Denný Text na štvrtok 24. novembra 2016:

Skrze jedného človeka vstúpil hriech do sveta a smrť s hriechom, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Rimanom. 5:12.

Prvý, kto zomrel, bol verný Ábel. Potom Adamov ďalší potomci zostareli a zomreli. Zdedili hriech aj smrť? Apoštol Pavol odpovedá: „Vďaka neposlušnosti jediného človeka sa mnohí stali hriešnymi.“ Hriech a smrť zdedené po Adamovi sa tak stali nesmiernymi nepriateľmi ľudstva, nevyhnutnými pre nedokonalých ľudí. Nedokážeme presne popísať všetko, čo zahŕňalo odovzdanie ich smutného dedičstva Adamovým bezprostredným a vzdialenejším potomkom, ale odovzdali sme to ďalej. Biblia trefne hovorí o dedičnom hriechu a smrti ako o „závoju, ktorý obklopuje všetky národy, a o pokrývke, ktorá je tkaná nad všetkými národmi.“ Toto dusivé zakrytie alebo zahalenie, táto zložitá záclonová pokrývka odsúdenia pohlcuje všetkých ľudí. Faktom teda je, že „v Adamovi všetci zomierajú“.

Komentár:

Je nepochybne paradoxné, že Strážna Veža môže poskytnúť vynikajúci prehľad o veciach týkajúcich sa biblických učení, ako je výkupné a účel kráľovstva, a zároveň byť absolútne slepá, pokiaľ ide o proroctvo alebo budúce naplnenie biblického proroctva! Je ironické, že o ich slepote bolo prorokom prorokované, najmä proroctvom Izaiáša. Napríklad v Izaiášovi 29: 9–10 Boh hovorí o duchovne opojenom stave vodcov svojho ľudu a hovorí o nich: Buďte zhrození a udivení, zatvorte oči, buďte slepí. Opili sa, ale nie vínom, tackajú sa, ale nie od alkoholu. Veď Jehova na vás zoslal ducha hlbokého spánku a zatvoril vaše oči – vašich prorokov, zahalil vaše hlavy – vašich vidiacich.”

Proroctvo ďalej pripomína prorokov a vizionárov ako negramotných, ktorí nedokážu rozlúštiť záhadné posolstvo obsiahnuté v zvitku Izaiáša: Každé videnie bude pre vás ako slová zapečatenej knihy. Keď ju dajú niekomu, kto vie čítať, a povedia: „Prečítaj nám to, prosím,“ on odpovie: „Nemôžem, je zapečatená.“ A keď ju dajú niekomu, kto nevie čítať, a povedia: „Prečítaj nám to, prosím,“ on odpovie: „Neviem čítať.“ – Izaiáš 29:11, 12. Pred niekoľkými rokmi som hovoril s členom Riadiaceho Orgánu a snažil som sa s ním uvažovať o absurdite učenia Strážnej Veže v knihe Joel a súvisiacich proroctvách. Bol veľmi odmietavý a povedal, že ak by Jehova chcel, aby o čomkoľvek vedeli, prezradil by im to priamo! Konečný výsledok tohto prístupu je presne taký, ako je popísané vyššie. Je to, akoby Vedúci Zbor odovzdal zvitok Izaiáša jednému z ich „pomocníkov“, ktorý mu to má tlmočiť, a ten potom prizná, že nevie čítať!

Prečo však Jehova posiela hlboký spánok na tých, ktorí slúžia ako proroci a vizionári, prinajmenšom ako tlmočníci inšpirovaných proroctiev a vízií? Je to preto, aby ich Boh mohol súdiť a vyskúšať vieru svojho ľudu, ako to súvisí v kontexte 29. kapitoly Izaiáša. Konečným výsledkom slepoty uvalenej na opitých prorokov je, že Boh obchádza ich autoritu a osvecuje svoj ľud priamo cez prostredníkov! Izaiáš pokračuje: V ten deň budú hluchí počuť slová knihy a oči slepých, oslobodené od temnoty a tmy, uvidia. Mierni sa budú veľmi radovať z Jehovu a chudobní sa budú tešiť zo Svätého Izraela. Tyranov viac nebude, chvastúni zahynú, zničení budú všetci, ktorí čakajú iba na to, aby škodili, tí, ktorí krivo obviňujú druhých, nastavujú pasce obhajcovi v mestskej bráne a nepodloženými obvineniami upierajú spravodlivosť spravodlivému.” – Izaiáš 29:18-21.

Mohlo by sa zdať, že táto časť Izaiáša priamo hovorí o Kristovom príchode a urovnaní všetkých vecí, čo vedie k ukončeniu malicherných náboženských tyranov a chvastúňov. Ale podľa Strážnej Veže nepočujúci už počuli slová knihy a vyšli z temnoty do plného denného svetla, nie nejakým slávnym prejavom Kristovej slávy, ale jednoducho prostredníctvom Strážnej Veže! Tu je to, čo majú negramotní komentátori povedať k Izaiášovi 29:

Pre jednotlivcov, ktorí prejavujú vieru, však existuje spása. (Prečítajte Izaiáša 29: 17–24; porovnajte Lukáša 7:22.) „Nepočujúci“ budú „počuť slová knihy“, správu z Božieho slova. Áno, nejde o liečenie fyzickej hluchoty. Je to duchovné uzdravenie. Izaiáš opäť poukazuje na ustanovenie mesiášskeho kráľovstva a obnovenie skutočného uctievania na zemi prostredníctvom Mesiášovej vlády. Toto sa stalo v našej dobe a milióny úprimných sa nechávajú Jehovom napraviť a učia sa ho chváliť. Aké vzrušujúce splnenie! Nakoniec príde deň, keď každý, kto dýcha, bude chváliť Jehovu a posvätiť jeho sväté meno. – Žalm 150: 6.

