LIST VŠETKÝM PREDSEDAJÚCIM A RADÁM STARŠÍCH ZBOROV NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE (Poslaný všetkým zborom na adresy uvedené na stránke JW.org.)

Drahí bratia,

obraciame sa na Vás, s tým, že by ste zvážili nasledujúce informácie vzhľadom na to, čo sa deje momentálne vo svete, ako aj v našej organizácii.

Hneď od začiatku by sme radi zdôraznili, že nechceme nikomu v žiadnom prípade oslabovať či ničiť vieru, práve naopak.

Zvážte, prosíme, tieto informácie každý sám. Je to a bude to veľmi vážne.

Úvodom len pripomíname niektoré Jehovove rady, ako sa človek môže dopátrať k pravde, aby ste sa nebáli samostatne uvažovať a preskúmať tieto veci.

Veď ako dobre viete, máme sa “viac báť Boha Jehovu ako človeka” a “každý jeden z nás, nesieme pred Bohom osobnú zodpovednosť”.

Prosíme Vás, prečítajte si najskôr nasledujúce texty. Vypísali sme ich, aby sme Vám ušetrili čas ich vyhľadávaním. Všetky sú zo slovenského Prekladu NS z JW.org.

__________________

Pr. 1:5a:

Múdry bude počúvať a prijme viac poučenia, …

Pr. 9:8,9:

Nekarhaj posmievača, aby ťa nemal v nenávisti.+ Karhaj múdreho, a bude ťa milovať.+ 9 Daj múdremu, a stane sa ešte múdrejším.+ Odovzdaj poznanie niekomu spravodlivému, a jeho učenosť vzrastie.

Kaz. 12:11:

Slová múdrych sú ako volské bodce,+ … ; boli dané jedným pastierom+ 2. Kor. 3:17:

Jehova je Duch;+ a kde je Jehovov+ duch+, tam je sloboda.+

1. Tes. 5:19-21:

Neuhášajte oheň ducha.+ 20  Nepohŕdajte prorockými výrokmi.+ 21  Uistite sa o všetkom,+ pevne sa držte toho, čo je znamenité.

Sk. 17:11:

Títo zmýšľali šľachetnejšie ako tí v Tesalonike, lebo prijali slovo s najväčšou dychtivosťou mysle a denne starostlivo skúmali+ Písma+, či je to tak.

1. Jana 4:1a:

Milovaní, neverte každému inšpirovanému výroku,+ ale skúšajte inšpirované výroky, aby ste videli, či pochádzajú od Boha,+ 2. Pet. 3:1-4:

prebúdzam vašu schopnosť jasne premýšľať pripomienkou,+ 2 aby ste si zapamätali výroky, ktoré už predtým vyriekli svätí proroci,+ a prikázania Pána a Záchrancu prostredníctvom vašich apoštolov.+ 3 Lebo to viete, že v posledných dňoch+ prídu posmievači+ s posmechom a budú postupovať podľa vlastných žiadostí+ 4 a hovoriť:+ „Kde je tá jeho sľúbená prítomnosť?+ Veď odo dňa, keď zosnuli naši predkovia, všetko pokračuje presne tak ako od začiatku stvorenia.“+

   

Zjav. 2:1:

Anjelovi+ zboru v …. + napíš: Toto hovorí ten, ktorý drží v svojej pravici sedem hviezd+ a prechádza sa uprostred siedmich zlatých svietnikov:

1. Pet. 5:1-5:

Preto nabádam starších medzi vami, lebo som tiež starší+ ako oni a svedok+ Kristových utrpení aj účastník slávy, ktorá má byť zjavená:+

 1. 2.Paste+ Božie stádo,+ [ktoré je] vo vašej starostlivosti, nie z donútenia, ale ochotne;+ ani nie z lásky k nepoctivému zisku,+ ale horlivo; 3 ani nie ako panujúci nad tými,+ ktorí sú Božím dedičstvom+, ale staňte sa príkladom stádu.+ 4 A keď sa stane hlavný pastier+ zjavným, dostanete nevädnúcu+ korunu slávy.

1. Kor. 4:6:

Bratia, toto som uplatnil v prenesenom zmysle na seba a na Apolla+ na vaše dobro, aby ste sa na našom prípade naučili [pravidlo]: „Nechoďte nad to, čo je napísané,“+ aby ste neboli jednotlivo nadutí+ v prospech jedného proti druhému.+

Mat. 5:37:

Preto nech vaše slovo áno znamená áno, vaše nie, nie;+ lebo to, čo je nad to, pochádza od toho zlého.+

Jak. 3:1-2:

Nech sa nestanú z vás mnohí učiteľmi,+ moji bratia, lebo viete, že budeme prísnejšie súdení.+ 2 Všetci sa totiž mnohokrát potkýname.+ Ak sa niekto nepotkýna v slove,+ je dokonalý muž,+ schopný držať na uzde aj celé [svoje] telo.

Luk. 12:47-48:

Potom ten otrok, ktorý rozumel vôli svojho pána, ale nepripravil sa, ani nekonal podľa jeho vôle, dostane mnoho rán.+ 48 Ale ten, ktorý nerozumel+ a robil to, čo si zasluhuje bitku, bude menej bitý.+ Skutočne, každému, komu bolo mnoho dané, od toho sa bude požadovať viac,+ ako [je] zvyčajné.+

Luk. 18:8b:

… Avšak keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?

Rim. 14:10-12:

Prečo však súdiš svojho brata?+ Alebo prečo sa pozeráš zhora na svojho brata? Veď všetci budeme stáť pred Božou sudcovskou stolicou+; 11 je totiž napísané: „‚Akože žijem,‘ hovorí Jehova,+ ‚každé koleno sa bude skláňať predo mnou a každý jazyk bude verejne uznávať Boha.‘“+ 12 Tak teda každý z nás bude Bohu skladať účty sám za seba.

2: Kor .5:10:

Lebo všetci sa musíme zjaviť pred Kristovou sudcovskou stolicou,+ aby dostal každý svoju odmenu za veci, ktoré robil v tele, podľa toho, čo konal, už či je to dobré, alebo hanebné.+

Zjav.22:12:

‚Hľa, prichádzam rýchlo+ a so mnou odplata+, ktorú dávam, aby som splatil každému podľa jeho diela.

Rim. 2:1-6:

Preto si bez ospravedlnenia, ó, č loveče+, nech si ktokoľvek , ak súdiš;+ lebo v tom, v čom súdiš iného, odsudzuješ sám seba, lebo ty, ktorý súdiš,+ konáš to isté .+ 2 A my vieme, že Boží súd je podľa pravdy+ proti tým, ktorí takto konajú. 3 Ale ty, ó, človeče+, keď súdiš tých, ktorí takto konajú, a predsa to robíš, nazdávaš sa, že unikneš Božiemu súdu?+ 45 Ale podľa svojej tvrdohlavosti+ a nekajúcneho srdca+ si hromadíš hnev+ na deň hnevu+ a zjavenia+ Božieho spravodlivého súdu+. 6 On odplatí každému podľa jeho skutkov:+

   

Mat. 16:27:

Lebo Syn človeka má prísť v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a potom odplatí každému podľa jeho správania

Zjav. 3:10:

Pretože si zachoval slovo o mojej vytrvalosti,+ aj ja zachovám+ teba pred hodinou skúšky, ktorá má prísť na celú obývanú zem, aby boli vyskúšaní tí, ktorí bývajú na zemi.

Ez. 14:14, 16, 18:

„‚A keby bývali v jej strede títo traja muži – Noach+, Daniel+ a Jób+, sami by oslobodili svoju dušu svojou spravodlivosťou+

… keby v jej strede boli títo traja muži, akože žijem,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu, ‚neoslobodili by synov ani dcéry; oni, len oni sami by boli oslobodení a z krajiny by sa stal opustený úhor.‘

… i keby v jej strede boli títo traja muži,+ akože žijem,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu, ‚neoslobodili by synov ani dcéry, iba oni, len oni sami by boli oslobodení.‘“+

Ez. 33:12:

A ty, syn človeka, ty povedz synom svojho ľudu: ‚Spravodlivosť spravodlivého ho neoslobodí v deň jeho vzbury.+ Ale čo sa týka zla zlého, neprivedie ho k potknutiu v deň, keď sa od svojho zla odvráti.+ A dokonca ani nikto, kto má spravodlivosť, nebude pre ňu schopný zostať nažive v deň, keď zhreší.+

2. Pet. 1:16, 19:

Nie, neoboznámili sme vás s mocou a prítomnosťou nášho Pána Ježiša Krista+ tak, že sme nasledovali prefíkane vymyslené falošné historky,+ ale tak, že sme sa stali očitými svedkami jeho vznešenosti.+

Preto máme prorocké slovo+ ešte istejšie;+ a konáte dobre, keď naň dávate pozor ako na lampu+ svietiacu na tmavom mieste, ….

1. Tim. 1:3b-4a, 6-7:

… aby si prikázal+ istým ľuďom, aby neučili odlišnú náuku+ 4 a aby nevenovali pozornosť falošným príbehom+ a rodokmeňom, ktoré nevedú nikam, …

Tým, že sa niektorí ľudia od toho odchýlili,+ obrátili sa k bezcenným rečiam+ 7 a chcú byť učiteľmi zákona+, ale nechápu ani to, čo hovoria, ani to, čo tak usilovne tvrdia.

