Denný Text na nedeľu 6. júna 2021:

“Ak robíš zle, boj sa.” – Rimanom 13:4.

Sexuálne zneužitie dieťaťa je vážny hriech. Ten, kto zneužíva dieťa, mu otrasným spôsobom ubližuje. Zrádza jeho dôveru a oberá ho o pocit bezpečia. Musíme chrániť deti pred takýmto krutým zaobchádzaním, a ak sa niektoré dieťa stane obeťou zneužívania, musíme mu poskytovať útechu a pomoc. (1. Tes. 5:14) Keď niekto, kto je spojený so zborom, sexuálne zneužil dieťa, prináša pohanu na zbor. (Mat. 5:16; 1. Petra 2:12) Kresťanský zbor nestrpí vo svojom strede nekajúcnych jednotlivcov, ktorí sa dopúšťajú vážnych hriechov a kazia dobré meno zboru. Ak niekto v zbore poruší zákon, napríklad sa dopustí sexuálneho zneužitia dieťaťa, hreší proti svetským autoritám. (Porovnaj Skutky 25:8.) Hoci starší nie sú oprávnení presadzovať zákony danej krajiny, nechránia páchateľa pred právnymi dôsledkami jeho hriechu. w19.05 9 ods. 4 – 7

Keď sa anjeli zhmotnili ako ľudia a hovorili s Abrahámom o Sodome a Gomore, Abrahám sa čudoval, že Jehova – „Sudca celej zeme“ – bezcitne zametie spravodlivých s bezbožníkmi. Abrahám teda položil sériu otázok. Keby sa v Sodome našlo 50 spravodlivých mužov, Boh by mesto ušetril? Odpoveď bola áno. Čo tak 45? 40? 30? 20? Všetky kladné. Na záver sa Abrahám spýtal, či možno nájsť 10 spravodlivých mužov, či by Boh nešetril mesto na ich účet? Opäť áno. Potom anjeli odišli, aby zachránili Lota a jeho rodinu, akonáhle vyšli von zo Sodomy, oheň a síra padla z neba, zničili Sodomu a Gomoru. Podľa všetkého nebolo možné nájsť 10 spravodlivých mužov. Len 3!

To isté platí pre vedenie Strážnej Veže. Nenájde sa medzi nimi ani jeden čestný muž. Ani nie tak ako jeden skromný hovorca pravdy. Mnoho z Jehovových svedkov vie, že Vedúci Orgán klame. Je im to zjavne jedno. Ako hovorí Písmo: “Lebo naším útočiskom je lož a skryli sme sa v klame.“ – Izaiáš 28:15b. Mnoho starších, ktorí sa museli vyrovnať s pedofilmi a zneužívaním detí, iste vedia na vlastnej koži, ako právne oddelenie Strážnej Veže uvalilo obmedzenia na obete a ich rodiny a starších, pričom im zakazovalo hlásiť trestný čin alebo akýmkoľvek spôsobom spolupracovať s políciou. 

Keby tam bol čestný člen Vedúceho Oorgánu, určite by na protest odstúpil. Ako by mohol niekto bezúhonný podporiť nepravdy, ktoré vydáva Strážna Veža? Keby vo všetkých zamestnancoch ústredia vo Warwicku alebo Pattersone boli spravodliví muži, určite by s odporom rezignovali na do očí bijúcu neúprimnosť presadzovanú vedúcim orgánom! Je zrejmé, že vedenie Jehovových svedkov sa Jehovu vôbec nebojí! Popremýšľajte o tom, ľudstvo je v chaose, pretože je to preto, že anjel klamal a Eva klamstvu uverila. Klamstvá majú ďalekosiahle následky! 

Keď sa kresťanstvo začalo vyliatím svätého ducha na Letnice, boli pomazaní manželia menom Ananiáš a Zafira. Medzi veriacimi, ktorí niektorých donútili darovať svoj majetok novovzniknutému zboru, vznikla potreba. Ananiáš a Zafír predali nejaký majetok, ktorý vlastnili, a falošne tvrdili, že všetky peniaze darovali bratom. Klamali. Tajne zadržali časť pre seba. To bolo úplne v ich práve. Nikto od nich nepožadoval poskytnutie daru. Mali právo na ponechanie si všetkých alebo časti peňazí. Bol to ich podvod, ktorý bol znepokojujúci. Chceli pôsobiť veľkorysejšie ako v skutočnosti boli. A Boh sa prizeral! 

Výsledkom ich klamstva je, že Ananiáš a Zafira sa potupne odlišujú tým, že sú jedinými dvoma kresťanmi, ktoré Boh popravil – zatiaľ! Rovnako nie je dôvod, aby si v tejto veci Vedúci Orgán klamal. Ako už bolo povedané, veľa starších vie, že Vedúci Zbor klame. Verní stúpenci Strážnej Veže by omilostili vedenie a rešpektovali ich o to viac, keby jednoducho uznali svoje minulé zlyhanie. Niečo ako: „Týmto uznávame, že naša dlhoročná politika mlčania a nespolupráce s orgánmi bola nesprávna a škodlivá. Je nám ľúto bolesti, ktorú toľko ľudí utrpelo kvôli nášmu nedostatočnému zabezpečeniu ochrany detí.“ 

