List všetkým zodpovedným bratom v odbočkách, bételitom, oblastným, krajským cestujúcim dozorcom, starším a služobným pomocníkom zborov na Slovensku aj v Českej republike

(Poslaný na adresy, ako sú uvedené na stránke JW.org.)

Drahí bratia,

toto je náš druhý list, v ktorom Vám tentoraz posielame preloženú brožúru brata Roberta Kinga s námetom Druhý  príchod Krista – Čo bude pre vás znamenať?“, ktorá je primárne určená Vám bratia, ktorí ste v zodpovedných postaveniach v Božej organizácii Jehovovho ľudu. Vieme, že akonáhle brat vydal a zaslal túto brožúru bratom aj vo Vedúcom zbore, ihneď na to nasledovali pokyny (listy, prejavy) – nečítať, nenavštevovať internetové stránky, proste nič iné “odpadlícke” okrem našej stránky JW.ORG.

Zo strany organizácie je to také neoficiálne označenie “Imprimatur”. Iste, mnohí z Vás, čo ste boli katolíci, by ste sa nikdy nedozvedeli pravdu, keby ste nechceli preskúmať Božie slovo priamo a bez predsudkov. (Jeden katolícky kňaz raz povedal našej sestre, ktorá požiadala o vyčiarknutie: “Beriete nám tých najlepších.”)

Bežne ľudia, keď nevedia argumentovať z Biblie – uchýlia sa k invektívam, ohováraniu bez podkladov. Vypúšťajú o nás vymyslené falošné historky. (Možno si ešte niektorí pamätáte, ako sa za minulého režimu, rozširovali o nás, o Jehovových svedkoch, a dodnes to ešte medzi ľuďmi prežíva – koluje, že “majú ukryté zbrane …”, a v Rusku sa nedávno k tomu uchýlili, zrejme na základe podsunutých či už zbrane alebo momentálne zakázaných publikácií, ako sme to mali možnosť vidieť nakamerované v jednej sále (JW.org), alebo “tajne sa stretávajú, zaťahujú závesy )

Je veľmi ľahké niekoho ohovoriť, očierniť mu meno bez akýchkoľvek dôkazov. Ale čo ak existujú jednoznačné dôkazy, že to čo dotyčný tvrdí je skutočne pravda, a navyše pravda z Božieho Slova, ktorú možno že po čase druhá strana nakoniec aj akceptuje, ako sa to už aj neraz stalo?

Ako sme Vám už v našom prvom liste (1. 6. 2018) dosť obšírne doložili z Písma, že by sme sa naozaj nemali báť sami “skúmať inšpirované výroky”, vrátane vysvetlovania proroctiev Biblie. (Tisíce siekt “Kresťanstva” vzniklo práve nedostatočným porozumením a následne ľuďmi povymýšlanými interpretáciami kadečoho, lebo nedovolili, nenechali, aby sa Biblia vysvetlila sama sebou. Nenechali “Boha hovoriť samého za seba”.)

Ako spoznať exaktnú pravdu? Ako získať to správne porozumenie? A stále máme na mysli hlavne proroctvá Biblie. Iba pomocou samotného Božieho Slova a sledovaním údalostí v súčasnom svete – čo sa črtá na obzore. A to sa už teraz vlastne “môže”, ako nám to názorne ukázal brat vo vysielaní, keď oznamoval, kto je v súčasnosti “kráľom severu”. Ale aj túto informáciu by sme si mali overiť. Len tak sa môžeme “ubezpečiť či je to tak”, alebo možno aj nie.

Viete, že Jehova od nás požaduje “rozumnú to našu svätú službu”. A tiež máme nado všetko milovať Jehovu, teda “mať lásku k pravde”, hlavne tej z jeho Slova a to “s celou silou rozumu“.

Viera potrebuje rozum, nevylučuje ho. Inak je to slepá viera,

čiže ľahkovermosť.

“Viera  je  dobre  podložené  očakávanie  toho,  v čo  dúfame,+  a presvedčenie*(Al. „presvedčivý dôkaz“.) o veciach, ktoré nevidíme.” Podľa iných prekladov viera požaduje “zrejmý, jasný dôkaz” (Heb. 11:1, NS 2019)

V liste Rimanom Pavol vysvetľuje, že “Božie vlastnosti vidno z vytvorených vecí”, a tak sú všetci ľudia “bez výhovorky”.

Božie vlastnosti, jeho názor na veci, sú však najviac čitateľné z jeho Slova, Biblie, do ktorej dal zapísať svoje vlastné myšlienky, takže sme bez výhovorky (že nám snáď niečo nebolo povedané, “človekom”, “otrokom”). Viete dobre, že to na Jehovu neplatilo, keď sa prví ľudia chceli zbaviť svojej vlastnej zodpovednosti: “To ona – to on ” Jehovove vlastnosti a požiadavky sú nám v Jeho

Slove dávno zjavené, tam sú “zjavné”.

Tak ako bol Ježiš “skúšobným kameňom” v 1. storočí pre Izrael, vtedajší Boží ľud, tak to bude aj pri jeho druhom príchode, počas jeho parousie. (1. Pet. 2:6, 8, Iz. 28:14-16 a celá kapitola.)

Alebo, podobne, nebyť “Starého Zákona” (dnes už úplného Božieho Slova), nebol by hriech tak “zjavný”, zjavený.)

V podobnom duchu môže slúžiť – akoby “próbny kameň” aj to, čo už začína prenikať na verejnosť (The Guardian, internet, súdy a pokuty za skrývanie pedofílie …), na čo tiež poukazuje brat King ale vo svetle biblických proroctiev, ktoré sa žiaľ v negatívnom zmysle takto začínajú napĺňať, áno, práve na nás. Viete, že “nič nezostane skryté, aby nebolo nakoniec odhalené”.

A tak sa ukazuje, začína byť čím ďalej tým viac zrejmý, zjavený hriech “Vedúceho zboru”, ktorý súvisí dnes hlavne s pedofíliou.

Nedávno boli donútení priznať, žiaľ až pod tlakom okolností, po nepríjemných odhaleniach, a len horko-ťažko, že to dokonca nechali publikovať aj v Strážnej veži, ktorá sa preberala v sálach aj na Oblastnom zjazde 2019! (Jedna sestra sa dokonca až tak rozplakala, že ju museli starší zo sály odprevadiť do vedľajšej miestnosti, na čo celý zbor zamrzol!)

Ale definitívne a úplne bude všetko odhalené až vtedy keď to spôsobí Ježiš pri svojom skutočnom príchode (a následnej parousii), keď príde v budúcnosti (ako to, síce nepriamo, ale predsa, pripustila už aj Strážna veža) a vtedy odhalí “človeka nezákonnosti”, “zlého otroka” uprostred Božieho ľudu, a síce prostredníctvom svojich “dvoch svedkov”, posledných v tom čase už s konečnou platnosťou “zapečatených”, “7000”. (2. Tes. 2:1-12., Zjav. 11:1-13)

Hlavne Vy bratia ako duchovne starší, by ste sa naozaj nemali báť skúmania a uvažovania. Veď ste to Vy, ktorí chodíte na tie najťažie, problematické pastierske návštevy, a mali by ste byť už dostatočne zrelí nebáť sa nejakej nebiblickej argumentácie, kritiky, či už zo strany sveta, alebo od našich bývalých bratov, dnes žiaľ už zjavných odporcov Boha a Biblie, hoci v mnohých prípadoch pravdivej, oprávnenej kritiky, keď poukazujú na prešľapy organizácie.)

Nepíše Pavol v liste Hebrejom, že ako zrelí, ktorí si cvičíte svoju rozlišovaciu schopnosť, by ste mali mať schopnosť uvažovat a rozlišovať, čo je biblické a čo je navyše ľudská rozprávka /bájka/ neskutočnosť?

“Kopte po skalu”, inak sa Vám taký dom viery môže ľahko zrútiť. Držte sa teda na prvom mieste, skalopevne samotnej Biblie. Čo je len trocha inak, mimo celého uzavretého komplexu Božieho Slova (“nad to čo je napísané”) je (malo by byť) minimálne podozrivé a mali by ste spozornieť/zbystrieť.

“Všetko skúmajte” (sme k tomu Jehovom priamo povzbudzovaný) a len to dobré (čo má pevný, 100%, overený základ v Božom Slove) si “podržte” (tomu môžete dôverovať). (Sk.ap. 17:11,12)

Skúmajte v duchu Malachiáša (3:1-3,5,6) “ohňom” nebojácnych otázok a uvažovaním, porovnávajte s Písmom každú záležitosť, skôr ako to urobí Ježiš, a to čo sa “vypáli – odhalí – ukáže ako nežiadúca struska, to sa zbiera a zavrhuje, vyhadzuje ako nepotrebný odpad.”

Iste ste už aj sami uvažovali, aj keď ste o tom zrejme nahlas nehovorili, ako je to s tou 106 ročnou “generáciou”. (Podľa všeobecnej definície generácie sú to vlastne už štyri generácie.)

Preto Vás bratia, naliehavo prosíme, minimálne si prečítajte brožúru, tak ako si môžete prečítať napr. aj Katolícke noviny. Aj v tých sa môže občas objaviť nejaká pravda, teda hlavne v biblických textoch ak ich náhodou a korektne aj použijú.

Bratia, chceme Vás uistiť, že nemáme žiaden postranný úmysel (ničiť niekomu vieru, práve naopak), len Vás povzbudzujeme vo Vašom vlastnom záujme nepodceňovať, nezľahčovať Jehovove výroky proti svojmu dnešnému ľudu, ktorých je Biblia plná. Nie je to tam vôbec “už zbytočné”, alebo “takmer všetko už naplnené”.

Žiaden ľuďmi vymyslený a Diablom podporený podvod blížiacu sa situáciu, vrátane našej pohromy, nezastaví.

Nie, bratia, nechceme v žiadnom prípade suplovať dnešný Jehovov nástroj na oznamovanie dobrého posolstva o Božom Kráľovstve, kým ho ešte stále používa, ale nedá nám Vás upozorniť na možné úskalia, ktoré nám všetkým hrozia (ako tie “skryté podvodné kamene”), aby ste boli o týchto skutočnostiach informovaní.

