Denný Text na Utorok, 4. augusta 2020:

“Ale Jehova bude vládnuť večne, posadil sa na svoj trón, aby nastolil právo.” – Žalm 9:7.

Mojžišovský Zákon minimalizoval možnosť, že niekto bude falošne obvinený zo zločinu. Obvinený mal právo vedieť, kto ho obvinil. (5. Mojž. 19:16–19; 25:1) A predtým ako bol usvedčený, museli jeho vinu potvrdiť aspoň dvaja svedkovia. (5. Mojž. 17:6; 19:15) Čo v prípade, keď sa Izraelita dopustil zločinu, ale existoval len jeden svedok? Vinník si nemal myslieť, že unikne trestu, lebo Jehova videl, čo urobil. Jehova nám dáva dokonalý príklad, lebo všetko, čo robí, je spravodlivé. Odmeňuje tých, ktorí žijú v súlade s jeho zásadami, a trestá tých, ktorí zneužívajú svoju moc. (2. Sam. 22:21–23; Ezech. 9:9, 10) Niektorí možno páchajú zlo a zdá sa, že unikajú trestu, ale Jehova ich vo svojom stanovenom čase postaví pred súd. (Prísl. 28:13) A ak nebudú robiť pokánie, čoskoro spoznajú, že „je hrozné upadnúť do rúk živého Boha“. (Hebr. 10:30, 31) w19.02 23 – 24 ods. 20 – 21

Jehova Boh nerobí veci po častiach. Existuje ‘deň’, v ktorom Jehova zamýšľa súdiť ľudstvo skrze Ježiša Krista. Nazýva sa to Jehovov deň alebo deň Jehovu Boha, alebo aj deň Ježiša Krista alebo deň našho Pána! Počiatočná fáza tohoto ‘dňa’ je zameraná na súdenie Kristovho kresťanského zhromaždenia. Apoštol Peter to vysvetlil takto pod inšpiráciou: “Lebo nastal určený čas, aby sa začal súd, a to od Božieho domu. Ak sa začína od nás, ako sa to skončí s tými, ktorí nepodriaďujú svoj život Božej dobrej správe?” – 1. Petra 4:17, 18. Pavol to Rimanom napísal trochu inak: Súženie a tieseň čaká každého človeka, ktorý koná zlo, najprv Žida a potom aj Gréka. Ale každého, kto koná dobro, najprv Žida a potom aj Gréka, čaká sláva, česť a pokoj. Lebo Boh nikoho neuprednostňuje.” – Rimanom 2:9-11.

Ako vysvetlil apoštol, ‘Žid’ predstavuje tých, ktorí sú povolaní do nebeského Kráľovstva. Deň súdu sa začne nečakane. Nehovoril Ježiš pred svojimi otrokmi, keď povedal: Jedno je isté: Keby domáci vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, zostal by hore a nedovolil by mu vlámať sa do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde vtedy, keď to nebudete čakať.” – Matúš 24:43, 44. Pri písaní Tesalonickým Pavol použil rovnakú analógiu a pripísal začiatok Pánovho dňa neočakávanému vlámaniu. Bratia, o časoch a obdobiach vám netreba písať. Veď sami dobre viete, že Jehovov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú ľudia hovoriť: „Je mier a bezpečie!“, vtedy na nich zrazu príde zničenie ako pôrodné bolesti na tehotnú ženu a určite neuniknú.” – 1. Tesaloničanom 5:1-3.

Samotné Pavlovo proroctvo je nevyvrátiteľné. Nehovorí, kto sú ‘oni’, ktorí budú hovoriť ‘mier a bezpečie’. Nie je tiež zrejmé, čo sa znamená, keď ‘zrazu príde zničenie’ či už ide o udalosť spôsobenú človekom, ako je vojna alebo zničenie Bohom – Armageddon. Pretože celé proroctvo je harmonické, nie je potrebné ani vhodné uvažovať o pasáži izolovane. Zoberme si temné proroctvo v knihe proroka Ezekiela. (V skutočnosti neexistujú žiadne nejasné proroctvá. Iba neocenené, nepochopené proroctvá.)

“A Jehova ku mne prehovoril znovu: „Syn človeka, prorokuj: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Nariekajte a hovorte: ‚Beda nám, ten deň prichádza!‘ Lebo ten deň je blízko, Jehovov deň sa približuje. Bude to deň mrakov, čas súdu nad národmi. Proti Egyptu príde meč a Etiópiu zachváti hrôza, keď budú v Egypte padať pobití. Jeho bohatstvo poberú a jeho základy zrúcajú. Etiópia, Put, Lúd, ľudia z rôznych národov, Kub a synovia krajiny zmluvy, tí všetci padnú mečom.“‘ – Ezechiel 30:1-5.

Jehov je iba ‘jeden deň’. Je pravda, že táto veta sa používa v súvislosti s minulými udalosťami, napríklad keď Babylon rozdrvil početné národy, ale je to preto, že to bolo prorocké – alebo typ, ako o tom hovorila Strážna veža. Niet pochýb, že aj náhly pád Egypta je prorocký! To isté opisuje Daniel, keď predpovedal dobytie Egypta, Etiópie a Líbye (Put) kráľom severu v čase konca. ‘Synovia krajiny zmluvy’ sa týkajú Božieho ľudu, o ktorom sa tiež predpovedá, že kráľ severu vstúpi do Nádhernej krajiny aj v čase konca. Ezechiel uvádza, že egyptské bohatstvo bude zhabané! Daniel hovorí, že kráľ severu bude vládnuť nad zlatom, striebrom a iným pokladmi. Egypt je predobrazom Spojených štátov amerických. (Pád Ameriky)

Na ďalšie potvrdenie ďalekosiahlého významu pádu Egypta, Jehova Boh pri rozhovore o súžení používa rovnaké predobrazy v súvislosti s Egyptom ako Ježiš Kristus! ‚Keď zhasneš, zahalím nebesia a zatemním ich hviezdy. Slnko zakryjem oblakmi a mesiac nevydá svoj svit. Zatemním nad tebou všetky svetelné telesá, ktoré žiaria na nebi, a tvoju krajinu ponorím do tmy,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.” – Ezechiel 32:7, 8. Od zvrhnutia existujúceho súčasného demokratického systému vecí a jeho najvýznamnejšieho majstra slobody – Ameriky – sa v proroctve počíta ako začiatok dňa Jehovu Boha, musí príchod ‘náhleho zničenia’ prísť na antitypického Egypta a jeho západných spojencov. Preto sú Amerika a jeho partneri ‘oni’, ktorí budú hovoriť ‘mier a bezpečie’! Možnosť náhleho kolapsu Ameriky by určite nemala byť prekvapením pre nikoho, kto si je vedomý súčasného stavu!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com