Niekto mi minule poslal PDF vašej novej knihy – Moje milované náboženstvo a Správny Orgán. Využívam túto príležitosť, aby som odpovedal na jednu z jeho častí, pokiaľ ide o určenie časov národov. Pretože v podstate rozširujete dlhodobé vysvetlenie tzv. Pohanských dôb Strážnej Veže, je to tiež reakcia svedkom Jehovových všeobecne. O tejto téme som už napísal dosť veľa, o čom si myslím, že ste do istej miery oboznámený, pretože časť vašej prezentácie sa javí ako vyvrátenie niečoho, čo je pre moju prácu jedinečné, a nie obyčajná námietka, s ktorou sa môžu svedkovia Jehovovi stretnúť. súvisí so zjavnou skutočnosťou, že Ježiš hovoril o budúcom spustošení a šliapaní Jeruzalema národmi, a nie o tom, čo sa stalo, keď Babylon zničil Jeruzalem v roku 607 pr.n.l (aj keď sú dôkazy, že to bolo v roku 689 pr.n.l.).

Na strane 51 v podnadpise Začiatok šliapania idete do značných dĺžok, aby ste rozobrali frázu „Jeruzalem bude pošliapaný“ a tvrdite, že Ježiš hovoril o pokračujúcom šliapaní, ktoré sa údajne začalo pred storočiami. Používate frázu ‘Perifrastický čas’! Ale naozaj je to tak? Ježišova poznámka o spustošení Jeruzalema bola odpoveďou na konkrétnu otázku apoštolov, ktorá bola vyvolaná tým, čo povedal Ježiš pár dní predtým, ako bude chrám zničený bez toho, aby zostal kameň na kameni! Ježišovo vyhlásenie apoštolov očividne ohromilo. Pracovali pod ilúziou, že Jeruzalem je trvalý. Predstavovali si, že Ježiš bude sedieť na tróne v doslovnom meste. Verili však Ježišovi, a preto sa ho v súkromí ďalej pýtali a hovorili: ‘povedzte nám, kedy to bude’?

Rozumné je, že šliapanie Jeruzalema bude nasledovať jeho spustošenie. Apoštoli si určite nemysleli, že Jeruzalem v tom čase ležal spustošený. Apoštoli sa napokon nepýtali: Kedy sa to stalo, akoby to bolo v minulosti? Naopak, sväté mesto prosperovalo. Od prestavby mesta bol chrám opäť stredobodom uctievania Jehovu Boha. V čase Krista Židia a proselyti robili každoročné púte do svätého mesta zo všetkých národov. Hoci boli Židia pod rímskou okupáciou, dostali značnú autonómiu a mali úplnú slobodu praktizovať svoje milované náboženstvo. Pokiaľ Židia platili dane a nebúrili sa, Rimania ich nechali na pokoji. Skutočnosť, že Rimania dovolili Židom uctievať podľa ich zvykov, by kresťanom uľahčila rozpoznanie, kedy by  ohavná vec stála na svätom mieste!

Otázka teda znie: V akom zmysle bol Jeruzalem šliapaný národmi, keď Ježiš hovoril o ‘veľkom proroctve’ do budúcnosti? Očividne to nebolo v žiadnom prípade skutočnosťou. Čo to ale znamená byť pošliapaný? Definícia v slovníku uvádza, že to znamená silne ničiť a rozbúravať! Na rozpoznanie pravdy nie sú potrebné konzulárne starodávne rukopisy. Moderné Biblie sú úplne v poriadku. Ak v Biblii NS uvedieme použitie slova ‘šliapať’, vyjadruje to myšlienku úplnej a dokonalej nadvlády. To ťažko popisuje stav židovského štátu v čase Krista. Samotná skutočnosť, že Židia nemali nijakého kráľa Dávida neznamená, že boli rozdrvení pod nohami národov!

Pokiaľ ide o určené časy, kedy majú národy pošliapať Jeruzalem, svedkovia Jehovovi veria, že sedem časov Daniela zhoduje s ustanovenými časmi. Pozorní biblickí učeníci skúmajúci si však všimnú, že 4. kapitola Daniela nepoužíva výraz ‘ustanovené časy’, ale iba ‘sedem časov’! Na vytvorenie spojenia skutočne neexistuje dôvod! Strážna veža bežne cituje 21. kapitolu Ezechiela o príchode toho, kto má zákonné právo na trón, ktorý uvoľnil Cedekiáš. Kedy sa to stalo? Získal Ježiš zákonné právo na trón v roku 1914? Nie, Ježiš získal dedičstvo Dávida, keď bol pokrstený! Obaja, Mária i Ježišov adoptívny otec, boli Davidoví predchodcovia – takže kvalifikácia bola splnená už pri jeho narodení! Keď bol Ježiš pomazaný Božím svätým duchom, stal sa zákonným dedičom trónu. V tom čase sa naplnil druhý žalm: „Dovoľte mi oznámiť Hospodinov dekrét; Povedal mi: “Ty si môj syn; dnes som sa stal tvojím otcom. Pýtaj si a ja ti dám národy ako tvoje dedičstvo a konce zeme ako tvoje vlastníctvo.”

