OTÁZKA:  Prosím, dajte nám podrobný prehľad o tom, kde sme na priamke času a kedy môžeme očakávať čas konca dnešného systému vecí?


 

Odpoveď: ‘Podrobné zhrnutie’alebo podrobný prehľad času konca sa javí ako neúmyselné protirečenie! Napriek tomu si vážim túto otázku a chápem, prečo by sa ju niekto mohol opýtať, poukazujúc na skutočný záujem o prorocké informácie z Biblie! Jehovovi svedkovia sa, samozrejme, domnievajú, že takzvaný čas konca a uzavretia systému – posledná časť dní, sa začal v roku 1914. A kto študoval učenie Strážnej veže, vie, že tak či onak, Spoločnosť zviazala doslova celé proroctvo do roku 1914!

Až na to, že v nasledujúcich desaťročiach v čiastočne, pomaly, Strážna veža potichu nanovo nastavila mnoho vecí iným spôsobom, aby sa v budúcnosť naplnila. Ale namiesto toho, aby bolo ‘novým svetlom’ to, aby sa úplne zahodil rok 1914, proces skutočne oslabuje a znižuje význam záveru systému vecí. Určite takým spôsobom urobili násilie voči Božiemu slovu! Ako jeden príklad, po desaťročia Strážna veža učila, že Kristus Ježiš prišiel v roku 1914, a potom v roku 1918 súdil všetky vyznávajúce kresťanské náboženstvá a vymenoval spoločnosť Strážnej veže nad všetkým svojim pozemským vlastníctvom. Na výročnom zasadnutí v roku 2012 však Riadiaci Orgán ‘náhodne’ oznámil, že pán ešte neurčil Verného Otroka a nedal mu ešte všetky svoje veci.

Toto je určite pravda, ale ako bolo zdôraznené v iných článkoch na tomto blogu, menovanie verného otroka nad všetkými majetkami pána sa koná, keď Kristus príde tak nečakane ako zlodej v noci. Ale Kristov príchod typu zlodeja je to, čo iniciuje uzavretie systému vecí alebo žatvy, ako to spomínal Ježiš. Či už je to zámerné alebo neúmyselné, Strážna Veža takto v skutočnosti úplne odmietla celú doktrínu z roku 1914!

Z tohto dôvodu je čas zvážiť, čo sa má stať. Po prvé, neexistuje spôsob, ako skutočne vypočítať čas Kristovho návratu, ktorý iniciuje čas konca. Svedkovia Jehovovi boli presvedčení, že sedem ročné Nebuchadnezarovo ‘šialenstvo’ je súčasťou nejakej prorockej algebraickej rovnice, ktorú kňazskí veštci v Bét-eli používali na odhalenie presného mesiaca a roka, keď Ježišovi údajne bolo dané jeho kráľovstvo a začal vládnuť svetu. Ale žiadny z Jehovových svedkov, a určite nikto v Bételi, nemôže poskytnúť žiadne zmysluplné vysvetlenie, prečo by kresťania mali veriť, že menované časy národov, o ktorých hovoril Ježiš, počas ktorých by národy šliapali na Jeruzalem, začal tým, že Babylon zničil Jeruzalem päť storočí predtým, ako Kristus prišiel na zem.

Ježišove poznámky boli odpoveďou na otázku jeho apoštolov. Chceli vedieť, kedy sa má zničiť Jeruzalem a jeho chrám, pretože pred niekoľkými dňami boli ohromení, keď im Ježiš povedal, že nezostane kameň na kameni až kým chrám nebude zvrhnutý. Chceli teda poznať budúcnosť a nie minulosť, že kedy a ako bude Jeruzalem zničený. Svedkovia Jehovovi dobre poznajú Ježišovu odpoveď! Povedal im, že budú vojny a zvesti o vojnách a že národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Všade bude nedostatok potravín a mor, spolu s veľkými zemetraseniami. Povedal im tiež, že ľudia budú odpadávať zo strachu v očakávaniach hrozných vecí, ktoré pridú na obývanú zem. (Mimochodom, Strážna Veža už desaťročia učila Jehovových svedkov, že tento aspekt znamenia Kristovej prítomnosti bol jasne zrejmý. Ale ako toľko iných vecí, ktoré sa týkajú znamenia Ježišovej prítomnosti, Strážna Veža teraz učí, že to bude mať budúce naplnenie!)

Preto bolo v súvislosti s medzinárodnou vojnou, globálnymi mormi a nedostatkom potravín ohavnosť nechať stáť na svätom mieste. Vzhľad ohavnej veci je signalizačnou udalosťou, ktorá upozorňuje Kristových učeníkov na to, že rozsudok bude bezprostredný. A Ježiš ďalej hovoril, že národy budú šliapať Jeruzalem na určený čas. Ale Ježiš tiež povedal, že zaznie veľká trúbka a anjeli zhromaždia vyvolených zo štyroch kútov zeme a že dobrá správa o kráľovstve bude kázaná do celého sveta a potom príde koniec. Toto je v podstate základné zhrnutie. Ježiš načrtol všetko v 24. kapitole Matúša, 13. kapitole Marka a 21. kapitoleLukáša. Pre  podrobné  zhrnutie sa musíme ale obrátiť na hebrejských prorokov a knihu Zjavenia.

