Ďalším aspektom znamenia Kristovej prítomnosti je „zvýšenie bezprávia“ alebo “rozmáhanie sa zla”! Čo však mal presne Ježiš na mysli, keď povedal: A pretože sa bude rozmáhať zlo, ochladne láska mnohých ľudí.” – Matúš 24:12. Strážna Veža vždy tvrdila, že „zvyšovanie nezákonnosti“ súvisí s rastúcou kriminalitou vo svete. S touto interpretáciou však existuje niekoľko problémov. Štatistiky kriminality naznačujú, že za posledné desaťročia kriminalita  klesá – nie rastie! Niet pochýb o tom, že v 60. rokoch až začiatkom 90. rokov došlo k nárastu kriminality všetkého druhu, ale tento trend sa nepochybne zvrátil – prinajmenšom v Spojených štátoch, ktoré sú jedným z najnásilnejších a najnezákonnejších národov na svete!

Slovo „bezprávie“, ako sa používa v Písmach, sa však týka náboženského pokrytectva a vzbury proti Bohu. Ježiš použil toto slovo pri troch ďalších príležitostiach. Napríklad v Reči na vrchu Ježiš povedal, že povie pokrytcom, ktorí sa tvária, že mu slúžia: “Ale ja im odpoviem: ‚Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, vy, čo páchate zlo!‘” – Matúš 7:23. V súvislosti s rozsudkom nad kresťanmi podobnými burine Ježiš povedal: Syn človeka vyšle svojich anjelov a tí zozbierajú z jeho Kráľovstva všetkých, ktorí zvádzajú iných na hriech,* a tých, ktorí páchajú zlo, 42 a hodia ich do ohnivej pece.+ Tam budú plakať a škrípať zubami.” – Matúš 13:41, 42.

Podľa úsudku pokryteckých farizejov Ježiš povedal: “Tak aj vy sa navonok zdáte spravodliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a zla.” – Matúš 23:28. V každom z vyššie uvedených textov bol výraz „nezákonnosť“ použitý v súvislosti s duchovnou skazenosťou medzi tými, ktorí tvrdili, že slúžia Bohu. Je teda zrejmé, že Ježiš predpovedal vo svojom zbore zvýšenie pokrytectva a odpadlíctva ako znak znamenia svojej prítomnosti – nie zvýšenie trestnej činnosti v spoločnosti všeobecne! Dôvodom „zvýšenia bezprávia“ je nepochybne prítomnosť odpadlíctva propagujúceho „človeka bezprávia“. Čo s celosvetovým kazateľským dielom Jehovových svedkov? Nie je to dôkaz parúzie?

Ježišovo učenieV biblickej Markovej knihe Ježiš predpovedal: “A všetkým národom sa najprv musí zvestovať dobrá správa.” – Marek 13:10. Mohli by sme si položiť otázku: Najprv, ale pred čím? V súčasnosti sa Ježišove slová chápu ako prvé – pred koncom systému. Je to preto, lebo Ježiš povedal v často citovanej 24. kapitole Matúša: “A táto dobrá správa o Kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec.” – Matúš 24:14. Máme teda hádanku – paradox. Na jednej strane evanjelium podľa Matúša Ježiša hovorí, že dobrá správa bude zvestovaná pred koncom, ale u Marka hovorí, že musí byť zvestovaná najprv – pred prenasledovaním a zdanlivo – predtým, ako „národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu“!

To je ešte zreteľnejšie v 21. kapitole Lukáša, kde Ježiš povedal: “Ale než sa to všetko stane, ľudia na vás vztiahnu ruku a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás. Budú vás vodiť pred kráľov a miestodržiteľov pre moje meno.” – Lukáš 21:12. „Pred všetkými týmito vecami“ sa zmieňujú o vojnách, nedostatku jedla a strašidelných pohľadoch z neba, ktoré Ježiš predpovedal v predchádzajúcom verši. Je možné, že svetové kazateľské dielo o kráľovstve, ktoré už vykonali Jehovovi svedkovia, a prenasledovania, ktoré sa až do tohto bodu skončili, sú predbežné pred skutočným zjavením sa znamenia Kristovej prítomnosti, že počas Kristovej prítomnosti bude ešte väčšie posledné svedectvo doručené – a až  potom príde koniec? Existuje mnoho dôvodov domnievať sa, že je to pravda.

Znova zvážte vzor z 1. storočia: Krátko potom, čo Ježiš začal svoju službu, vycvičil a vyslal 70 učeníkov, aby ohlasovali príchod Božieho kráľovstva. Je však pozoruhodné, že apoštoli a učeníci len rudimentárne pochopili, čo v tom čase v skutočnosti bolo Božie kráľovstvo. Okrem iného pracovali pod falošným dojmom, že Ježiš sa chystá obnoviť Dávidov trón a vládnuť z Jeruzalema. Na začiatku skutočne netušili, že nebeské kráľovstvo bude v skutočnosti nebeským kráľovstvom a že Ježiš a jeho spoluvládcovia sa stanú nesmrteľnými nebeskými bytosťami. Apoštoli tiež nesprávne predpokladali, že kráľovstvo začne vládnuť okamžite. O tom, že Ježiš im dal ilustráciu, sme informovaní v Lukášovi 19:11, pretože:  “Oni si mysleli, že Božie Kráľovstvo sa ukáže okamžite.” 

Po vzkriesení Ježiša sa však apoštolom a učeníkom úplne otvorila myseľ o skutočnej pravde o kráľovstve. 24. kapitola Lukáša podáva správu:On im povedal: „Akí ste neochotní rozmýšľať a aké máte nevnímavé srdce! Prečo neveríte tomu, čo hovorili proroci? Či nemal Kristus toto všetko vytrpieť, aby bol oslávený?“ A začal od Mojžiša a všetkých Prorokov a vysvetľoval im veci, ktoré sa v celom Písme vzťahovali naňho.” – Lukáš 24:25-27. Ale po vyliatí ducha pomazania sa prví kresťania stali nezdolnou duchovnou silou, ktorá sa zaviazala evanjelizovať celý stredomorský svet!

Ježišovo konanie so svojím zborom z 1. storočia je vzorom pre to, čo má prísť! Svedkovia Jehovovi sú pred Kristovom príchodom v rovnakom postavení ako apoštoli pred Kristovou smrťou a vzkriesením. Rovnako ako 70 učeníkov, ktorí boli vyslaní, aby oznámili, že sa priblížilo Božie kráľovstvo, aj Jehovovi svedkovia zvýšili povedomie o dôležitých duchovných veciach týkajúcich sa Božieho kráľovstva. Ale rovnako ako 70 vyslaných svedkov, aj Jehovovi svedkovia pracujú na základe rôznych falošných predpokladov a mali predčasné očakávania – „predstavovali si, že Božie kráľovstvo sa prejaví okamžite“. Podľa takmer každej prorockej knihy v Biblii bude mať príchod Krista za následok obrovské preosievanie a zušľachťovanie všetkých kresťanov. Potom dôjde k vyliatiu ducha a pravdy, ktoré prinúti veriacich vydať sa na intenzívnu kazateľskú kampaň, ktorá má upozorniť svet na to, že kráľovstvo je pri moci …“… a až potom príde koniec!”

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com