Je trochu vtipné, že novodobí opilci z Efraima potom varujú Jehovových svedkov pred nebezpečenstvom pitia skutočného alkoholu, akoby si z toho mali vziať ponaučenie od Izaiáša! Čo sa dozvedajú takí „hluchí“, ktorí dnes počúvajú Božie slovo? Že všetci kresťania, najmä tí, ktorým zbor vychádza ako príklad, sa musia dôsledne vyhýbať tomu, „aby sme zablúdili kvôli omamnému alkoholu“!

oslava_z_wikipedie_monument_in_slubice _-_ odhalenie_derhexer_05Je smutné, že prorocká negramotnosť Strážnej Veže sa v dnešnom texte tiež plne ukazuje. Plášť alebo závoj, ktorý obklopuje národy, neznamená dedičnú smrť! Keď je niečo zakryté v závoji, je to zámerne tak skryté – až do okamihu, keď je odhalené, napríklad keď je odhalený verejný pamätník. Pred ľudstvom smrť určite nebola skrytá, však? Čo sa potom skrýva? Jednoducho povedané: Ježiš Kristus! Každý si samozrejme myslí, že Ježiša pozná – vrátane Jehovových svedkov. Ale ako je uvedené vyššie vo vlastných vyhláseniach Strážnej Veže, Jehovovi svedkovia pracujú pod zákerným klamom, že Ježiš už prišiel – že ich oči už boli zázračne otvorené pre slávnu prítomnosť Pána Ježiša Krista prostredníctvom Strážnej Veže!

V tejto chvíli už sa nič nemôže urobiť, aby sa zlomilo kúzlo, ktoré vrhla Strážna Veža, pretože národy zahalil závoj samotného učenia Strážnej Veže; to ale znamená, že ľudia zo všetkých národov, ktorí dúfajú, že prežijú Veľké Súženie. To je zrejmé z vlastného komentára SV, ktorý pripisuje Jehovovu hostinu ako hotovú skutočnosť, samozrejme od roku 1914. Iba skutočný príchod Krista môže odstrániť závoj, ktorý v súčasnosti bráni opitým hosťom vidieť väčšiu duchovnú realitu. Ale to, že národy predstavujú Boží ľud, a nie všetkých ľudí z národov, je zrejmé z kontextu. Najskôr však zvážte kontext: Jehova vojsk pripraví na tomto vrchu bohatú hostinu pre všetky národy, hostinu s lahodným vínom, s jemným mäsom, s lahodným, čírym vínom. Na tomto vrchu odstráni závoj, ktorý zahaľuje všetky národy, tkaninu, ktorá prikrýva celé ľudstvo. Zvrchovaný Pán Jehova navždy pohltí smrť a zotrie slzy z každej tváre. A na celej zemi zbaví svoj ľud potupy, lebo to povedal Jehova.” – Izaiáš 25:6-8.

Súvisí to s budúcim požehnaním ľudí viery a odstránením Božej potupy. Konečný výsledok odstránenia závoja pociťujú tí, ktorí sú potom úplne osvietení, keď zvolajú: „Toto je náš Boh! Dúfali sme v neho a on nás zachránil. Toto je Jehova! Dúfali sme v neho. Tešme sa a radujme sa, lebo nás zachránil.“ – Izaiáš 25:9. Iste, ani ten najviac opitý celebrant by netvrdil, že veľká Jehovova spása už bola dosiahnutá! Relatívna hŕstka osôb, ktoré sú v súčasnosti schopné uvažovať o týchto otázkach, by urobila dobre, keby zvážila dôsledky Ježišovho zjavenia. Naopak, Strážna Veža v priebehu rokov urobila tisíce odkazov na Ježišovu prítomnosť, ale sotva jedno slovo o jeho prejave a zjavení. Aj keď sa zdanlivo uznáva, že Ježišovo zjavenie a prejav je budúcou udalosťou, oveľa väčšia dôležitosť sa prikladá jeho prítomnosti, ktorá sa už údajne začala. (Úplný zoznam a porovnanie veršov týkajúcich sa prítomnosti, prejavov a zjavení nájdete v kapitole Parousia .)

Ale je to budúci Ježišov prejav, ktorý zdvihne závoj, ktorý v súčasnosti obklopuje budúcich dedičov zeme. Potom dôjde k odhaleniu Božích synov. Dovtedy sú však dedičia Kráľovstva sami ukrytí v Kristovi, ako Pavol zjavil Kolosanom: Veď ste zomreli a váš život je uchovaný u Krista v súlade s Božou vôľou. Keď sa Kristus, náš život, zjaví, potom sa s ním zjavíte v sláve aj vy.” – Kolosanom 3:3, 4. Potom vyvolení budú svietiť tak jasne ako slnko v Kráľovstve svojho Otca!

Komentáre a otázky posielajte na adresu: joelsky@tutanota.com