Denný text na Pondelok 27. júla 2020:

Proti diablovi bude utekať pred vami. – Jas. 4: 7 .

Vzoprite sa Diablovi a utečie od vás. (Jak. 4:7)

Iba tri knihy Hebrejských Písiem 1. Paralipomenon, Jób a Zechariáš uvádzajú označenie Satan, ktoré znamená „Odporca“. Prečo bolo až do príchodu Mesiáša odhalených tak málo informácií o našom nepriateľovi? Jehova zjavne nechcel venovať Satanovi neprimeranú pozornosť tým, že by pisatelia Hebrejských Písiem obšírne opisovali Satana a jeho činnosť. Táto časť Písiem mala pod Jehovovou inšpiráciou slúžiť hlavne na určenie totožnosti sľúbeného Mesiáša a mala k nemu priviesť Boží ľud. (Luk. 24:44; Gal. 3:24) Keď sa to uskutočnilo a Mesiáš prišiel, Jehova použil Ježiša a jeho učeníkov, aby odhalili veľa informácií o Satanovi a anjeloch, ktorí sa k nemu pripojili. To je vhodné, lebo Jehova použije práve Ježiša a jeho pomazaných spoluvládcov, aby zničili Satana a jeho stúpencov. (Rim. 16:20; Zjav. 17:14; 20:10) Pamätajme, že Satanova moc je obmedzená. Pri nás stojí Jehova, Ježiš a verní anjeli. S ich pomocou môžeme nášmu nepriateľovi odolať. w18.05 22 – 23 ods. 2 – 4

Článok Strážnej Veže, na ktorom bol text vypracovaný, je nazvaný Poznajte svojho nepriateľa s tematickým písmom prevzatým od 2 Korintským 2:11, v ktorom sa uvádza:  ‘Nedajme sa oklamať Satanom, veď dobre poznáme jeho úmysly’! Svedkovia Jehovovi sa prirodzene zaraďujú medzi ‘my’, ktorí vedia o diablovom prefíkanom dizajne. Je to však nevyhnutne pravda? Je si Jehovov svedok plne vedomý Diablovho dizajnu?

V súvislosti s tým Pavol povzbudzoval Korinťanov, aby prejavili milosrdenstvo kajúcnikovi! Ako uvádza poznámka pod čiarou v NWT, Satan by mal mať plány, ako oklamať bratov, aby ich prinútil byť nemilosrdnými, aby rozdrvil vieru vyhodného člena zboru. Boli teda Korinťania bdelí a uvedomovali si všetky machinácie Diabla? Zrejme nie. V tom istom liste bol Pavol nútený vyjadriť svoje hlboké znepokojenie nad tým, že Korintských môže Satan zvádzať. V 11. kapitole apoštol napísal: Žiarlim na vás tak, ako na vás žiarli Boh, lebo som vás osobne sľúbil do manželstva jednému manželovi, Kristovi, aby som mu vás predstavil ako cudnú pannu. Ale bojím sa, aby sa vám nestalo to čo Eve, ktorú had zviedol svojou prefíkanosťou – aby sa vaša myseľ neskazila a nestratili ste úprimnosť a cudnosť, ktorú si Kristus zaslúži.” – 2. Korinťanom 11:2, 3.

Aká bola situácia, ktorá predstavovala vážne riziko pre duchovnosť Korinťanov? Ak dôkladne preskúmate 11. kapitolu, je zrejmé, že Pavol považoval vedúcich starších v kongregácii za podvodníkov, ktorí iba predstierali, že sú Kristovými služobníkmi, ale ktorí boli v skutočnosti synmi Satana. O nich Pavol povedal: Lebo sú to falošní apoštoli, podvodníci, ktorí predstierajú, že sú Kristovi apoštoli. A niet sa čo čudovať, veď sám Satan predstiera, že je anjel svetla. Nie je preto nič prekvapujúce, keď aj jeho služobníci predstierajú, že robia to, čo je správne. Ale nakoniec dostanú, čo si zaslúžia.” – 2. Korinťanom 11:13-15.

Gréci boli známi verejní oratóri a umením presvedčivej logiky a filozofie. Preto muži, ktorých Pavol sarkasticky nazýval ‘preslávenými apoštolmi’, kritizovali Pavla za slabú osobnú prítomnosť a za opovrhnutiahodného rečníka. V rámci maskovania boli Satanovi agenti bezpochyby veľmi pôsobivými rečníkmi. Falošní apoštolovia boli očividne výreční a v zhromaždení viedli dramatické a nezabudnuteľné rozhovory. Zjavne vyšli tiež do služby a vystupovali ako ‘sluhovia spravodlivosti’! Pretože Korinťania boli preľstení, Pavol bol inšpirovaný k odhaleniu falošných apoštolov. Je zrejmé, že Korinťania nevedeli o Satanovom pláne preniknúť do zhromaždenia so svojimi agentmi, a preto sa Pavol obával, že niektorí môžu byť oklamaní.

