“Tvoje domy vypália a pred očami mnohých žien nad tebou vykonajú rozsudok. Skoncujem s tvojou prostitúciou, nebudeš už platiť svojich milencov. Vtedy sa môj hnev proti tebe utíši a moje rozhorčenie sa od teba odvráti. Upokojím sa a už nebudem urazený.‘” – Exechiel 16:41, 42. Ježiša volali „rabín“, čo znamená učiteľ. Ježiš bol určite majstrovským učiteľom, keď kráčal medzi Židmi. Bol tiež skvelým rozprávačom príbehov a pomocou poviedok ilustroval rôzne stránky Božieho charakteru a jeho zámeru. Ale sám Ježiš mal učiteľa. Jeho učiteľom bol Jehova Boh. Preto Ježiš povedal, že učil iba to, čo mu ukázal jeho Otec. Knihy prorokov predvádzajú Jehovu ako Učiteľa a rozprávača príbehov. Aké sú vízie prorokov, ak nie epické príbehy pravdy?

Potom Jehova ukázal Ezechielovi vinič, aby na neho zapôsobil zbytočnosťou Jeruzalema. Vínnu révu nemožno použiť napríklad ako držadlo sekery alebo akýkoľvek druh nástroja či náradia. Jeho jediná užitočnosť je ako palivo do ohňa. Akonáhle je čiastočne spálený, stáva sa úplne zbytočným. Tak sa stal Jeruzalem a jeho obyvatelia v Božích očiach. A prečo? Záverečná krátka 15. kapitola Ezechiela hovorí: „Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Ako s drevom viniča medzi lesnými stromami, ktoré som vydal ohňu ako palivo, tak urobím s obyvateľmi Jeruzalema. Zakročím proti nim. Unikli ohňu, ale oheň ich pohltí. Keď proti nim zakročím, spoznáte, že som Jehova.‘“ „‚Za to, že boli neverní, spustoším ich krajinu,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“ – Ezechiel 15:6-8.

V 16. kapitole Jehova pokračuje v rozprávaní ďalšieho prepracovanejšieho, dokonca grafickejšieho príbehu, ktorý pripodobňuje neslávny začiatok Izraela novorodencovi, ktorý bol ponechaný na otvorenom poli. Boh sa zľutoval nad bezmocnou babetou a postaral sa o ňu. Vyživoval ju a obliekal. Keď dievča dorastlo do dospelosti, Boh ju odel do parádnych a nádherných šperkov, dokonca jej na hlavu nasadil korunu. Boh ju nakoniec vzal za manželku a ona mu porodila deti. Ale pre svoju veľkú krásu zablúdila, ako hovorí Boh: „‚Ale začala si sa na svoju krásu spoliehať a tvoja sláva ťa priviedla k prostitúcii. Bez zábran si sa oddávala každému okoloidúcemu a tvoju krásu mohol mať, kto chcel.” – Ezechiel 16:15.

Ženou, ktorú Jehova vychoval a oslávil, bol, samozrejme, Izrael. Izrael by ani neexistoval, keby to Jehova Boh nedovolil! Dozeral na Abrahámových potomkov, chránil ich a viedol ich – dokonca aj oblačným stĺpom a plamenným ohňom. Kŕmil ich a obliekal – občas zázračne. Pri mnohých príležitostiach pre nich porazil ich mnohých nepriateľov. A ako to Boh ilustroval, jeho vlastný národ ho zradil a stal sa ako nemorálna manželka, ktorá sa prostituovala cudzím ľuďom. Môže existovať nejaký väčší prípad nevernosti? Matka Božích synov, ktorá sa stala ako národy uctievajúce modlu, vzala niektorých z nich a obetovala ich démonom. Boh to všetko vyložil takto:

