V novembri 2020 Strážna veža vyzýva spoločnosti SJ, aby prijali rady a prispôsobili sa im. To je v poriadku – až na to, že rady, ktoré poskytujú, sú plné pokrytectiev. Odsek 14 tvrdí, že vedúci zbor sa spolieha na Božieho svätého ducha. To mohla byť pravda aj v minulosti. Prečo to však vôbec spomínať? Nemali by sme sa pri rozhodovaní všetci spoliehať na Božieho ducha, najmä keď môžu mať naše rozhodnutia negatívny vplyv na ostatných? Teraz odsek 15:

Prvá verzia:

Niet pochýb o tom, že sa ľahko riadime biblickými pokynmi, ktoré dostávame, pokiaľ ide o naučné alebo morálne záležitosti. Ako však reagovať, keď Božia organizácia urobí zmenu, ktorá ovplyvní ďalšie aspekty nášho života? Napríklad v posledných rokoch sa dramaticky zvýšili náklady na výstavbu a údržbu bohoslužieb. Riadiaci orgán teda nariadil, aby sa sály Kráľovstva využívali naplno. V dôsledku tejto úpravy došlo k zlúčeniu zborov a k predaju niektorých sál Kráľovstva. Finančné prostriedky sa používajú na pomoc pri výstavbe hál v oblastiach, ktoré ich najviac potrebujú. Ak žijete v oblasti, kde sa predávajú sály a zlučujú sa zbory, môže byť pre vás výzvou prispôsobiť sa novým okolnostiam. Niektorí vydavatelia musia teraz na schôdzky cestovať ďalej. Ostatní, ktorí tvrdo pracovali na vybudovaní alebo údržbe sály Kráľovstva, sa môžu čudovať, prečo sa táto sála v súčasnosti predáva. Môžu mať pocit, že ich čas a úsilie boli premrhané. Napriek tomu s týmto novým dojednaním spolupracujú a treba ich pochváliť.

Druhá verzia:

Keď od Božej organizácie dostaneme nové vysvetlenie nejakej biblickej náuky alebo pokyny ohľadom morálky, bez problémov sa s nimi stotožníme. Ale ako reagujeme, keď Božia organizácia urobí zmeny, ktoré sa týkajú iných oblastí nášho života? Napríklad v posledných rokoch sa výrazne zvýšili náklady na stavbu a údržbu budov, v ktorých uctievame Jehovu. Preto vedúci zbor rozhodol, že sály Kráľovstva majú byť plne využité. Viedlo to k tomu, že viaceré zbory boli zlúčené a niektoré sály Kráľovstva boli predané. Ušetrené prostriedky sa používajú na stavbu sál v oblastiach, kde sú veľmi potrebné. Ak bola vaša sála Kráľovstva predaná a váš zbor sa zlúčil s iným zborom, môže byť pre teba ťažké prispôsobiť sa novým okolnostiam. Teraz možno musíš na zhromaždenia cestovať ďalej. Niektorí možno usilovne pracovali na jej výstavbe alebo údržbe a teraz si kladú otázku, prečo sa predáva. Môžu mať pocit, že ich čas a úsilie vyšlo nazmar. Napriek tomu sa prispôsobili tejto novej úprave a zasluhujú si veľkú pochvalu.

Najprv si všimnite mazaný spôsob, akým Strážna Veža balí svoje obchodné rozhodnutie do „biblického smeru“ rovnako ako biblicky podporované doktrinálne a morálne záležitosti – ibaže neexistuje odkaz na Bibliu. Dôsledkom je čokoľvek, čo povieme, je „smerovanie založené na Biblii“, aj keď ako autoritu neuvádzame nič v Biblii. Skutočná otázka pre Jehovových svedkov teda znie: Ako zareagujete, keď Strážna veža svojvoľne urobí zmeny, ktoré majú dopad na celé zbory, a zároveň tvrdí, že to robí božská autorita?

