Pokračovanie v sérii o Jeremiášovi! V dávnych dobách bolo uctievaných veľa bohov. Biblia menuje niekoľko z nich, napríklad Molecha, Chemosha, Dagona, Nisrocha a množstvo baalov, čo v hebrejčine jednoducho znamenalo pánov. Práve medzi Židmi a preto ich Jehova obvinil, že majú toľko bohov, koľko bolo miest v Judsku. (Jer. 2:28) Všetci títo bohovia, bez ohľadu na to, ako sa im hovorilo podľa mena, boli iba fiktívnymi figúrkami. Za fasádou bola/je jediná duchovná entita, ktorú Pavol nazval bohom tohto sveta – Satan Diabol! S príchodom kresťanstva Satan postupne vyraďoval bohov modiel a prešiel k infiltrácii a prevráteniu Kristovho zboru.

Krátko po tom, ako apoštoli zomreli, začali prenasledovatelia povýšiť Ježiša na samotného Boha. Jehova – Boh bohov – bol zatlačený do pozadia a do popredia sa dostal jeho Syn! Keď Konštantín zvážil kontroverziu a vyhlásil Ježiša za najvyššie božstvo a urobil z kresťanstva oficiálne náboženstvo Rímskej ríše, Diabol uspel, nie v pokresťančení pohanskej oblasti, ale v pohanskom kresťanstve! V nasledujúcich storočiach bol podvod zavŕšený vlievaním tajomnej babylonskej trojice do vzťahu Jehovu, Ježiša a svätého ducha – bezbožná Trojica bola zakotvená ako nový idol. Nikto nemohol byť považovaný za kresťana, ktorý by sa neklonil pred tajomnou triádou, ktorú Satan vyčaroval! 

Zriadenie Strážnej Veže bolo dôležitým zlomom. Trojica bola nielen široko propagovaná ako falošné učenie zakorenené v pohanskom náboženstve, ale do popredia sa dostalo meno Jehovu Boha! Strážna Veža sa stala hlasom otroka, ktorého Kristus určil na zásobovanie duchovným pokrmom v správnom čase. Prirodzene, okamžite začala démonická infiltrácia a podvracanie. To by nemalo byť prekvapením vzhľadom na skutočnosť, že Judáš sedel medzi 12 apoštolmi pozvanými na zahájenie Pánovho večerného jedla. (Veľkonočná hostina predchádzala ustanoveniu večere Pánovej a zrejme bol Judáš z medzi nich prepustený) 

Po celú dobu temna (termín, ktorý sa moderní historici snažia zrušiť) Pontifex Maximus z Vatikánu disponoval najvyššou mocou. V skutočnosti bol pápež satanovým veľkňazom. Postupne sa však toto usporiadanie menilo so vzostupom európskych ríš a obzvlášť sekulárnych národných štátov. Ďalšie faktory, ako napríklad reformácia, oslabili vplyv katolíckej cirkvi. Založenie Anglikánskej cirkvi určite oslabilo aj Vatikán. V 19. storočí sa nakoniec objavili dva diametrálne odlišné politické systémy v podobe Britského impéria a odtrhnutej Americkej republiky. Súbežne so zavedením amerického systému organizoval bavorských iluminátov Adam Weishaupt s uvedeným cieľom rozpustiť národnú suverenitu a vytvoriť globálnu, komunistickú utopiu bez akýchkoľvek morálnych obmedzení vrátane kresťanstva. Cieľom tajnej spoločnosti sa stal nový svetový poriadok. 

Illuminizmus mal byť novým náboženstvom iba pre Satana. Ilumináti používajú slobodomurárstvo ako náborovú sieť na pritiahnutie vplyvných mužov z vyšších spoločenských vrstiev, vrátane predovšetkým aristokracie, podnikateľov a bankárov, klerikov, politikov, spisovateľov, a nedávno ajzabávačov a komediantov, aby boli novou triedou kňazov praktizujúcich mágiu, ako napr. slúžil babylonským kráľom a egyptským faraónom. Moderní kňazi praktizujúci mágiu slúžia kráľovi severu, o ktorom je napísané: a „Nebude rešpektovať Boha svojich otcov.“ Boh jeho otcov bol pohanský Ježiš spojený s cirkvami. Majte na pamäti, že „tajnou“ agendou Iluminátov je zrušenie kresťanstva! 

Illuministi pôsobia tajne, hoci ich schémy sú otvorené. V tomto Diabol iba napodobňuje Jehovovu vlastnú tajnú spoločnosť. Skutoční osvietení sú synovia Kráľovstva – alebo aspoň budú, keď budú svietiť tak jasne ako slnko, keď svitá deň a príde Kráľovstvo. V súčasnej dobe nie sú známi budúci králi tohto sveta, ktorí sú predurčení rozdrviť Satana, keď im ich Jehova položí pod nohy. Má dôjsť k zjaveniu – zjaveniu Božích synov. Pavol odhalil toto posvätné tajomstvo vo svojom liste Kolosanom: Veď ste zomreli a váš život je uchovaný u Krista v súlade s Božou vôľou. Keď sa Kristus, náš život, zjaví, potom sa s ním zjavíte v sláve aj vy.” – Kolosanom 3:3, 4.