A čo dnes? Je Satan menej zameraný na to, aby prehnane a zavádzajúco poškodil Kristovo zhromaždenie? Je zrejmé, že nie! Ak sa Diabol ‘stále maskuje ako anjel svetla’, znamená to, že tak robí teraz, rovnako ako v prvom storočí. Prečo je to pravda, a vzhľadom na skutočnosť, že Jehova dovolil diablovi vykonávať svoj zlý vplyv v korintskom zhromaždení prostredníctvom služby falošných apoštolov, prečo by mali svedkovia Jehovovi predpokladať, že strážcovia veže sú nepreniknuteľní služobníkmi Diabla? A to je presne to, čo robí Riadiaci Orgán! Je zaujímavé, že pôvodný PNS používal výraz ‘Satan sa neustále premieňa’! Podľa Kingdom Interlinear je pôvodné grécke slovo evidentne lepšie preložené ako ‘transformácia’, čo je tiež spôsob, ako sa objavuje vo verzii Kráľa Jakuba. Zaujímavé je aj to, že Byington hovorí, že satan ‘pretvára’ sám seba!

K dispozícii je detská hračka, ktorá sa nazýva transformátor. To môže mať scopnosť byť mnohými rôznymi vecami. Môže sa javiť ako monštrum alebo môže byť pretvorené do budovy alebo nejakého vozidla. To dobre ukazuje, čo urobil Satan. Satan vedel, že Boh má pozemskú organizáciu a šikovne ju premenil na baštu čistého uctievania – samého Božieho kráľovstva. Bratstvo to je. Ale duchovný raj predpovedaný v proroctve, kde bolo vyhostené všetko zlo? Nie! Satan pozná vnútornú slabosť ľudí voči ľudským vodcom a povýšil Verného Otroka na miesto Krista – pretvoril Riadiaci Orgán na apoštolov. Organizácia sa stala vševediacou modlou a Jehova bol zaradený do úlohy ochrancu! Satan teda svieti ako anjel svetla. (Pozri článok: Tí, ktorí hovoria, že sú apoštoli)

Jehova samozrejme predvídal tento vývoj pred tisíckami rokov. Boh to umožňuje, pretože to vyhovuje jeho účelu. V rozhovore so svojím ľudom cez Izaiáša v intervale po súžení, Jehova povie: Predošlé veci som vám oznámil už dávno, vyšli z mojich úst, ohlásil som ich. Konal som náhle a stali sa. Keďže som vedel, aký si tvrdohlavý, že tvoja šija je zo železa a tvoje čelo z medi, všetko som ti povedal dlho dopredu. Skôr ako sa to stalo, dal som ti to vedieť, aby si nemohol povedať: ‚Urobila to moja modla, moja drevená a kovová modla to prikázala.‘ Všetko si to videl a počul. Nebudeš to oznamovať? Odteraz ti budem hovoriť nové veci, prísne strážené tajomstvá, o ktorých si nevedel. Stvoril som ich len teraz, nie dávno. Predtým si o nich nepočul, aby si nemohol povedať: ‚Už o tom viem.‘” – Izaiáš 48:3-7.

Modlou môže byť čokoľvek, čo predstavuje Boha alebo nahrádza Boha. Izraeliti donútili Árona, aby im stvorili lesklé zlaté teľa, ktoré bude zastupovať Jehovu. Ale idol opísaný v Izaiášovi nie je bez života roztaveným obrazom! Tento idol vie veci! Dokonca dáva svojim strážcom príkazy! Dokončí aj prácu! Je zrejmé, že modlársky kanál bol posvätený tajomstvami od samotného Boha! Preto Jehova udržuje určité pravdy v rezerve, aby zdiskreditoval Organizačné modly! Pretože Satan zviedol Jehovov ľud k uctievaniu Strážnej Veže ako posvätného hovorcu Božieho, pozemský kanál posvätnej pravdy, Jehova zakryl ochranný plášť, aby zabránil tomu, aby modlári skutočne vedeli, čo má prísť! Keď Kristus príde do ‘chrámu’, zvíťazí nad modlou! Mojou úlohou bolo vopred oznamovať Jehovove rozsudky!

Komentáre a otázky posielajte na adresu: joelsky@tutanota.com