Všetko, čo existuje, bolo počaté Bohom. „Nech je svetlo, povedal Boh. A bolo svetlo. A Boh videl, že svetlo je dobré. Boh potom prehovoril priamo k prvým ľuďom a prikázal im, aby mali medzi sebou intímny vzťah a vytvorili rodinu a naplnili zem. Tiež im prikázal, aby pod trestom smrti nejedli ovocie z istého stromu. Odkedy sú muži a ženy na tejto zemi, sú pod Božou autoritou a zákonom. Od raja však Boh dovolil ľuďom a anjelom ignorovať jeho zákon a ísť vlastnou cestou. Je ale dôležité upozorniť, že ide len o dočasnú situáciu! Úvodné slová knihy žalmov vhodne vystihujú situáciu:

“Šťastný je muž, ktorý sa neriadi radami zlých, nechodí po cestách hriešnikov a nesedáva medzi posmievačmi, ale má potešenie v Jehovovom zákone a číta si ho polohlasom vo dne i v noci.” – Žalm 1:1, 2. Ježiš Kristus si veľmi vážil Božie slovo. Jeho úvodné slová v Kázni na vrchu odzrkadľovali prvý žalm: Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby, pretože im patrí nebeské kráľovstvo.” Úvodné slová Zjavenia vyhlasujú za šťastných aj tých, ktorí čítajú slová zvitku nahlas a sledujú, čo je v ňom napísané. 

Prvý žalm tiež hovorí o budúcom súde. A nielen súde nad svetom vo všeobecnosti, ale skôr účtovníctvo medzi Božím ľudom! V piatom verši sa uvádza: “Zlí neobstoja na súde ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.” – Žalm 1:5. Pred súdom sú bezbožní hriešnici a spravodliví zhromaždení, akoby plece pri pleci – samozrejme, zhromaždení na uctievanie. Ako napísal apoštol, súd začína najskôr od domu Božieho.  Ježiš o tomto prichádzajúcom súde obšírne hovoril v sérii podobenstiev. Vysvetlil, že diabol zasadil medzi pšenicu burinu, ktorá bude spolu rásť až do žatvy.

Hovoril tiež o vernom otrokovi a zlom otrokovi, ktorí budú bok po boku pracovať v dome pána, kým pán panstva nečakane nepríde na obhliadku domácnosti. Ježiš ďalej vysvetlil: Vtedy budú dvaja na poli: jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú mlieť múku: jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.” – Matúš 24:41, 42. Prvý Žalm končí týmito slovami: Lebo Jehova pozná cestu spravodlivých, ale cesta zlých, tá zanikne.” – Žalm 1:6.

Nezahynú len zlí jednotlivci, ale „cesta zlých“. Inými slovami, celý svet, ktorý existuje pod vplyvom toho zlého, Satana Diabla, bude zničený. Potom budú šťastní tí, ktorí sa neriadia životným štýlom bezbožníkov alebo sa netešia zo spoločnosti posmievačov a posmeškárov!