“Šťastní ste, keď vás ľudia urážajú, prenasledujú a šíria o vás zlomyseľné klamstvá za to, že ste mojimi učeníkmi. Tešte sa a veľmi sa radujte, pretože máte v nebesiach veľkú odmenu. Lebo tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.” – Matúš 5:11, 12.

“Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon a Prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.” – Matúš 5:17.

“Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. To je podstata toho, čo učí Zákon a Proroci.” – Matúš 7:12.

“Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú to draví vlci. Spoznáte ich podľa ovocia. Nikdy sa predsa neoberá hrozno z tŕnia alebo figy z bodľačia. Každý dobrý strom nesie dobré ovocie, ale zlý strom nesie zlé ovocie. Dobrý strom nemôže niesť zlé ovocie a zlý strom nemôže niesť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, sa vytína a hádže do ohňa. Teda spoznáte ich podľa ovocia.” – Matúš 7:15-20.

“Proroci a Zákon prorokovali až po Jána. A či už tomu uveríte, alebo nie, on je ‚Eliáš, ktorý má prísť‘. Kto je ochotný počúvať, nech počúva.” – Matúš 11:13-15.

“Ale vy ste šťastní, lebo vaše oči vidia a vaše uši počujú. Verte mi, mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli to, a túžili počuť, čo počujete vy, ale nepočuli to.” – Matúš 13:16, 17.

“Budeš milovať Jehovu,  svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou.‘ Toto je najdôležitejšie a prvé prikázanie. Druhé je podobné: ‚Budeš milovať svojho blížneho ako seba samého.‘ Na týchto dvoch prikázaniach stojí celý Zákon a Proroci.“ – Matúš 22:37-40.

“Jeruzalem, Jeruzalem! Zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, ktorých k tebe poslal Boh. Koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje kuriatka pod svoje krídla! Ale vy ste nechceli. Preto Boh opúšťa váš dom.” – Matúš 23:37, 38.

“Objaví sa veľa falošných prorokov, ktorí oklamú mnohých.” – Matúš 24:11.

“Lebo sa objavia falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby oklamali aj vyvolených, ak to bude možné.” – Matúš 24:24.

“Vtedy sa Ježiš spýtal zástupu: Som zločinec, že ste ma prišli zatknúť s mečmi a kyjakmi? Deň čo deň som sedával v chráme a vyučoval a nezatkli ste ma. Ale to všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo napísali proroci’. Potom ho všetci učeníci opustili a utiekli.” – Matúš 26:55, 56.

“Pán (Ježiš) povedal: „Beda i vám, čo ste zbehlí v Zákone, lebo kladiete na ľudí bremená, ktoré sa ťažko nesú, ale sami sa ich nedotknete jediným prstom. Beda vám, lebo staviate hrobky prorokom, ktorých zabíjali vaši predkovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete skutky svojich predkov, lebo oni prorokov zabíjali a vy im staviate hrobky. Preto Božia múdrosť povedala: ‚Pošlem k nim prorokov a apoštolov. Niektorých z nich zabijú a niektorých budú prenasledovať, aby sa táto generácia zodpovedala za krv všetkých prorokov, ktorá bola preliata od založenia sveta, od krvi Ábela až po krv Zachariáša, ktorý bol zabitý medzi oltárom a chrámom.‘ Hovorím vám, za ich krv sa bude zodpovedať táto generácia. Beda vám, ktorí ste zbehlí v Zákone, lebo ste si privlastnili kľúč k poznaniu. Sami ste nevošli a tým, ktorí chceli vojsť, ste bránili!“ Keď odtiaľ odchádzal, znalci Zákona a farizeji sa okolo neho zhŕkli, dorážali naňho mnohými ďalšími otázkami a sledovali, či nepovie niečo, čo by proti nemu mohli použiť.” – Lukáš 11:46-54.

“Budete plakať a škrípať zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakob a všetci proroci sú v Božom Kráľovstve, ale vy ste vyhodení von.” – Lukáš 13:28.

“Zákon a Proroci boli až po Jána. Odvtedy sa oznamuje dobrá správa o Božom Kráľovstve a ľudia každého druhu sa veľmi snažia, aby sa doň dostali. Skôr zanikne nebo a zem, ako by sa nesplnila jediná čiarka zo Zákona.” – Lukáš 16:16, 17.

“Ale Abrahám odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech počúvajú ich.‘ Boháč namietol: ‚Ich nebudú počúvať, otec Abrahám. Ale keď k nim príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ On mu však povedal: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, nepresvedčí ich, ani keby niekto vstal z mŕtvych.‘“ – Lukáš 16:29-31.

“Potom vzal tých dvanástich nabok a povedal im: ‘Ideme do Jeruzalema a splní sa všetko, čo o Synovi človeka napísali proroci’.” – Lukáš 18:31.

“On im povedal: ‘Akí ste neochotní rozmýšľať a aké máte nevnímavé srdce!Prečo neveríte tomu, čo hovorili proroci? Či nemal Kristus toto všetko vytrpieť, aby bol oslávený’? A začal od Mojžiša a všetkých Prorokov a vysvetľoval im veci, ktoré sa v celom Písme vzťahovali naňho.” – Lukáš 24:25-27.

“Povedal im: ‘Spomeňte si, čo som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom Zákone, v Prorokoch a v Žalmoch.’ Potom im pomohol úplne pochopiť význam Písma.” – Lukáš 24:44, 45.

“V Prorokoch je napísané: ‚Všetci budú vyučovaní Jehovom.‘“ – Ján 6:45.

“Ale Boh takto splnil to, čo vopred oznámil prostredníctvom všetkých prorokov, že jeho Kristus bude trpieť.” – Skutky 3:18.

“Veď Mojžiš povedal: ‘Boh Jehova povolá spomedzi vašich bratov proroka, ako som ja. Budete ho počúvať vo všetkom, čo vám povie. Každý, kto nebude počúvať toho proroka, bude odstránený z ľudu.‘ Aj Samuel a všetci proroci, ktorí prorokovali po ňom, hovorili o týchto dňoch. Vy ste synovia prorokov a dedičia zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi predkami, keď povedal Abrahámovi: ‘Prostredníctvom tvojho potomstva budú požehnané všetky rody zeme.‘ Keď Boh povolal svojho Služobníka, poslal ho najprv k vám, aby každému pomohol odvrátiť sa od svojich zlých skutkov a tak vás požehnal.“- Skutky 3:22-26.

“Ale Boh sa od nich odvrátil a nechal ich uctievať nebeské vojsko, tak ako sa píše v Prorokoch: ‚Dom Izraela, to mne ste prinášali zabité zvieratá a obete, keď ste boli 40 rokov v pustatine? Nie, nosili ste so sebou stan Molocha a hviezdu boha Refana, modly, ktoré ste si urobili, aby ste ich uctievali. Preto vás odvediem až za Babylon.‘“ – Skutky 7:42, 43.

“Ktorého z prorokov vaši predkovia neprenasledovali? Zabili tých, čo vopred oznamovali príchod toho spravodlivého, ktorého ste vy teraz zradili a zavraždili!” – Skutky 7:52.

“O ňom svedčili všetci proroci. Hovorili, že každý, kto v neho verí, získa v jeho mene odpustenie hriechov.“ – Skutky 10:43.