Po mnoho desaťročí spoločnosť SV učila Jehovových svedkov, že povolanie a výber 144 000-člennej nevesty Kristovej sa skončilo v roku 1935. (V skutočnosti tým, že podobenstvo o múdrych a bláznivých pannách použilo na obdobie rokov 1914-1919, Strážna veža dokonca neúmyselne naznačuje že dvere k svadobnej hostine boli už vtedy zatvorené. Je iróniou, že prakticky všetci súčasní členovia riadiaceho orgánu svedkov Jehovových boli po roku 1935 pomazaní.) V dôsledku tohoto nesprávneho učenia je súčasné myslenie v organizácii také, že na každého, kto teraz vyznáva nebeské povolanie, sa nazerá so skepticizmom, podozrievaním a dokonca aj pohŕdaním – akoby boli menej hodní Jehovovej nezaslúženej láskavosti ako starší, vyvýšení pomazaní bratia!

(Keď uvažujeme o tom, ako Jehova rokoval so svojím ľudom počas „obdobia žatvy“, je zrejmé, že nebeské povolanie bolo vo všeobecnosti ukončené okolo roku 1935, keď bola nádej na „veľký dav“ Zjavenia 7: 9-17. bolo správne chápané ako pozemské. WT 2-15-82 odsek 15) Prevažujúce postoje v organizácii sú také, že novo pomazaní jednotlivci sú dokonca nútení spochybňovať ich zdravý rozum! (Je zaujímavé, že niektorí z Kristových vlastných príbuzných si raz mysleli, že Ježiš stratil rozum.) Niektorí, ktorí vyznávajú nebeskú nádej, sú dokonca zastrašovaní až do bodu, keď skryjú svoje vlastné pomazanie tým, že sa verejne nezúčastňujú na symbole svojho povolania, keď sa predstavujú symboly počas Pánovej Večere!

Je pozoruhodné, že dnešná situácia medzi potenciálnymi dedičmi Kristovho kráľovstva presne odráža stav starodávneho korintského zhromaždenia – ale teraz opačne! Podrobnejšie zvážte Pavlove spisy Korinťanom. V tretej kapitole 1. Korinťanom Pavol sarkasticky položil bratom tieto rétorické otázky:  „Vy, muži, už máte svoju náplň, však? Už ste bohatí, však? Začali ste vládnuť ako králi bez nás, však? “

Naproti tomu Pavol uviedol, že on a apoštolovia boli ako muži menovaní na smrť a uviedli: Kiežby ste už vládli, aby sme aj my mohli vládnuť s vami. Zdá sa mi, že nás apoštolov Boh postavil na scénu ako posledných, ako tých, čo sú odsúdení na smrť, lebo sme sa stali divadelným predstavením pre svet, pre anjelov i pre ľudí. My sme blázni, pretože nasledujeme Krista, ale vy si myslíte, že ste múdri, pretože nasledujete Krista. My sme slabí, ale vy ste silní. Vás si ľudia vážia, ale nami pohŕdajú. Až do tejto chvíle trpíme hladom a smädom, chodíme biedne oblečení, hrubo s nami zaobchádzajú, sme bez domova a ťažko pracujeme vlastnými rukami. Keď nás ľudia urážajú, žehnáme im, keď nás prenasledujú, trpezlivo to znášame, keď nás očierňujú, odpovedáme mierne. Až doteraz nás považujú za odpad sveta, za úplnú spodinu.”

Aby sme úplne pochopili, prečo Jehova umožňuje svojim milovaným vyvoleným zažiť všetky druhy utrpenia, tak ako apoštolovia, musíme oceniť veľké problémy, ktoré Jehova chce definitívne vyriešiť. Podľa obvinenia žalobcu Boží verní služobníci mu slúžia iba zo súkromného záujmu. Ako je uvedené v knihe Jóba, Satan tvrdí, že ak bude na nás vyvíjaný dostatočný tlak, odmietneme Boha. Je to tak v priamej reakcii na ohováračskú výzvu, že Boh umožňuje rôznym ťažkostiam a prenasledovaniu, aby naplnili celú mieru utrpenia Krista v tele Krista. Preto Pavol spomínal apoštolov na výstavách ako na divadelné predstavenie pred ľuďmi a anjelmi, pretože riešenie veľkého problému má univerzálny význam. Pre väčšinu kresťanov sú perzekúcie primárne  zvonku  kongregácie. Pre iných však prenasledovania Krista pochádzajú od ich bratov!

V Pavlovom dni však  všetci  bratia netrpeli rovnako. Očividne významní korintskí bratia to mali pomerne ľahko. Nielenže sa im páčilo pohodlie a prosperita, ale boli tiež vysoko ocenení v zhromaždeniach. Žili relatívne bezstarostný život, akoby už kraľovali s Kristom ako králi po celom svete. Dnes je to podobná situácia. Mnoho starších bratov pomazaných sa teší úcte a úcte ku všetkým v organizácii. Na rozdiel od apoštolov, Riadiaci Orgán a iní pomazaní členovia betelského zariadenia žijú ako králi. Brat Fred Franz, takmer celý život člen rodiny Betelu, sa dokonca chválil tým, že na svete nikto nežije lepšie – citoval svoje cesty a iné privilégiá. Nevinne povedal, že z ocenenia požehnania Jehovovi na neho; predsa však podľa jeho vlastného priznania hovoril – podobne ako Korintskí bratia, že svoju funkciu už mal ako vládnuci kráľ kráľovstva.