2. Pet. 3:15b-16:

… podobne ako vám písal aj náš milovaný brat Pavol pod ľa múdrosti+, ktorá mu bola daná,+ 16 keď hovoril o týchto veciach, ako to robí tiež vo všetkých [svojich] listoch. Sú v nich však niektoré ťažko zrozumiteľné veci, ktoré neučení a nestáli prekrúcajú, ako to takisto na svoje vlastné zničenie [robia] s ostatným Písmom

1. Pet. 4:17:

Lebo je ustanovený čas, aby sa súd začal od Božieho domu.+ Ak sa začína najprv u nás,+ aký bude koniec tých, ktorí neposlúchajú Božie dobré posolstvo?

Pr. 29:25:

Chvieť sa pred ľuďmi, to kladie osídlo,+ ale kto dôveruje Jehovovi, bude ochránený.

Pr.18:10:

Jehovovo meno je silnou vežou.+ Do nej uteká spravodlivý a dostáva ochranu.

__________________

Bratia, nie, nechceme rozdeľovať bratov a vôbec nie je našou snahou zakladať nejaké “frakcie” či nejaké “platformy”, nakoľko sme pevne presvedčení, veríme, že Jehovovi svedkovia sú dnes Božím ľudom.

Nechceme Vás zaťažovať príliš dlhým našim listom, ale veľmi radi by sme Vám chceli tlmo čiť jeden z mnohých listov brata Roberta Kinga, ktoré rozposielal v priebehu posledných desiatich rokov všetkým odbočkám, mnohým zborom, …, v celom anglicky hovoriacom svete – USA, GB, Austrália …atď. (Prikladáme v závere.)

Na ukážku pripájame tiež úvod z jeho knihy Jehova sám sa stal kráľom! s niektorými reakciami čitateľov, obsah knihy a niektoré otázky, ktoré sú v nej rozoberané.

Nie, netvrdíme, že sú to ľahké myšlienky, práve naopak, po preskúmaní uvádzaných informácií, nás samých to priam “obarilo”, takže sme cítili niečo podobné ako Daniel potom, ako mu boli oznámené budúce udalosti, z ktorých bol dlhšie takmer práceneschopný.

Nie, ešte raz opakujeme, nechceme vytvárať žiadnu “opozíciu odštiepencov” ani nič podobné (žiadne “Pavlov, Apollov, Kéfasov”), ale ako viete “v každom dome sú dva druhy nádob” a to spoločne a “kto, ako a s čím stavia na základe Krista a apoštolov, či vzácne kamene, odolný materiál alebo seno a slamu”.

 1. Kor.1:12: Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: „Ja patrím k Pavlovi,“ „Ale ja k Apollovi,“+ „Ale ja ku Kéfasovi,“ „Ale ja ku Kristovi.“

13  Tak je Kristus rozdelený.+ Či bol za vás Pavol pribitý na kôl? Alebo ste boli pokrstení+ v Pavlovom mene?

 1. Tim. 2:20: Vo veľkom dome nie sú len nádoby zo zlata a striebra, ale aj z dreva a kameniny, a niektoré na ctihodný účel, iné na účel, ktorému chýba česť.+
 1. Kor.3:12-15: Ale ak niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, 13 dielo každého sa stane zjavným, lebo ho ten deň ukáže, pretože bude odhalené ohňom+; a ten oheň ukáže, akého druhu je dielo každého. 14 Ak niečie dielo, ktoré na ňom postavil, zostane,+ získa odmenu+; 15 ak niečie dielo zhorí, utrpí škodu, ale on sám bude zachránený;+ avšak [bude to] ako cez oheň.+

Veľmi Vás bratia prosíme, že by ste sa sami vopred navzájom, jeden druhého, neodrádzali, nezastrašovali, lebo všetci máme slobodnú vôľu zvažovať všetko tak, ako nás povzbudzujú vyššie uvedené biblické texty. Ak sa to bude dať, skúste hovoriť o týchto myšlienkach otvorene a pravdivo tak, ako ste povzbudzovaní jednať v radách starších. Ak by ste s tým mali problém, nechajte si tento list kolovať a každý sám sa na to v pokoji pozrite a potom sa k nemu spoločne vráťte.

Po preskúmaní týchto informácií bolo a je našou pohnútkou Vás len informovať, len upozorniť a pripraviť na to čo príde, nielen na svet, ale hlavne na nás Jehovových svedkov, ale novým pohľadom, ktorý vám chceme tlmočiť, podľa toho, ako je to zaznamenané v proroctvách.

Úvodom si pomôžeme trochu filmom Matrix. Mladší bratia to iste poznajú a vysvetlia Vám o čo tam išlo.

Podobne aj Vy máte možnosť si vybrať buď “modrú alebo červenú pilulku”.

Ak si vyberiete túžbu poznať pravdu, potom nazriete pod povrch vecí, ktoré nie je možné vidieť len na prvý pohľad.

Mat. 7: 24-27: Preto každý, kto počuje tieto moje slová a koná podľa nich, bude prirovnaný k rozumnému mužovi, ktorý si postavil dom na skalnom masíve.+ 25 A prišiel lejak a prišli záplavy a duli vetry a šľahali dom, ten sa však nezrútil, lebo bol založený na skalnom masíve.

 1. A každý, kto počuje tieto moje slová a nekoná podľa nich,+ bude prirovnaný k pochabému mužovi,+ ktorý si postavil dom na piesku.
 2. A prišiel lejak a prišli záplavy a duli vetry a narážali na dom,+ a ten sa zrútil a jeho zrútenie bolo veľké.“

A ak to bude niekto z Vás chcieť urobiť, prosíme Vás ostatných, neudávajte sa navzájom (lebo aj to príde ako jedna zabudnutá súčasť zloženého Ježišovho znamenia.)

Mat.24:10: Vtedy sa budú mnohí potkýnať+ a budú jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť.

Pravda sa vždy ťažšie počúva, čo však neznamená, že ten, kto ju vraví je nutne nepriateľ, skôr naopak. “Pravda sa lži nemusí báť, ale lož sa pravdy bojí.” Ale aj na základe našej vlastnej skúsenosti Vás vopred upozorňujeme, že je náročné sa s týmito informáciami vyrovnať.

2

Pravda niekedy dosť bolí. A možno aj Vám bude až do plaču. Všetci proroci plakali, keď museli oznámiť a potom aj videli Božie súdy nad svojim ľudom.

“Kto rozmnožuje poznanie, rozmnožuje bolesť” – “Gore od uma“.

Kaz.1:18: Lebo v hojnosti múdrosti je hojnosť trápenia,+ takže ten, kto zväčšuje poznanie, zväčšuje bolesť.+ Alebo “káznenie nie je príjemné, ale neskôr môže priniesť úžitok”.

Heb. 12:11: Žiadne káznenie sa pravdaže v prítomnosti nezdá radostné, ale zarmucujúce;+ a predsa tým, čo boli ním cvičení, prináša potom pokojné ovocie,+ spravodlivosť.

Bratia, prosíme Vás, preskúmajte si to, najskôr každý sám, podľa Vašich možností, a to aj v prípade, že by ste sa niektorí toho obávali či zľakli. Ale ako viete, nikto nikoho nemôže nasilu presviedč ať či nútiť, človek sa sám musí chcieť o niečom presvedčiť, sám hľ adať argumenty “pre a proti”, fakty, materiály, ktoré mu pomôžu nájsť pravdu v nejakej záležitosti. Tak, ako to robili aj prví Bádatelia Biblie podľa príkladu Berejčanov, ktorých za to Pavol chválil a je to zaznamenané aj pre nás.

Nebudeme zbytočne parafrázovať myšlienky z knihy Jehova sám sa stal kráľom! či iné z jeho materiálov.

Bratia, aby sme sa dostatočne jasne vyjadrili, opakujeme to pre zdôraznenie, že našim cie ľom je čiste Vás len informovať, nie vyvolávať pochybnosti o pravde Božieho slova, naopak, všetko si práve ním overujte tak, ako Berejčania. Zároveň však, ako viete, platí, slovami Ezechiela, že “či už budete počúvať (pozriete sa na to) alebo nie, je len a len na Vás”.

Ez. 3:11: A choď, vstúp medzi ľudí vo vyhnanstve,+ medzi synov svojho ľudu, a budeš im hovoriť a povieš im: ‚Toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova,‘ bez ohľadu na to, či počujú, alebo sa [toho] zdržia.+

Ez. 33:3-4: a on naozaj uvidí, že na tú krajinu prichádza meč a zatrúbi na rohu a bude varovať ľud+ 4 a poslucháč naozaj počuje zvuk rohu, ale vôbec nebude dbať na výstrahu,+ a meč príde a odníme ho, jeho krv príde na jeho hlavu.+

   

Ez. 2:7: A budeš im hovoriť moje slová bez ohľadu na to, či počujú, alebo sa [toho] zdržia, lebo sú prípadom vzbury.+

Nie je to vôbec ľahké čítanie, bude to dosť bolieť , ale spomeňte si na to, keď sme začínali, ako nám čistá pravda Božieho slova prevrátila všetko nanovo. Teraz to môže byť veľmi podobné. Môže Vám to oživiť skutoč ne “prvú lásku “, lebo vážne ťažkosti sa blížia, aby ste neboli príliš zaskočení tým, čomu budeme nakoniec aj tak, my všetci vystavení. (Viete čo sa dnes deje v Rusku, alebo ako to bolo v minulosti za totality.)

