Otázka: Môžu jednotlivci čítať a porozumieť Biblii osobitne oddelení od iných veriacich alebo potrebujú organizáciu a jej publikácie, aby ju pochopili a porozumeli jej správe?

Odpoveď:

Od čias, keď Boh uzavrel zmluvu s Abrahámom, bol zámer Jehovu Boha vždy v spojení s organizáciou ľudí. Izraelský národ dosiahol počiatočnú fázu splnenia Božieho večného predsavzatia a Kristovo zhromaždenie bude použité na jeho dokončenie. V súvislosti s kresťanskou organizáciou jeden z jej organizátorov, apoštol Pavol, vysvetlil, že Boh daroval ľuďom dary vo forme prorokov, evanjelizátorov a učiteľov za účelom budovania tela Kristovho alebo Kresťanského zboru pomazaných bratov Krista a duchovných synov Jehovu Boha! Vysvetľuje to takým spôsobom:

 “A ustanovil jedných za apoštolov, druhých za prorokov, ďalších za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby usmerňovali svätých, slúžili druhým a posilňovali Kristovo telo, až kým všetci nedosiahneme jednotu vo viere a v presnom poznaní Božieho Syna, kým sa nestaneme dospelým človekom a nedosiahneme úroveň Kristovej zrelosti.”  – Efezanom 4:11-13.              

Takže, aj keby bolo možné, že niekto sám číta Bibliu a porozumie jej, pokiaľ by nejakým spôsobom neboli v spojení s Kristovým zhromaždením, nemohol by nič dosiahnúť! Ježiš to vysvetlil takto: „Zostaňte v spojení so mnou a ja zostanem v spojení s vami. Rovnako ako vetva nemôže prinášať ovocie sama o sebe, pokiaľ nezostane vo viniči , nemôžete vy, pokiaľ nezostanete v jednote so mnou. Ja som vinič ; vy ste vetvičky. Každý, kto zostane v spojení so mnou a ja v spojení s ním, tento prinesie veľa ovocia; pretože okrem mňa nemôžete robiť vôbec nič. Ak niekto so mnou nezostane v spojení, je vyhodený ako vetva a vyschne. A muži zhromažďujú tieto  vetvy a vyhadzujú ich do ohňa a spália sa.“Ján 15

Komentáre a otázky posielajte na adresu: mildson@gmail.com