“Beda ti, ničiteľ, ktorý si nebol ničený, zradca, ktorý si nebol zradený! Keď skončíš ničenie, budeš zničený, keď dovŕšiš zrádzanie, aj teba zradia.” – Izaiáš 33:1.

33.  kapitola Izaiáša začína s poslednými v poradí, čo sú “beda”, ktoré začali v 28. kapitole oznamovať slovami “Beda pyšnej korune efraimských opilcov!” Potom Jehova pokračoval vo vyslovení beda nad Arielom a nad „tvrdohlavými synmi“ a nad tými, ktorí odišli do Egypta so žiadosťou o pomoc. V tých prípadoch Boh súdil ľudí svojho národa – najmä ich vodcov. A rozsudok sa vyniesol prostredníctvom ľudského konania, ktoré Boh iba použil! Napríklad v Izaiášovi 28: 2 sa Jehova takto zmienil o asýrskej armáde: Jehova pošle niekoho silného a mocného a ten ju násilím zmetie na zem ako strašné krupobitie, ako ničivá smršť, ako príval mohutných vôd. Pyšné koruny efraimských opilcov budú rozdupané.”

„Beda“ vydané v 33. kapitole Izaiáša je zamerané proti mocnej ničivej sile, ktorú Boh nadobúda, aby priniesla „biedu“ svojej odpadlíckej organizácii. Typickým „ničiteľom“ bola Asýria. Ako by však mali vedieť Jehovovi svedkovia, veľká časť Izaiášovho proroctva sa týka návratu Ježiša Krista ako Kráľa kráľov a Pána pánov. A 33. kapitola nie je výnimkou, pretože dôjde k záveru, predpovedá: “A žiadny usadlík nepovie:” Som chorý,” ktorý, samozrejme, príde asi tak v dôsledku superlativneho hojenia Kristovho diela a jeho pridružených pomazaných kráľov a pánov.  Čo však s moderným náprotivkom asýrskeho zabíjača?

komentári Izaiáša zo Strážnej Veže sa uvádza, že „palicou“ na vyjadrenie Božieho hnevu bude koalícia OSN. Je to spoľahlivý výklad? Zdá sa, že je, aj keď by sme nemali predpokladať, že OSN v súčasnej podobe prevezme úlohu ničiteľa náboženstva. Ďalej by sme si už nemali predstaviť, že ničiteľ obmedzí svoje zničenie na oblasť organizovaného náboženstva. (Najpozoruhodnejšie je, že od zverejnenia Izaiášovho komentára SV upustila od predstavy, že Kresťanstvo je to, čo je symbolizované Božími súdmi nad starým Jeruzalemom, a necháva uvažujúcich kresťanov zamyslieť sa nad otázkou: Ak to nie je Kresťanstvo, aký je potom jeho moderný náprotivok?)

Pred zvážením 33. kapitoly Izaiáša, nechajte nás najpr preskúmať, čo Svedkovia Jehovovi boli učení o tom, kde sme v súčasnosti a kde stojíme v prúde času, pokiaľ ide o splnenie biblického proroctva. Podľa Strážnej Veže nebude existovať iná svetová mocnosť, ktorá by nahradila súčasnú anglo-americkú dvojitú svetovú mocnosť. Strážna Veža uviedla v roku 2012 toto v podnádpise: Žiadna iná svetová mocnosť nevznikne :

Jedno z proroctiev v knihe Daniel nám pomáha zistiť, kde sa nachádzame v prúde času. Daniel v ňom opisuje sochu, ktorá je z rôznych kovov a vyzerá ako človek. (Dan. 2:28, 31–33) Znázorňuje sled svetových mocností, ktoré mali zásadný vplyv na Boží ľud, či už v minulosti, alebo v súčasnosti. Sú to Babylon, Médo-Perzia, Grécko, Rím a ešte jedna mocnosť vládnuca v našich dňoch. V Danielovom proroctve je táto posledná veľmoc znázornená chodidlami a prstami sochy. Počas prvej svetovej vojny uzavreli Spojené štáty a Británia blízke partnerstvo. Teda piatou časťou sochy z Danielovho proroctva je anglo-americká svetová mocnosť. Chodidlá sú poslednou časťou sochy, z čoho vyplýva, že po tejto veľmoci nepovstane už žiadna ďalšia. To, že chodidlá sú zo železa a z hliny, poukazuje na oslabené postavenie anglo-americkej svetovej mocnosti.

