Svedkovia Jehovovi o sebe často hovoria, že sú  „v pravde“ Je to tak preto, lebo viera samotná sa často označuje ako  „pravda“. Samotný Ježiš vlastne použil tento výraz najskôr, keď povedal o Diablovi:  „Nestál pevne  v pravde.“ Podľa Ježiša Krista bol teda Diabol kedysi  „v pravde“,  tak ako to tvrdia aj Jehovovi svedkovia dnes. Byť v pravde teda nie je statická vec, ako je to vidieť v prípade Satana. Človek nemusí zostať v pravde alebo sa pravda môže zmeniť. Ako sa však môže zmeniť pravda? Zvážte toto: aký význam to malo, keď Ježiš Kristus o sebe hovoril ako o „ceste, pravde a živote“? Bol Ježiš vždy cestou k Bohu, Božou pravdou a životným prostriedkom pre zomierajúce ľudstvo? Nie! Stal sa takým, až keď sa predstavil Židom ako Mesiáš a obetoval svoj dokonalý ľudský život. Jeho obeta otvorila vyvoleným cestu do neba a umožnila vykúpenie celého ľudstva z hrobu. Ježiš sa stal pravdou nielen preto, že vždy hovoril pravdu, ale aj preto, že splnil veľa mesiášskych proroctiev a pretože sa stal stredobodom všetkých Božích budúcich zámerov.

Ale predtým, ako bola v Kristovi odhalená pravda, židovský náboženský systém bol jediným schváleným spôsobom, ako sa priblížiť k Bohu. V skutočnosti bol sám Ježiš podľa židovskej tradície formálnym ctiteľom Boha. Preto Ježiš kedysi povedal jednej samaritánskej žene, s ktorou hovoril, že židovský spôsob uctievania je skutočným spôsobom uctievania Boha, ale dokonca má ustúpiť plnšiemu vyjadreniu pravdy. Kristus jej povedal:Ježiš jej povedal: “Ver mi, prichádza čas, keď nebudete uctievať Otca ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy uctievate, čo nepoznáte. My uctievame, čo poznáme, lebo záchrana sa začína od Židov. Ale prichádza čas a už je tu, keď praví ctitelia budú uctievať Otca duchom a pravdou, lebo Otec hľadá tých, ktorí ho budú takto uctievať. Boh je duch a tí, ktorí ho uctievajú, musia ho uctievať duchom a pravdou.“ – Ján 4:21-24.

Bolo to na jar 29 n. L., Keď svätý duch pomazal Ježiša, keď sa pravda začala prvýkrát zjavovať v celej svojej sláve; v tom zmysle, že Boží zámer sa zjavením jeho vyvoleného Mesiáša dostal nový dramatický smero. Aj keď zákon zostúpil od Jehovu – Boha pravdy, už nebolo dodržiavanie Mojžišovho zákona Božou vôľou pre Židov. Táto fáza Božieho diela splnila svoj účel a Zákon nakoniec zastaral. A krátko po Ježišovej obetavej smrti už Židia neboli ani Božím výlučným vyvoleným ľudom. Odvtedy bol každý, kto uveril v pravdu – teda v Ježiša – Bohom prijateľný. Je iróniou, že aký úchvatný zvrat udalostí prinieslo odhalenie pravdy v prvom storočí! Dôvod, prečo vtedy odhalenie pravdy predstavovalo kameň úrazu židovského zriadenia, je ten, že mali falošné očakávania týkajúce sa Mesiáša. Napríklad ani Ježišovi apoštoli spočiatku nevedeli pochopiť pravdu o jeho obetavej smrti. Preto Peter nevedomky radil Ježišovi, že nebude mať takú neslávnu smrť.