Jehova by bol poctený a potešený takým úprimným a pokorným priznaním viny. V súčasnej podobe je Vedúci Zbor, podobne ako Ananiáš a Zafira, ochotný stáť pred zhromaždením, pred Bohom a Kristom a nebeským vojskom a vyhlásiť pred všetkými prizerajúcimi sa ľuďmi, že v tejto veci nenesú zodpovednosť. Aká urážka Boha! Je pochopiteľné, že ponížení vydavatelia nevedia o tajnom zákulisí Strážnej Veže. Je však verejným známe, že právni zástupcovia, ktorí vidia Jehovovu viditeľnú organizáciu, predložili pred súdy vyhlásenia, v ktorých vyhlásili, že starší nenesú nijakú fiduciárnu zodpovednosť za ochranu detí pred plienením sexuálnych predátorov v kongregáciách, nad ktorými dohliadajú.

Väčšina SJ sa týmito záležitosťami nezaoberala a nedbá na zradu a podvod. Ale Jehova to zjavne vie. Vedúci Orgán zjavne nevidí rozpor medzi právnou stratégiou vyhlásenia, že starší nemajú zodpovednosť za ochranu detí, a verejnými vyhláseniami, ako je to v dnešnom texte, naznačujúcim opak! Vedenie Strážnej Veže, podobne ako Ananiáš a Zafira, sa zjavne Jehovu neboja. Keby to urobili, neodvážili by sa v tejto veci vydávať za nevinných. Boh nielenže vidí všetky pretvárky a pokrytecké postoje, ale to pred tisíckami rokov aj predvídal. Jeho rozsudky sú vopred zaznamenané a dostupné pre všetkých. Izaiáš preto znie: Počujte Jehovovo slovo, sodomskí diktátori, venujte pozornosť zákonu nášho Boha, ľud Gomory!” – Izaiáš 1:10.

Zvrátení obyvatelia Sodomy a Gomory nemali zákon proti Bohu, ani neboli jeho ľudom. Tieto dve nespravodlivé mestá už neexistovali, keď Jehova hovoril prostredníctvom Izaiáša. V skutočnosti sa Boh obracia na vodcov svojho ľudu; zdanlivo vodcovia Izraela, ale nakoniec takzvaný Verný a Diskrétny Otrok v čase Kristovej inšpekcie. Ako to možno potvrdiť? Pretože proroctvo má v kontexte súvislosť s ustanovením Božieho kráľovstva v poslednej časti dní. Novodobými diktátormi Sodomy a Gomory sú Vedúci Zbor a ich pomocníci a právna rada Spoločnosti pre Bibliu a traktáty Strážnej Veže!

Svedkovia Jehovovi sa môžu takýmto porovnaním veľmi uraziť, ale z Božieho hľadiska nesú všetci tí, ktorí sú menovaní do funkcií dohľadu, veľmi ťažkú ​​zodpovednosť za ochranu Božích vzácnych malých jahniat. Nie je príjemné s Bohom, aby bolo zneužívané čo len jedno dieťa! Organizácia, ktorá vedie tajnú databázu viac ako 23 000 známych pedofilov, sa stala právnym protivníkom detí, ktoré boli pedofilmi znásilňované a obťažované, ktorá obete sexuálneho zneužívania viaže zákazom verejného oznámenia a legálne im zakazuje hovoriť o zločinoch spáchaných na nich. Oni, zatiaľ čo pokrytecky tvrdia, že obete „potrebujú útechu a pomoc“, sú veľmi podobné mestám Sodoma a Gomora!

Strážna Veža mala príležitosť uviesť veci na pravú mieru. Odmietli. Ako zdôrazňuje dnešný text, vedúci orgán to zdvojnásobil. Sú ochotní stáť pred Bohom a klamať mu do jeho tvári! Aké pravdivé je Jehovovo pozorovanie: Tvoje kniežatá sú spurné a sú spoločníkmi zlodejov. Každý má rád úplatky a ženie sa za darmi. Sirôt sa nezastanú a spor vdovy sa k nim nedostane.” – Izaiáš 1:23. Ako sa Boh vysporiada s kajúcnymi sodomskými diktátormi? Boh ďalej hovorí:

“Preto pravý Pán, Jehova vojsk, mocný Boh Izraela, vyhlasuje: „Stačilo! Zbavím sa svojich nepriateľov, pomstím sa svojim protivníkom. Potrestám ťa, oddelím tvoju trosku ako lúhom, odstránim všetku tvoju nečistotu. Znova ti dám sudcov ako kedysi a radcov ako na začiatku. Potom sa budeš nazývať Mesto spravodlivosti, Verné mesto. Sion bude vykúpený právom a jeho ľud, ktorý sa vráti, bude vykúpený spravodlivosťou. Ale vzbúrenci a hriešnici spolu zahynú a tých, ktorí opúšťajú Jehovu, čaká záhuba.” – Izaiáš 1:24-28.

Riadiaci orgán so smiechom a skoro aj výsmechom tvrdí, že už boli očistení Ježišom Kristom! Prisľúbený čistič sa vrátil v roku 1918 a Organizáciu vyčistil! Chvália sa dokonca, že čisté uctievanie už bolo obnovené – konečne! Diktátori Sodomy to sú, pravdaže podľa Izaiášovho proroctva!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com