Naozaj pracujte s tým čo máte na krku, vo vlastnej hlave, so svojim rozumom, ktorý nám dal Jehova, aby sme ho používali, a nie ho vypli. Aj PC, NB či tablet je užitočný nástroj, ale len keď sa používa.

Nebojte sa skúmania proroctiev s Bibliou v ruke. Naozaj tým nezhrešíte. Iba vtedy nikdy neprehlúpite a nikto Vás neoklame. Len to musíte robiť naozaj poctivo sami k sebe aj k Písmu. Veď viete, že všetko sa dá prekrútiť a Satan je naozajstným majstrom v ohýbaní, nesprávnom uplatňovaní. Vytrhne text z kontextu a použije ho na úplne inú situáciu v nesprávnom čase, než ako to bolo myslené, s akým úmyslom to Jehova vyriekol a dal zaznamenať do Písma. (“Hoď sa dolu, veď je napísané …”.)

Pri lokálnom čítaní (konkrétneho proroctva) myslite globálne. Vnímajte text v kontexte celej kapitoly (videnia proroka), ale nakoniec a predovšetkým aj v kontexte celej Biblie (celého biblického proroctva ako jedného celku). Všetci proroci  do jedného písali o jednom a tom istom a síce o Kristovi, (“duch proroctiev hovorí o Ježišovi” (Zjav.19: 10, 1. Pet. 1:10,11) a s konečnou platnosťou najmä o jeho druhom príchode (a následnej parousii).

Poznáte skratku CPI – “Celé písmo … na naše poučenie” … “pre nás, nad ktorými má nastať koniec vekov”, ktorý zjavne ešte nanastal, takže (našťastie pre nás) je všetko ešte otvorené, je to pred nami a mali by sme sa všetci na to náležite vopred pripraviť. Lebo “Veľké súženie”, vôbec nebude taká ľahká záležitosť, nielen pre svet, ale ani pre nás, čo nakoniec pripustil už aj “Vedúci zbor”.

Takže žiadne také, že “už len pád Veľkého Babylona” a vzápätí na to nasleduje už samotný Armagedon a my – Jehovovi svedkovia sa jednoducho len tak nejako “pretancujeme” do Nového sveta.

Ámos varuje: Beda tým, čo túžia po Jehovovom dni“, nevedia totiž po čom vlastne túžia, čo to bude pre nich znamenať. (Ámos 5:18-24, Joel 1:15) Kto ešte okrem nás, Jehovových svedkov túži po Jehovovom dni? Proroci nás varujú, že to bude búrka, trest. Ale za čo? Prečo? “Veď sa už prekladá publikácia “Čisté uctievanie”?

Všetky proroctvá, opäť, každé jedno ako jednotlivý dielik veľkého “puzzle”, do jedného, až po Zjavenie jasne a neskrývane upozorňujú na to, že súd začne od nás Jehovových svedkov, “od Božieho domu”.

Bratia, to čo sa deje v Rusku je iba malým náznakom toho, čo sa bude diať v celosvetovom meradle s celou Božou organizáciou, keď príde o všetok svoj majetok. “Náznakom?” Áno, lebo zatiaľ ani tam bratov nikto nezabíja, ale práve to nás čaká. Za Hitlera to bolo oveľa, oveľa ťažšie. A to ešte nebolo “Veľké súženie, aké ešte nebolo a už ani viac nebude”, lebo toto už bolo. (Len vedľajšia otázka: Z akého “Veľkého súženia” vyšiel “Veľký zástup” na zjazde v 1935?)

Bratia, máte veľmi veľkú zodpovednosť (či si to uvedomujete alebo nie, aj keď len tlmočíte nariadenia a pokyny od bratov z “Vedúceho zboru”), každý sám za seba, vlastné rodiny ale aj za celý zbor.

V proctve Ezechiela je pasáž, že v tom čase, kedy prepukne  Boží hnev naplno, a keby tu boli v tom čase Noe, Daniel a Jób, nezachránili by ani svojich synov ani iných rodinných príslušníkov (či členov zboru) ale iba sami seba! (Ez. 14:14) Čo to naznačuje? V tom čase totiž už nebude existovať žiadna záchranná organizácia, “koráb záchrany”. Nie, nezostane z nej “ani kameň na kameni”, “keď budú biť pastierov, a ovce sa rozptýlia”, keď Satan potom pôjde “bojovať s jednotlivcami semena ženy”, a kedy konečne “stvorenie bude môcť rozpoznať slávne zjavenie Božích synov, ktoré túžobne očakáva”. Vtedy budú mať “iné ovcé” príležitosti “navštiviť ich v nemocnici, vo väzení, alebo nejakých

“FEMA campoch” – táborch, či podať im pohár vody alebo deku na zahriatie …” (Všimnite si, že tu už Ježiš nehovoril o nejakej zvestovateľskej službe. Tá v tom čase, počas prenasledovania, už bude ukončená.) A až týmto sa budú mocť kvalifikovať ako “ovce” “Veľkého zástupu” (na rozdiel od “capov”, ktorí spoločne s “človekom nezákonnosti”, “zlým otrokom” ich nakoniec budú prenasledovať vo svojich sálach kráľovstva, “vylučovať zo synagóg” a “vydávať na zabitie”. (Mat. 25: 31-46)

Vtedy “zlý otrok, začne biť svojich bratov”, lebo ich Pán údajne “mešká”. To oni sa neustále pozerajú na hodiny a myslia si, že by tu už, na základe ich výpočtov, mal byť. “Veď ho vyčkávajú už 106 rokov a jeho stále nikde”. Ale, prečo potom, “o tom dni a hodine asi nemá nikto vedieť?”

Nie bratia, všetci budeme súdení, ale ako jednotlivci, presne tak, ako to povedal Ježiš, že každý jeden z nás sa budeme musieť “postaviť pred Synom človeka” v “hodine súdu”, najpv Božieho ľudu a potom aj celého sveta. “Ale kto obstojí?” Ani manžel nezachráni manželku. Ani manželka nezachráni manžela. “Pamätajte na Lótovú manželku!” Každý jeden sa budeme musieť rozhodnuť sám za seba! Takže buďme veľmi radi, že ešte máme trocha času, rýchlo urobiť nápravu kým sa ešte dá!

Akonáhle sa objavila táto brožúra, tak okamžite išli pokyny cez odbočky do zborov (opäť ako len bližšie nešpecifikovaná všeobecná rada nečítať odpadlícku literatúru, nenavštevovať ich stránky, atď.).

Ak by totiž priamo menovite upozornili na brata Roberta, tak by vlastne bratov rovno navigovali, nasmeravali na jeho stránku či Youtube, kde už 20 rokov otvorene poukazuje na vážne, zjavné porušenia Božieho zákona vo viacerých smeroch a hlavne mýlnu interpretáciu proroctiev. (A to čo zverejnil, po čase použijú a vydávajú za “nové svetlo”! Všetko sa to dá dohľadať.)

Možno si niektorí pamätáme na šuškané reči, ktoré sa však verejne nikto neodvážil povedať – z vyšie uvedeného dôvodu “aby sa chránilo stádo”, že došlo k odpadnutiu priamo vo “Vedúcom zbore” (80-te roky 20. str.), kedy najprv Raymond Franz, synovec Freda Franza, sám odišiel, a až neskôr bol dodatočne vylúčený.  To bola prvá vačšia prasklina na stále “na bielo omietanom ochrannom múre” Strážnej veže (1914, atď.). Vtedy sme ešte mnohí z nás boli “verní”, “poslušný” učeniu o roku 1914 či generácii. Nevenovali sme tomu pozornosť, nepovažovali sme to za nejakú vážnejšiu spornú otázku. Ale ako už čas ukázal je to veľmi vážna vec. Zrejme sa napĺňa proroctvo “keby aj meškalo (zdanlivo, údajne), len vyčkaj, určite sa neoneskorí”. V podtóne je tam naznačené mýlne očakávanie niektorých a z toho prameniaca ich netrpezlivosť. (Hab. 2:3, 3:16-19)

Raymond Franz vyvolal veľké odpadnutie, lebo neponúkol v skutočnosti biblické vysvetlenie, prečo sa dejú niektoré zlé veci. Poslúžilo to však na odhalenie jednej veci, a síce toho, čo bolo v skutočnosti v srdciach tých, ktorí sa potkli a odišli. Ukázalo sa totiž, že vlastne nasledovali len ľudí, ich organizačný idol, ktorý keď zlyhal, keď sklamal ich očakávania, ich dôveru, ktorú doňho vkladali, tak sa stratila aj ich viera. To, že ľudia zlyhali, neznamená, že Jehova neexistuje, alebo že nepríde jeho Kráľovstvo. Oni vlastne Bohu zrejme ani nikdy skutočne neverili, lebo namiesto toho uverili len ľuďom.

Jehova hovorí: „Tento ľud sa ku mne približuje svojimi ústami    a ctí ma svojimi perami,+ale ich srdce je odo mňa veľmi ďaleko. Ich bázeň predo mnou vychádza iba z ľudských príkazov, ktorým sú vyučovaní.+ (Iz. 29:13)

(Pozri Hlbší pohľad/Insight, heslo: Modla/Idol angl.)

Viete čo povedal Nikodém, keď sa Židia dohadovali ohľadom Ježiša, Čo hovorí Zákon (Božie Slovo)?” (Ján 7:51) Áno, až potom, ako si človek sám overí, kto, čo hovorí, píše a na akom základe. Inak, v opačnom prípade, má zavretú myseľ, ktorá už nič neskúma (nechce?), neoveruje si. Má predsudky, čo znamená že už vopred odsúdil, je vopred rozhodnutý, a on už “vie” ako to je (ako sa veci majú).

Opäť, možno si niektorí pamätáte, bola ešte čierno-biela brožúra (výbery z pôvodných Prebuďte sa!) “Máš otvorenú myseľ?”, ktorú sme veľmi radi a s úspechom rozširovali v službe. Tá naozaj “išla na odbyt!”, ako sme vtedy podľa slov jedného brata “vidlami

rozhadzovali našu literatúru” – či už ateistom alebo veriacim, aby začali uvažovať. Potom, po overení si faktov vo svetle Božieho Slova, následne mnohí uverili Bohu a Biblii. Opustili svoje staré,  či už úplne nesprávne alebo mýlne názory. Vrelo odporúčame.