Jehova potvrdil svoje menovanie Ježiša Krista za kráľa pri príležitosti, keď Ježiša niesol osol do Jeruzalema a bol vítaný ako izraelský kráľ. To bolo v naplnení Zachariáša 9: 9, ktorý hovorí: Jasaj, dcéra Sionu. Víťazoslávne volaj, dcéra Jeruzalema. Pozri, prichádza k tebe tvoj kráľ. Je spravodlivý a prináša záchranu. Je pokorný a ide na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.” Bola to významná udalosť. Aj keď židovskí vodcovia neuznali Ježiša za ustanoveného kráľa, Jehova áno. To je dôvod, prečo Ježiš povedal, že ak by ho ľudia nezavolali za kráľa, kričali by kamene. Dokonca aj Pilát, ktorý bol Židmi nútený odsúdiť Ježiša na smrť, prikázal, aby sa na popravný kôš umiestnil nápis: „Toto je Ježiš, kráľ Židov.“

Odôvodnenie Strážnej veže je preto chybné. Ježiš sa stal kráľom v roku 33 nl A vtedy vzniklo Božie kráľovstvo – Božie kráľovstvo bolo zhromaždením prvorodených. Nehovorí písmo, že Boh preniesol osoby do kráľovstva svojho milovaného Syna? To, čo hovoríte o Jeruzaleme, ktorý predstavuje Božie kráľovstvo, je správne. Vaša chyba však spočíva v predpoklade, že Kráľovstvo je v každom prípade Božou vládou nad svetom. Ako už bolo povedané, pred Druhým príchodom je Kristovo zhromaždenie Kráľovstvom, nad ktorým vládne Ježiš. Počas záverečnej žatvy sú anjeli vyslaní, aby vymanili zo svojho kráľovstva všetky osoby, ktoré praktizujú bezzákonie a všetky veci, ktoré spôsobujú klopýtanie. Je zrejmé, že vo vláde nebudú vládnuť žiadne osoby, ktoré by boli nezákonné! Ale v Kristovom zhromaždení pred uzavretím systému sú aj neveriaci a zlí ľudia. To sa v roku 1914 ani odvtedy nezmenilo. Strážna veža a vy ste nedokázali rozoznať, že kresťanské zhromaždenie je neoddeliteľne spojené so starobylým mestom Jeruzalem.

Kristus konkrétne nariadil svojim učeníkom, aby zostali v Jeruzaleme, kým sa na nich nevylial zasľúbená svätý duch. Učeníci poslúchali rozkazy svojho Pána a na Turíce – 50 dní potom, čo Ježiš slávnostne otvoril novú zmluvu – bolo 120 učeníkov v hornej miestnosti v centre Jeruzalema, keď svätý duch urobil zázračnú demonštráciu, že zhromaždenie prvorodených začalo existovať! Potom apoštoli v chráme dňom a nocou hovorili o Ježišovi. O niekoľko rokov neskôr boli apoštoli a starší muži v centre Jeruzalema, dokonca aj po vlne prenasledovania, ktorá ich rozptýlená po krajine!

Ďalšou chybou vo vyučovaní Strážnej veže je predstava, že Boh okamžite odmietol judaizmus. Aj keď nový národ vznikol v roku 33 nl, starý systém bohoslužieb bol len postupne ukončený. Židia, ktorí prijali Ježiša, neprestali okamžite praktizovať svoje milované náboženstvo. Preto sa apoštoli pravidelne schádzali a učili v chráme. Pavol učil v synagógach v celom stredomorskom regióne. Vysvetlil, že pre Židov sa stal Židom, aby ich pritiahol. To znamená, že praktizoval židovské zvyky. A úžasne, aj keď apoštol národom, ako hovoril sám Pavol, zúrivo bojoval proti judaizérom, ktorí sa snažili prinútiť nežidovských kresťanov, aby nasledovali židovské tradície, a na príkaz iných apoštolov Pavol išiel do chrámu v Jeruzaleme, aby obetoval, a aby potlačil zvesti o tom, že kázal odpadlíctvo od Mojžiša. Na rozdiel od učenia Strážnej Veže, apoštoli nepovažovali židovskú formu bohoslužby za odpadlícku.