„‚Vzala si svojich synov a dcéry, ktorých si mi porodila, a obetovala si ich modlám. To ti nestačilo, že si sa dopúšťala prostitúcie? Zabíjala si mojich synov a pálila ich v ohni ako obeť svojim modlám. Pri všetkých svojich odporných zvykoch a svojej prostitúcii si zabudla na dni svojej mladosti, keď si bola úplne nahá a bezmocne si sa zmietala vo svojej krvi. Beda! Beda ti za všetko to zlo, čo si napáchala!‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.” – Ezechiel 16:20_23. A teraz sa zamyslite nad komentárom Strážnej Veže k tejto časti Ezechiela, ktorú niektorí môžu nazvať „novým svetlom“. V kapitole 15 s názvom Ukončím vašu prostitúciu sa nachádza takzvaná učebná skrinka, ktorá komentuje súvisiaci príbeh v 23. kapitole týkajúci sa prorockých sestier prostitútok:

V minulosti naše publikácie hovorili o tom, že obe sestry, Oholah a Oholibah, sú prorockými typmi kresťanstva s rozdelením medzi katolícku a protestantskú vieru. Ďalšie myslenie a výskum cez modlitbu však priniesli niekoľko sondážnych otázok. Bolo Kresťanstvo niekedy v nejakom zmysle Jehovova manželka? Uzavrel s ním niekedy zmluvu? Zjavne nie. Kresťanstvo ani neexistovalo, keď Ježiš sprostredkoval „novú zmluvu“ s duchovným Izraelom; ani kresťanstvo nikdy nebolo súčasťou tohto duchovného národa pomazaných kresťanov. Kresťanstvo vzniklo až dobre po smrti apoštolov. Svoju existenciu začala vo štvrtom storočí nášho letopočtu ako odpadlícka a skazená organizácia zložená z „buriny“ – napodobňujúcich kresťanov – z Ježišovho proroctva o pšenici a burine.

Ďalší kľúčový rozdiel: Jehova držal nádej na vykúpenie neverného Jeruzaléma a Samárie. Má Biblia nádej pre kresťanstvo? Nie! Nemá viac nádeje ako zvyšok Veľkého Babylonu.

Takže Oholah a Oholibah neexistujú ako prorocké typy kresťanstva. Ich existencia však vrhá svetlo na ešte dôležitejšie: na to, ako sa Jehova cíti k tým, ktorí skresľujú jeho sväté meno a jeho normy čistého uctievania. Kresťanstvo v tejto súvislosti nesie osobitnú vinu, pretože jej nespočetné cirkvi tvrdia, že predstavujú biblického Boha. Ba čo viac, považujú za svojho vodcu Jehovovho milovaného Syna, Ježiša Krista. Veria však tomu, že tvrdia, že Ježiša zastupujú ako súčasť trojjediného božstva a že neposlúchajú jeho jasný príkaz zostať „žiadnou časťou sveta“. Svojím vytrvalým zapojením sa do modlárstva a politických intríg sa kresťanstvo ukázalo ako veľmi súčasť „veľkej prostitútky“. Bezpochyby musí zdieľať osud, ktorý čaká svetovú ríšu falošného náboženstva!

Na jednej strane podľa najnovšej „úpravy“ Strážnej Veže už Izrael nereprezentuje kresťanstvo! Ani sestry prostitútky nesymbolizujú dve hlavné vetvy Kresťanstva! Ich úvahy sú správne. Ani katolícka cirkev, ani nepreberné množstvo protestantských siekt, ktoré sa v priebehu storočí rodili, nikdy nemali zmluvný vzťah s Jehovom Bohom. To je pravda. Ale na druhej strane, napriek vylúčeniu zodpovednosti, v 15. kapitole komentára v knihe Čisté uctievanie sa vysvetľuje duchovná prostitúcia opísaná v Ezechielovom proroctve ako vzťahujúca sa na Kresťanstvo; vyššie výslovne hovorí, že „kresťanstvo nesie osobitnú vinu“, pretože cirkvi tvrdia, že predstavujú Boha. Ak však neexistuje žiadny predobra/protiobraz, ako môže byť Kresťanstvo väčším naplnením proroctva? Ťažko by sme našli väčší zjavný rozpor! Niet divu, že ich Jehova bez okolkov popisuje ako „hlúpych prorokov“ – Ezechiel 13:3.