A teraz sa začína objavovať, žiaľ veľa nezrovnalostí, odporujúcich si informácií, ba priam už klamstiev. Vôbec už nie je jasné, kto hovorí pravdu a kto vyslovene a bez hanby verejne klame.

Goeffrey Jackson na súde pod prísahou na Preklad Biblie nového sveta priznal, že je problém s pedofíliou aj medzi Jehovovými svedkami. Iný brat, hovorca, sa vyjadril, že tento problém nie je veľmi odlišný od iných organizácií vo svete. (“V duchovnom raji, kde bolo obnovené čisté uctievanie”? Bratia, rozumiete tomu, nejako?)

Možno viete, možno nie, že už v 80. rokoch poukázala naša sestra Andersenová na to, že v ústredí (vtedy tam pracovala) existuje zoznam desaťtisícov pedofilov, ktorý je pravdepodobne teraz už skartovaný aby nehrozilo, že by si ich súdy mohli  vyžiadať ako dôkazový materiál, čím by hrozili v prípade prehratých súdnych konaní Spoločnosti nemalé súdne trovy ako aj veľké súdom nariadené odškodnenia obetiam. Samozrejme sestra bola okamžite vylúčená a odvtedy sa nemôže stýkať ani s vnúčatami! A teraz to priznali! Kto odškodní – ju? A je to vôbec ešte možné? Ešte že Jehova vidí všetky tie slzy a počuje všetok nárek vyvolaný takouto nespravodlivosťou! A myslíte, že to nechá len tak? Nie, nenechá.

A na druhej strane v tom istom čase brat Lett priamo vo vysielani JW.org otvorene poprel, že by niečo také vôbec existovalo, že je to nemysliteľné.

Takže v takejto, pre niekoho veľmi neprijemnej situácii, cez všetky platformy – listy, časopisy, zjazdy, cestujúcich dozorcov, sa znova a opäť od nás vyžaduje nezamýšľať sa vôbec nad týmito vecami. “Je to len zlá propaganda nepriateľa.” Neuvažovať, nepoužívať vlastný rozum a Božie Slovo na preskúmanie. Máme totiž len slepo dôverovať “človeku”, “otrokovi” ako nás nabádal v svojom prejave “Dôverujete mi?” brat G. Losch.

Jehova toho počas stáročí povedal veľmi veľa a závažných posolstiev. Biblia je ich plná. Dal to zapísať hlavne pre nás dnes, ktorí žijeme tesne pred Pánovým dňom (viď. listy siedmim zborom v Zjavení – “ne/rob to a to, skôr ako prídem, lebo …”)

Bratia, ako sme Vám už spomínali v prvom našom liste, je to naozaj riadna fuška všetko to teraz naraz pochopiť, nejako sa s tým vyrovnať, vstrebať to, nakoľko sme už dlhšie boli doslova podvyživený. Žijeme skutočne iba na mlieku, keď sú hlavne biblické proroctvá riedené vodou, tým že sú ich komentáre zredukované len na nejaké všeobecné, opakujúce sa (aj keď pravdivé) rady.

Nasledujúca úvaha je založená na pripravovanej publikácii “Čisté uctievanie – konečné obnovené!” (Zatiaľ k dispozícii len v anglickej verzii na JW.org., ktorá obsahuje komentár ku knihe Ezechiel.)

(Viď preklad niektorých kľúčových odstavcov v Prílohe, v závere tohto listu.)

Všetky proroctvá v Biblii o meste Jeruzaleme / vrchu Sion / Arielovi / chráme … , ktoré boli pôvodné určené Izraelskému národu, dnes už viac neplatia na Kresťanstvo či Veľký Babylon! Bratia tam však explicitne neuvádzajú na koho sa teda vzťahujú. Ale malo byť zrejmé, že už len na nás Jehovových svedkov, dnešný Boží ľud! Písmo, Biblia, Božie Slovo tak nadobúda (malo by) teraz oveľa, oveľa hlbší a žiaľ veľmi tvrdý význam, ostré posolstvo hlavne pre nás. (Pozrite si, prosím, celý kontext, 42., 43. kapitoly Izaiáša.)

Je to naozaj až na “roztrhnutie rúcha” – tak ako to urobil Joziáš, keď sa našla Mojžišova kniha zákona, niekde založená a  zaprášená, čo ju vôbec nepoužívali ani neposlúchali – keď v nej opäť ale teraz s “otvorenou mysľou a srdcom” čítal, všetky tie odsudzujúce tresty. A nepíše sa niekde, že “nie rúcha, ale srdcia  by sme si mali roztrhnúť”?

Bratia, viete kedy sa nejaký skutok nestal? Keď o ňom vôbec neviete. Keď Vám to nepovedia. Bežne si u nás ľudia všeobecne

myslia (môžu myslieť), že je všetko OK, lebo to nezaznie ani v TV správach ani v novinách hlavného prúdu (mainstreamu).

Je to len kakofónia bezvýznamných žabomyších správ. To podstatné, na čom skutočne záleží, čo je rozhodujúce, čo skutočné hýbe týmto svetom, to tam samozrejme nie je. Jednoducho to nezverejnia, lebo nechcú, aby boli ľudia skutočne informovaní a mohli sa tak zodpovedne rozhodovať. Nevidíte tu bratia nejakú podobnosť?

A takto je to, žiaľ, aj s informáciami, ktoré sa k nám dostávajú, napr. aj vysielaním na JW.org. Je tam len to, čo zrejme niekto chce, aby sa tam objavilo. A skutočnosť, že súdy pomaly už po celom svete riešia pedofíliu, nielen v cirkviach Kresťanstva, na čo sme veľmi radi poukazovali prstom, a vtedy to bola “pravda”. A tu zrazu to už nie je pravda, už to neplatí. Akoby to bolo niečo, čo vôbec neexistuje, vlastne je to len fatamorgána, čo si proste “iba vymyslel nepriateľ” a “snáď aj zinscenoval, ako nejaké divadelné predstavenie”. “A možno sa aj dohodol s účinkujúcimi hercami, kto bude hrať násilíckeho pedofila a kto bude obeťou” a možno “dostali za dobrý výkon aj nejaký honorár”. Samozrejme tu nemáme na mysli mimosúdne vyrovnania, kedy sa obetiam zaplatilo, aby mlčali, aby ani necekli, lebo v opačnom prípade by museli všetky peniaze vrátiť a možno boli potom aj vylúčení. Takto to totiž vyjde oveľa “lacnejšie”, ako keď by Spoločnosť mala zaplatiť všetky súdne trovy za prehrané súdy, okrem toho čo súdy nariadia zaplatiť obetiam ako odškodné. (v Austrálii, USA, 35 mil, 22 mil. USD …) A možno ste videli ako práve v tom čase, v jednom vysielaní brat Lett prosí “zhodou okolností” presne o sumu 22 miliónov dolárov, ktoré chýbajú, potrebujú, bez bližšej špecifikácie na čo, v dôvere, že si budeme myslieť, akože na dielo.

Je to naozaj strašné, že z našich dobrovoľných darov sú platené najaté firmy svetských právnikov. Je nám z toho doslova do plaču. Dokedy bude mať Jehova s nami ešte trpezlivosť?

Na všetkých nás by mala doľahnúť veľká hanba, hoci sme o tom v minulosti nevedeli, niektorí ani netušili. A mali by sme prosiť Jehovu o milostrdenstvo a urobiť všetko čo je v našich silách na nápravu takýchto krívd, aspoň v našom najbližšom okolí.

Je to “tikajúca časovaná bomba”, ktorá hrozí každú chvíľu naplno vybuchnúť.

A to už naozaj nechceme tu rozoberať to, čo tiež už dávnejšie vyplávalo na povrch, čo zverejnil The Guardian, z čoho bolo veľké haló, keď sa následne aj vedúci bratia z odbočiek opakovane listami pýtali ústredia ako sa veci vlastne majú. Až po dlhšom čase, po opakovaných dotazoch, to neochotne priznali, a “poďakovali bratom, že ich na to upozornili” a dali vypísať svoju registráciu zo zoznamov OSN ako NGO (mimovládna organizácia), ale až po 11 rokoch tajnej spolupráce! Hoci registrácia Spoločnosti roky figurovala priamo v dokumentoch OSN, Vedúci zbor dlhšie opakovane bratom  listami tajil túto skutočnosť, len s výhovorkou že to vraj museli “len kvôli prístupu do knižnice OSN”, čo vôbec nebola pravda, lebo taká požiadavka nebola k prístupu do knižnice vôbec nutná. Navyše sa Spoločnosť zmluvne zaviazala, že bude časť svojich prostriedkov používať na propagáciu OSN. (Niektorí bratia si vyžiadali tieto zmluvné podmienky priamo od príslušných pracovníkov OSN, nakoľko Spoločnosť Stráža Veža to nebola ochotná zverejniť!)

OSN na svojej oficiálnej stránke dokonca uvádzala ako názorný príklad “peknej spolupráce” časopis Prebuďte sa!, ktorý opakovane iba “akože neutrálne”, iba “informoval” o jej aktivitách (pri príležitostiach vyhlasovanie rôznych “Rokov – mieru, rodiny, ľudských práv, “) Tým nás všetkých, ktorí sme rozširovali tieto

časopisy, bez toho aby sme si to vôbec uvedomovali, Spoločnosť urobila spoluzodpovednýmí za toto “duchovné smilstvo”!

Vy neverní,* neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom? Kto teda chce byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Boha. (Jak.4:4)

(Pozrite si na starších CD ROM zmienky o OSN a k nej pridružených sesterských organizáciách a porovnajte počet takýchto článkov s počtom zmienok o Božom Kráľovstve, čoho bude viac?)

A určite viete ako naši bratia v Afrike, verný pokynom Spoločnosti, mnohí prišli o život, len preto, že neprijali “iba

legitimáciu”. A tu bolo možné spolupracovať, “len legitimácia do knižnice”, 11 rokov so subjektom, ktorý sama Spoločnosť označuje ako “Ohavnosť” (!?!) Ako to asi vidí Jehova?