Tiež si všimnite smiešne zdôvodnenie. „Náklady na výstavbu a údržbu bohoslužieb sa zvýšili,“ uvádzajú. Iste, žiadny mysliaci človek nebude stavať na roveň náklady na stavbu a náklady na údržbu. Budovanie stavby stojí oveľa viac ako jej údržba. Pretože je to pravda, prečo zatvárať a predávať zariadenia a potom sa obracať a stavať ďalšie? Nielen to, stovky sál kráľovstva boli zatvorené a zostávajú prázdne a čakajú na kupca. Niektoré sú zatvorené už roky. Ako to prospieva spoločným záujmom, ktoré potrebujú sálu kráľovstva? Nikomu to neprospieva. Medzitým sú vysťahovaní zhromaždení zahnaní – niektorí sú nútení jazdiť na míle 50 a viac kilometrov, aby sa zúčastnili stretnutí.

Zo Strážnej Veže vyplýva, že to malo vplyv na zvýšené náklady. Faktom je, že miestne zbory znášajú všetky náklady na stavbu a údržbu sál kráľovstva. Ak sa náklady na údržbu zvýšia, o náklady sa postarajú miestni bratia a sestry. Nie je ani záležitosťou kniežat z Bételu, aby sa tým zaoberali. Aby som to uviedol ešte lepšie, nejde o ich vec. Ale samozrejme, chrámoví zmenári a predajcovia nehnuteľností z nich spravili svoje podnikanie – doslova!

Strážna veža tvrdí, že sa zmocňujú niektorých zborov a finančné prostriedky používajú v prospech iných zborov. Ale prečo je to dokonca ich rozhodnutie? Nemali by mať nejaké slovo bratia a sestry, ktorí venovali svoj drahocenný čas, prácu a prostriedky na výstavbu a údržbu sály kráľovstva vo svojej komunite? Odsek 16 pokračuje:

Prvá verzia:

Radosť si udržíme, ak si spomenieme, že pracujeme pre Jehovu a že on riadi jeho organizáciu.  Kráľ Dávid bol dobrým príkladom pri darovaní finančných prostriedkov na stavbu chrámu. Povedal: „Kto som a kto sú moji ľudia, aby sme boli v pozícii, aby sme mohli dobrovoľne ponúkať takéto veci? Lebo všetko je od vás a my sme vám dali to, čo pochádza z vašich vlastných rúk. “ Keď darujeme finančné prostriedky, aj my dávame Jehovovi to, čo vyšlo z jeho vlastnej ruky. Aj napriek tomu si Jehova váži čas, energiu a zdroje, ktoré venujeme na podporu práce, ktorú chce vykonať. – 2 Kor. 9: 7 .

Druhá verzia:

Ak pamätáme na to, že všetko, čo robíme, robíme pre Jehovu a že on vedie svoju organizáciu, udržíme si radosť. (Prečítajte Kolosanom 3:23, 24.) Dobrý príklad nám dal kráľ Dávid. Keď daroval prostriedky na stavbu chrámu, povedal: „Kto som ja a čo je môj ľud, že sme boli schopní priniesť taký dobrovoľný dar? Veď všetko je od teba a dali sme ti to, čo sme dostali z tvojej ruky.“ (1. Kron. 29:14) Keď prispievame na dielo, aj my dávame Jehovovi z toho, čo sme dostali z jeho ruky. No Jehova si aj tak cení čas, energiu a prostriedky, ktoré vynakladáme na podporu jeho diela. (2. Kor. 9:7)

V odseku sú citované 2. Korinťanom 9: 7, v ktorých sa uvádza, že Jehova miluje radostného darcu; Sú však bratia a sestry, ktorí boli uviazaní z takmer 1 000 kráľovských sál, ktoré Strážna veža uviedla na trh, skutočne veselo alebo inak? Je zrejmé, že Jehovovi svedkovia nedávajú. Strážna veža berie. Je tam veľký rozdiel. Takto podvodníci v kráľovstve konkretizujú svoju krádež ako „biblicky nasmerované“. Berte na vedomie ich biblický príklad. David sa zmienil o svojich „dobrovoľných ponukách“. Robia svedkovia Jehovovi dobrovoľnú obeť? Ak je to tak, prečo sa riadiaci orgán považuje za vhodné uverejniť tento článok na prvom mieste? Niektorí bratia zjavne nie sú takí veselí!