Niet pochýb o tom, že impériami – Babylon, Perzia, Alexandrovo Grécko a mnohostranná Rímska ríša sú tým, čo symbolizuje zlatá, strieborná, medená a železná časť kolosálnej sochy. A okrem skutočnosti, že angloamerický špeciálny vzťah skutočne vznikol až po druhej svetovej vojne, je tiež spoľahlivým výkladom, že angloamerická dvojitá veľmoc je to, čo predstavuje železné a hlinené nohy kovovej sochy. . Ale kde vlastne prichádza OSN? To je vhodná otázka vzhľadom na skutočnosť, že odsek 6 toho istého článku citovaného vyššie uvádza:

Podľa Božieho Slova na smilnicu zaútočí „divé zviera“ s „desiatimi rohmi“. Z knihy Zjavenie vyplýva, že „divým zvieraťom“ je Organizácia Spojených národov (OSN). „Desať rohov“ predstavuje všetky súčasné politické mocnosti, ktoré toto „šarlátové divé zviera“ podporujú.* (Zjav. 17:3, 5, 11, 12) Aký bude výsledok tohto útoku? Národy zoskupené do OSN vyplienia bohatstvo smilnice, obnažia jej pravú tvár, „zjedia jej mäsité časti a celkom ju spália“. Jej zničenie bude trvalé. (Prečítajte Zjavenie 17:16.)

STANOVA DANAVýklad Strážnej Veže toho, čo symbolizuje šarlátové divé zviera, konkrétne Organizácia Spojených národov, je tiež rozumným výkladom proroctva. Nech je to ako chce, je to dôležitá otázka pre Svedkov Jehovových, aby zvážili: Prevzala už OSN úlohu 8. kráľa, ktorý je symbolizovaný šarlátovou farbou divokého zvieraťa?

V skutočnosti, tvrdí Strážna Veža tým, že ten 8. pôvodý kráľ prišiel do existencie v následku prvej svetovej vojny v podobe Ligy národov! A údajne sa tvrdí, že rozpustenie Ligy po vypuknutí nacistického Blitzkriegu a vznik OSN po druhej svetovej vojne bolo naplnením apokalyptickej vízie šelmy stúpajúcej z priepasti.

Svedkovia Jehovovi možno úplne nechápu, že Strážna Veža trvá na tom, že existujú dve symbolické sedemhlavé divé zvieratá, ktoré pri rôznych príležitostiach idú do priepasti. Údajne víťazná anglo-americká hlava sedemhlavej šelmy Zjavenia dostala predpovedaný úder smrti počas Veľkej vojny a potom sa vymanila z priepasti neexistencie v roku 1945. Spoločnosť SJ, netreba zdôrazňovať, je veľmi skromná v detailoch a v súčasnosti si užíva luxus, keď nie je nútená poskytovať akékoľvek vysvetlenia!

Ale ako už bolo uvedené v početných článkov na tomto webe, nie je ani zďaleka možné, že Spoločnosť národov bola prejavom 8. kráľa. Z politického hľadiska Spoločenstvo národov nemalo skutočnú autoritu. Nielen to, ale USA neboli ani členom Ligy! Prečo by potom mali Jehovovi svedkovia považovať Ligu za „svetovú veľmoc“?