Nie je rozumnejšie a biblickejšie uznať, že Jehova vedie účtovníctvo s tými, ktorí s ním skutočne sú v zmluve; ktorí nielen falošne tvrdia, že ho zastupujú, ale ktorí nesú jeho sväté meno na svetovej scéne? Izrael jednoducho netvrdil, že je v zmluve s Bohom. Vieme, že Izrael bol zväzkom k Bohu ako manželka so svojím manželom. Zmluva o zákone bola právne záväznou dohodou. Preto Boh ilustroval vzťah ako manželstvo! Preto sa nevera Izraela prirovnáva k cudzoložnej žene, ktorá sa dokonca prostituuje sama dávajúc dary! Izrael porušil podmienky zmluvy – prosté a jednoduché. Keď sa vrátime k 16. kapitole Ezechiela, záverečné verše uvádzajú:

„Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Zachovám sa k tebe tak, ako si sa zachovala ty, lebo si pohrdla prísahou a porušila si moju zmluvu. Ale ja sa rozpamätám na zmluvu, ktorú som s tebou uzavrel v dňoch tvojej mladosti, a uzavriem s tebou večnú zmluvu. Spomenieš si, ako si sa správala, a zahanbíš sa, keď prijmeš svoje sestry, staršie i mladšie ako ty. Dám ti ich za dcéry, ale nie na základe zmluvy s tebou.‘ ‚Uzavriem s tebou zmluvu a spoznáš, že som Jehova. Potom si spomenieš a zahanbíš sa. Budeš sa tak hanbiť, že ani neotvoríš ústa, keď sa s tebou zmierim napriek všetkému, čo si robila,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“ – Ezechiel 16:59-62.

Keď Boh povedal: „Ja sám s vami uzavriem svoju zmluvu,“ neuzavrel s Izraelom ďalšiu manželskú dohodu. V prípade kajúcich sa Židov, ktorí sa vrátili a prestavali Jeruzalem a chrám, Boh zjavne vykonal zmierenie a odpustil im ich hriechy na základe obetí ustanovených v zmluve Zákona. A Božia zmluva s Izraelom nakoniec splnila svoj zamýšľaný účel, ktorým je vyprodukovať Mesiáša! Keď však videli, že Ezechielov súčasník Jeremiáš predpovedal novú zmluvu, ktorú Boh uzavrie s „Izraelom“, Ježiš hovoril o novej zmluve pri príležitosti, keď ustanovil večeru, o zmluve, o ktorej hovorí Jehova v súvislosti s jeho ženou prostitútkou, je nová zmluva sprostredkovaná Kristom.

Tak ako zmluva Zákona, hoci bola platná 1 500 rokov, sa naplnila iba v Kristovi, tak nová zmluva neprináša zamýšľané výsledky až do druhého príchodu Pána. Napriek tomu, že Ježiš pred 2 000 rokmi odovzdal kalich krvi zmluvy svojim apoštolom, cieľom zmluvy je vytvoriť kráľovstvo kráľov a kňazov, kým táto zmluva nedosiahne účel, ktorý Boh zamýšľal. Pomysli na to (nemysliac na rok 1914), ležia tí, ktorým Ježiš pôvodne prisľúbil, že Otec schválil ich Kráľovstvo, ležia v ich hroboch. Oživia sa, až keď sa Ježiš vráti! Preto je úplne vhodné, aby Boh hovoril o ukončení svojej zmluvy v budúcnosti, keď budú skutočne plne poskytnuté výhody zmluvy založenej na Kristovej krvi.