Keďže miestnym bratom a sestrám nebolo dovolené dať sa vlastnej vôle, v podstate sa im vyslovuje pochvala za to, že nereptali na to, že ich Strážna Veža podvádza a zbavuje ich moci. Ale to sa dokonca zhoršuje! Okrádaní nie sú iba Jehovovi svedkovia. Každá sála kráľovstva bola slávnostne zasvätená Jehovovi. Keď je niečo zasvätené Bohu, znamená to, že je mu dané vlastníctvo. Nie je to tak, keď sa Jehovovi svedkovia venujú Bohu a podrobujú sa krstu? Naše odhodlanie znamená, že dávame Bohu riadiaci záujem o naše životy. Nemôžeme sa od-venovať od Jehovu Boha bez následkov. Nie je to inak ani pri vyhradených domoch uctievania. Ježiš odsúdil obchodníkov za to, že dom jeho Otca zmenili na obchod s tovarom. Podrobnosti sa môžu líšiť, ale princíp je rovnaký.

Je rozumné, aby boli niektoré vyhradené zariadenia zatvorené. Niektoré sály kráľovstva môžu byť v zhoršujúcich sa getách alebo v nebezpečných oblastiach postihnutých vojnou. Niektoré môžu byť jednoducho štrukturálne opotrebované. Zdá sa však, že to nie je prípad kráľovských sál, ktoré Strážna Veža predáva. Mnohé z nich sú vo vynikajúcom stave v pekných predmestských štvrtiach. Mohlo by sa zdať, že sa preto predávajú, pretože môžu dosiahnuť špičkový dolár na trhu. Ale tu je problém: ako vedúci zbor zistí, či majú Jehovovo povolenie obrátiť zariadenie, ktoré bolo venované Jemu? VZ sa chváli, že pri rozhodovaní sa vždy riadi smerom svätého ducha. Podľa akej metódy boli schopní rozpoznať, že Všemohúci Boh schvaľuje ich schému?

Aj keď uvažujeme o biblických príkladoch mužov v autoritných pozíciách, ktorí nerešpektovali Boha a stratili jeho priazeň, v článku sa cituje Saul za to, že nedokázal popraviť Agaga a zničiť všetko, čo bolo zničené Všemohúcim Bohom. A tento príklad má presvedčiť SJ, aby poslúchali VZ?

Saul bol pomazaný za prvého izraelského kráľa. Nebol obyčajný. Saul sa snažil ospravedlniť svoje odpadlíctvo a povedal Samuelovi, že dôvod, prečo nevenoval všetko zničeniu, je ten, že chcel ušetriť to najlepšie zviera, ktoré by potokm obetoval Jehovovi. Len vzal pár slobôd, ktoré sa zdali oprávnené, a urobil všetko pre Jehovu. Aký veľmi teokratické od neho! Za zmienku stojí, že niečo venované zničeniu znamenalo, že to patrilo Bohu. Nikto Ho nemohol odvolať a ušetriť niečím – bez ohľadu na racionalizáciu. Bohu bolo zasvätené niečo, čo bolo zničené – rovnako ako každá sála kráľovstva, pobočka a zhromaždisko sú zasvätené Bohu ako jeho vlastníctvu.

Tak, ako sa stal Saul, vedúci orgán racionalizuje branie niečoho, čo bolo zasvätené Bohu, pretože to chcú využiť v prospech ostatných? Dokonca tvrdia, že ich branie toho, čo patrí Bohu, je pod vedením svätého ducha. Nakoniec je to Jehovova organizácia. Čokoľvek robia, má Božie schválenie. Keď sa rozzúrený Samuel postavil proti Saulovi, kráľ povedal: „Nech ťa požehná Jehova. Uskutočnil som Jehovovo slovo.“ Rovnako ako Saul, aj Vedúci Zbor tvrdí, že koná Jehovovo slovo. V odseku vyššie naznačujú, že ich sprostredkovanie a obchodovanie s nehnuteľnosťami podporuje prácu, ktorú chce Boh urobiť. Ohavne dokonca udeľujú Jehovovo požehnanie a chvália tých, ktorých podviedli, za ich štedré darovanie!

Pre vedenie Svedkov Jehovových je najvhodnejšia Samuelova výčitka od odpadlíckeho kráľa: „Má Jehova také potešenie zo zápalných obetí a obetí ako poslušnosť Jehovovmu hlasu? Pozri! Poslúchať je lepšie ako obetovať a dávať pozor ako tuk baranov; lebo vzbura je rovnaká ako hriech veštenia a domýšľavé presadzovanie rovnaké ako použitie magickej sily a modlárstva. “ – 1. Samuelova 15: 22–23