Dôležitejšie je, že primárnym dôvodom, pre ktorý možno jednoznačne konštatovať, že ôsmy kráľ ešte nevznikol, je to, že vznik šelmy z priepasti a jeho krátka vláda (symbolická hodina) ôsmeho kráľa sa budú zhodovať s Božiou hodinou súdu nad svetom. Iste, relatívne krátke panovanie šarlátovej šelmy z priepasti netrvá už storočie, ani sa Boží súd nevykonáva v priebehu nasledujúcich generácií. Tu je však to, čo riadiaci orgán uvádza:

Obsah tejto misky dáva veľký dôraz na to, že si ľudia musia vybrať z dvoch možností. Alebo nesúhlas tohto sveta, alebo nemilosť u Jehovu. Na celé ľudstvo je vyvíjaný nátlak, aby prijalo znak divého zvieraťa, s úmyslom, „aby nemohol nikto kupovať ani predávať, len ten, kto má tento znak, meno divého zvieraťa alebo číslo jeho mena“. (Zjavenie 13:16, 17) Ale za to sa platí. Tí, ktorí prijmú takéto označenie, robia to za tú cenu, že Jehova sa potom pozerá na nich ako na osoby, ktoré boli postihnuté ‚škodlivými a zhubnými vredmi‘. Od roku 1922 sú verejne označení ako ľudia, ktorí zavrhli svojho Boha. – Zjavenie — jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko!

Zjavenie odhaľuje, že všetci, ktorí skrývajú vzkriesené zviera ako svojho spasiteľa, budú označení neodvolateľnou symbolickou 666, ktorá znamená ich večnú skazu. Podľa Strážnej veže sa označovanie začalo ešte v roku 1922, keď prvýkrát vznikla impotentná Liga národov. To znamená, že nasledujúce generácie od roku 1922 boli nepriaznivo odsúdené Bohom a ich mená boli natrvalo vymazané z knihy života, pretože si mysleli, že Liga je dobrý nápad. Ešte smiešnejšie je, že Jehovovi svedkovia zjavne dokážu získať večne odsúdených z nezvratného Božieho súdu o večnej smrti tým, že im pomôžu zasvätiť sa Jehovovi!? Je smutné, že len málo z nich, ak vôbec existuje, je Jehovových svedkov schopných vnímať úplnú absurditu toho, čo ich v tejto súvislosti učili. A aj keby skutočne rozlúštili nezmyselný a rozporuplný prorocký hlavolam Strážnej Veže, ako odmena za ich úsilie by určite čelili súdnemu tribunálu a vyhodenie zo zboru!

Jehovove rozsudky určite nie sú nespravodlivé a rozmarné, ako to naznačuje Strážna Veža. Božie prorocké slovo tiež nie je v rozpore so skutočnosťou – rovnako sú to aj v interpretácii Strážnej Veže. Proroci z Bételu sa jednoducho mýlia – rovnako, ako sa mýlili v rade ďalších prorockých interpretácií. Na scéne ešte len má prísť ďalšia svetová veľmoc. Svedkovia Jehovovi musia v krátkom čase čeliť skutočnej realite, že hlava divej šelmy nebola „smrteľne zranená“ ani „smrteľná rana nebola uzdravená“, a čo je najbezpečnejšie, divoké zviera nevystúpilo z priepasti smrti!

Aby bolo jasno, 8. kráľ nezačal vládnuť v svoju vopred stanovenú “jednu hodinu.” A svetový súd sa ešte ani nezačal. To najhlbšie čo to znamená je že Kristus nezačal vládnuť vo svojom Kráľovstve a Satan a jeho anjeli neboli zvrhnutí na Zem! Pokiaľ ide o kovovú sochu, celý obraz symbolizuje posledné kráľovstvo – ôsmeho kráľa, ktorý pramení zo siedmich. Alebo čo sa týka obrazu, ten pochádza z piatich predchádzajúcich mocností, na ktorých spočíva – päť, vzhľadom na to, že kovový kolos nezahŕňa egyptské a asýrske sily, ktoré predchádzali Babylonu, rovnako ako sedemhlavé zviera Zjavenia. To znamená, že nás čaká veľká vrava, že súčasná Anglo-Americká dvojitá-svetová veľmoc je určená k zániku a zdanlivo bude zlikvidovaná, len aby sa vynorila z hrobu-priepasti a dala život do obrazu šelmy a 8. kráľa, ktorý bude pravdepodobne posilnený ako vojenská organizácia OSN!