Na zdôraznenie podvodu doktríny Strážnej veže z roku 1914 je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že dvaja hebrejskí proroci, konkrétne Jeremiáš a Ezechiel, predpovedali, že Jeruzalem bude zničený, presnejšie povedané, že Boh sa bude súdiť so svojím ľudom mečom, hladomorom a morom, ktorý presne harmonizuje s tým, čo Ježiš predpovedal, že budú národy šliapať po Jeruzaleme. Podľa Strážnej veže sa súd Božieho domu začal už počas prvej svetovej vojny. Ak je to však tak, znamená to, že vojna, hladomor a mor, podobne ako španielska chrípka, ktorá zničila asia 50 miliónov ľudí, boli veci, ktoré Boh určil ako súd s anti-typickým Jeruzalemom – podľa toho, čo si myslíte. To samozrejme nezapadá do eschatológie Strážnej Veže vôbec. Ide o to, že ak by prvá svetová vojna bola skutočným začiatkom obdobia konca, okamžite by sa objavila ohavnáná vec a pošliapanie svätého miesta.

Strážna Veža, samozrejme, dômyselne vyložila proroctvá Daniela, napríklad keď sú svätí šliapaní šelmou v čase konca, do oboch svetových vojen! Zatiaľ čo šašovia z Bét-elu nevidia žiadnu súvislosť medzi tými proroctvami, ktoré sa týkajú pošliapania svätého miesta a toho, čo Ježiš predpovedal o ohavnej veci, to napriek skutočnosti, že Ježiš radil svojim učeníkom, že to bude naplnenie toho, čo Daniel predpovedal a nech čitateľ použije rozlíšovaciu schopnosť! Faktom je, že Strážna Veža urobila také nepochopenie o biblickom proroctve, že pre Jehovových svedkov je prakticky nemožné tieto veci vylúčiť z mysle. V dôsledku toho nedokážu pochopiť, čo má prísť, pretože sa netýka toho, čo je predpovedané v Božom slove.

Zhrnutie vecí, ktoré sa majú stať a časová os udalostí, ak budete chcieť, je málo užitočné, ak časová os nemá východiskový bod. I keď nie sme schopní vypočítať deň, hodinu alebo rok, Ježiš nás nabádal, aby sme zostali na stráži. Na čo sa máme zamerať? Podľa 11. kapitoly Daniela vyvrcholí dlhotrvajúce súperenie medzi severným kráľom a južným kráľom tým, čo sa označuje ako tlačenie, a severný kráľ jednoducho zaútočí a zaplaví cez všetky národy. Podľa Daniela 11:40 bude tlačenie znamenať, že nastal čas konca a povodne a podrobenie mnohých národov budú bezpochyby uznané ako tretia svetová vojna. A v tomto prostredí vojde severný kráľ do krajiny vyznamenania. Inými slovami, ohavná vec vstúpi na sväté miesto Božie. Proroctvo Joela poskytuje pomerne podrobné zhrnutie tejto udalosti. Prirovnáva záplavu k invázii rôznych druhov plazivého hmyzu, švábov a kobyliek a plazivých húseníc. Proroctvo ich zobrazuje ako prechádzanie oknami a prekonávanie stien, ktoré vstupujú do každého domu. Je zaujímavé, že Jehova nazýva hmyzými útočníkmi jeho veľkou vojenskou silou a nazýva ich Severanom – zrejmý odkaz na kráľa severu.

Až potom, keď národy spustošia Boží ľud, a pošliapú ho pod nohami, zasiahne Boh. Blížiaca sa pohroma bude slúžiť na to, aby pokorných zachránila, ale bude to koniec tých povýšených. Boh zasiahne vyliatím svojho ducha na ostatok, ktorý potom dá svetu konečné svedectvo. Toto veľké svedectvo bude mať za následok popravu zostávajúcich členov semena ženy – svätých. Ich mučeníctvo bude slúžiť na naplnenie celého počtu 144 000 kráľov, ktorí sa potom spolu so samotným Kristom pomstia zničením národov na smrť. Bude to koniec tohto sveta a tí, čo prežijú toto veľké utrpenie, sa potom objavia, aby vytvorili jadro novej pozemskej spoločnosti.

Od pádu národov v dôsledku vojnového chaosu, až kým sa svätí neožijú a kráľovstvo sa úplne nedostane k moci, pokrýva prorocké obdobie tri a pol roka alebo 1 260 dní alebo čas, časy a pol času alebo štyridsaťdva mesiacov atď. Mám podozrenie, že keby som sa skutočne zaviazal poskytnúť ‘podrobné zhrnutie’ odhalenia Božích prichádzajúcich súdov, malo by to naplńiť objemom celú knihu! Pre viac informácií by som vám rád ponúkol, abu ste si prečítali knihu  Sám Jehova sa stal kráľom!