V každom prípade je to v úplnom protiklade s prenasledovaním a krutosťou, ktorú Pavol znášal. V dôsledku toho sú Riadiaci Orgán a starí pomazaní „diskrétni v Kristovi“ v mysliach Jehovových svedkov s uctievaným verným a diskrétnym otrokom sú skutočne synonymom – zatiaľ čo mladší novo pomazaní bratia a sestry sú považovaní za obyčajných bláznov a ešte horšie. Starší pomazaní bratia sú považovaní za duchovné veže sily, ktoré si uplatňujú proroctvo Izaiáša o tom, že sú „veľkými stromami spravodlivosti“; zatiaľ čo mladší pomazaní sú považovaní za obyčajné maličké sadenice a nežiaduce vetvičky. Podobne ako kráľovskí Korinťania sú starší pomazaní bratia „v dobrej povesti“, o ktorých hovoria Jehovovi svedkovia v uctievaných tónoch; zatiaľ čo novo pomazaní bratia a sestry sú nečestní – sú posmievaní a šeptaní; niektorí dokonca boli prenasledovaní zbormi nemilovanými staršími a členmi rodiny. Nedávno pomazaní synovia a dcéry Hospodinove sú skutočne ‘odpadmi’.

Starší pomazaní bratia, hovoriaci prostredníctvom nástroja Strážna Veža, jemne pripravili pôdu pre tento konkrétny čin moderného ‘divadelného predstavenia’; konkrétne na prenasledovanie ich mladších pomazaných bratov. Zvážte tento komentár z 15. februára 1982, Strážna Veža , ktorý hovorí:

„Pokiaľ ide o možnosť znovuzrodenia v tejto neskorej hodine, je pochopiteľné, že iba veľmi málo z tých zostávajúcich pomazaných pravdepodobne stratí svoje nebeské povolanie tým, že sa stane nevernými. Ich poradie sa už smrťou oslabilo len na niekoľko tisíc. Ak bude potrebné nahradiť jedného, ​​koho by Jehova nazval? Ježiš povedal o tých pozvaných, aby boli jeho apoštolmi: „Vy ste tí, ktorí ma pri mojich skúškach uviazli.“ Logicky by si Jehova vybral niekoho, kto bol spájaný už mnoho rokov a ktorý bol vystavený skúške vytrvalosti a lojality, ako niekoho, kto sa len nedávno stal pokrsteným Ježišovým učeníkom a možno ho v mnohých ohľadoch ešte nebolo podporené. Toto sa nehovorí dogmaticky ani nevedie k tomu, aby poskytoval základ pre posúdenie osobného nároku kohokoľvek, ale pomôcť novo-pridruženým, aby sa vyhli domýšľavosti a aby si boli istí Jehovovým spôsobom, ako sa s nimi vysporiadať. “ (Odsek 16)

Aj keď niet pochýb o tom, že niektorí, ktorí trvajú na účasti na Pamätnej Večeri, sú prezieraví, zdá sa však, že strážna veža je tiež drzá, keď sa sanaží radiť Jehovovi o jeho činnosti; a tým aj napriek vylúčeniu zodpovednosti ‘neposudzovať osobné tvrdenia niekoho’, podporil určité predpoklady, pokiaľ ide o druh osoby, ktorú si Jehova môže zvoliť. Aj napriek oneskoreniu tejto hodiny je skutočne ‘logické’, aby si Jehova vybral iba niekoho, kto je považovaný za múdreho a silného? Pavol povedal Korinťanom, že  „Boh si vybral  bláznivé  veci sveta, aby zahanbil múdrych; A Boh si vybral  slabé veci  sveta, aby zahanbil silné veci; a Boh si vybral  nehorázne veci  sveta a veci, na ktoré sa  pozeralo dolu , veci, ktoré nie sú, aby neprinášal ničomu veci, ktoré sú, aby sa žiadne telo nemohlo pochváliť pred Bohom.“

„Logika“ Strážnej Veže je priamo v protiklade s odhalením Jehovovho zámeru apoštolom. Keby Boh chcel obmedziť svoj výber na tých, ktorí ‘boli spojení už mnoho rokov a ktorí boli vystavení skúške vytrvalosti a lojality’, nebolo by to v skutočnosti tvrdením, že také osoby si viac zaslúžia Božiu  nezaslúženú  láskavosť? Mohli by sa pochváliť tým, že ich Boh vybral z dôvodu nejakej osobnej zásluhy ako verných iných oviec? Kto sa však môže pochváliť tým, že je hodný povolania vládnuť s Kristom v nebi?

Skutočnosť je, že relatívne mladá pomazaná osoba v súčasnom prostredí medzi svedkami Jehovovými, predstavuje takýmto osobám jedinečné testy viery a lojality. Preto je nepochybné, že Jehova umožnil rozvoj takej klímy, aby utrpenie celého Kristovho tela mohlo byť úplné! V 1. storočí samozrejme nedošlo k zavedeniu spoločnosti Strážna Veža. Dnes však ‘silné veci’ a veci, ktoré majú byť prinútené k ničomu, by mohli dobre zahŕňať nadbytočnú ‘viditeľnú organizáciu’ a všetky inštitucionálne pasce, postoje a predpoklady vznešenej spoločnosti Strážnej Veže. Zdá sa, že novo pomazaní bratia a sestry sú Bohom zamýšľaní, aby zohrávali zásadnú úlohu v Jehovovom úmysle pokoriť všetko telo, ktoré by sa chcelo chváliť pred jeho očami!

Otázky a komentáre posielajte na adresu: mildson@gmail.com