(Jeden z možných scenárov, po jadrovej výmene medzi superveľmocami, môže dôjsť k tomu, že národy súhlasia s tým, že sa vzdajú svojich zbraní hromadného ničenia Organizácii Spojených národov, čo by jej dalo úplnú kontrolu nad všetkými národmi. Týmto spôsobom by sa všetky národy triasli pred ôsmym kráľom zo strachu, že utrpia rovnaký ohnivý osud ako veľký Babylon, ako to ukazuje Zjavenie.) Zatiaľ čo miliardári Svetového ekonomického fóra načrtli svoju schému veľkého obnovenia ekonomiky s cieľom dosiahnuť spravodlivejší systém, v skutočnosti je „Veľký reset“ eufemizmom na zrútenie celého systému. Ich úmysel „Budovať lepšie“ znamená úmyselné zničenie súčasného systému. Budovanie späť v dôsledku kontrolovaného kolapsu bude určite zahŕňať zavedenie neofeudalistického systému globálneho komunizmu, čím sa eliminuje demokratický systém národného štátu, ktorý sa vyvinul z obdobia renesancie.

Koniec dolára ako svetovej rezervnej meny sa priravuje už dlho, rovnako ako prechod na bezpeňažný systém. Oficiálna digitálna mena spravovaná jedinou centrálnou bankou pod záštitou Organizácie Spojených národov by mohla byť mysliteľným prostriedkom, pomocou ktorého nikto nemôže nakupovať alebo predávať bez toho, aby najskôr sľúbil svoju vernosť šelme! Pandémia už teraz ničí najchudobnejšie a podmieňujúce národy. Zdá sa, že finanční alchymisti nemôžu zaplaviť svet peniazmi dostatočne rýchlo na to, aby spôsobili dávno zamedzenú hyperinfláciu a zničenie peňazí. Finančným šikanovaním efektívne zničí demokratický, kapitalistický systém.

Na jej mieste bude totalitná svetová vláda. Už, princ Charles a Britské impérium otvorene odhalil svoj zámer podstatné zníženie svetovej populácie a pokles produkcii potravín a pod zámienkou záchrany planéty Zem pred oxidom uhličitým, drastického obmedzenia výroby energie a priemyselnej činnosti, čím sa zníži životnosť národov. Očakávaný pád súčasného systému bude dielom Imperialneho Ničiteľa! Všetky národy budú zrazené, keď zničí ich bohatstvo a začne s rozsiahlou likvidáciou svetovej populácie. Výzvou, ktorej čelia globalisti, je to, že Rusko a Čína existujú mimo kontroly angloamerickej ríše. Preto Londýn volá po svetovej vojne. Teraz zvažovať 33. kapitolu Izaiáša.  Izaiáš 33: 2-3, umiestnený v kontexte autentického príchodu Krista, hovorí:

“Jehova, zľutuj sa nad nami, v teba dúfame. Buď našou silou každé ráno, našou záchranou v ťažkých časoch. Pred tvojím mocným hlasom utekajú národy, rozpŕchnu sa, keď povstaneš.” – Izaiáš 33:2, 3. Vyššie uvedené proroctvo je v súlade s tým, čo sa má stať, keď bude odpečatená 6. pečať Zjavenia, čo spôsobí zrútenie symbolických hôr a odstránenie každého ostrova z jeho miesta; tiež opísané nižšie: “Boh je naším útočiskom a silou, je vždy pripravený pomôcť nám v ťažkostiach. Preto sa nebudeme báť, aj keby sa triasla zem, aj keby sa vrchy zrútili do hlbín mora, aj keby jeho vody burácali a penili sa a pod jeho náporom sa rozkolísali vrchy. (sela) Ramená rieky rozradostňujú obyvateľov Božieho mesta, svätého a veľkolepého príbytku Najvyššieho. V meste prebýva Boh, preto nemôže byť zničené. Na úsvite mu príde na pomoc. Národy sa búrili, kráľovstvá padali, Boh pozdvihol hlas a zem sa rozplynula.” – Žalm 46:1-6.

Zoberú vašu korisť ako nenásytné kobylky

Strážna Veža nedávno neochotne prehodnotila svoju dlhotrvajúcu interpretáciu Joela, o ktorej sa hovorí v niekoľkých článkoch na tejto stránke. Aj keď konečne upustili od absurdnej predstavy, že kobylky zastupujú kresťanských ministrov, vidiacim Bethelu to stále nedochádza! Teraz zistili, že invázia kobyliek nemá vôbec žiadny význam. Teraz je neuveriteľné, že Vedúci Orgán verí, že symbolický útok kobyliek, ktorý je živo vykreslený v Joelovi a ktorý sa vyskytuje v spojení s veľkým Jehovovým dňom vyvolávajúcim strach, nemá moderné naplnenie!? Niet divu, že Joelovo proroctvo smeruje Jehovovu vzrušujúcu výzvu proti starším a kňazom: „Prebuďte sa, opilci, a plačte!“

Joel-kobylka

“Ľudia zoberú vašu korisť ako nenásytné kobylky, vrhnú sa na ňu ako roje kobyliek.” – Izaiáš 33:4. V tomto prípade Strážna Veža zobrazuje Jehovov ľud ako tých, ktorí budú pustošiť „asýrčana“. Ale vzhľadom na skutočnosť, že Joel jasne naznačuje, že je to vlastné Božie vlastníctvo, ktoré pustošia národy, tak tiež „tvoja korisť“ musí odkazovať na to, čo patrí Bohu. Inými slovami, nenásytné kobylky sú určené na to, aby pustošili Jehovovu pozemskú organizáciu a utláčali Kristov zbor!

Toto je objasnené aj v kontexte 33. kapitoly Izaiáša, ktorá ďalej uvádza: Ich hrdinovia kričia na ulici, poslovia pokoja horko plačú. Cesty spustli, nikto po nich nechodí. Porušil zmluvu, pohrdol mestami, človeka nemá za nič. Krajina smúti, vädne. Libanon je zahanbený, hnije, Šarón sa zmenil na púšť, Bášan a Karmel zhadzujú lístie.” – Izaiáš 33:7-9. Na rozdiel od výkladu Strážnej Veže, plačúci hrdinovia nie sú agentmi asýrskeho zabíjača. Rovnako nie sú ani „poslami mieru“. Kontext ich spája s Libanonom, Sharonom, Bashanom a Karmelom – nie s Asýriou!

Pohorie Libanon predstavovalo západnú hranicu Izraela a bolo najplodnejším regiónom, podporovaný mohutnými cédrami a vinicami. Rovnako podľa Hlbokej knihy Písma bola Sharon veľmi úrodná rovina. A hory Karmelu a náhorná plošina Bashan sú tiež známe svojimi lesmi. Obnažovaním Bashanu a Karmelu a dezertifikáciou Šarona je v súlade s pustošením, ktoré prichádza na úrodné polia v dôsledku náporu hmyzu zobrazeného v Joelovi, a symbolizuje koniec poľnej služby Jehovových svedkov!