Jeden brat, ktorý spoznal pravdu vo veľmi pokročilom veku, sa raz v úžase vyjadril o sile Biblickej pravde, keď dokázala “vyvrátiť taký starý dubisko aj s koreňmi”.

Ale manželovi jednej sestry sa zdalo, že sme už len akoby “přijali roli zvštovatele”. Inými slovami, že je to pre nás už len akási nutnosť, zotrvačnosť, aby sme si udržali povesť, že sme živí.

Zjav.2:4: Predsa mám však proti tebe [to], že si opustil lásku, ktorú si mal na začiatku.+ a 3:1: Poznám tvoje skutky, máš meno, že si živý, …+

 1. Staň sa bdelým ..

Ešte Vás prosíme, nehovorte o tomto s bratmi a sestrami v zbore, ani so svojimi manželkami, kým si to najprv sami nepreskúmate, lebo garantujeme Vám, že aj Vy sami budete mať s tým problém to vstrebať, vyrovnať sa s tým, samozrejme za predpokladu, že nájdete odvahu sa na to pozrieť. (“Pozrieť sa pravde do očí.”)

Jeden z čitateľov knihy Jehova sám sa stal kráľom! napísal, že je to “Pravda o Pravde” , čo si teraz sami máte príležitosť overiť.

Iste budete súhlasiť s tým, že Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel neboli odpadlíci, keď varovali svoj vlastný ľud, za to, že robil prešľapy voči Božím prikázaniam.

Môže Vás to však chytiť za srdce až tak, že už nepustí a Biblia Vám doslova pred očami ožije v plnej sile ako nikdy predtým.

Potom proste Jehovu nech Vám dá silu sa s tým všetkým vyrovnať, budete ju potrebovať, nebude to pre Vás ľahké, tak ako to nebolo ľahké ani pre nás.

My to ešte stále predýchavame a stále sme priam v šoku z toho, čo všetko bolo, či je napísané o nás novodobých Jehovových svedkoch dnešnej doby.

Bratia, nedržte sa len na povrchu, choďte pod povrch, ako v Božom slove ale aj v sledovaní diania vo svete, Tak, ako to neraz písala aj Strážna veža, snažte sa čítať/počúvať správy medzi riadkami. Platí to však všeobecne. Pozorne si s otvorenými ušami vypočujte napr. vysielanie z marca 2018 “Dôverujete mi” (prvých 20 minút), alebo s otvorenými očami prečítajte v študijnej Strážnej veži z augusta 2018 článok “Poznáš všetky skutočnosti?”

Mat. 12: 36,37: Hovorím vám, že z každého neužitočného výroku, ktorý povedia ľudia, budú sa zodpovedať v Súdnom dni;+ 37 lebo podľa svojich slov budeš vyhlásený za spravodlivého a podľa svojich slov budeš odsúdený.“

Heb. 4:12: Lebo Božie slovo+ je živé+ a vykonáva moc+ a je ostrejšie než akýkoľvek dvojsečný meč+ a preniká až po rozdelenie duše+ a ducha+ a kĺbov a [ich] špiku a [je] schopné rozoznávať myšlienky a úmysly srdca.

Nebojte sa teda žiadneho skúmania, “všetko skúmajte to dobré si podržte”, ak je to plne v súlade s Písmom.

A ak po preskúmaní, by ste predsa prišli k záveru, že sú to zjavné nepravdy, potom pokojne hoďte celú záležitosť do koša, za hlavu.

Ale tak, ako sa zastal Nikodém Pána Ježiša slovami “odsudzuje vari náš zákon skôr, ako preskúmame, vypočujeme človeka, záležitosť…” tak aj vy snažte sa preskúmať skutočnosti podobne, ako to robíte na právnych výboroch v snahe dopátrať sa pravdy v danom právnom prípade. A toto bude veľký Jehovov právny prípad, ktorý má so svojim ľudom tak, ako to potvrdzujú proroci všetci do jedného.

Ján. 7:47-51: Nato farizeji odpovedali: „Vari ste boli aj vy zvedení? 48 Či mu uveril niekto z vládcov alebo z farizejov?+ 49 Len tento zástup, ktorý nepozná Zákon, sú prekliati.“+ 50 Nikodém, ktorý predtým prišiel k nemu a ktorý bol jedným z nich, im povedal: 51 „Odsudzuje azda náš zákon človeka skôr, ako by ho vypočul+ a zistil, čo robí?

Prís. 18:13: Ak odpovedá niekto na vec skôr, ako [ju] vypočuje, a je to od neho pochabosť a poníženie.

(Na internete je tiež zverejnená časť inej knihy od Davida Camerona “Captives of a Concept” -” Zajatci Predstavy“. Je to detailný, takmer až právnický materiál, o histórii Jehovových svedkoch a vývoji doktríny okolo roku 1914 a to výlučne len na základe našej vlastnej literatúry – “Hlásatelia …”.)

Chceme Vás bratia uistiť, že sme tieto materiály (knihy, maily, podcasty, videá ….) prečítali, pozreli aj opakovane niekoľkokrát, nakoľko je to silné aj náročné

na pochopenie a prijatie. A až potom, postupne v nás dozrelo presvedčenie, že by sme si to nemali nechávať len sami pre seba, ale že by sme predovšetkým Vás predsedajúcich a starších zborov mali na to minimálne aspoň upozorniť, že vôbec niečo takéto existuje. My sami by sme boli veľmi vďační, keby nás niekto na to upozornil už oveľa skôr, aj pred tými 10 rokmi, kedy začal brat zverejňovať svoje články, len je otázka či by sme boli na to už vtedy pripravení. Ale zasa na druhej strane by sme sa možno zbytočne taký dlhý čas nemuseli trápiť mnohými otázkami, čo nám nedávali spávať a oberali o pokoj mysle, napr. ako sme viacerí, nezávisle na sebe, uvažovali o tom, či Ježiš má vládnuť už len 900 rokov … a podobnými “kacírskymi otázkami”.

Áno, je to pravda, tak ako sme pravidelne upozorňovaní na KZ, OZ, na zhromaždeniach či na stránkach Strážnej veže, že je na internete veľa odpadlíkov “posmievačov” a to v pravom slova zmysle, ktorí sa už len vedia vysmievať a škodiť ako len môžu, ktorí sa na niečom potkli, alebo sa chceli či potrebovali na niečom potknúť, a tak im rôzne naše chyby prišli vhod. Iní sa dali presvedčiť, napr. k tomu, že Jehova je vlastne Ježiš a inými nezmyslami. “Umytá ehm … sa vrátila k trojici a iným nonsensom …” Ale hlavná vlna posmievačov ešte len príde, keď sa spustí záverečné napĺňanie proroctiev.

Mat.24: 10: Vtedy sa budú mnohí potkýnať+ a budú jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť.

Mich. 7:5,6: Nevkladajte svoju vieru v druha. Nevkladajte svoju dôveru v dôverného priateľa.+ Chráň sa otvoriť svoje ústa pred tou, ktorá leží v tvojom náručí.+ 6 Lebo syn pohŕda otcom, dcéra povstáva proti svojej matke,+ nevesta proti svojej svokre;+ nepriateľmi muža sú ľudia z jeho domácnosti.

3

Mnohí z tých bratov, ktorí sa potkli a odišli a teraz sú na druhej strane, sa len posmievajú alebo inak škodia, vlastne nič neponúkajú, len búrajú druhým ich neupevnenú vieru. Ako parafrázovala Spoločnosť Strážna veža Petrove slová, ale uplatniac ich na seba, “ku komu pôjdeme “, tak naozaj najďalej pri odhaľovaní a sprístupňovaní základných právd Božieho slova, zašli práve Jehovovi svedkovia. Ale napriek tomu, v priebehu času sa mnohým začali vynárať viaceré oprávnené otázky k rôznemu dianiu a vývoju v organizácii, ale i vo svete, na ktoré neboli poskytnuté uspokojujúce odpovede.

Podobné informácie sme poslali aj niektorým týmto našim bývalým bratom, ktorí sa na niečom v minulosti potkli a odišli z Božej organizácie, aj keď nie všetci opustili Jehovu, len sa zatúlali, lebo si z niečím nevedeli rady či sa vyrovnať. Ale ako je uvedené v 33. kap. Ezechiela veríme, že sa mnohí nakoniec spamätajú a vrátia k Jehovovi, lebo to by bola tá najväčšia chyba, akú môže človek urobiť, keď sa pre chyby ľudí potkne na samom Jehovovi. (!) (Vy si tiež, bratia, dajte teraz na to veľký pozor.)