Kresťania však vedeli, že v určitom okamihu bude Jeruzalem spustošený a chrám, v ktorom učili, bude zničený. Preto Pavol napísal svoj list Židom, čo sa ukázalo, že to bolo len pár rokov pred tým, ako začala ohavná vec stáť na svätom mieste. Pavol mal v úmysle pomôcť židovským kresťanom uvedomiť si, že starodávna forma bohoslužby sústredená v Jeruzaleme slúžila svojmu účelu a zastarala. Pavol ju naopak kontrastoval s Jeruzalemským mestom, ktoré malo prísť, a povedal: Vyjdime teda k nemu von za tábor a znášajme potupu, akú znášal on, lebo tu nemáme trvalé mesto, ale dychtivo očakávame to budúce.” – Židom 13: 13-14.

Menej ako desať rokov po tom, čo Pavol napísal list Židom, mesto Jeruzalem zničili rímski votrelci a úplne spustošili. Ale to je už história. A čo paralela v čase konca? Strážna Veža už dlho tvrdí, že symbolickým Jeruzalemom, ktorý bude počas veľkého súženia zničený, je Kresťanstvo. A že Židovský chrám sa stal nesvätým, a tak charakterizuje Cirkev. Vyššie však bolo uvedené, že apoštoli nepovažovali chrám za nesvätý a že Jeruzalem bol ich pôvodným mestom a v ňom pokračovali vo svojej činnosti ako vo svojej základni, až kým sa neobjavila ohavná vec!

Skutočnosť, že kresťania v Jeruzaleme a celé Judsko dostali od Krista pokyn, aby utiekli a nevstúpili do mesta, keď vidia ohavnú vec, ktorá stojí na svätom mieste, čo znamená, že kresťania žijúci v čase konca budú musieť tiež podniknúť kroky na záchranu života – opustiť svoje milované náboženstvo a miesto uctievania. Preto je podľa názoru vodcovstva svedkov Jehovových vylúčené, žeby „Jeruzalem“, o ktorom Ježiš povedal, že by počas súženia bol spustošený, bol Kristovým zhromaždením? Vo svojej diskusii o prorockých časových obdobiach na záver robíte toto vyhlásenie:

„Pozorne som študoval diskusie o týchto časových obdobiach a zdá sa, že všetky veľmi dobre zapadajú do histórie SJ. Musíme si však vždy vyhradiť rezervu, že iba polovica údajov – časové obdobia – sa vyskytujú v Biblii a pri hľadaní druhej polovice – naplnenia – existuje možnosť, že sa mýlime.“

Prinajmenšom uznávate, že existuje možnosť chyby. To je začiatok. V tej istej časti sa však odvolávate na dvoch svedkov a na 42 mesiacov a tvrdíte, že po dôkladnom vyšetrovaní dospejete k záveru, že výklad Strážnej Veže je správny. Keďže tomu veríte, môžete vysvetliť, ako mohli byť dvaja symbolickí svedkovia zabití? Akú správu o zemetrasení mohli kázať, aby tak mučili národy? Čo je hlbšie, keďže Mojžiš a Eliáš sa objavili v Premenení a majú intímny rozhovor s oslavovaným Kristom, tieto dve prorocké postavy slúžiace ako svedkovia sa musia vzťahovať na parousiu – konkrétne na vyvolených, ktorí vidia Krista, rovnako ako Peter bol očitým svedkom Premenenia Pána, ktorý slúžil ako predzvesť parousie. Keďže však biblickí študenti boli v ilúzii, že sa parousia začala v roku 1874, nebolo možné, aby svedčili o tom, že sa táto parousia začala v roku 1914. A samozrejme, žiadny biblický študent nikdy netvrdil, že videl Krista. Ako by bolo vôbec možné vidieť niečo neviditeľné?

A kde sú teraz dvaja svedkovia? Podľa Zjavenia je ich zabitie zvieraťom na konci 42-mesačného špeciálneho nasadenia bezprostredným predchodcom Kráľovstva, ktorý ničí tých, ktorí ničia zem. Uvedomujem si, že koncept viditeľnej Kristovej prítomnosti je pre svedkov Jehovových taký cudzí, že ten, kto tvrdí, že uvidel návštevu stvorenia z Marsu, by získal väčšiu dôveryhodnosť. To je sila indoktrinácie. Napriek tomu som sa vyjadril k tomu, že parousia nielenže nezačala, ale že nebude neviditeľná a vyvolení uvidia Krista takého, aký je. Tieto záležitosti boli prezentované v mnohých esejach a v kapitole nazvanej Parousia, v knihe Sám Jehova sa stal kráľom . Žiadny SJ nikdy vôbec nebude schopný vyvrátiť to, čo hovorím. Iba môžem byť ignorovaný.