Bežne ľudia nechcú počuť pravdu, radšej si pred ňou zatvárajú oči. (Sú ako malé deti – tie si zakryjú očká s tým že “Teta, ujo, ty tu nie si, lebo ťa nevidím.”) Ono je totiž oveľa pohodlnejšie žiť pokojným ničím nerušeným životom v klame, ako korektne čeliť pravde, pozrieť sa pravde priamo, rovno do očí a vyrovnať sa s ňou. A to sa dá teraz uspokojujúco len pomocou Božieho Slova.

A práve takto sa vytvára predpodklad toho, že ľudia všeobecne, ale aj my ako Jehovovi svedkovia!, budú zaskočení, lebo sú nepripravení, keď sa situácia náhle zo dňa na deň zhorší,  keď začne skutočná parousia pri druhom príchode Krista.

Spomeňte si na šok v 2008, pád dvojičiek, Černobyľ, Fukušímu, sars, corona, …

Ako to opisuje Písmo “ešte raz zatrasiem zemou ale aj nebom”, búrkou, záplavou armád a prenasledovania, čo vyvolá tu na Zemi naozaj “tektonické” svet otriasajúce zmeny, ktoré spôsobí Satan so svojimi hordami démonov, kedy naplno využije celý ľuďmi vytvorený arzenál zbraní hromadného ničenia každého druhu (jadrové, chemické, biologické, klimatické, kybernetické – a la “požiarny výpredaj”, … možno vyvolané cez proxy konflikt). A práve toto bude “Veľké súženie”, ktoré vyvolajú, spôsobia ľudia, podporovaní zo zákulisia ešte stále bohom tohoto sveta. A toto súženie bude musieť Jehova naozaj skrátiť (podľa niektorých prekladov: “prerušiť“). Prečo? Kvôli “vyvoleným”, “dvom svedkom”. Ale za akým účelom? Aby potom, ešte počas “42 mesiacov”, vykonali záverečné odsúdenie Satanovho sveta. Nebude to už však žiadne “dobré posolstvo na záchranu” na pokánie, ale oznámenie ich konečného súdu. (To budú tie “správy od východu a severu”, ktoré nakoniec vyvolajú záverečný zúrivý vražedný “útok Góga”.)

A bolo mi povedané: „Musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a mnohých kráľoch.“ (Zjav. 10:11).

Ale znepokoja ho správy z východu a zo severu. Preto vytiahne s veľkým hnevom, aby zničil* a vyhladil mnohých.

45 Rozostaví  svoje  kráľovské*  stany  medzi  veľkým  morom a svätým vrchom Okrasy.+ A príde jeho koniec a nikto mu nepomôže. (Dan. 11:44,45)

Až potom ich “šelma” bude môcť zabiť pri svojom “útoku Góga” (Ez. 38, 39 kap.). A až potom Jehova použije “šelmu” aby za trest, ako odplatu za to, zničila “Veľký Babylon”, ktorý dovtedy ešte stále bude sedieť na nej a bude sa spolupodielať na ich zabití. (A vtedy sa už “dovŕši hriech Veľkého Babylona až do neba”.) Potom to budú náležito oslavovať, budú si “ľudia posielať dary”, “ako na Vianoce”. A to, že sa konečne zbavili tých nenávidených otravných “dvoch svedkov” (síce Jehovových svedkov, ale teraz už Ježišovej parousie.), ktorí ich “štípali ako kobylky”, ktoré vyšli “v dyme z priepasti nečinnosti” vo “Veľkom súžení”, to bude pre nich tým najväčším “darom”. A až po ich zabití, po 42 mesiacoch, keď to bude Veľký Babylon vo velkom oslavovať (ako keď kráľ Balsazár “oslavoval a na veľkej hostine pil z Jehovových nádob, a brány mesta ani neboli zavreté”), Jehova nasmeruje “divú šelmu” proti nemu a až týmto sa spúšťa samotný Armagedon. (Zjav. 11:1- 4, 7, 10, 6: 9-11)

Kráľ Balsazár+ usporiadal veľkú hostinu pre 1 000 svojich šľachticov a pil pred nimi víno.+ 2 Keď mu víno stúplo do hlavy, prikázal, aby priniesli zlaté a strieborné nádoby, ktoré vzal jeho otec Nabuchodonozor z chrámu v Jeruzaleme,+ aby z nich pil on, jeho šľachtici, jeho manželky a vedľajšie manželky.* 3 Priniesli teda zlaté nádoby, ktoré boli odnesené zo svätyne v Božom dome v Jeruzaleme, a kráľ, jeho šľachtici, jeho manželky a vedľajšie manželky  z nich  pili.   4  Pili   víno   a chválili   bohov   zo   zlata a striebra, medi, železa, dreva a kameňa. (Dan. 5:1-4)

Ak by po nejakej mimoriadnej vlne prehlásení “Mieru a bezpečia” (ktorý ale nikdy nebude) mal údajne okamžite nasledovať Armagedon, kedy by sa potom uskutočnil útok Góga “na ľud neopevnených osád, bez závor, ktorý sa vrátil zo zajatia a býva v bezpečí”? (Ez. 38:8,11,12)

Všimnite si rozdiel, v akom stave budú národy počas “Veľkého súženia” a potom neskôr po nástupe “8. kráľa”.

“Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.” (Mat. 24:7, Mar. 13:8, Luk. 21:10)

Vo Veľkom súžení stoja národy navzájom proti sebe. Bude to úplný rozpad organizovanej ľudskej spoločnosti. A začne to smrteľnou ranou mečom siedmej hlavy divého zvieraťa. To práve vtedy “potom malý 11. roh vyvráti aj s koreňmi 3 rohy z desiatich”, aby si urobil miesto a mohol veľmi vyrásť do konečnej podoby “8. kráľa – krála Severu”. (Dan. 7:24-25, 8:9-12, 23-25)

potom, ako bájny “fénix, ktorý povstáva z popola starého sveta” nastupuje “New World Order” – Nový svetový poriadok, kedy “šelma vychádzajúca zo zeme”, akoby z hrobu, “falošný prorok”, ktorý spočiatku keď sa objaví, bude vyzerať, že má len“malé rožky ako baránok”, ktorými bude klamať, keď po 3. svetovej vojne, bude nahovárať ľudí, že mier na zemi sa dá dosiahnúť iba keď sa národy vzdajú svojej zvrchovanosti a odovzdajú svoju moc OSN – oživia obraz 8. kráľa (a smilnica na ňom sediaca to bude podporovať. “OSN je výraz Božieho kráľovstva na Zemi”), potom čo 7. anglo-americká hlava prestane už byť dominantnou silou vo svete. (pozri proctvá: “Pád Egypta” “Pád veľkého cédra” “Pád Týru”)

Pozrite si na internete 1 USD bankovku (“Ordo ab chaos” – poriadok z chaosu.) so zaklápajúcim vrcholom pyramidy, čo je pôvodným zámerom “boha tohto sveta” už od čias výstavby Babylonskej veže zriadiť jednu celosvetovú vládu, ktorú mu vtedy Jehova preušil (len oddialil).

Nikdy nepôsobili súčasne dve hlavy spoločne. Siedma nahradila šiestu a rovnako ôsma nahradí siedmu.

Bude to veľká “perestrojka USA”, a následne “preformátovanie celého sveta” pod jednou centrálnou celosvetovou vládou, koniec národných štátov, “nová neofeudalistická, neokoloniálna, diktátorská komunistická tvrdá vláda” “8. kráľa”, kedy “Asýrčan, kráľ severu, odstráni hranice národov”. (“Koniec Westfálskeho mieru!”, ako sa vyjadril bývalý britský premiér.)

(A už to môžete aj sami pozorovať v priamom prenose, v rôznych podobách – “utečenecká, klimatická globálna kríza“). Európska únia (Brusel) je ukážkou v presadzovaní glabálneho zámeru OSN, v zavedení jednej meny, zakrátko bezhotovostnej, rušením hraníc, (teraz podporuje zrušenie hraníc aj v Afrike, pre voľný pohyb osôb z juhu až do Európy) podporovaní zelenej ekológie, ktorá požaduje zrušenie používania fosílnych palív, čo následne povedie len k nedostatku potravín, nakoľko ako bývalý guvernér anglickej banky nedávno vypustil správu, že všetky najväčšie banky už nebudú podporovať poľnohospodárske firmy  ani podniky na výrobu energie neekologickým spôsobom. A bude sa tlačiť na zrušenie hotovosti. Viete kam to už smeruje? “Nebudeme môcť kúpiť/predať” keď neprijmeme “666”, keď “nepodpíšeme svoju lojalitu” “šelme”. Niečo na spôsom povinných volieb za minulého režimu, či iných “podpisových akcií za mier”.)

“No on bude uvažovať inak,v jeho srdci budú iné plány. Bude mať v úmysle ničiť a vyhubiť veľa národov, nielen pár.”

“Lebo hovorí: ‚Dokážem to vlastnou silou a svojou múdrosťou, veď som múdry. Odstránim hranice národov,+vyplienim ich poklady,+ako mocný si podmaním ich obyvateľov.+ 14 Moja ruka sa zmocní majetku národov, ako sa vyberá hniezdo. Pozbieram všetko na zemi, ako sa zbierajú opustené vajcia! Nikto nezatrepoce krídlami ani neotvorí ústa, ani nepípne.‘“(Iz 10:7,13) (Pozri aj Dan.11: 40, 41, kde primárnym, prvvým cieľom, prekážkou je “kráľ Juhu” (USA), ktorý stojí v ceste “kráľovi Severu” (Pozor! Nie je to Rusko!), ktorého musí odstrániť na dosiahnutie zjednotenia sveta pod svojou mocou.)

“Prečo sa národy búria a ľudia vymýšľajú márne plány?*+

2 Králi zeme povstávajú a urodzení muži spájajú sily*+proti Jehovovi a jeho pomazanému.”* (Žalm 2:1,2)

Takže pri poslednom záverčnom zúfalom svojom útoku sú už všetky národy zjednotené, pod jednotným vedením “Góga”, ktorý  je vtedy už najvyšší vládca*, s ktorým príde “mnoho národov“. Ez. 38: 2,3,6

Tu si všimnite, v akom stave sa vtedy nachádza Boží ľud.