Farizeji a ďalší vodcovia zjavne očakávali, že Kristus bude súčasťou ich náboženského zriadenia. Je to tak preto, lebo žalmy a proroctvá predpovedali, že Kristus bude následníkom Dávidovho trónu. Bolo teda prirodzené, že pozemsky zmýšľajúci Židia tak uvažovali o Kristovi, ktorý sedí na znovuzriadenom Dávidovom tróne v Jeruzaleme. Nemali koncepciu nebeského Jeruzalema; takisto nemohli pochopiť pravdu o smrti a nebeskom vzkriesení izraelského kráľa. Boh skutočne a dôsledne starostlivo ukryl všetky poklady múdrosti a poznania (pravdy) v Kristovi, ako to neskôr poznamenal Pavol. Pod Diablovým zákerným vplyvom židovské zriadenie neprijalo pravdu a stalo sa úplne skazeným a skostnateným vo svojej vlastnej dogme až do tej miery, že dokonca zavraždili milovaného Božieho syna, ako aj mnohých jeho nasledovníkov.

Apoštol Pavol predpovedal podobný vývoj udalostí, ktorý mal mať vplyv na kresťanov bezprostredne pred konečným zjavením Ježiša Krista. V druhom zo svojich listov Tesaloničanom Pavol predpovedal, že ľudia vydávajúci sa za apoštolov sa pokúsia presvedčiť kresťanov, že Kristova prítomnosť už začala. Pavol napísal, akoby v tom čase bol on a apoštoli nažive, a varoval: Čo sa týka prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista a času, keď k nemu budeme zhromaždení, prosíme vás, bratia, nedajte sa rýchlo zmiasť ani rozrušiť, ak niekto tvrdí, že Jehovov deň je už tu, a to ani vtedy, keby vás presviedčal, že je to posolstvo od Boha alebo vyhlásenie či list od nás.” – 2. Tesaloničanom 2:1, 2.

Neexistuje žiadny záznam o tom, že by niekto v prvom storočí falošne oznámil, že prítomnosť Krista sa začala. Je však pozoruhodné, že Pavol spomenul dve postavy menom Hymenaeus a Filetus, ktorých gangrenózne učenie o vzkriesení, ku ktorému už údajne došlo, podkopávala vieru niektorých. Je zaujímavé, že Strážna Veža tiež učí, že kráľovstvo je tu a prvé vzkriesenie už začalo, niekedy po roku 1914. Pokiaľ ide o vyššie citovaný verš, zdá sa, akoby sa Pavlovo varovanie v súčasnosti najvýstižnejšie týkalo Jehovových svedkov. Je to tak preto, lebo Spoločnosť Strážna Veža bola prameňom stáleho prúdu správ ohlasujúcich, že  „Jehovov deň je tu“. Nielen to, ale ako inštitúcia je Vedúci Orgán organizovaný napodobňovaním rady apoštolov a starších mužov v prvom storočí. A niet pochýb, že si vedenie organizácie získalo apoštolskú autoritu nad Svedkami Jehovovými na interpretáciu Písma.

Pokiaľ ide o kvázi inšpirované apoštolské listy, pred ktorými varoval apoštol Pavol, existuje iba jedna organizácia, ktorá učí, že dnes už „je tu Jehovov deň” Prostredníctvom slovných správ doručených v sálach kráľovstva a v arénach kongresov; prostredníctvom miliónov časopisov, traktátov a kníh; Spoločnosť Strážna Veža oznámila Jehovovým svedkom a svetu, že Kristova prítomnosť sa začala už v roku 1914. V skutočnosti je správa  „Jehovov deň je tu“  – presne tak, ako to vopred varoval Pavol. Ďalej Pavol napísal: Nedajte sa nikým a ničím oklamať, lebo skôr ako príde ten deň, musí nastať odpadnutie a prejaví sa človek nezákonnosti, syn zničenia. Je to protivník, ktorý sa vyvyšuje nad všetko, čo sa nazýva bohom a čo sa uctieva. Posadí sa v Božom chráme a pred všetkými sa bude vydávať za boha. Nepamätáte si, že som vám o tom hovoril, keď som bol u vás?” – 2. Tesaloničanom 2:3-5.

