12. kapitola Izaiáša obsahuje iba 6 veršov. V podstate je to žalm chváliaci Jehovu Boha za spásu, ktorú poskytuje. V tomto kontexte prichádza spása potom, čo Boh podrobí „Jakuba“ horúčave svojho hnevu. Úvodný verš hovorí: V ten deň povieš: ‘Ďakujem ti, Jehova, lebo hoci si sa na mňa nahneval, tvoj hnev sa odvrátil a utešil si ma’.” – Izaiáš 12:1. Znova, v kontexte vyjadrenia Božieho hnevu prichádza Mocný Boh, ktorý sa postaví a začne vládnuť v mene Jehovu Boha, s veľkým rachotom odrezávať konáre a rúbať stromy. Je zaujímavé, že Ježiš použil podobné ilustrácie, keď sa prirovnal k viniču a jeho učeníkov k ratolestiam. Ježiš ďalej povedal: Ak niekto nezostane v spojení so mnou, bude podobný vetvičke, ktorú vyhodia a ona uschne. Také vetvičky ľudia pozbierajú, hodia do ohňa a spália.” – Ján 15:6.

10. kapitola Izaiáša rozpracováva proces odstraňovania mŕtvych tých, ktorí sa domnievajú, že sú falošní svojmu vlastníkovi: Pravý Pán, Jehova vojsk, stína konáre a tie padajú s hrozným rachotom, najvyššie stromy padajú a vznešení sú ponížení.” – Izaiáš 10:33. Je tu ešte jeden dôležitý bod. Pokiaľ ide o vetvičku Jesseho pňa, Izaiáš 11: 4 hovorí: Ponížených bude súdiť nestranne a bude spravodlivo karhať na úžitok miernych zeme. Slovami svojich úst bude biť zem ako palicou a dychom svojich pier usmrtí zlého.” V Zjavení je oslavovaný Ježiš podobne zobrazený ako ten, ktorý má vytiahnutý dlhý meč z jeho úst. Symbolické zhromaždenie v Pergame je osobitne varované, aby činilo pokánie, inak bude Kristus proti nim bojovať dlhým mečom svojich úst. Inými slovami, boli by usmrtení. Je teda zrejmé, že „zem“, ktorá bude porazená palicou jeho úst, je známa ako „pozemská organizácia“.

Určite by nikto nepochyboval o tom, že úplné zničenie Kristovho zboru bude desivým a jednoznačným prejavom božského hnevu. Tí zvyšní, ktorí zostali z ohnivej očisty – inak sa im hovorí ostatok – dostávajú spásu v podobe zapečatenia a zhromaždenia do Božieho kráľovstva. Preto je v poslednom verši Izaiáša 12 pozostatok popísaný ako obyvatelia Sionu. To je v súlade so 14. kapitolou Zjavenia, ktorá odhaľuje 144 000 svätých kúpených zo zeme stojacich na vrchu Sion s Kristom – Baránkom. Nielen to, všetkých 144 000 hrá na harfy a odhlasuje sa s hromovým zvukom, niečo ako nová pieseň – pieseň, ktorú sú schopní zvládnuť iba 144 000.

V 12. kapitole Izaiáša je zobrazené to isté: Spievajte chvály Jehovovi, lebo vykonal veľkolepé činy. Nech je to známe na celej zemi. Radostne volajte a jasajte, obyvatelia Sionu, veď Svätý Izraela, ktorý je uprostred vás, je veľký.“ – Izaiáš 12:5, 6. A je tu ešte jedna paralela. 14. kapitola Zjavenia odhaľuje, že potom, čo sa 144 000 zhromaždí na Sione – niektorí prostredníctvom prvého zmŕtvychvstania a zvyšok vďaka zapečateniu – anjel letiaci uprostred neba ohlasuje svetu večné dobré správy a oznamuje:„Bojte sa Boha a oslavujte ho, lebo prišla hodina jeho súdu. Preto uctievajte toho, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd.“ – ZZjavenie 14:7.

To, že zvyšok je na zemi fyzicky, aj keď sa počíta medzi 144 000, ktorí stoja na hore Sion s Kristom, je zrejmé z toho, čo je uvedené v Zjavení 14:13: “Potom som počul hlas z neba, ktorý mi povedal: ‘Napíš: Šťastní sú tí, ktorí odteraz zomierajú v spojení s Pánom. Áno, hovorí duch, nech si odpočinú od svojej namáhavej práce, lebo ich skutky idú s nimi’.“ – Zjavenie 14:13. Ako naznačil Pavol, prvé vzkriesenie sa začína počas parúzie, zatiaľ čo živí, ktorí prežijú, nespia v smrti, ale okamžite sa behom okamihu menia. A Pavol a Zjavenie potvrdzujú, že zvyšok bude 7 000 osôb. Nemali by sme predpokladať, že večné dobré správy hlásané anjelom sa odrážajú v posolstvách Strážnej Veže. Ako to vieme? Pretože bezprostredné nasledovanie iného anjela vydá varovanie: Ak niekto uctieva divé zviera a jeho sochu a prijíma znak na čelo alebo na ruku, bude tiež piť z neriedeného vína Božieho hnevu, ktoré je naliate do pohára Božieho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom.” – Zjavenie 14:9, 10.

666 znakom šelmy je súd, ktorý sa uskutoční potom, čo bude veľké súženie prerušené a zviera zázračne oživí a dá život obrazu. Všetko, čo Strážna Veža o týchto veciach učí, je zlé. Skutočnosť, že Jehovovi svedkovia boli tak dôkladne oklamaní takzvaným Verným Otrokom, aby uverili, že Kráľovstvo vládne od roku 1914, a s tým spojené množstvo ďalších lží, je dostatočným dôvodom na to, aby Jehova Boh zúril! Večnou dobrou správou, ktorú anjel ešte len musí vyhlásiť, bude skutočná správa, podľa ktorej Kráľovstvo vládne. Potom zapečatení synovia Kráľovstva – Kristovi bratia – budú svietiť tak jasne ako slnko, čo sa odráža v slovách v Izaiášovi 12: 2: Boh je môj záchranca. Budem mu dôverovať a nebudem sa báť, veď Jah, Jehova, je moja sila a moja moc, stal sa mojím záchrancom.“

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com