Čo však s tými, ktorí sú v zmluve s Jehovom a žijú v okamihu, keď sa Ježiš vráti? Pán musí sedieť, aby ich súdil. A čo keď ako celok zbor prvorodených nie je taký, aký by mal byť? Sú potrebné silné nápravné opatrenia, aby sa mohol uskutočniť Boží zámer a aby sa požehnalo kráľovstvo kráľov a svätých kňazov. O tom je proroctvo Ezechiela. Slovo zmierenie doslova znamená zmierenie alebo pokoj s Bohom. Boh určite nemá v úmysle uzavrieť mier s tisíckami siekt Kresťanstva! Božie odpustenie sa vzťahuje na tých, ktorí sú v novej zmluve sprostredkovanej Ježišom – poslom zmluvy.

Od začiatku, až do čias CT Russella, sa títo bádatelia Biblie ujali misijného kazateľstva – poverenia, ktoré Kristus dal svojim pomazaným učeníkom. Odvtedy jadro Strážnej Veže vždy tvorili pomazané osoby – tie v novej zmluve. Je tu však problém. Tí, ktorých je potrebné napraviť, aby sa zjednotili s Bohom, už tvrdia, že sú s ním v pokoji. Tvrdia, že ponúkajú Jehovovi „čisté uctievanie“. Nemajú pred sebou žiadnu vinu a nepotrebujú odpustenie – aspoň nie ako organizácia. Jednotlivci pripustia, že sú nedokonalí a podobne, ale organizácia sa považuje za svätú. 

Na chvíľu zvážte ohavnú praktiku detskej obete. Existuje moderné porovnanie s tým hrozným hriechom? Určite existuje. Politika laxného zneužívania detí Strážnej Veže viedla k tomu, že tisíce detí sa stali obeťami pedofilných predátorov. Je to, akoby bola obetovaná ich nevina spolu s ich vierou. Život mnohých tisíc detí bol zničený. Stratili svoje duchovné životy. A prečo? Boli obetovaní na oltári Strážnej Veže „čistého uctievania“. To znamená, že pod zámienkou ochrany Jehovovho mena pred výčitkami obetovala Strážna Veža životy nevinných. Nie sú považované za žiadny účet – sú nahraditeľné! Právnici Strážnej Veže zaobchádzajú s obeťami ako s násilníkmi! Rovnako ako Židia, ktorí pri slávnostnom ceremoniáli nechali prejsť svoje vlastné deti ohňom, aj Jehovovi svedkovia boli privedení k tomu, aby obetovali svoje vlastné deti Jehovovi – alebo skôr Strážnej Veži v mylnej predstave, že Jehova chcel, aby zločiny spáchané proti jeho vzácnym deťom boli držané skryté a pedofili chránení pred trestným stíhaním. Z Jehovovej vyvýšenej perspektívy je detská obeta neoddeliteľnou súčasťou „čistého uctievania“ Strážnej Veže.

Nikto sa neprostituje tak, ako ty!

Vezmime si otázku duchovnej prostitúcie. Podľa Strážnej Veže Kresťanstvo spáchalo duchovnú prostitúciu proti Bohu tým, že sa priatelilo s vládami, najmä s OSN. Ale ako teraz pripúšťa samotná Strážna Veža, Kresťanstvo nie je ani nebolo v zmluve s Bohom. To je pravda, opäť iba tí, ktorí sú v novej zmluve, môžu porušiť podmienky tejto zmluvy hľadaním priateľstva so svetom, v takom prípade by sa porušovatelia tejto prísahy označili za cudzoložnice. A to je presne to, čo vedenie Strážnej Veže urobilo (a stále v tom pokračuje)!