Pomôžeme si slovami Filipa, ktoré povedal svojmu bratovi Natanaelovi “poď a uvidíš“, nakoľko mu nedokázal v krátkosti vysvetliť nové skutočnosti. Tak aj my Vás chceme rovnako povzbudiť “sami sa na to pozrite a sami potom uvidíte.”

Ján 1: 40-41, 46: … Filip mu riekol: „Poď a uvidíš.“

Myslíme si, že na niečo podobné sme už viacerí čakali, či už vedome alebo podvedome. Čakali sme, lebo sme nejako cítili, že to nemôže byť predsa pravda, že by sa Božie Slovo už vyprázdnilo, že by nám Biblia už nemala čo povedať. A teraz práve naopak, je toho naraz toľko, že je s tým problém to všetko pochopiť a stráviť, nakoľko sú to veľmi hlboké Božie veci, o akých sa nám ani nesnívalo, že bude raz Biblia ešte takto hlboko zasahovať do života práve nám Jehovovým svedkom. Naozaj sa aj Vám bude možno chcieť obrazne tak, ako mladému Joziášovi roztrhnúť rúcho, keď sa našiel v chráme Mojžišov Zákon.

Z výsledkov dlhoročnej práce Roberta Kinga vidieť, že skutočne veľmi tvrdo pracuje slovom a takých bratov je potrebné si vážiť a nie ich zaznávať, či označiť za “najhoršieho odpadlíka“.

Prísl. 14:17b: muž so schopnosťou premýšľať je nenávidený.+

Možno si niektorí z Vás ešte pamätajú z fotených Strážnych veží a iných publikácií podrobné rozbory kapitol po veršoch z knihy Žalmov, Prísloví, Kazateľa, Kázne na vrchu, listy Petra či Jakuba, … . Žiaľ, v poslednej dobe, ako ste si to možno už aj Vy sami povšimli, Strážna veža a Prebuďte sa, obsahujú už len samé illustrácie, veľa vakátov a zábavy, prevažne a maximálne už len nejaké “mlieko”. Viete čo to znamená?

Heb.5: 12-14: Lebo hoci by ste s ohľadom na čas mali byť učiteľ mi+, opäť potrebujete, aby vás niekto učil od začiatku základné veci+ Božích svätých vyhlásení;+ a stali ste sa takými, že potrebujete mlieko, a nie pevný pokrm.+ 13 Lebo kto pije mlieko, nie je oboznámený so slovom spravodlivosti, lebo je dieťa.+ 14 Ale pevný pokrm patrí zrelým ľuďom, ktorí cvičili svoju vnímavosť+ používaním, aby rozlišovali medzi správnym a nesprávnym.

Apoštol Peter sa vyjadril o Pavlových listoch, že sú v nich niektoré ťažko pochopiteľné veci, ktoré niektorí prekrúcajú.

 1. Pet. 3:15,16: .. podobne ako vám písal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti+, ktorá mu bola daná,+ 16 keď hovoril o týchto veciach, ako to robí tiež vo všetkých [svojich] listoch. Sú v nich však niektoré ťažko zrozumiteľné veci, ktoré neučení a nestáli prekrúcajú, ako to takisto na svoje vlastné zničenie [robia] s ostatným Písmom+

Jeden brat sa dokonca vyjadril, výstižne nazval súčasné Prebuďte sa, že je to už len akýsi “klon Reader’s Digest”, hoci mal pôvodne v tiráži uvedené, že má za cieľ sledovať dianie vo svete a vysvetlovať ho vo svetle biblických proroctiev, nie však vo svete zvierat.

Uvádzame link na webovú stránku, kde je verejne a zadarmo sprístupnená kniha Jehova sám sa stal Kráľom! v angličtine, francúzštine, španielčine a holandštine, ako aj množstvo videí, odpovedí na otázky a maily.

(https://e-watchman.com/)

Kto vie anglicky, môže si dokonca ním načítanú knihu online prehrať a zdarma aj stiahnuť ako mp3, alebo si ju priamo prečítať v originály a takisto stiahnuť v elektronickej podobe ako pdf. Tiež prehrať množstvo videí. Stojí to za to. Sami sa môžete presvedčiť, že hoci je to skromný “pohodový kliďas“, žiaden hlučný revolucionár, samotné pravdy z Božieho slova, ktoré rozoberá, sú veľmi hlasné až otriasajúce.

Technická poznámka:

Videá sú len v angličtine, ale keď sa prepnete na Youtube, dá sa zvoliť okrem automatických titulkov v angličtine, čo pomôže tomu, kto vie trocha anglicky, zapnúť aj automatický preklad titulkov do slovenského resp. českého jazyka. Mladší bratia to budú určite poznať, my sme sa trocha s tým potrápili. Iste, je to len pomoc nahrubo, strojová pomôcka, ale môže Vám to pomôcť aspoň pri základných znalostiach anglického jazyka.

A prečo sme sa nepodpísali a neuviedli spätnú adresu?

Lebo chceme chrániť seba aj svoje rodiny, pred najskôr nenápadným, odporúčaným sondovaním, následne výsluchmi, perzekúciou až “inkvizíciou” a následnou “exkomunikáciou”, bez pravého biblického dôvodu, niektorých príliš iniciatívnych bratov, čo je už samo o sebe dostatočným ukazovateľom “slobody” v rámci zborov. (2.Kor. 3: 17) Momentálne chceme byť ako ten “múdry, ktorý keď vidí nešťastie, radšej sa skryje “. Nie, nie je to nesprávne vzhľadom na súčasnú situáciu, veď ani Ježiš nešiel predčasne s “kožou na trh” keď “išiel na sviatok, ale akoby tajne”, až keď nastal ten správny čas.

Pr.22:3: Rozumný je ten, kto uvidel nešťastie a ide sa skryť,+ ale neskúsení išli ďalej a musia trpieť trest.+

Bible 21: Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to doplatí.

To, že sa zatiaľ otvorene nezverejňujeme, naozaj nie je nateraz dôležité. Napokon ani v úvodnom predhovore v Preklade Nového sveta ani v listoch “vedúceho zboru” bratia neuvádzajú svoje mená. Veríme, že to pochopíte. Pôvodne sme uvažovali o tom, že by sme zriadili P.O.Box, na ktorý, by ste poprípade mohli dotazovať, ale nakoniec sme usúdili, že to necháme nateraz na Vás “voľné, na neutráli“.

Ešte Vám, bratia, vrelo odporúčame najprv si vopred prečítať postupne a v celku knihy prorokov Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel a aj všetkých tých “malých”, celé Zjavenie, Mat. 24., 25. kap., Luk. 21. kap., Mar. 13, kap., Luk. 12: 8-12, 32-53, 1.Tes. 4:13-18, 5: 1-11, 2. Tes. 2:1-12.

Možno ešte lepšie je počúvať mp3 nahrávky či už NS (aj v iných jazykových prekladoch, ak viete jazyk), alebo na striedačku aj iné preklady, ako napr. Bible 21, v súčasnej živej češtine, tiež voľne prístupná na internete ako pdf aj mp3. Má to cenu, objavíte mnohé detaily, ktoré ste si možno nikdy predtým nevšimli.

(Pri počúvaní, či už doma na posteli alebo počas cesty autom, je myseľ odbremenená od záťaže lúskania písaného textu a môže sa lepšie sústrediť na samotný obsah a popri tom paralelne o tom uvažovať, spájať navzájom rôzne prorocké pasáže z Božieho slova.) (Zjav. 1:3)

Vytvorí Vám to v mysli celistvejší obraz, komplexnú mozaiku budúceho diania, budúcich ťažkých udalostí, ako ich jednotne predpovedá celá Biblia.

Neuškodí si tiež zopakovať komentáre Spoločnosti rozoberajúce tieto knihy. Žiaľ, mnohé z nich už nie sú ani na JW.org, a tak si ich zožeňte od starších bratov a sestier ak ich už nemáte ani na sklade.

Srdečne Vás všetkých pozdravujú Vaši bratia zo slovenskej Filadelfie.

V Bratislave 1. 6. 2018

P.S.: Pre tých, čo doteraz ešte nepočuli o takýchto veciach, ktorí ani len netušili, že vôbec niečo také môže existovať, alebo ich to ešte nenapadlo:

Nie ste ani prví ani poslední. Mnohí sme prešli, či presnejšie prechádzame, týmto bolestivým prezretím. Prorocké posolstvo Biblie Vami môže

zatriasť, či až otriasť, ako taký poriadne hlasný budíček zobudí človeka zo spánku.

A “radšej neskôr, ako nikdy”, resp. “hoci neskoro, ale predsa”. „

4

JEHOVA SÁM SA STAL KRÁĽOM!

Primer (základ – šlabikár) pre apokalypsu

Final Edition

Robert King

POZNÁMKA PRE ČÍTATEĽA: Táto verzia Jehova sám sa stal kráľom! (konečné vydanie) bola preformátovaná a podrobená menším úpravám (napr. pravopis) z online verzie. Tiež už nie je prístupná v elektronickej publikácii (epub), ale je k dispozícii v elektronickej verzii stránok a vo formáte PDF, kde sú k dispozícii mnohé poznámky pod čiarou s odkazmi na rôzne články a iné referenčné materiály dostupné na internete. Tieto informácie sú tiež dostupné ako bezplatná audiokniha, a to ako pre streamovanie, tak aj na stiahnutie. (Verzia 2010)

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky citácie z Písma sú z prekladu Nového sveta Svätého písma, ktorý vydala Biblická a traktátna Spoločnosť

Strážna veža.