Je zaujímavé, že 11. kapitola Zjavenia tiež hovorí o tom, že sväté mesto je národmi pošliapané pod nohami po dobu 42 mesiacov – v čase, keď dvaja svedkovia volajú svet k zodpovednosti. Neustále ma udivuje, že ľudia ako vy, ktorí dôkladne skúmajú Písmo, nevidia žiadnu paralelu. Hlboko sa ponoríte do údajného jazykového spojenia medzi časmi určenými na to, aby národy pošliapali Jeruzalem do siedmich časov Daniela, a napriek tomu nedokážete rozlíšiť príšerne očividný vzťah medzi určenými časmi pošliapania Jeruzalema, o ktorých hovoril Ježiš, a určeným časom 42 mesiacov, kedy národy pošliapajú sväté mesto a chrám počas hlásania oboch svedkov. Nehovoriac o očividnom protirečení, ku ktorému sa hlási Strážna Veža, tvrdiac, že ​​v roku 1914 sa skončili menované časy, kedy národy pošliapali kráľovstvo, a napriek tomu pravdepodobne počas prvej svetovej vojny národy opäť prešliapali symbolické sväté mesto. Cítim sa za nich v rozpakoch.

Hovoríte tiež o Danielovom proroctve, pretože čitateľ je nabádaný, aby mal rozlišovanie založené na tom, čo je v ňom napísané. Je pravda, že v Danielovi existujú konkrétne odkazy na ohavnú vec, ale je to tak, kde by sme mali hľadať odpovede na to, čo je pošliapané? Rovnako ako nedokážete rozlíšiť akýkoľvek vzťah medzi pošliapaním svätého mesta, o ktorom hovoril Ježiš, a svätým mestom, ktoré je pošliapané národmi počas 42 mesiacov, ste očividne zabudli aj na to, čo je uvedené v 8. kapitole Daniela o pošliapaní svätého miesta. Konkrétne, Daniel 8:13 uvádza: “Ako dlho bude trvať to, čo som vo videní videl o stálej obeti, o priestupku, po ktorom ostáva spúšť, a o pošliapavaní svätého miesta a vojska”?

Keďže súhlasíte s Strážnou Vežou, evidentne prijmete aj smiešnu predstavu, že sväté miesto bolo počas druhej svetovej vojny spustošené angloamerickým duom a že po niekoľkých úpravách v charte organizácie Strážnej Veže bolo sväté miesto uvedené do správneho stavu. Okrem absurdity, že Boh by predpovedal takéto maličkosti, to priamo odporuje tomu, čo Strážna Veža učí, pokiaľ ide o stanovené časy, kedy majú národy pošliapať Božie sväté miesto do roku 1914. Faktom je, že Strážna Veža urobila neporiadok v Božom prorockom Slove. V roku 1914 nebolo naplnené nič, čo by súviselo s druhým príchodom Krista, pokiaľ samozrejme nezohľadňujeme skutočnosť, že Pavol predpovedal, že Satan uvedie do prevádzky falošné vyhlásenie, že prítomnosť sa začala a je tu deň Jehovu.

Časy určené pre šliapanie národov do Jeruzalema neboli splnené. Vymenovaný čas je 1 260 dní s rôznymi podobnými obdobiami. Tieto určené časy sa začnú, keď Kristus príde v noci ako zlodej a Satan bude zvrhnutý a odíde, aby bojoval proti svätým.  Počas tohto chaotického času bude to, čo v súčasnosti slúži ako Božia pozemská organizácia, pošliapané, kým sa nenaplnia stanovené časy pre národy. A keď sa tieto stanovené časy skončia, národy už nebudú existovať. Rovnako ako židovský systém, vaše milované náboženstvo bude rozdrvené.

Z tohto spustošenia anjeli zozbierajú schválených synov do Kráľovstva a potom budú žiariť ako slnko a konečne budú svedčiť Satanovmu svetu. Strážna veža nebude mať na tejto práci žiadnu úlohu. Bude to zastarané. Hneď po Ježišovom vzkriesení, ktoré je tiež predzvesťou jeho viditeľnej prítomnosti, sa sem a tam začal zjavovať svojim učeníkom. Pri jednej príležitosti ich prísne pokáral za nezmyselných a pomaly neveriacich všetkým veciam, ktoré hovorili proroci. Som si istý, že Svedkovia Jehovovi, najmä tí, ktorí boli povolaní, dostanú podobné pokarhanie za svoj úplný nezmysel a odmietnutie uveriť prorokom, keď sa medzi nimi zjaví Kristus. 

Akékoľvek otázky alebo komentáre posielajte, prosím, na adresu: mildson@gmail.com