“V ten deň sa ti v srdci zrodia myšlienky a vymyslíš zlomyseľný plán. 11 Povieš si: „Vtrhnem do krajiny neopevnených miest. Pritiahnem proti tým, čo bývajú v bezpečí a v pokoji, na miestach bez hradieb, závor a brán.“ 12  Budeš chcieť získať veľkú korisť  a plieniť, zaútočiť na spustošené miesta, ktoré znovu obývané,  a na ľud zhromaždený z národov,” (Ez. 38: 10-12)

Tiež si pozrite, predchádzajúcu 37. kapitolu Ezechiela, ktorá popisuje čo sa odohráva pred útokom Góga s Božím ľudom, ktorí bol po “Veľkom súžení”, jeho “skrátením – prerušením”, po zajatí a oslobodení z Veľkého Babylona “Cýrom”, oživený ako tie suché kosti. (Oživené “veľké vojsko” to sú “kobylky” “armáda pripravená do boja, ktoré vychádzajú z priepasti nečinnosti” a začnú svoju činnosť, ako oživené kosti, ale až po “vyliatí ducha”.)

“Vložím do vás svojho ducha a ožijete”.

„Vezmem Izraelitov z národov, kam odišli, zhromaždím ich zo všetkých strán a privediem ich do ich krajiny.”

“Môj služobník Dávid bude ich kráľom+ a všetci budú mať jedného pastiera.+ Budú sa riadiť mojimi právnymi predpismi    a svedomito dodržiavať moje zákony.”

(Až vtedy vznikne “cesta svätosti”, “duchovný raj”, počas pravej parousie.)

“Uzavriem s nimi zmluvu pokoja,+ bude to večná zmluva. Upevním ich a rozmnožím+ a svoju svätyňu postavím navždy medzi nich. 27  Môj stan* bude s* nimi, ja budem ich Bohom    a oni budú mojím ľudom.+ 28  Keď bude moja svätyňa navždy  v ich strede, národy spoznajú, že ja, Jehova, posväcujem Izrael.“ (Ez. 37:14, 21, 24, 26-28, Joel, Zjav. 7:9,14)

Takže, útok Góga, prijde až potom čo tí, čo prešli “Veľkým súžením”, v ktorom sa práve dostali do zajatia “Veľkého Babylonu”, ale boli “skrátením – prerušením” “Veľkého súženia” vyslobodený, teda až po návrate a obnove, tých ktorí už boli vo “Veľkom súžení”, ale vyšli z neho, rovnako ako to bolo umožnené Izraelu vrátiť sa z Babylona, keď tam boli rozpýlení po krajinách a následne zhromaždení. Ale nevracali sa ako jednotlivci, po jednom, ale naraz, až keď ich Jehova svojim mocným ramenom “Cýrom” vyslobodil (nakoľko “Babylon neprepúšťal zajatcov”). Takže to nemôže byť pravda, že ľudia vychádzhajú jednotlivo len na základe osobného štúdia z bybylonských náboženstiev. (Celé pole kostí ožilo naraz. Alebo “Môže sa národ narodiť naraz?“)

Ešte raz otázka: Z akého “Veľkého súženia” vyšiel “Velký zástup” v roku 1935, alebo vychádza dodnes? A má to byť založené na rozhodnutí jednotlivca, kedy sa niekto rozhodne a vyjde z Babylona náboženstiev, alebo to má byť veľký záchranný skutok, ktorý sám Jehova zabezpečí skrze svojho “Cýra”? (Zjav. 7:9,14)

Prečo by “Veľké súženie” Jehova prerušoval, ak by malo byť už začiatkom “Armagedonu”? Nie. “Veľké súženie” je vytvorené samotnými ľuďmi, ich zbraňami, ktoré by dnes mohli naozaj zničiť život na zemi. A práve preto ich Jehova zastaví. Dovolí však Diablovi, potom čo 7. vedúca hlava divého zvieraťa, Anglo- Amerika, utŕži “ranu mečom”, “preformátovať svet” tak, aby vznikla jedna celosvetová vláda – “8. kráľ”, “z tých pôvodných siedmich” a s podporou “desiatich rohov – všetkých kráľov zeme” – čo je “šarlátová šelma” zo Zjavenia, ktorá bude ešte vládnuť svetu na “jednu hodinu” “1260 dní”, “3,5 času”, “42 mesiacov”. To je “malý roh”, “kráľ prudkého výzoru”, “kráľ Severu”, zo 7., 8., 10-

12. kap. Daniela, teda jedna a tá istá entita. Pozrite si to, bratia, ako identicky je opísaný ich “boj proti svätým najvyššieho a proti Bohu” (aj kedy) (“Oči a veľké rúhavé ústa“) (Zjav. 17:12)

Jehova “preruší len Veľké súženie”, lebo bude musieť zareagovať tak, ako to urobil v minulosti, ale vždy až keď situácia nadobudla kritický, z jeho hľadiska neúnosný stav. (Potopa Noe, Babylonská veža – jazyky, Sodoma Lot, 66. rok n.l. raní kresťania)

Ale Armagedon, to už bude Jehovova uzávierka, konečná bodka za týmto svetom! Ten nebude prerušený, tým sa definitívne kočí tento starý svet. To bude Jehovova vojna, nie ľuďmi spôsobené “Veľké súženie” tretej svetovej vojny so sprievodnými rýchlo posebe nasledujúcimi udalosťami, “cvalom apokalyptických jazdcov”, kedy sa “zoberie mier zo zeme”. (Zjav. 6:1-8)

Možno si niektorí spomínate na staršiu dramatizáciu o Noemovi  a potope (ešte z kazety), na ženu, ktorú Noe povzbudzoval aby aspoň na poslednú chvíľu nastúpila do korábu. Nechcela, nemohla, lebo sa bála vlastných synov (Nefilim). “Nebudu tě poslouchat Noeme.”. “Co by na to řekli mí synové, … ne, nemohu …”. Nechcela, nemohla, lebo mala väčší strach z ľudí (“strach, ktorý kladie osídlo”) viac ako Božieho hnevu a jeho súdu.

Áno “Veľké súženie” bude pre mnohých ľudí (vrátane Jehovových svedkov) krutý budíček a zaskočí to mnohých až tak, že sa vtedy mnohí potknú, podobne ako sa potkli apoštoli, keď nepripravení, v záhrade zaspali, a to tesne pred zatknutím Ježiša. Preto aj spanikárili a rozutekali sa. (“Pod tlakom sa aj múdry  správa pochabo.” Kaz. 7:7a)

Zaspali tesne predtým ako nastala “hodina tmy”, ich testu, kedy  si ich “Diabol vyžiadal ako pšenicu na preosiatie”, vyskúšanie ich vernosti v ohnivej skúške (keď si neposilnili svoje srdce modlitbou, tak ako im to Ježiš radil). (Luk. 22:31, 53) A takto nepripravený, zaskočený človek, oveľa ľahšie podľahne. Naľaká ho revúci lev zvonku, alebo aj zákerne prezlečený vlk v ovčom rúchu zvnútra organizácie. A tak sa stádo splaší a rozuteká.

“Keď budú pastierov biť, ovce sa rozutekajú”. Ale našťastie Jehova sľubuje, že ich potom všetky “vyhľadá s lampášom”, nájde a “pozbiera po kopcoch”, aby mohli vyjsť ako ten “Veľký zástup” spolu s “ostatkom”, vtedy už “prepálených” vyskúšaných “Veľkým súžením” a na to s konečnou platnosťou “zapečatených” “dvoch svedkov”. To vtedy sa “desiati muži z národov chopia suknice muža Žida”, keď rozpoznajú sľúbené “slávne zjavenie Synov Božích”, aby im mohli byť nápomocní, “niektorému z tých najmenších”, a kedy ich na to Jehova vzápätí skryje pod svoj veľký “ochranný stan” tak, ako to sľúbil. (Zjav. 7:15,16 a 21:3, Zach. 8:23, Rim. 8:19)

Drahí bratia, po preskúmaní, overení, si týchto skutočností, nenechávajte si to iba pre seba, nemlčte už. Vedzte, že ste naozaj pred Jehovom zodpovední za životy jeho oviec” – bratov, sestier, manželiek, detí v zbore. Ak ich nebudete chcieť varovať (aby sa vopred vedeli pripraviť na skúšku svojej viery), a Vy ste to vopred vedeli, boli oboznámení o týchto veciach, budete mať vinu krvi. Počúvajte svoje, hlavne Bibliou školené, svedomie. Je to a bude to naozaj skúška našich charaktarov, našich osobností. Pamätajte, prosím, na to. Toto už nie je len nejaká hra na veriacich, na nejaké náboženstvo, a “organizačnú jednotu”, len nejaká rutinná video- zábava na TV obrazovkách!

Jeden brat sa vyjadril, “že sa k nám pristupuje ako k deťom z materskej škôlky”, ktoré treba neustále zabávať, aby boli dobré. Povedal, že to doma pozerá len vkôli vnúčatám, ale že ho to dráždi, keď je to aj na zhromadeniach, zjazdoch.

Jeden záujemca, manžel našej sestry, sa zas raz vyjadril, že jemu sa zdá “že Svědci Jehovovi pouze přijali roli”. Mal na mysli rutinu našej služby.

Musíme dávať pozor na to, aby sme “nectili Jehovu len naučenými ľudskými príkazmi”. (Iz. 29:13)

Musíme sa na všetko začať dôsledne pozerať akoby Jehovovými očami, skrze jeho Slovo, mať ten istý postoj, alebo ako to povedal kedysi Izraelu “prísne počúvať jeho hlas“.

Už v blízkej budúcnosti dôjde ku skutočnému preosievaniu, (nielen pomazaných), toho čo máme každý jeden z nás skutočne vo svojom srdci, či naozaj milujeme Jehovu celým srdcom, teda máme lasku k pravde jeho Slova (že dokážeme zostať stáť vpriamene ako Danielovi traja druhovia pred rozpálenou pecou), a zároveň zo srdca nenávidíme nespravodlivosť, nezákonnosť (keď sa deje krivda deťom, atď.). O Ježišovi je napísané “miloval si spravodlivosť, ale nenávidel bezzákonnosť”. (Žalm 45:7) A čo my?

