a zmenu v spravovaní záležitostí Zeme. Po prvé, Jehovov novonasadený kráľ bude konať proti nepriateľom vo svojom vlastnom Kráľovstve. Ježiš rozprával svojim apoštolom podobenstvo o pšenici, burine a žatve. Burina, vysvetlil Ježiš, sú jednotlivci, ktorých Satan Diabol používa na preniknutie do Kristovho zboru. V ilustrácii je burina umožnená, aby sa rozvinula a dokonca aj prekvitala až do zberu úrody. Žatva je vtedy, keď Pán prikáže svojim anjelom, aby odstránili z jeho Kráľovstva všetkých ľudí, ktorí nie sú verní Bohu, spolu so všetkými kameňmi úrazu, ktoré hádžu bezbožníci. „Jeho Kráľovstvo“ je zbor. Jeden z Kristových apoštolov neskôr vysvetlil, že súd začína domom Božím, ktorým je Kristovo zhromaždenie, jeho Kráľovstvo. 

Lebo medzi vernými učeníkmi podobnými pšenici sa Ježiš podelí o svoje dedičstvo. Tak ako Otec zmocnil Syna, aby rozbil národy železným prízrakom, Ježiš vyzval svojich bratov, aby sa k nemu pridali v boji. Záverečné verše 2. kapitoly Zjavenia sú záznamom Ježišových slov adresovaných symbolickému zboru v Tyatire, ktorý bude existovať počas Pánovho dňa: Tomu, kto zvíťazí a bude až do konca dodržiavať to, čo som prikázal, dám moc nad národmi. Bude ich pásť železnou palicou a budú rozbité ako hlinené nádoby. Takúto moc som dostal od svojho Otca aj ja. A dám mu rannú hviezdu. Nech každý pozorne počúva, čo hovorí duch zborom.‘” – Zjavenie 2:26-28.

Odstránením zlých, neveriacich ľudí z Kristovho zboru vznikne na zemi Božie kráľovstvo. Kto má uši, nech počuje, čo hovorí duch. Tak, ako raz Ježiš povedal Židom, že Božie kráľovstvo je medzi nimi, samozrejme kvôli tomu, že medzi nimi chodili Jehovov pomazaní, aj konečné zapečatenie bude znamenať, že tým zostávajúcim vyvoleným budú dané koruny dokonca kým zostávajú v tele na Zemi! Žalmista v rozhovore s týmito pridruženými kráľmi Krista píše: A tak, králi, buďte rozumní, dajte si povedať, sudcovia zeme. Slúžte Jehovovi s bázňou a radujte sa s posvätnou úctou. Majte v úcte syna, aby sa Boh nenahneval a aby ste nezahynuli, lebo jeho hnev vzplanie rýchlo. Šťastní sú všetci, ktorí uňho hľadajú útočisko.” – Žalm 2:10-12.

Jehova určite nepozve skazených vládcov Satanovho sveta, aby prijali nápravu a slúžili Mu s radosťou. Neexistuje žiadny základ, aby tak urobili. Ježiš však svojich apoštolov často napomenul a dokonca karhal. Po svojom vzkriesení ich Kristus prísne pokarhal ako „nezmyselných a pomalých veriť všetkému, čo hovorili proroci“. Pavol varoval kresťanov, že Jehova bičuje všetkých, ktorých prijíma za synov. Žatva bude mať za následok krutý zážitok aj pre vyvolených. Ako Jehova povedal v Jeremiášovi: Veď som s tebou,“ vyhlasuje Jehova, „a ochránim ťa. Skoncujem so všetkými národmi, medzi ktoré som ťa rozptýlil, s tebou však neskoncujem. Ale budem ťa v správnej miere naprávať, určite ťa nenechám bez trestu.“ – Jeremiáš 30:11. Otázkou však zostáva: Ako budú národy upozornené, aby sa mohli zodpovedať pred Božím trónom? Ježiš vysvetľuje:

“Vy sa však majte na pozore! Ľudia vás budú vydávať miestnym súdom, budete pre mňa bití v synagógach a budete stáť pred miestodržiteľmi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. A všetkým národom sa najprv musí zvestovať dobrá správa. Keď vás postavia pred súd, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Hovorte, čo vám bude v tej chvíli dané, lebo to nebudete hovoriť vy, ale svätý duch.” – Marek 13:9-11. Keďže dobré posolstvo sa musí zvestovať ako prvé, naše odovzdanie miestnym súdom a bitie v sálach kráľovstva musí prísť až po skončení zvestovateľského diela. Ježiš bol prinútený postaviť sa pred miestodržiteľa, Piláta a kráľa Herodesa — predstaviteľa rímskeho kráľa severu.

V čase konca budú tí, ktorí sú postavení pred vladárov a kráľov kvôli Kristovi, podobne im vydávať svedectvo o Božom Kráľovstve. Nie, nebudú kázať dobré posolstvo, ako to doteraz robili Jehovovi svedkovia. Táto fáza bude ukončená. Kristovi bratia vydajú svedectvo o tom, že videli zjavenie Syna človeka. Niet pochýb o tom, že blížiaci sa kolaps súčasného systému povedie k tomu, že sa národy spoja, aby zmocnili toho, čo odhaľuje kniha Zjavenia, ôsmeho kráľa, ktorý je predurčený vládnuť iba na “jednu hodinu”. Tento ôsmy kráľ je tiež zobrazený ako kráľ severu v čase konca. Svedectvom bratov Kristových budú znepokojujúce správy, ktoré privádzajú kráľa severu do genocídneho besnenia, čím sa napĺňa žalm, v ktorom sa píše: Strhnime ich putá, zhoďme zo seba ich povrazy!“ – Žalm 2:3a. Tým, že popravia nebeských kráľov Kráľovstva, vyprovokujú Jehovu k výbuchu hnevu, aký svet ešte nezažil. Tí, ktorí sa postavia proti Kristovi vraždou jeho bratov, budú vydesení do zabudnutia. 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com