Keď sa náhle objavili pomazaní kresťania zoskupení okolo Charlesa Russella a Strážnej Veže, bolo to, ako keby zaznela tichá píšťalka pre psov – počuli ju len murárski stavitelia chrámov. Russellova veľká sedemdielna séria Štúdií Svätého Písma bola ozdobená okrídleným slnkom-okultným symbolom odvodeným od egyptského boha neba so sokolovou hlavou Hora. Odôvodnilo sa to tým, že symbol bol odvodený z Malachiášovho proroctva 4: 2. Oko Horus je však oficiálnym symbolom vystúpených majstrov kultu iluminátov. Vševidiace oko Hóra bolo začlenené do desiatok firemných log a najvýraznejšie sa zobrazuje na bankovke Federálneho rezervného systému, známej aj ako americký dolár. 

Rovnako ako preslávení apoštoli, ktorých Pavol odhalil ako synov Satana, ktorí sa len prezliekali za služobníkov spravodlivosti, aj murárske semeno Diabla rôznymi spôsobmi signalizovalo svoju prítomnosť v Strážnej Veži. Jedným z príkladov je šikovne navrhnuté oko vonkajšej montážnej haly Horus v Dánsku, ktoré bolo možné rozpoznať iba zhora. V posledných rokoch bola lokalita opustená. Bežnejšie, semeno démona používa podprahové umenie ako magické sigily. Pred niekoľkými rokmi začala Strážna Veža program s názvom Vnútorné príbehy, ktorý nehanebne zobrazovali dva murárske symboly na scéne. Po pilotnom programe nebolo žiadne pokračovanie. 

V súlade s cieľom iluminátorov zrušiť Krista a nastoliť ľudskú utopiu, základná doktrína Strážnej Veže v podstate urobila túto vec. Ilumináti dômyselne pripevnili Kristov návrat do minulosti a povýšili Strážnu Vežu na duchovný raj, aby sa vyhli potrebe Krista vôbec prísť druhýkát! Čisté uctievanie je už zavedené – konečne! Tým, že sa Strážna Veža stala Kráľovstvom na zemi, stala sa novým idolom a následní majstri sú kňazi praktizujúci mágiu, ktorí slúžia pri oltári v Betelu! Pre starovekých zasvätených uctievania Diabla je charakteristická detská obeta!

Illuministi zo Strážnej Veže samozrejme nezabíjajú deti doslova na horiacom oltári, ako to bývalo zvykom Židov – aspoň to si uvedomujú. Napriek tomu bolo niekoľko desaťtisíc detí bezcitne obetovaných detským predátorom na sexuálne zneužívanie! Zločiny spáchané na nich boli utlmené, ich nevina a budúcnosť boli obetované na oltári na slávu Jehovu, alebo ako sa hovorí v oficiálnom vyhlásení, aby sa zabránilo pohane Božieho mena! Skutočne, nech sú dravci zlí, politika Strážnej Veže uľahčila veľkú obetu pre Baala. Majte na pamäti, že je to kráľ severu, ktorý zvádza tých, ktorí zlomyseľne pôsobia proti zmluve, k odpadnutiu! 

Dá sa čudovať, že veľmajstri Strážnej Veže striktne varovali Učiacich sa, aby neverili spravodajským správam o mnohých súdnych sporoch a mimosúdnych vyrovnaniach, ktoré proti nim priniesli živé obete zneužitých detí? Keď sa Jehova vracia v siedmej kapitole Jeremiášovi, hovorí: Myslíte si, že môžete kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisahať, prinášať obete Baalovi a slúžiť iným bohom, ktorých ste nepoznali, a potom prísť predo mňa do tohto domu, ktorý nesie moje meno, a povedať: ‚Sme v bezpečí,‘ hoci sa dopúšťate všetkých týchto odporných vecí? Stal sa tento dom, ktorý nesie moje meno, vo vašich očiach skrýšou lupičov? Ale ja vidím, čo robíte,“ vyhlasuje Jehova.” – Jeremiáš 7:9-11.

Jehova to nielen videl, ale aj predvídal dlho predtým, ako sa to stalo! Jehova pokračuje: „‚Choďte do Šíla, ktoré som si kedysi vybral, aby tam prebývalo moje meno, a pozrite sa, čo som s ním urobil pre zlo svojho izraelského ľudu. Ale vy ste sa dopúšťali všetkých týchto vecí,‘ vyhlasuje Jehova, ‚a napriek tomu, že som k vám znovu a znovu hovoril, nepočúvali ste ma. A na moje výzvy ste nereagovali. Preto to, čo som urobil so Šílom, urobím s týmto domom, ktorý nesie moje meno a na ktorý sa spoliehate, a s týmto miestom, ktoré som dal vám a vašim predkom. Odvrhnem vás, ako som odvrhol všetkých vašich bratov, celé Efraimovo potomstvo.‘”– Jeremiáš 7:12-15.