Bratia, povieme Vám to na rovinu, ale nevystrašte sa. Vec sa totiž má tak, že nakoniec Vám Jehova odoberie svoje ovce, aj keď by ste sa niektorí, ako jednotlivci, snažili konať dobro. Je to totiž tak napísané v jeho Slove. A s tým, ani my, ani Vy, nedokážeme nič urobiť. Musí sa to tak splniť.

Nakoľko už najnovšie výroky “proti zlým pastierom”, “beda pastierom” (čo sa neustále opakujú u Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela a

všetkých prorokov), neplatia na “Kresťanstvo”, natíska sa otázka, tak na koho?

Jer. 23: 2-4, 15-20, 30, 36 (“Máme pokojný vzťah s Jehovom?”, “Sme už duchovnom raji?”)

Ez. 34:2,4,5,6, 10, 11-13! (“Prestanú pásť moje ovce“, “keď príde Hlavný pastier, keď sa stane zjavným“.) 1.Pet.5:1-4

Jer. 26:3-6, 25, 29, 31, 34, (“Jehovov chrám!, Jehovov chrám!”, “Jehovova Organizácia!”, Šílo!) (Iz. 33:14, Heb. 12:29)

Nebuďťe preto príliš sebaistí či až fanaticky tvrdohlaví. Viete, že keď je raz niečo zelené, nemôže to byť aj červené. A práve toto zaznelo na jednom školení starších, kedy lektor s publikáciou “Organizovaní …” v ruke zahlásil:

“Bratia, ak Vám Organizácia povie, že táto kniha je červená, tak je červená a Vy to musíte akceptovať !”

Bratia, toto bol príkaz rádu Jezuitov, ktorý založil Ignác z Loyoly, čo po nich prevzali slobodomurári a illumináti.

Takže odteraz keď budete čítať Bibliu, najmä jej proroctvá plne to uplatňujte na dnešný Boží ľud, na nás, na seba. Už to viac neplatí na “Kresťanstvo”!

Nie, čoskoro tu už nebude žiadna “Organizácia”, lebo doslúži tak, ako kedysi doslúžil nástroj židovského organizovaného spôsobu uctievania, keď ho vystriedala vyššia realita.

Potom v tom čase, sa budeme musieť každý sám, ako jednotlivec rozhodnúť, a týmto spôsobom sa postaviť pred sudcovskou stolicou Syna človeka, počas “Veľkého súženia”, ktoré bude dôkazom Ježišovej pravej parousie. “Ale kto vtedy obstojí, keď príde”, pýtajú sa ako Malachiáš tak aj Ježiš? A obstojí vtedy naše “Pane, Pane, či sme nevykonávali mocné zvestovateľské dielo a nestavali tie mnohé sály Kráľovstva, zjazdové haly, a honosné paláce pre “tvojho otroka”?”

27 K uctievaniu,* ktoré náš Boh a Otec považuje za čisté

a nepoškvrnené, patrí starať sa o siroty+ a vdovy+ v ich trápení+ a zachovávať sa bez poškvrny od sveta.” (Jakub 1:27)

5 Boh je vo svojom svätom príbytku a otcom sirôt a ochrancom* vdov.” (Žalm 68:5 )

17 Učte sa konať dobro, usilujte sa o spravodlivosť, a naprávajte utláčateľa, obhajujte práva sirôt*a zastávajte sa vdov.“ (Iz. 1:17)

A práve v tom čase môže byť “Jehovovo meno aj pre Vás pevnou vežou, kde sa budeme snáď môct ukryť”, kedy snáď budeme môcť byť “ochránený v hodine skúšky, ktorá príde na všetkých obyvateľov zeme”. (Sof. 2:3, Prísl. 18:10, Zjav. 3:10)

Bratia, urobme čo ešte môžeme vo svojom okolí, vo svojich rodinách aj v zbore.

Nemajme srdce ustrašené pred tým, čo by nás mohlo postihnúť, keď by sme sa len začali pýtať na niektoré nezrovnalosti.

A Vy bratia, ktorí slúžite ako starší v zboroch Jehovovho ľudu nezapínajte hneď “policajný maják”, “na ochranu zboru”, keď sa dopočujete, že niekto v zbore sa na niečo pýta, keď niečomu nerozumie napr. aj pri štúdiu Strážnej Veže, lebo je to ich legitímne právo, ba priamo až povinnosť sa na všetko snažiť nájsť pravdivé odpovede z Božieho Slova. Nepôsobte na Jehovove ovce strachom, zastrašovaním, či už vo svojich preslovoch z pódia, či ešte väčším zosilňovaním, zdôrazňovaním takýchto pokynov, keď sa objavia v Strážnej veži, či osnove prednášky.

Budujte bratov, nedeptajte ich, nenahájte ich, netlačte na nich a nestrácajte s nimi trpezlivosť. Každý z nich má svoju jedinečnú osobnosť. Nie je to beztvará masa ľudí. Nesnažte sa z nich robiť len na slovo poslušných vojakov-robotov-zombie. Možno neviete, ale Jehova sľúbil, že odstráni “tyranov”, “pastierov”, ktorí “vládnu nad jeho ľudom utáčajúcim spôsobom”.

Každý jeden brat, sestra, každá rodina má svoje vlastné, veľakrát vážne problémy. Bratia chodia na zhromaždenia (či mnohí chodili) aby boli povzbudení (veď dosť sú gniavení týmto svetom), a nie aby boli “bití” (slovami, teda “aby sme nepoužívali Bibliu ako obušok,” ako to povedal jeden starší), deptaní, že robia málo, že neslúžia dosť, že je stále väčšia potreba peňazí na dielo.

Nenaháňajte ich “na panské”, veď mnohí pomaly už ani nevládzu žiť, a práve preto sa zrejme mnohí nebadane vytrácajú zo zborov.

Viete čo zahŕňa “čisté uctievanie”. (Viď. texty vyššie). Nie je to ani počet hodín v zvestovateľskej službe, či na stavbách sál, či nejaká “kariéra” v Božej organizácii. Ale žiaľ, veľakrát sa to zredukovalo práve len na tieto veci. Ale hlavné by naozaj malo byť to, čo píše Jakub. Takže toto vôbec nie je náš vynález. Je to Jehovov pohľad. Jakub len zopakoval tento nemenný Jehovov postoj k sirotám, vdovám. Alebo “keď uvidíš, že brat, sestra nemá prostriedky na živobytie …”, lebo bratia, toto ešte len príde, keď sa otrasú základy sociálneho štátu a sociálne zabezpečenie. Vo svete už vidieť ako sa znižujú dôchodky, tunelujú sa dôchodcovské  správcovské spoločnosti. V našich krajinách sa zvyšuje nezamestnanosť, ale práca nie je. Zároveň sa zvyšuje vek odchodu do dôchodku.

Vylúčenie, odňatie spoločenstva bol v minulosti v Izraeli a je aj dnes veľmi silný nástroj. Ale Biblia, Jehova, presne špecifikuje vážne hriechy, kedy je jeho použitie namieste. Ale, žiaľ, tento nástroj  sa dnes zneužíva na zastrašovanie. V oveľa väčšej miere sa však ešte len začne zneužívať na “vylučovanie zo synagóg”, áno, dnešných sál Kráľovstva, kedy “brat vydá brata až na zabitie”. Zdá sa nám to momentálne neuveriteľné, ale samotný Ježiš presne toto predpovedal, to čo zažijeme počas “Veľkého súženia”, kedy dokonca “deti povstanú proti vlastným rodičom a naopak”! Takto sa prejaví  “už úplne vychladnutá láska”! Až z toho naskakujú zimomriavky, “husia koža”! Bratia veríte tomu? Veríte týmto Ježišovým slovám, alebo si osobne myslíte, že je to nemožné. Ak áno, potom neveríte Božiemu Slovu, a teda ani Jehovovi! Pozor na to!

(Na internete je video nemeckých malých detí ako v štúdiu síce pekne zborovo spievajú, ale vulgánymi slovami proti vlastnej starej mame, preto že je “neekologická, nenávidí prírodu, lebo používa ešte auto na benzín” a iné. Totálny, zámerne riadený “Grétenizmus” (Zneužívanie nevedomých detí!). Alebo ako bol v Rusku počas revolúcie literárne vychválený malý chlapec, ktorý udal vlastných rodičov, keď si schovali trocha obilia, aby prežili …)

O akom čase to asi hovorí prorok Micheáš?

“Neverte svojmu druhovi, nedôverujte blízkemu priateľovi.+ Daj pozor, čo hovoríš tej, ktorá leží v tvojom náručí. 6 Lebo syn pohŕda otcom, dcéra sa stavia proti matke+ a nevesta proti svokre.+ Nepriateľmi človeka sú členovia jeho vlastnej rodiny.” (Mich. 7:5,6)

Takže bratia, zobuďte sa, preberte sa z letargie, zo sladkého spánku, v ktorom sa nás snažia svojimi pokynmi “kočíkovať”, že je všetko OK, keď takto “naľahko liečia, učia môj ľud, že je pokoj, keď nie je …” hovorí Jehova. (Jer. 6:14, 8:11)

“Cesta svätosti”, o ktorej hovorí Izaiáš, že “na ňu zlí už nevstúpia”, a “ten kto bude na nej už z nej nezablúdi”, tá vznikne až po “prepálení, vyčistení, Božieho ľudu” od “človeka nezákonnosti”, “zlého otroka”, po vykorenení “buriny”, “vyhodení nevyhovujúcich rýb”, “preveľkých, najzamenitejších apoštolov”, “tých, ktorí si vravia, tvrdia o sebe, že sú Židia ale nie sú” (len sa vydávajú za duchovných Židov, za “pomazaných”). (2. Kor. 11:5, 13-15, 2. Tes.

2:1-12., Zjav. 2:9,10, Iz. 35:8)

Ich prototypom bol múdry poradca Achitofel. Ten predtienil zradcu Judáša, ktorý bol ako jeden z apoštolov priamo v prvom neformálnom tzv. “vedúcom zbore”, ktorému “predsedal” samotný Boží Syn.

