Denný Text na štvrtok 14. januára 2016:

“Ale pevný pokrm je pre zrelých ľudí, ktorí si používaním vycvičili schopnosť rozlišovať, a tak vedia rozoznať správne od nesprávneho.” – Hebrejom 5:14.

Rozlišovanie je dobrý úsudok – schopnosť rozlišovať správne od nesprávneho a potom zvoliť múdry správny smer. Rozlišovacia schopnosť bola definovaná ako „schopnosť robiť zdravé úsudky v duchovných veciach.“ Náročný ctiteľ hovorí a koná tak, aby sa páčil Bohu. Takýto človek si vyberá slová, ktoré iným skôr pomáhajú, ako by im ublížili. Je „pomaly k hnevu“. „Kráča priamo vpred“ a drží sa na svojej správnej ceste životom. Ako môžeme dosiahnuť rozlišovaciu schopnosť? Musíme študovať Božie slovo a uplatňovať to, čo sa učíme. Je obzvlášť užitočné zvážiť príklad Ježiša Krista, najnáročnejšieho človeka, aký kedy žil.

Komentár:

Rozlišovanie sa vyžaduje aj pri skúmaní Božieho slova. Napríklad Ježiš nabádal svojich nasledovníkov, aby umožnili čitateľovi rozlišovať v súvislosti s Danielovým proroctvom a ako súvisí s ohavnosťou, ktorá má spôsobiť spustošenie svätého miesta. Apoštol Ján nabádal svojich spolukrasťanov: “Milovaní, neverte každému učeniu, ktoré tvrdí, že je od Boha, ale overujte si, či pochádza od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.” – 1. Jána 4:1.

Aj keď jednotlivci, ktorí tvoria vedúci zbor, netvrdia, že sú inšpirovaní v rovnakom zmysle ako proroci, pre Jehovových svedkov je Strážna Veža zdrojom „inšpirovaných prejavov“. Sú Božím pozemským náustkom – Jehovovým výlučným kanálom na šírenie pravdy! Aj keď sú Jehovovi svedkovia povzbudzovaní, aby kriticky skúmali Bibliu, nikdy nemôžu v skutočnosti vážne spochybniť čokoľvek, čo Strážna Veža učí. To sa považuje za rúhanie a za čin odpadnutia. Ale konáme dobre, keď uvažujeme nad spismy Kristových apoštolov. Podľa druhého listu Petra budú kresťania obeťami falošných učiteľov. Tu napísal inšpirovaný apoštol:

“Tak ako boli v izraelskom národe falošní proroci, aj medzi vami budú falošní učitelia. Tí budú nenápadne zakladať zhubné sekty, a keďže zaprú aj majiteľa, ktorý ich kúpil, privedú na seba rýchle zničenie.” – 2. Petra 2:1. Keď vidíme, že Kristovi apoštoli, ako aj sám Ježiš, varovali kresťanov, že medzi nimi budú falošní učitelia a že ich zdanlivo „inšpirované výrazy“ musíme skúšať či sú pravdivé, je nielen prípustné pre Boha, aby sme spochybňovali učenie dokonca aj jeho pozemského kanálu – je to aj naša povinnosť!

Je zaujímavé, že v súvislosti s Petrovým varovaním pred falošnými učiteľmi, ktorí potichu prinesú deštruktívne sekty, apoštol vyrozprával svoju osobnú skúsenosť s videním Ježišovej transfigurácie a bratom pripomenul, že to nebolo prostredníctvom umne vykonštruovaných falošných príbehov, ale ich oboznámil s Kristovou mocou a prítomnosťou (parousiou), ale bolo to tým, že skutočne bol svedkom Ježišovej veľkoleposti!

Preto Peter vysvetlil, že transfigurácia potvrdila proroctvo, a vyzval veriacich, aby: “upierali svoj zrak (na Bibliu) ako na lampu, ktorá svieti na tmavom mieste, vo vašom srdci, kým sa nerozvidnie a nevyjde zornica.” – 2. Petra 1:19. Petrovo nabádanie, aby naďalej venovali pozornosť inšpirovanému slovu proroctva, akoby to bola lampa svietiaca na tmavom mieste, má dátum lehoty. Keď raz Kristus dorazí ako denná hviezda na úsvite, potom už nebude potrebné používať svetlo obraznej lampy. Inými slovami, svitiaca denná hviezda nadmerne prežiari samotné Božie slovo. A to bude skutočne niečo! Podľa Strážnej Veže však denná hviezda zasvietila v roku 1914. Strážna veža z 1. apríla 2000 hovorí:

Denná hviezda už vystala! Môžeme si o tom byť istí tým, že budeme venovať pozornosť Ježišovmu veľkému proroctvu o jeho prítomnosti. Dnes zažívame jeho napĺňanie v takých udalostiach, ako sú bezprecedentné vojny, hladomor, zemetrasenie a celosvetové kázanie dobrých správ. (Matúš 24: 3–14) Aj keď ťažké podmienky, ktoré predpovedal Ježiš, aj na nás pôsobia ako kresťanov, sme schopní vytrvať s pokojom a radosťou zo srdca. Prečo? Pretože venujeme pozornosť Božiemu prorockému slovu a veríme v to, čo sľubuje pre budúcnosť. Vieme, že sme na prahu najlepších časov, pretože sme veľmi hlboko v „čase konca“!

Všimli ste si podvod Strážnej Veže? Ak nie, tak si ju znovu neprečítate. Prečo sú Jehovovi svedkovia šťastní? “Pretože venujeme pozornosť Božiemu prorockému slovu a veríme v to, čo sľubuje pre budúcnosť …” Teraz si znovu prečítajte, čo napísal inšpirovaný apoštol. Peter nás nabáda, aby sme „venovali pozornosť až do úsvitu“. Strážna Veža na druhej strane tvrdí, že svitol deň v roku 1914, ale že Jehovovi svedkovia majú stále venovať pozornosť Božiemu Slovu v očakávaní ďalšieho svitania. Je zrejmé, že strážna veža je v omyle! 

Peter sa určite inšpiroval tým, že kresťania, ktorí žijú pred skutočným úsvitom parousie, budú pod vplyvom falošných učiteľov s ich umelecky vykonštruovanými falošnými príbehmi o tom, ako sa už neviditeľná parousia začala! Deštruktívne sekty, ktoré boli doteraz „potichu“ privedené, sa prejavia, keď raz začne parúzia. Potom sa Strážna Veža zrúti a po následkoch sa nepochybne objavia rozštiepené skupiny. Ale ako Peter povedal o týchto falošných učiteľoch, že prinesú „rýchle zničenie“, je zrejmé, že vedenie Strážnej Veže je moderným protipólom Židov, o ktorých Ježiš povedal: „Nerozpoznali ste čas vaša inšpekcie.“

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com