V Šílu sa nachádzal pôvodný prenosný svätostánok a archa zmluvy symbolizujúca Jehovovu prítomnosť. Ale Filištínci ukradli archu a svätostánok už v Šíle nebol obnovený. Existuje zaujímavá paralela. Pôvodná kresťanská organizácia bola známa ako ľud pre Božie meno. To znamenalo, že Židia už neboli Jehovovým ľudom! Jehova preniesol svoje meno a zmluvu na kresťanov. Ako je však známe, kresťanský ľud pre Božie meno bol tiež skazený a Boh ich odhodil. Odhodilci boli odpadlíci, ktorí sa spojili s Konštantínom! 

Vedúci Zbor sa chváli oslobodením od Veľkého Babylona a tým, že falošné náboženstvo už nemôže Jehovovej víťaznej organizácii obmedzovať. Chválenkárom by bolo dobré, aby si vzli k srdcu náhlu zmenu pomerov v Rusku. Napriek tomu, že Mark Sanderson naďalej tvrdí, že SJ v Rusku kráčajú dopredu k teokratickému víťazstvu neohrozene, pravda je úplne iná! Pod vplyvom ruskej pravoslávnej cirkvi bola určite dcéra babylonskej neviestky na čele s blízkym osobným priateľom Vladimíra Putina, patriarchom Kirillom, svedkovia Jehovoví v Rusku zakázaní, a všetky majetky Strážnej Veže sa dostali pod kontrolu štátu. 

Súčasná realita nezasahuje do vedúceho orgánu. Sú príliš tvrdohlaví na to, aby akceptovali to, čo sa stalo v Rusku, ako pokarhanie od Boha! Ako Jehova už dávno predvídal, keď povedal Jeremiášovi: Ale oni nepočúvali, nevenovali pozornosť. Chodili podľa svojich úmyslov, riadili sa svojím tvrdohlavým a zlým srdcom a šli dozadu, nie dopredu. Je to tak odvtedy, čo vaši predkovia vyšli z Egypta, až dodnes. Preto som k vám posielal všetkých svojich služobníkov prorokov, posielal som ich znovu a znovu, každý deň. Ale oni ma nepočúvali, nevenovali mi pozornosť. Boli tvrdohlaví a konali horšie ako ich predkovia! Aj keď im povieš všetky tieto slová, nebudú ťa počúvať.” – Jeremiáš 7:24-27.   

Verné Božiemu slovu, vedenie Strážnej Veže tvrdohlavo odmietalo počúvať. Žiadny argument z Písma ich nemôže pohnúť. Nebudú odpovedať. Upadli do hriechov svetského Kresťanstva! Nečudo, že Vedúci prokurátor Zalkin, ktorého firma sa zaoberá výlučne obeťami zneužívania SJ, uviedol, že zakrytie sexuálneho zneužívania detí Strážnou vežou je horšie ako Vatikánu. Jehovova trpezlivosť so Židmi sa nakoniec skončila! Na svoju spravodlivosť Boh vykonal svoju vlastnú ľudskú obetu. Všetci Baalovi ctitelia mali byť zabití! Preto prichádzajú dni,‘ vyhlasuje Jehova, ‚keď sa to miesto už nebude nazývať Tofet a Údolie Hinnomovho syna, ale Údolie zabíjania. V Tofete budú pochovávať, až kým už nebude kam. Mŕtvoly tohto ľudu budú potravou pre vtáky a divú zver a nikto ich nebude odháňať. V judských mestách a na uliciach Jeruzalema umlčím hlas radosti a jasotu, hlas ženícha a hlas nevesty, veď z tejto krajiny zostanú len trosky.‘“ – Jeremiáš 7:32-34.

Antitypický Jeruzalem je taktiež predurčený na spustošenie ako predohra k manifestácii Ježiša Krista. Nech sú slobodomurárski majstri upozornení, že Údolie zabitia je pre vnich pripravené. Alebo ako to Júda formuloval: Hodujú s vami na vašich hostinách lásky, ale sú ako skaly skryté pod vodou. Sú pastiermi, ktorí bez bázne pasú sami seba. Sú oblakmi bez vody, ktoré sú hnané vetrom sem a tam. Sú stromami, ktoré sú na jeseň bez ovocia, stromami, ktoré úplne odumreli a boli vytrhnuté aj s koreňmi. Sú divokými morskými vlnami, ktoré vyvrhujú svoje hanebné skutky ako penu, bludnými hviezdami, ktoré navždy zostanú v tej najčernejšej tme.” – Júda 1:12, 13.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com