Kontaktné informácie o autorovi:

e-mail: watchmanspost@gmail.com

Pošta:

Robert King, 228 Park Ave. South, # 7622, New York, NY. 10003

© 2005, 2010, 2016 Všetky práva vyhradené. ISBN Uverejnené v Spojených štátoch amerických.

_ _ _

Záverečné slová z Predhovoru knihy :

Pri uplatňovaní toho istého princípu („Múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“ (Mat. 11:19, Katolícky preklad) ) v priebehu viac ako desiatich rokov desiatky tisíc Jehovových svedkov a osôb prejavujúcich záujem si prečítali buď online verziu, alebo v pevnej väzbe kópiu tejto knihy. Ako boli informácie prijaté? Aký vplyv mala na čitateľov? Zničil ich vieru alebo ich to posilnilo? Nižšie sú niektoré z ich vyjadrení.

Robert King

__________________

Mnoho ľudí sa bojí čítať čokoľvek, čo napísal niekto iný ako Strážna veža. Z dobrého dôvodu, pretože čítanie odpadlíckeho materiálu môže zničiť vašu vieru v Jehovu a Ježiša. Kniha Jehova sám stal sa kráľom mala na mňa opačný účinok. Moja viera v budúce udalosti nebola nikdy silnejšia. Vždy som cítil, že Strážnej veži niečo chýbalo, keď vysvetľovala proroctvá. Táto kniha vysvetľuje proroctvá od A po Z bez prekrúcania Písiem. Biblia má nakoniec zmysel. – Kevin B

__________________

Prečítal som nespočetné množstvo prorockej literatúry počas môjho života a musím úprimne povedať, že práca Roberta Kinga je bezkonkurenčná a stojí nad ostatnými. Jeho práca siaha mimoriadne do hĺbky. Ak túžite po odpovediach ohľadom plánov Jehovu do budúcnosti, je toto vaša príležitosť dostať odpovede. “To znamená večný život,+ že prijímajú poznanie+ o tebe, jedinom pravom Bohu+, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi.” Ježiš Kristus, Ján 17: 3 (NS) . Ďakujem Ti, brat Róbert, za všetku Tvoju milujúcu tvrdú prácu a kiež by si aj naďalej oplýval Jehovovým požehnaním. – Kevin Flynn.

__________________

Musím povedať, že Jehova sám sa stal kráľom, duchovne výrazne ovplyvnila môj život. Táto kniha mi veľmi pomohla prekonať duchovné úskalia (kamene potknutia). Dala mi veľké pochopenie a presné poznanie o Biblii a biblických proroctvách a už v svojom živote nestojím nepohnute na mieste, ale teraz môžem ísť dopredu a pokračovať v duchovnom raste a budovať svoj osobný vzťah s našim nebeským Otcom Jehovom. Kniha je dobre napísaná a priamo na mieste s množstvom presného poznania a silným pohľadom do písiem. Ďakujem Vám, pán King. – Leonard K Flynn

__________________

Väčšina kníh potrebuje nové vydania kvôli novým informáciám alebo “novému svetlu”. Táto kniha obsahuje rovnakú pravdu ako prvé vydanie, čo vyvoláva dôveru, že Jehova je zdrojom jej svetla. Jedným zjavným dôvodom pre nasledujúce vydanie je potreba držať krok so stále sa meniacim pochopením proroctiev Strážnej veže. Jeho posolstvom nie je zdiskreditovať svedkov Jehovových. Práve naopak, z písaného slova Jehovu dokazuje, že Spoločnosť Strážna veža je jediným zdrojom základného pochopenia Biblie. Iróniou toho všetkého je Robertovo odkrytie vysvetlenia a aplikácia (uplatnenie) 2.Thessalonians 2: 1-12 – Joe Dmanom

__________________

5

Dalo mi to veľa toho na uvažovanie, najmä pokiaľ ide o predvídanie plných dôsledkov toho, čo sa v budúcnosti stane. – L

__________________

Kniha zvýšila môj smäd po Božom slove, najmä proroctvách a ako súdne rozhodnutia Jehovu ovplyvnia jeho ľud. Dobre napísaná a opierajúca sa o Písmo. – Sam

__________________

Sám Jehova sa stal kráľom je kniha, ktorá sa snaží poskytnúť odpovede na všetky časové otázky, ktoré môžu mať Jehovovi svedkovia o tom “Akú úlohu zohráva Božia organizácia v budúcich posledných dňoch a prečo je duchovný raj tak naplnený nevýslovnou bolesťou pre obete zneužívania detí?”

Malo by byť zrejmé, prečo je potrebný hlas na pustatine, akým bol Jeremiáš, typ strážcu, ktorého hlas existuje mimo inštitúcie Spoločnosti Watchtower Society. Strážna veža si určite uvedomuje skutočnosť, že je stále väčší počet nespokojných Jehovových svedkov. Mnohí z nich zoslabli a sú zbavení odvahy a odradení. Niektorí sa rozhodli oddeliť sa od organizácie. Iní sa rozhodli postupne vytratiť. Pravdivo sa Jehovove slová vzťahujú na vedenie v tomto kritickom čase: “Jeho strážcovia sú slepí. Nikto z nich si nevšimol. Všetci sú nemí psi; nedokážu štekať, sú udychčaný, ležia, milujú spánok. “- Izaiáš 56:10 (NS: Jeho strážni sú slepí.+ Žiaden z nich si nevšimol.+ Všetci sú to nemí psi; nie sú schopní štekať,+ ťažko dýchajú, ležia, radi driemu.)

Teraz som presvedčený, že “záblesky nového svetla” Bethelu pochádzajú z knihy Jehova sám sa stal kráľom, keď sa snažia zvládnuť narastajúci počet Jehovových svedkov, ktorí utekajú smerom k východu – hľadajú EXIT (odchádzajú). Túto knihu je potrebné, aby si prečítali všetci svedkovia Jehovu a pomohola tak nájsť niektoré zo vzácnych stratených oviec Jehovu a pomohla obviazať ich duchovné zranenia.

Robert poskytuje hostinu duchovného jedla a má dar vyučovania, ktorý je obsiahnutý v tejto knihe. Pri čítaní jeho knihy môže chvíľu trvať, kým sa to strávi, najmä ak máte na očiach klapky Strážnej veže. Ale ak je vaše srdce čisté a modlíte sa k Jehovovi za pochopenie, všetko toto Vám bude dávať zmysel. Vašim očiam sa otvoria strážené (skryté) tajomstvá, ktoré ste nepoznali (Isaiah 48: 6: NS: Počul si.+ Pozri sa na to všetko.+ A vy, nebudete o tom hovoriť?+ Dal som ti počuť nové veci odteraz, áno, veci držané v zálohe, ktoré si nepoznal.). Je naliehavé a teraz je čas, aby všetci milovníci Pravdy túto knihu otvorili a prelúskali. Váš život bude závisieť od toho, čo sa naučíte z tejto knihy a ako budete môcť toto poznanie uplatniť v nasledujúcich dňoch, ktoré sú pred nami. S týmto poznaním a s Jehovovou láskou a milujúcou láskavosťou budete schopní robiť správne rozhodnutia, keď sa veci pre vedenie WTBTS strašne zhoršia. – Joseph S. Schiess

__________________

Bol som aktívny JS od polovice 60. rokov. Počas toho času som si prečítal veľa literatúry o proroctvách o čase konca z rôznych zdrojov. Môžem povedať s úplnou úprimnosťou a poctivosťou: zo všetkých informácií, na ktoré som narazil po celé moje roky, je táto informácia najrozumnejšou aplikáciou proroctiev, s akou som sa kedy stretol. Nie je to len jasné logické uplatnenie na mnohé proroctvá, ale nedá sa uniknúť takmer ohlušujúcemu “Kruhu pravdy” (? nejaká idioma), ktorý rezonuje z tejto knihy. Chcel by som požiadať každého JS, aby si to sám prečítal a vyvodil svoje vlastné závery. – Erik

__________________

V roku 2010 som premýšľal o opustení organizácie, pretože som to nachádzal nudné, keď som čítal proroctvá Isiáša, Daniela a Ezechiela. Taktiež som nebol schopný porozumieť týmto knihám, pretože každý vie, že Strážna veža učí, že všetko už bolo naplnené v roku 1914. Videl som tiež, že sa v organizácii deje veľa zlých vecí, dokonca aj medzi staršími, služobnými pomocníkmi a cestujúcimi dozorcami. Preto som sa v svojom srdci pýtal: Je toto Jehovov ľud ?

Kvôli mojej manželke som chodil do sály kráľovstva, pretože až dodnes je mi veľmi dobrá žena. Ale ja som chcel odísť z organizácie, bol som úplne depresívny. Modlil som sa a pýtal som sa, kde môžem nájsť pravdu.