Ale prečo ho Ježiš nechal pôsobiť pod Diablovým vedením? Preto aby sa, podobne ako dnes, “konalo dielo čistenia, bielenia”, ako to predpovedal Daniel v 11., 12. kap., aby sa “ukázali, odlíšili nádoby na česť” od “nádob hnevu”. (2. Tim. 2:20, Rim. 9:22,23)

Vieme bratia, že takéto “švihanie” Božieho Slova dosť bolí (aj nás), avšak môže to poslúžiť na našu nápravu a prípravu na to čo má čoskoro nastať.

A viete, bratia, že “kobylky” z Joela, už nie sme my, kedy sme údajne ešte donedávna “ničili polia a úrodu Kresťanstva” svojou zvestovateľskou službou z domu do domu?

Táto zmena sa tiež postupne, potichu pripravovala. Najprv sa to pred pár rokmi objavilo “neoficiálne” v animovanej verzii pre deti, kde sa po prvýkrát už uviedlo, len tak “mimochodom”, že kobylky

boli babylonské vojská, ktoré zničili Jehovovu vinicu, Boží ľud. A až teraz na nedávnom výročnom stretnutí (Anual meeting), sa to už oficiálne objavilo v jednom prejave. Bude o tom reč vo februárovom vysielaní JW.org. A už sa to objavilo aj v študijnej Strážnej veži 4/2020.

A práve túto záležitosť, kto sú kobylky z Joela, komentoval brat King ako vôbec prvú vec už pred 20 rokmi. Dokonca telefonoval s jedným členom vtedajšieho vedúceho zboru, aby ho na to upozornil a prosil, “že by to podrobnejšie bratia ešte preskúmali”. Dotyčný brat “ten a ten” potom čo si brata Kinga vypočul mu nakoniec povedal: “Kto si ty, že nás spochybňuješ, že sa nás “opovažuješ” pýtať. Keď Jehova bude chcieť niečo oznámiť, povie to nám, našim prostredníctvom”. (Viete čo odpovedal nedávno jeden člen vedúceho zboru pred austrálskym súdom na otázku či sa vedúci zbor považuje za jediný kanál prostredníctvom ktorého dnes Boh komunikuje s ľudstvom? “It would be presumptuous.” – “To by bolo domýšlavé (trúfalé, bezočivé)” !)

Až potom to brat zverejnil, napísal v listoch, ktoré rozposlal starším a do všetkých anglicky hovoriacich pobočiek a čo neskôr zahrnul aj ako jednu kapitolu už v prvom vydaní svojej knihy “Sám Jehova sa stal Kráľom” v roku 2005.

“Kradnú sa tu slová.” (Jeremiáš) A týka sa to nielen vysvetlenia Joelovho proroctva, ale je toho oveľa viac, čo sa tu naozaj priestorovo nedá všetko vymenovať.

Keď Jehova “zareve ako lev, kto by sa nebál, kto by neprorokoval?” (Ámos 3:8) Inými slovami, ak niekto porozumie tomu čo Jehova v svojom Slove skutočne vraví, nemôže si to už nechať len sám pre seba. A toto je aj dôvod, prečo Vám bratia, píšeme tento náš druhý list, ku ktorému sme pripojili preklad brožúry.

“Zľaknite sa a nehrešte už” a “s bázňou a trasením pracujte na svojej záchrane”. Radšej nech nás toto “švihnutie” Božieho slova trocha zabolí teraz, ako čakať až keď bude musieť Jehova použiť “hrôzu”, aby nás snáď dokázal ešte presvedčiť, aby sme sa spamätali, prebrali a priviesť nás tak k pokániu. “only terror will make them understand” – “iba teror im pomôže porozumieť”!

Bratia, nech nie je Jehova iba v našich ústach, ale naše by bolo srdce od neho ďaleko vzdialené. V opačnom prípade budú aj na nás uplatnené slová z Izaiáša 1. kapitoly!

Žiaľ, a na našu škodu, sa nakoniec pre naše hriechy, Jehova bude musieť od nás odvrátiť, tak ako sa kedysi odvrátil od Izraela, a odísť zo svojho svätého miesta. (Ezechielov voz, ktorý sa neskôr síce vráti, ale už v úplne inej, novej situácii.)

Je to už priam až cítiť (aj vidieť), akoby tu nejaká skrytá neviditeľná sila, ako taký odpudzujúci magnet, stále bránila, nedovoľovala, a to už roky, preniknutiu Božieho Slova, aby zasvietilo najmä na “hoax” falošnej “neviditeľnej parousie”. Ale našťastie aj toto bolo už dávno v Písmach predpovedané. A nakoniec je veľmi upokojujúce, že pochabosť jej protagonistov vyjde nakoniec najavo tak, ako “sa stalo všetkým zjavné bláznovstvo Janesa a Jambresa”. (2. Tim. 3:8,9)

Viete, že sa bratia v Rusku, ale určite aj iní, pohoršovali nad veľkými prsteňmi bratov vo “Vedúcom zbore”. Odpoveď bola: “V Amerike je to úplne bežné.” A čo na to apoštol Pavol? “Nebuďte druhým na potknute”, a “nebudem jesť a piť”, aby som bratov nepohoršil.

“Dvojitú reč” “dvojaký jazyk” “dvojzmyselné reči”, “z ich úst odstránim”, lebo “z jedného prameňa nemôže vytekať sladká aj horká voda” (1.Tim. 3:8, Ez. 12:24, celý 12. Žalm., Dan 8:23, Jak. 3:11) (Dnes sa to nazýva “double speech”, “new speek” a pod.)

Viete, čo má v prírode rozštiepený jazyk? A komu Ježiš povedal, že sú “plemenom vreteníc”?

Áno, dnes sa už stáva zjavným, že niektorí “striekajú jedovaté, nepravdivé ohováranie” na tých, nad ktorými strácajú nadvládu. “Človek so schopnosťou premýšľať bude nenávidený.”

“ale kto o veciach uvažuje,* toho ľudia nenávidia.” (Prísl. 14:17b, NS 2019)

Ešte v minulom režime jeden záujemca, katolíckemu kňazovi na fare ukazoval texty, že duša može zomrieť (Ez. 18). Ten po chvíli

keď už nevydržal ďalej sa sladko pretvarovať, a keď mu “nadobro rupli nervy” doslova odhodil Bibiu (katolícku) na stôl so slovami. “Choďte už niekde aj so svojou Bibliou!”

Je to vážna vec, keď sa Božie Slovo berie len na ľahkú váhu, keď ju nebudeme aj my brať vážne. Nič tam nie je zbytočné či navyše. “Ani jedna jota nezostane nesplnená”. Nemôžeme s ňou narábať, žonglovať tak, ako sa nám zachce, či “niečo pridať alebo naopak vynechať”, keď sa nám to hodí alebo naopak nehodí. Je to veľmi ostrý dvojsečný meč, ktorým sa pri neopatrnom zaobchádzaní môžeme veľmi ľahko poraniť. Božie Slovo nás totiž dokáže celých presvietiť ako taký rontgen či CT “až po naše vlastné skryté myšlienky a pohnútky”. (Zjav. 2:23)

Ale áno, ľudia môžu posolstvo Biblie zľahčovať, bagatelizovať, posmievať sa mu, ale posledné slovo bude mať Jehova. A to môže byť veľmi nepríjemné, lebo “je strašné upadnúť do rúk živého Boha”. “Nie, Bohu sa nebude nikto posmievať!” (Heb. 12:29, Gal. 6:7)

Bratia, nejde nám naozaj o nič iné, len o pravdu. Dajte si list kolovať, umožnite si to. Neberte, prosím, na seba zodpovednosť za druhých, že by ste im to neumožnili. Nemanipulujte aj Vy s ich slobodnou vôľou sa samých rozhodovať.

Už sa neraz hádzala pravda do ohňa, niekedy aj s tými čo ju zastávali, ale moc im to nepomohlo (stredovek, Hitler …). Božie Slovo sa nedá nijako umlčať. To len ľudia si môžu zapchávať pred ňou svoje uši aby ju nepočuli.

Pamätajte na Štefana pred Sanhedrinom, najvyšším súdnym dvorom. V Ježišovom prípade, na základe svojich obmedzených súdnych právomocí ešte pekne “príkladne spolupracovali” s vtedajšou najvyššou svetskou mocou, Rímom, ktorej ho vydali na zabitie, aby mohli zostať “čistí” v tejto záležitosti. Ale v Štefanovom prípade to už “vyriešili” sami, keď sa naňho zúrivo vrhli.

Keď už viditeľne začnú “ramená kráľa severu vychádzať, spolupracovať s tými, ktorí opúšťajú zmluvu” a “keď uvidíte Jeruzalem týmito ramenami obkľúčený”, “budeme musieť utekať”. Ale kto, čo, je teraz vlastne Jeruzalemom, keď už ním nie je Kresťansto? Takže kto a odkiaľ a kam má začať “potom utekať”? (Dan. 11:30b-35, Luk. 21: 20-24)

To, kto sa nakoniec ukáže byť “človekom nezákonnosti”, “zlým otrokom”, “nevhodnými rybami”, falošnými “Židmi”, to nateraz nie je nijako možné zistiť, odhaliť. Preto “nikoho nesúďme predčasne” ako nám to radí apoštol Pavol. Sú dôkladne zamaskovaní, ukrytí tak, ako tie “podvodné kamene”, keď sa “účastnia na hostinách lásky”, teda nachádzajú sa priamo medzi nami. Ale až Ježiš svojou parousiou/ prítomnosťou odhalí ich parousiu/prítomnosť uprostred Božieho ľudu. (2. Tes. 2:1-12!) A použije na to svojich anjelských žencov”, nie nás, aby povytŕhali v “čase konca”, “počas záverečnej žatvy” “burinu”, ktorú tam nasial Diabol, alebo aby, “vytiahli sieť a vyhodili z jeho Kráľovstva, čo znamená sprostred jeho zboru pomazaných budúcich jeho spolukráľov, nevyhovujúce, “zlé ryby”, “zlého otroka”, “človeka nezákonnosti”, ktorí sú ako tie “podvodné kamene”, o ktoré sa môže človek napr. pri plávaní aj vážne zraniť, keď ich nevidel, nevedel o nich, že tam sú. A “zatvorí” tak “kohútik”, aby z prameňa nemohla vytekať už voda “horká ako palina”, ale len “sladká pitná”. Takto zmiešanú, otrávenú, nepitnú vodu, by sme určite “vypľuli”. “Kto bude ešte potom v tom čase chcieť piť takúto vodu, ktorá vtedy zhorkne, ako palina, zomrie” (Zjav. 8:11, Jer. 23:15, Jak.3:11, Júda 12)

A zároveň v tom čase Ježiš oddelí “capov” od “iných oviec” a pošle ich preč aj z “Veľkého zástupu”.