„Ich hrdinovia“ preto musia predstavovať uctievaný Vedúci Orgán Jehovových svedkov. Zatiaľ čo si pre seba na pokojnom newyorskom vidieku postavili pohodlný palác, sú predurčení na to, aby boli vydaní na ulicu a nariekali nad svojím ponížením, že viedli Jehovovu organizáciu do takej katastrofy. „Poslovia mieru“ symbolizujú priekopníkov a zvestovateľov, ktorí neočakávali náhly a neslávny koniec svojej vznešenej služby!

V kontexte poníženia Božej organizácie sa vynárajú Jehovove rozsudky nad zlým otrokom a človekom bezprávia, ktorý je v Izaiášovi opísaný takto: Počali ste seno, porodíte strnisko. Vaše zmýšľanie vás strávi ako oheň. Národy budú vypálené ako vápno, budú spálené ohňom ako vyťaté tŕnie. Vy, čo ste ďaleko, počúvajte, čo urobím! A vy, čo ste blízko, spoznajte moju moc! Hriešnici na Sione sa desia, odpadlíci sa trasú: ‚Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri neuhasiteľných plameňoch?‘” – Izaiáš 33:11-14.

Podobnú obdobu použil apoštol Pavol v 3. kapitole I. Korinťanom, kde napísal: Niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra a drahokamov a niekto z dreva, sena a slamy. No príde deň, keď sa ukáže, aké je dielo každého, lebo oheň odhalí všetko, a bude jasné, ako kto staval. Ak niečie dielo postavené na tomto základe vydrží, ten človek dostane odmenu, ak niečie dielo zhorí, ten človek utrpí škodu. On sám bude zachránený, ale bude to, akoby unikol z ohňa.” – 1. Korinťanom 3:12-15. Svedkovia Jehovovi sú v súčasnosti pod „klamlivým vplyvom“, podľa ktorého Kristus prišiel s ohňom rafinérie v roku 1918. Je potrebné povedať, že skutočný príchod Krista strávi blud Strážnej Veže z roku 1914, akoby to bolo iba seno a strnisko.

A odpadlíci, ktorí vedome propagovali podvod v mene Jehovu, sa ocitnú konfrontovaní so slávnym prejavom samotného Krista. Zožerie ich oheň jeho prítomnosti. Po ich zničení tí, ktorých viera prežije ohnivé očistenie, uvidia Božie kráľovstvo, ktoré je v proroctve popísané ako stály stan a Nový Jeruzalem zostupuje, podobne ako v Zjavení 21: 1-4. Izaiáš číta: Tvoje oči uvidia kráľa v jeho nádhere, uvidia ďalekú krajinu. V srdci budeš spomínať na prežité hrôzy: „Kde je zapisovateľ? Kde je ten, čo vyplácal poplatok? Kde je ten, čo počítal veže?“ Už neuvidíš bezočivý ľud, ktorého reč je ťažko zrozumiteľná, ľud zajakavého jazyka, ktorému nerozumieš. Pozri na Sion, mesto našich sviatkov! Tvoje oči uvidia Jeruzalem, pokojné sídlo, stan, ktorý nebude prenesený. Jeho kolíky nikdy nikto nevytiahne a žiadny jeho povraz sa nepretrhne.” – Izaiáš 33:17-20.

Noc hrôzy ustúpi úsvitu nového sveta. Preč budú zlí otroci a ich malicherná tyrania. Celý zlý systém, ktorý dominoval svetu po celé stáročia, bude preč! Pokorní prežijú spálenie Strážnej Veže a zdedia zdroje a bohatstvo, ktoré po sebe zanechali zlí. Takýmto spôsobom vyplienia lúpežníka. A Jehova im rozšíri svoje milosrdenstvo. Izaiáš uzatvára: V tom čase sa bude deliť veľká korisť, aj chromému sa ujde bohatý podiel. Nikto z obyvateľov nepovie: „Som chorý.“ Ľudu, ktorý žije v krajine, bude odpustené previnenie.” – Izaiáš 33:23, 24.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com