Potom jeden deň v roku 2010 som do vyhľadávača Googlu napísal “Jehovah” a našiel som Jehova sám sa stal kráľom!. WHOOSH – uháňal som, bol som unesený! Po prečítaní už len časti som znovu začal veriť Jehovovi a Ježišovi … Nové svetlo na mňa blysklo, rovnako ako Ježišovo svetlo dopadlo na Pavla na ceste do Damasku a otvorilo moje slepé oči. Mám pocit, akoby ma sám Jehova zachránil od odchodu od pravdy … Teraz milujem Jehovu a Ježiša nie kvôli mojej manželke, ale kvôli pravde, ktorú som našiel v tejto knihe. – Basavaraj zo severnej Karnataky

__________________

Keď som prvýkrát čítal článok o proroctvách Ámosa, bol som omráčený. Posolstvo proroctiev z Biblie ma šokovalo. – E.V.G.

__________________

Táto kniha nielenže obnovila moju vieru, že Boh neschvaľuje zlo, ktoré vidí v organizácii, ale súčasne sa obnovila aj moja viera v Boží úmysel voči Jehovovým svedkom – niečo, čo by som nepovažoval za možné. Ak poznáte niekoho rozladeného – nespokojného alebo potknutého – stroskotaného, prosím, snažte sa ho podnietiť – presvedčte ho, aby si prečítal túto knihu! – LT

__________________

6

Počas celého môjho života ako svedka Jehovu, odo dňa môjho krstu až do doby, keď som sa stal pravidelným priekopníkom, až kým som nebol nútený opustiť zhromaždenie pred 3 rokmi, nikdy som skutočne nerozumel ani nevedel oceniť väčšinu proroctiev Biblie, až kým som našiel a prečítal túto knihu. Proroctvá, o ktorých sme si mysleli, že boli tak ťažké požuvať, boli ľahšie pochopiteľné prostredníctvom veľmi jasných a jednoduchých vysvetlení, ktoré sa nachádzajú v tejto knihe. A je pravda, že táto kniha je skutočne “základom apokalypsy” a otváračom mysle, ktorý musia svedkovia Jehovovi a tí, ktorí milujú pravdu, skutočne potrebovať prečítať, aby sa pripravili na ohromujúce udalosti, ktoré sa uskutočnia vo veľmi blízkej budúcnosti.

Oceňujem skutočnosť, že mi to pomohlo poznať Boha Jehovu na hlbšej úrovni a lepšie pochopiť jeho vôľu a pokračovať – ísť ďalej od zneužívania, ktoré som utrpel ako dieťa z rúk starších v mojom zhromaždení a ostatných, ktorí sa to snažili zakryť. Táto kniha slúži ako obväz pre všetkých, ktorí môžu byť duchovne zranení alebo sa potkli, pretože jasne vysvetľuje dôvody, prečo spoločnosť koná tak, ako to robí, a uisťuje čitateľa, že Boh nie je len jednoducho nezúčastnený divák – ale je veľmi živý! A veľmi skoro sa pohne k tomu, aby narovnal záležitosti a súdil tých, ktorí zavádzali a týrali jeho ovce …

Táto kniha je skutočne jedinečná. Na rozdiel od mnohých kníh publikovaných inými osobami, táto kniha nie je zameraná jednoducho iba na kritiku organizácie, ale poskytuje dôkladné vysvetlenia a jasné odpovede z Biblie, ktoré posilnia vašu vieru. – K. Vinuya

__________________

Ako skúsený svedok a milovník pravdy som vyskúšal a otestoval Roberta Kinga. A zakaždým mi dôsledne “ukázal svoju pravú ruku” (? nejaká idioma). Veľmi jednoducho povedané, tento autor miluje Boha Jehovu a nikdy sa od neho neodvracia. “Jehova sám sa stal kráľom! opätovne upevnila moju vieru v Neviditeľného a pripomenula mi Jehovovu osobnosť vo svojom styku (v jeho jednaní) s ľuďmi: Umožňuje svojmu ľudu, aby bol skúmaný zvnútra a to, čo najviac oceňuje – je ich identita. Ak chcete pevný pokrm, ktorý patrí zrelým ľuďom a ste unavení mliekom, budete sa tešiť z tohto čítania proroctiev a nakoniec rozoznáte a uvedomíte si, že Ježiš Kristus má kontrolu nad svojim zhromaždením, že jeho inšpekcia zborov začne čoskoro. ” (Vilhelm H.)

__________________

Oveľa logickejšie a vieru posilňujúce ako WatchTower; Pravda o Pravde. (The Truth About the Truth) – Popeye

__________________

Prial by som si povedať, že je to tá najlepšia kniha, akú som kedy čítal, ale nemôžem. Tákáto chvála musí určite patriť Božiemu inšpirovanému slovu, Biblii. Ak chcete zmeniť svoj život navždy a skončiť so svojím hľadaním pravdy, potom si prečítajte o podvode (úskoku) o roku 1914, veľkej operácii – prevádzke Satana a nastúpite na skutočnú cestu toho, čo naozaj znamená byť jedným zo svedkov Jehovových. – PEL

__________________

Táto kniha mala obrovský vplyv na môj život a prišla v čase, keď som bol na pokraji straty mojej viery. Informácie v nej mi pomohli obnoviť moju vieru a poskytli osvietenie aktuálneho vývoja vo svete a v organizácii Jehovových svedkov. Vysvetlenia proroctiev sú úžasné a verím, že sú inšpirované samotným Bohom. -ao

__________________

Táto kniha je nevyhnutná pre dnešných svedkov Jehovových. Ak ste niekedy premýšľali nad tým, prečo sa niektoré veci nezdajú, a vy ste si uvedomili, že nie všetko, čo ste sa učili v sále kráľovstva, je pravda, potom je to kniha pre vás. Bude vás inšpirovať, aby ste sa znova pozreli (novým čerstvým pohľadom) na to, čo skutočne učí Biblia a aby ste sa dostali na cestu, na ktorej nadobudnete vzťah s Jehovom a Ježišom, ktorý je založený na duchu a pravde. – MK

__________________

Táto kniha je pre každého, kto miluje Jehovu, ale bojoval so zlým pocitom, že v organizácii nie je všetko poriadku. Kniha, ktorá objasňuje – ukazuje, ako si môžete zachovať svoju vieru, a zároveň sa dopytovať na to, čo vidíte, že je to zlé. Otvára oči a uzdravuje, pochopíte prorokov a našu nádej takým spôsobom, akým ste to nikdy nepovažovali za možné. – Bez mena (Noname)

__________________

7

OBSAH

 1. Pravda
 1. Časy pohanov
 1. Žatva
 1. Súd
 1. Parousia – prítomnosť
 1. Znamenie
 1. Búrka
 1. Kto je slepý?
 1. Duchovný raj
 1. Človek nezákonnosti
 1. Tajné spojenia
 1. Kolaps Spoločnosti Strážna veža
 1. Kráľ Severu
 1. Pád Ameriky
 1. Londýn padol
 1. Ôsmy kráľ
 1. Habakuk
 1. Joel
 1. Jeremiáš
 1. Ámos & Obadiáš
 1. Micheáš
 1. Hozeáš
 1. Sofoniáš
 1. Daniel
 1. Zjavenie

Naviac sú na jeho web-stránke https://e-watchman.com/ k dispozícii ďalšie neskoršie komentáre ku knihám:

 • Daniel,
 • Ezechiel,
 • Izaiáš,

ktoré neboli publikované v samotnej knihe.

V knihe sú rozoberané odpovede na otázky ako napr. :

 • Kto sú “Efraimskí opilci” – čím sú vlastne opití, keď nie vínom, pivom, ako im vädne koruna na hlavách ?
 • Z čoho pozostávalo smilstvo Izraela, ako sa to týka nás ?
 • Čo je stena na ktorej sa objaví vydutina-prasklina, ktorá sa zväčší až tak, že celá stena – celý múr sa zrúti počas búrky aj s obielenou omietkou

a kto pod jej ruinami zahynie ?

 • Ako spolu súvisia – parousia, epifanea, apocalypsa a erchomenon,

aký je skutočný význam parousie, ako a komu bude odhalená epifaneou ?