Bratia, viete že aj my si možeme prečítať napr. Katolícke noviny a za predpokladu, že dobre poznáme pravdy Biblie, nemusíme sa obávať, že by nám to nejako ublížilo. Rovnako si môžete prečítať aj informácie z brožúry, ktorú sme Vám preložili.

Uisťujeme Vás bratia, že sme vďační za to, že sme pomocou Jehových svedkov spoznali skutočnú pravdu z Božieho Slova – čo sa týka základných náukách (trojica, peklo, duša, život na rajskej zemi, 1., 2. vzkriesenie, 1., 2. smrť, hriech na smrť, atď.).

Čo sa týka výkladu proroctiev, napr. katolícka cirkev je úplne mimo. Vôbec sa k tomu nevyjadruje. Im stačí len “Nový zákon”. Keby ste si pozreli ich komentáre k proroctvám v ich Bibliách –

poznámky pod čiarou (napr. Jeruzalemská Biblia, ktorá obsahuje dokonca aj apokryfné texty), tak sa týkali vylučne len Izraelského národa. Napr. komentáre k Danielovmu proroctvu k 11. kapitole končia pri Seleukovcoch, a koniec. Pre nich ako pre “kresťanov”, sú vlastne proroctvá, irelevantné, bezvýznamné, jednoducho uzavretá kapitola, ktoré im už nemajú vlastne čo povedať. Je to pre nich už len nejaké dejepisné čítanie.

Necítite tu, bratia, nejakú podobnosť? Spomeňte si na to, keď sa bude študovať publikácia “Čisté uctievanie …”.

Ak staviteľ v základoch vynechá “základný, rohový kameň”, ktorý má držať celú štruktúru stavby stabilne pohromade, aby sa nezrútila, lebo sa mu nezdá vyhovujúci, má inú predstavu aké by mal mať vlastnosti, a nedbá tak na radu architekta, tak riskuje, že sa nakoniec bude musieť celá budova asanovať, keď to pri kolaudácii odhalia statické merania. (Podobne ako budova Apollo v Bratislave na Košickej ulici. Už z nej vysťahovali všetky firmy a začínajú ju už demontovať.) Takého staviteľa čaká riadne “masná” pokuta a väzenie.

Ak “kameň vysekaný nie ľudskými rukami”, ktorý Jehova “kladie na Sione” dopadne na Zem, tak tí čo ho nebudú chcieť prijať, “ktorý stavitelia zavrhnú”, “na koho padne, toho rozdrví” a “kto sa vtedy na ňom potkne, padne”. (1. Pet. 2:6, Dan. 2:44, Mat. 21:42,

Rim. 9:32)

“Stáť pred Synom človeka”, budeme vtedy keď bude “šelma” vyžadovať naše uctievanie. Vtedy to bude len a len na nás, pre čo sa rozhodneme, či pre Diablov “Nový svetový poriadok” alebo pre “Božie kráľovstvo”.

“Falošný prorok”, ktorý svojimi “dvomi rožkami” imitujúcimi baránka, bude predkladať ľuďom tento “NWO” ako jediné a žiadúce riešenie rozbitého povojnového sveta. (Ako sa vyjadrilo jedno “kníže” po prehratých prezidentských voľbách: “Dovidenia, uvidíme sa v lepšom svete.(Pán Soukup v svojej televízii protagonistov, apoštolov tohto Noveho svetového poriadku nazval “lepšolidmi”.

V tom čase sa sami buď odsúdime svojim konaním do večného zabudnutia alebo budeme môcť byť zachránení pre večný život.

Bratia, povedzte svojim bratom a sestrám v zboroch, že to na čo sme Vás práve upozornili je všetko žiaľ pravda. Ale povzbuďte ich, že sa naozaj nič nedeje bez Jehovovho dovolenia, len sa spĺňajú mnohé proroctvá. V Písme je to všetko dávno o nás napísané, len sme to nemohli vidieť, lebo čas ešte nedozrel.

A hlavne pripravte bratov, sestry na to, aby to prijali s pokorou ako fakt, za ktorý sa pred ľuďmi môžeme naozaj len hanbiť, ak im to budú v službe vyčítať, aj keď oni s tým nemajú nič spoločné, a možno ani netušili, že sa takéto veci dejú. Skúste sa na chvíľu vžiť do pozície niektorých úprimných katolíkov ako sa cítia (a mnohí to už aj zverejnili) sklamaní a ponížení pred svetom ich vlastnou cirkvou, že “Vatikán otvoril dokorán Diablovi svoje brány”. Podobné sklamanie a následné veľké odpadnutie od viery čaká aj nás!

A ak v tejto súvislosti, bratia, cítite, že by ste sa mali za niečo ospravedlniť, urobiť nejakú nápravu, urobte to čo najskôr.

Hovorte s nimi od srdca k srdcu, nie “ex-katedra”. Oni sú naša, Vaša najbližšia rodina, otcovia, matky, sestry, deti. Nie sú to len “nejaké ovce”. Vo svete tí “nahore” nazývajú svojich voličov, že sú to len “ovčania”, ktorými len treba patrične manipulovať, aby išli tým správnym smerom. V našom prípade je to “organizačná jednota” (bez ohľadu na Božie Slovo), ktorá sa za posledné roky stále viac a viac uťahuje ako taká “zvieracia kazajka”.

Takže, bratia, snažte sa odteraz vždy čítať “Strážnu Vežu” aj ostatné “publikácie” (“Čisté uctievanie … “) s otvorenými očami, so skúmavou mysľou a hlavne s Bibliou v ruke.

Vaši bratia z Bratislavy

12.2.2020

P.S.

Kniha “Sám Jehova sa stal Kráľom” je už preložená do slovenčiny na stránke e-watchman.com, pod názvom “Jehovah has spoken! Who will not prophesy?”, keď potom kliknete na heslo “Slovak language”, alebo priamo na samostatnej stránke https://jehovajekralom.com/

Príloha:

“Čisté uctievanie Jehovu konečne obnovené!”

(“Pure Worship of Jehovah—Restored At Last!”)

KAPITOLA 5

“Pozri sa na zlé, odporné veci, ktoré robia”

Prvá scéna: Ohavný symbol žiarlivosti

  1. Aký význam má Ezechielove videnie symbolu žiarlivosti pre nás dnes? Odpadlícky Júda nám určite pripomína Kresťanstvo. Modlárstvo je rozšírené v kresťanských kostoloch, čo zneplatňuje akúkoľvek oddanosť, o ktorej ľudia tvrdia, že ju vzdávajú Bohu. Pretože Jehova sa nemení, môžeme si byť istí, že Kresťanstvo, podobne ako odpadlícky Júda, vyvolalo jeho spravodlivý hnev. (Jakub 1:17) Jehova je určite ďaleko od tejto skreslenej formy Kresťanstva!
  2. Akú výstražnú lekciu sa môžeme naučiť od tých modloslužobníkov v chráme? Aby sme vzdávali výlučnú oddanosť Jehovovi, musíme „utekať od modlárstva“ (1 Kor. 10:14). Mohli by sme si myslieť: „Nikdy by som pri svojom uctievaní Jehovovi nepoužíval obrázky ani symboly!“ Ale modlárstvo prichádza v rôznych formách, niektoré sú jemnejšie ako iné. Jedno referenčné dielo k Biblii to hovorí takto: „Človek si môže myslieť že modlárstvo je ako metafora pre iné statky čokoľvek hodnotné, hodnotné alebo mocné, čo sa stane našim hlavným predmetom záujmu a vylúči Boha.“ Modlárstvo môže teda zahŕňať materiálne vlastníctvo, peniaze, sex, zábavu – naozaj, všetko, čo by sa v našich životoch mohlo dostať na prvé miesto, a tak nahradiť výlučnú oddanosť, ktorá patrí Jehovovi. (Mat. 6: 19-21, 24; Ef. 5: 5; Kol. 3: 5) Musíme sa chrániť pred každou formou modloslárstva, pretože Jehova výhradné právo na naše srdcia a na uctievanie! —1 Ján 5:21.

VYUČOVACÍ RÁMČEK 16A

Je Kresťanstvo protiobrazným Jeruzalemom?

V minulosti naša literatúra poukazovala na Kresťanstvo ako na protiobraz odpadlíckeho Jeruzalema. Podmienky v nevernom Jeruzaleme – vrátane modlárstva a rozsiahlej korupcie – nám určite pripomínajú, čo sa deje v Kresťanstve. V posledných rokoch však naše publikácie, vrátane tej, ktorú práve čítate, nepoužívali už vysvetľovanie proroctva v zmysle obraz – protiobraz, s výnimkou prípadov, keď pre to Biblia poskytuje jasný základ. Existuje teda pevný/solídny biblický základ pre odkazovanie na Kresťanstvo ako na protiobrazný Jeruzalem? Nie.

Hlbší pohľad na Písma str. 1230, český preklad Modla, Modlárstvo

Modla je obraz, zobrazenie čohokoľvek, alebo symbol, ktorý je predmetom zbožnej /zanietenej oddanosti/úcty. Všeobecne povedané modlárstvo je prejavovanie lásky modle, jej zbožtenie, či uctievanie alebo klaňanie sa jej. Poukazuje sa obvykle na nejaké skutočné alebo domnelé vyššie moci, nech je za túto moc pokladanné niečo živé (ako človek, zviera alebo nejaká organizácia) alebo neživé (ako sila alebo neživé prírodné predmety). Modlárstvo je obvykle spojené s určitými zvykmi, obradmi alebo rituálmi.