Svedkovia Jehovovi nevedeli, že v roku 1992 Strážna Vežua vstúpila do tajného politického partnerstva s Organizáciou Spojených národov. Toto partnerstvo vyžadovalo, aby Strážna Veža použila časť svojich zdrojov na vzdelávanie verejnosti o OSN. Inými slovami, vedúci orgán zmluvne zaviazal všetkých Jehovových svedkov, aby propagovali v mene OSN šírením literatúry, ktorá bola dômyselne posiata článkami a faktoidmi, ktoré hovorili o úspechoch a programoch OSN. Rozsah duchovnej prostitúcie Strážnej Veže tento spisovateľ úplne zdokumentoval a zverejnil široko ďaleko. Okolnosti, ktoré viedli k mojej súdnej exekúcii, sa vlastne dali do pohybu, keď som poslal asi 10 000 zborom z celého anglicky hovoriaceho sveta informácie týkajúce sa tajného milostného vzťahu Strážnej Veže!

Aj keď Strážna Veža rozpustila svoje tajné zhromaždenie s OSN už v roku 2001, Betel naďalej túži po priazni s politickým systémom tým, že sa hlboko angažuje v otázkach ľudských práv pred OBSE. Presne tak, ako to Jehova opísal v 16. kapitole Ezechiela, forma prostitúcie Strážnej Veže bola opakom toho, ako to bežne funguje. Strážna Veža mohla dostať niekoľko výhod, ako napríklad použitie prepravy OSN v rámci humanitárnej pomoci, avšak Betel za svoju službu nedostal nijakú mzdu! Je to presne tak, ako povedal Jehova: Všetkým prostitútkam dávajú dar, ale ty sama dávaš dary všetkým, ktorí po tebe vášnivo túžia. Podplácaš ich, aby k tebe chodili zo všetkých strán a smilnili s tebou. Nie si ako iné prostitútky. Tak ako sa ponúkaš ty, to nerobí žiadna z nich. U teba je to úplne naopak: ty platíš druhým, nie oni tebe.‘” – Ezechiel 16:33, 34.

Ako na ilustrácii opusteného a bezmocného dieťaťa, ktorému Jehova pomáhal, staral sa o neho, živol ho a obliekal, organizácia Strážna Veža začala tým najnepriaznivejším spôsobom. Pôvodne sa zhromažďovali v súkromných domoch a prenajímali si sály, nie ako na rozdiel od kresťanov v prvom storočí, v priebehu desaťročí riadil a zabezpečoval svoj ľud. Po druhej svetovej vojne sa Strážna Veža skutočne postavila na popredné miesto na svetovej scéne organizovaním rozsiahlych medzinárodných konvencií a školením a vybavovaním ministrov a misionárov tak, aby šli od domu k domu a kontaktovali doslova miliardy ľudí.

Strážna Veža sa časom stala ako každá iná spoločnosť. Má aktíva v hodnote miliárd dolárov. Honosné a prestížne firemné sídlo! Má stajňu advokátov a účtovníkov, ktorí nezohľadňujú právne nároky sirôt a vdov! Strážna Veža zabudla na svoje skromné ​​začiatky a teraz sa môže pochváliť svojim bohatstvom a krásou ako centrum „čistého uctievania“ po celej zemi. Preto Boh hovorí: ‚Pretože si nepamätala na dni svojej mladosti a hnevala si ma všetkými týmito vecami, odplatím ti za tvoje konanie,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. ‚Nebudeš už pokračovať vo svojom hanebnom správaní ani vo všetkých svojich odporných zvykoch.” – Ezechiel 16:43.

Jehova Boh je určite úžasne veľkým rozprávačom nezabudnuteľných príbehov! Príbeh, ktorý povedal v knihe Ezechiela, znie pravdivo, až keď vezmeme do úvahy všetky veci. Vzhľadom na to, že: Božie slovo je živé, mocné a ostrejšie než akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká tak hlboko, že oddeľuje dušu od ducha a kĺby od špiku, a je schopné odhaliť myšlienky a úmysly srdca.” – Hebrrejom 4:12, nebolo by prehnané tvrdiť, že Ezekielove proroctvá sa javia ako vopred napísaná Jehovova odpoveď na publikáciu Čisté uctievanie Strážnej Veže!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com