 • Kto je dnes kráľom Severu a kto kráľom Juhu ?
 • Kto je 8. kráľ, ktorý sa objaví po 7., kráľ prudkého výzoru ?
 • Kedy a ako dostáva 7. hlava šelmy ranu mečom ?
 • Čo je Egypt a Mesto roztrhania ?
 • Čo je Veľký céder a čo znamená jeho pád pre ostatné stromy ?
 • Čo je Týrus a jeho pád ?
 • Aký je význam Ježišovej premeny ?
 • Kto sú “dvaja svedkovia” ?
 • Kto sú kobylky v Joelovi a kto sú tie v Zjavení ?
 • Čo sú časy pohanov ?
 • Kedy je šliapaná svätyňa u Daniela a v Zjavení ?
 • Čo je 1260 dní – 42 mes. – 3,5 času a kedy sa začínajú a čo všetko sa deje počas tohoto obdobia ?
 • Prečo sa opakujú v Zjav. podobné rany po otvorení 7 pečatí, po trúbení 7 trúbok a po vyliatí 7 misiek ?
 • Čo predstavuje Ezechielov voz a kto na ňom sedí ?
 • Kto sú zlí pastieri, ktorí pasú seba a nie ovce ?
 • Kto je zlý otrok, ktorý bije a opíja sa ?
 • Čo je žatva, v ktorej sú žencami anjeli – čo sa zbiera ako prvé burina alebo obilie a kedy ?
 • Kto sú “nemí a slepí“, a “nemé psy, ktoré neštekajú” ?
 • Kto je človek nezákonnosti a kedy a ako sa posadí v Božom chráme ?
 • Ako a na koho necháva Jehova pôsobiť omyl a prečo ?
 • Kedy a na koho vlastne príde náhle zničenie počas obdobia kedy sa bude vravieť o mieri ?
 • Čo je duchovný raj – kedy nastáva ?
 • Ako začína súd o Božieho domu a prečo ?
 • Kto uvidí parousiu Ježiša a ako ?
 • Ako ľudstvo očakáva zjavenie synov Božích a kedy ich uvidí ?
 • Čo padne skôr Sion alebo Veľký Babylon ?
 • Kto je Asýrčan a ako odstraňuje hranice národov ?
 • Ako mohol Babylon spôsobiť “democídu” – čo to je, kedy nastane ?
 • Čo bude označením šelmy 666 – kto, ako, kedy ho dostáva ?
 • Na akom základe sú ľudia posúdení ako ovce/capi a kedy ?
 • Kedy sa objavuje “vygeneruje” Veľký zástup, ktorý prejde Veľkým súžením a na akom základe ?
 • Kedy nastáva prvé vzkriesenie pomazaných a kedy je k nim pripojený ostatok – “dvaja svedkovia” – “7000” ?
 • Kedy je vyzdvihnutý vrch domu Jehovu a ako ?
 • Čo je NWO ?
 • Ako, kedy a prečo sa budú Boží služobníci jedni druhých zrádzať ?
 • Z akých udalostí je zložené znamenie, ktorá generácia to má všetko vidieť?
 • Čo je ohavnosť – kde, kedy sa objaví – kto a kam má potom utekať ?
 • Kto sú “mladí chlapci” a kto sú “tyrani“, ktorí utláčali Boží ľud ?
 • Čo je “double speak” “dvojaká reč” a kto ju požíva ?

8

List zo dňa 16. marca 2013

“Stena musí padnúť!”

Stalo sa to už pred storočím, keď Charles Taze Russell odvážne vyhlásil: “Časy pohanov sa skončili. Ich králi mali svoj deň. “Už takmer štyri desať ročia pred týmto osudným rokom označila Russellova Strážna veža rok 1914 ako rok označený v proroctve, ktorý mal označiť začiatok anarchie a kolaps civilizácie.

Keď bol rakúsky arcivojvodca Franz Ferdinand so svojou manželkou Sophie zavraždený 28. júna v Sarajeve, výsledkom bolo, že všetky veľké mocnosti

Európy si vybrali strany a vyhlásili vojnu proti sebe navzájom a za niekoľko týždňov nastalo krviprelievanie, ktoré sa stalo známe ako prvá svetová vojna.

Tento tragický vývoj viedol C. T. Russella, aby uskutočnil svoje historické oznámenie 2. októbra toho istého roku.

Samozrejme, civilizácia sa nezrútila. A Veľká vojna neviedla do bitky Armagedonu, ako Bádatelia Biblie dychtivo očakávali. A pohanskí králi, ktorých “deň” údajne prišiel v roku 1914, odvtedy po celé desaťročia ďalej vládnu svetu spôsobom, ktorý by bolo ťažké si len predstaviť pre tých, ktorí vtedy žili. Zdá sa však, že rok 1914 sa odvtedy stal v mysliach Jehovových svedkov upevnený ako najdôležitejší dátum v celých ľudských dejinách.

Napriek sklamaným očakávaniam tých biblických bádateľov z ranej doby, v roku 1930 J.F. Rutherford – Russellov nástupca ako prezident spoločnosti

Watchtower Society – urobil hlbokú revíziu eschatológie organizácie. Predtým sa Bádatelia Biblie učili, že Ježiš začal svoju neviditeľnú prítomnosť

v roku 1874 – a že prípadne sa pravdepodobne stal aj kráľom (predpokladalo sa). Avšak bez akýchkoľvek fanfár, v roku 1930 Spoločnosť Watchtower

neformálne presunula začiatok neviditeľnej parúzie až do roku 1914.

Strážna veža samozrejme v značnej miere prešla touto “úpravou” len tak, ako keby to bola nejaká triviálna záležitosť. Ale Jehovovi svedkovia by mali uvažovať o otázke: Je úžasná, mocná parúzia Ježiša Krista len takej podstaty, že sa s jeho príchodom môže narábať (miešať, presúvať) ako s hracími kartami?

Táto “Úprava” odhaľuje, že už od začiatku vedenie organizácie pretlačilo falošnú parúziu Krista. Toto vôbec nie je zanedbateľný detail histórie Strážnej veže vzhľadom na skutočnosť , že sám Ježiš predpovedal, že sa tam majú vtedy objaviť takí, ktorí by prišli v Ježišovom mene, ktorý by falošne vyhlasovali: “čas sa priblížil.” Strážna veža dokonca vydala knihu už pred takmer už štyridsiatimi rokmi s názvom – Božie tisícročné kráľovstvo sa priblížilo.

Aby objasnil to, čo predpovedal Kristus, apoštol Pavol dal kresťanom prorocké varovanie a upozornil ich, aby nedovolili, že by boli nejakým spôsobom zvádzaní autoritatívnymi oznámeniami, či už napísanými alebo ústnymi, ktoré by ohlasovali parúziu a Jehovov deň. Pavol vysvetlil, ako Satan bude prevádzať veľké znamenia a zázraky a použije každý nespravodlivý klam, aby poskytol dôveru človeku nezákonnosti, ktorý je zdrojom apoštolsky podobným vyhláseniam, ktoré tvrdia, že prítomnosť Krista a Jehovov deň už začali.

Takže, 1930 bol pravdepodobne začiatok predpovedaného javu v proroctve, ktorý pokračuje až do dnešného dňa. A aký to je fenomén (jav)? Omietanie symbolickej steny na bielo! Nepochybne, doktrína o roku 1914 je v mysliach Jehovových svedkov ako vysoká stavba. Spoločnos ť sa často chváli svojim veľkým porozumením v rozoznávaní takýchto ezoterických záležitostí. Mnohí zo Svedkov Jehovových sú vyvedení z rovnováhy – až zastrašení zdanlivou interpretačnou schopnosťou Strážnej veže.

Ale podľa proroctva v knihe Ezechiel vedúci predstavitelia Božieho ľudu postavia deliacu stenu a budú ju omietať bielym náterom. Proroctvo je

namierené priamo proti “Izraelským prorokom”, ktorých Jehova odsudzuje a hovorí im: 13:3-7: „Beda nerozvážnym+ prorokom, ktorí chodia podľa vlastného ducha,+ keď nič nevideli!+ 4 Tvoji proroci, Izrael, sa stali podobní líškam na spustošených miestach.+ 5 Istotne nevystúpite do prielomov,+ ani pre dom Izraela nepostavíte kamenný múr,+ aby sa v Jehovovom dni+ postavil do boja.“ 6Mali videnie, ktoré je nepravdivé, a lživú veštbu+ – tí, čo hovoria: ‚Jehovov výrok je,‘ keď ich Jehova neposlal, a čakajú, že sa nejaké slovo splní.+ 7 Nevideli ste azda nepravdivé videnie a nehovorili ste lživú veštbu, keď ste hovorili: ‚Jehovov výrok je,‘ keď som nič nehovoril?“‘

Naozaj presne podľa Božích slov zaznamenaných v 13. kapitole Ezechiela, Strážna veža naozaj tvrdí, že je prorokom. Možno nie v zmysle, že sú inšpirovaní rovnakým spôsobom ako biblickí proroci, ale bezpochyby tvrdia, že jedine oni majú autoritu vykladať Bibliu a prorocky hovoria za Jehovu. V podstate ich vyhlásenia – ako je to uvedené v proroctve – sú ako keby hovorili: “Vyhlásenie Jehovu je …”

Je pravdou, že Strážna veža tvrdí, že je hovorcom pre Jeremiášovu triedu a Ezekielovu triedu prorokov a tak ďalej. Takže v tomto zmysle sú Jehovom správne oslovení ako Izraelskí proroci, aj keď “hlúpi proroci”.

Dôležité je, že tak ako predpovedal Ježiš, činnosť falošných prorokov predchádza parúziu a že počas parúzie má dôjsť k zavádzajúcemu vplyvu namierenému proti samotným Božím vyvoleným, a takisto aj Pavol predpovedal, že človek nezákonnosti bude pôsobiť v duchovnom Božom chráme, dovtedy až kým sa neprejaví parúzia Pána Ježiša a neoslobodí ich od neho (až kým ho neodstráni), dovtedy sa hlúpi proroci nachádzajú v “intímnej skupine” Božieho ľudu až do Jehovovho dňa. To nastane, keď Jehova vstúpi do súdu s lživými vizionármi Izraela. Nasledujúce rozpätie veršov – čítame:

13:8-10:Preto toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „‚Pretože ste hovorili nepravdu a videli ste vo videní lži, preto, hľa, som proti vám,‘+ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.“ 9 A moja ruka je proti prorokom, ktorí vidia vo videní nepravdy a ktorí veštia lož.+ Nezostávajú

v dôvernej+ skupine môjho ľudu a nebudú zapísaní do zápisu domu Izraela+ a neprídu na izraelskú pôdu;+ a budete musieť poznať, že som Zvrchovaný Pán Jehova,+ 10 pretože, áno, pretože zviedli môj ľud na scestie a hovoria: „Je pokoj!“, keď niet žiadneho pokoja;+ a je tu niekto, kto stavia deliacu stenu, ale sú tu nadarmo+ tí, čo ju omietajú vápnom.‘

Znovu, naozaj presne podľa proroctva, vedenie svedkov Jehovových vyhlásilo, že medzi nimi a Bohom je už pokoj. A toto je opäť priamo zviazané s rokom 1914. Ako to?

V desaťročiach od roku 1914 Strážna veža vyvinula pomerne rozsiahlu štruktúru prorockého výkladu, všetko je viazané na rok 1914 jedným alebo

druhým spôsobom. Pravdepodobne najdôležitejším aspektom je ich často hlásané tvrdenie, že Kristus vykonal neviditeľnú prehliadku Božieho domu

a ustanovil spoločnosť nad všetkým svojim majetkom v roku 1918. To znamená v skutočnosti, že Ježiš im už dal svoje neodvolateľné schválenie.

Vzhľadom k tomu Watchtower tvrdí, že od roku 1919 Veľký Babylon padol a že teraz všetci Svedkovia Jehovovi žijú v duchovnom raji; a to aj napriek

takým nezmieriteľným (nenapraviteľným) zlým veciam, ako je bežnou vecou, že sú tisíce pedofilov skrytých v zhromaždeniach (zboroch) Svedkov

Jehovových.

Mnohé z Božích prorockých výpovedí a karhaní, ktoré sú nasmerované priamo na vodcov jeho ľudu, boli šikovne aplikované vedením organizácie na obdobie rokov 1916-1919. V dôsledku toho Svedkovia Jehovovi nemajú žiadny biblický základ na to, aby očakávali akýkoľvek deň účtovania alebo súdu zhora. Boli zvedení, pretože si boli a naďalej sú si istí, že už majú pokoj s Bohom a že Jehova nemôže už mať žiadne problémy s jeho (ich) očistenou pozemskou organizáciou.

Ale doktrína Strážnej veže o roku 1914 je preukázateľne falošná. A tí, ktorí ju propagujú ako autentickú biblickú pravdu a ako “výrok Jehovu”, určite “vidia nepravdu a ktorí veštia lož”.

9

Potom Jehova prikázal svojmu prorokovi a povedal mu:

13:11-12: Povedz tým, čo omietajú vápnom, že to spadne. Istotne príde zaplavujúci lejak a budete padať vy, ó, ľadovce, a zadutie víchric

spôsobí rozpoltenie.+ 12  A hľa, stena spadne. Nepovie sa vám: ‚Kde je tá omietka, ktorú ste omietali?‘

S každým rokom a každým desaťročím, ktoré uplynuli od roku 1914, proroci Spoločnosti márne čakali, že sa ich slovo splní, tak ako to predpovedal Ezechiel. V dôsledku zjavného neúspechu ich prorokovania sa ukázalo, že je potrebné na ich organizačnú stenu (múr) omietať stále viac a viac vrstiev bielej omietky (náteru), aby sa udržali (zachovali tvár). Napríklad, od roku 1995 sa Strážna veža hojne aplikovala niekoľko náterov omietky, aby prikryla zjavnú skutočnosť, že generácia, ktorá sa nemala pominúť, v skutočnosti už odišla (vymrela).

Ale je márne, že Svedkovia Jehovovi tak tvrdo pracovali, aby rozširovali nepravdu. Stena je odsúdená na pád! Ich nerealita sa stretne s pravdou!

Ale kto zvrhne stenu? Jehova sám to spôsobí. Stena – múr sa prevrhne, zrúti sa, keď sa začne Jehovov deň. Proroctvo pokračuje:

13:13-16: Lebo toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Ja tiež spôsobím, aby v mojom zúrivom hneve prepuklo zadutie víchric a v mojom hneve nastane zaplavujúci lejak a v zúrivom hneve bude ľadovec na vyhubenie.+ 14 A ja zborím stenu, ktorú ste omietli vápnom, a uvediem ju do dotyku so zemou a bude odhalený jej základ.+ A istotne padne a prídete ku koncu uprostred nej; a budete musieť poznať, že som Jehova.+

 1. 15.‚A dovŕšim svoj zúrivý hnev na stene a na tých, čo ju omietajú vápnom, a poviem vám: „Steny už niet a tých, čo ju omietali, už niet,+
 1. 16.izraelských prorokov, ktorí prorokujú Jeruzalemu a ktorí preň majú videnie pokoja,+ keď niet pokoja,“‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu.+

Zaplavujúci lejak a krupobitie Jehovovho hnevu zrúti bielou omietkou natretú stenu Strážnej veže. Je to preto, že búrka bude vyjadrením autentickej parúzie Ježiša Krista, kedy všetko spojené s rokom 1914 bude odhalené ako jeden z najväčších podvodov (hoax), akého sa dopúšťali na dôverujúcom ľude. Aj proroctvo Izaiáša potvrdzuje proroctvo Ezechiela, o ktorom tu zvažujeme, skutočne hovorí o budúcej Kristovej parúzii. 28. kapitola Izaiáša je rovnako adresovaná vládcom Božieho ľudu, ktorí sa skrývajú v klamstve. Ale záplava Božieho hnevu vyplaví ich útočisko lži (falše).

Konkrétne Izaiáš 28: 14-18 hovorí:

Preto počujte Jehovovo slovo, vy chvastúni, panovníci+ tohto ľudu, ktorý je v Jeruzaleme: 15 Pretože ste povedali: „Uzavreli sme zmluvu so Smrťou;+ a so šeolom sme dosiahli videnie+; pretekajúca prudká záplava, keby sa prehnala, k nám by neprišla, lebo sme si urobili útočišťom

  

preto toto povedal Zvrchovaný Pán Jehova: „Hľa, kladiem ako základ na Sione+ kameň,+ vyskúšaný kameň,+ drahocenný roh+ istého základu.+ Nikto, kto prejavuje vieru, nepodľahne panike.+ 17 A ja urobím právo mernou šnúrou+

a spravodlivosť+ nivelačným nástrojom; a krupobitie+ zmetie útočisko lži+ a vody vyplavia i miesto úkrytu.+ 18 A vaša zmluva so smrťou bude istotne zrušená+ a vaše videnie so šeolom, to neobstojí.+ Pretekajúca prudká záplava, keď sa preženie+vy sa pre ňu tiež stanete miestom pošliapania.

  

Význam Izaiášovho proroctva nie je len v tom, že je v harmónii (súlade) s Ezechielom, ale že smeruje záplavu Božieho rozhorč enia proti vodcom svojho ľudu v kontexte príchodu Krista, “istého základu” – ako protiklad ich vybudovanej ošumelej zanedbanej bielej steny. Treba tiež poznamenať, že “šliapanie” sa musí zhodovať s šliapaním svätého miesta (protiobrazu Jeruzalema) odpornou vecou, ktoré je významnou črtou zloženého znamenia Kristovej prítomnosti.

Vedenie Jehovových svedkov je určite výstižne opísané ako chvastúni. Opakovane sa prehlasujú, že oni sú tí verní a rozvážni a veľké stromy spravodlivosti, ktoré sa týčia vysoko nad všetkými ostatnými. A ako už bolo uvedené, interpretovali proroctvá tak, aby vyvolali dojem, že Jehova už vyhlásil Spoločnosť Strážna veža za spravodlivú. Týmto spôsobom sa uchýlili do lži (našli útočište v lži) a skryli sa v klamstve.

Vrátiac sa k Ezechielovi, v záverečných slovách dvanástej kapitoly Jehova povedal tomuto svojmu strážcovi, že už viac nebude jeho slovo odkladané.

Preto Ezechiel povedal hlúpym prorokom, že múr padne.

Takže v tomto pokročilom čase – ako globálny systém prechádza potácajúc sa k nevyhnutnej katastrofe – je možné s istotou konštatovať, že už nebude dlho odkladaný Jehovov súd. Vedenie svedkov Jehovových, riadiaci orgán Spoločnosti Watchtower a všetci, ktorí sú s ňou spriaznení (spojení), sú týmto listom upozornení, že “múr musí padnúť” – čoskoro padne vaša toľkokrát omietaná organizačná stena!

Tento č lánok poslal e -strážca (e-watchman) do rôznych zariadení Bethelov po celom svete. Stiahnite si prosím, a vytlačte si PDF a pošlite kópiu do sály kráľovstva vo Vašej blízkosti alebo odbočky Spoločnosti Strážna veža

16. marca 2013

————

10