Pavol ďalej predpovedal prítomnosť, nie Krista, ale človeka bezprávia, ktorého odpadlícka prítomnosť bezprostredne predchádza Kristovej parúzii. Muž bezprávia je predurčený na podnietenie odpadlíctva a odvážne si sadne do samotného Jehovovho chrámu! Svedkovia Jehovovi si uvedomujú, že Pavol nehovoril o kamennom židovskom chráme. Nehovoril ani o nebeskom chráme. Chrám, o ktorom hovoril Pavol, má spoločné s Kristovým pomazaným zborom. Muž bezprávia má teda priamy vplyv na Kristov zbor, a preto Pavol tak prísne varoval svojich bratov, aby sa nenechali zviesť jeho vplyvom. Pavol potom pokračuje týmto inšpirovaným varovaním: Ale prítomnosť človeka nezákonnosti bude dielom Satana, ktorý mu dá moc vykonávať mocné skutky, falošné znamenia a zázraky a všemožnými podvodmi klamať tých, ktorých čaká zničenie, pretože neprijali a nezamilovali si pravdu, ktorá by im priniesla záchranu. Preto Boh pripúšťa, aby pod vplyvom klamlivej moci uverili lži a aby boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale tešili sa zo zla.” – 2. Tesaloničaanom 2:9-12.

Nech si čitateľ vezme na vedomie, že Pavol sa zmienil o singulárnej  „operácii chyby“  a jednej lži („Verenie klamstvu“ ). Spoločnosť samozrejme tvrdí, že človek bezprávia je celá duchovná trieda kresťanstva a že Strážna Veža pomohla odhaliť zločinného človeka protiprávnosti. Musí sa však uznať, že náboženstvá kresťanstva sú založené na mnohých lžiach do takej miery, že niet pravdy. Každý kompetentný študent Biblie môže odhaliť doktrinálne chyby, ktorým učia cirkvi. Rozhodne to nevyžaduje prejav Ježiša Krista, aby sa odhalila skutočnosť, že kresťanstvo je podvod. Na druhej strane, Jehovovi svedkovia sú založení na doktrinálnom základe pravdy. A ako Pavol naznačil, tí, ktorých Boh nechá byť ovplyvniteľným „činom omylu“, v skutočnosti poznajú pravdu alebo sú v „pravde“,  ako to hovorí. Je to zrejmé z toho dôvodu, že môžu klamstvu uveriť, pretože  „neprijali lásku k pravde“Je zrejmé, že ak má človek milovať pravdu, musí ju najskôr poznať! Je možné, že hoci Jehovovi svedkovia majú pravdu, sú pod vplyvom klamstva? Podľa apoštola Pavla to tak je!

Takže, čo je to klamstvo?

Kontext naznačuje, že „lož“ súvisí so zdanlivo inšpirovanými vyhláseniami muža nezákonnosti, ktoré vyhlasujú, že parousia začala a „je tu Jehovov deň“Ako môžu byť tieto vyhlásenia  „satanovou činnosťou“Veľmi jednoducho, ak učenie Spoločnosti o roku 1914 nie je pravdivé – ako to celkom iste nie je, potom musí pochádzať od toho, ktorého Ježiš označil za „otca lži“  – Satana Diabla. Satan sa vždy veľmi zaujímal o to, aby sa mohol vtačiť do spoločnosti Božieho ľudu. Vezmime si napríklad stretnutie, ktoré mal Pavol s dievčaťom, ktoré bolo posadnuté démonom veštenia, ktoré sa pokúšalo spojiť s Pavlom a Silasom ohlasovaním, že títo dvaja putujúci misionári sú Božími otrokmi a hlásajú pravdu. To, čo démon povedal, bola v skutočnosti pravda, že Pavol a Silas boli Božími služobníkmi a ich posolstvo mohlo priniesť spásu. Démona však zjavne nezaujímala dôveryhodnosť Pavlovho posolstva. Snažil sa dať vešteckej dievčine dôveryhodnosť. Démon udržiaval lož, až kým sa Pavol nevyčerpal z jej prítomnosti a nevylúčil ju z prítomnosti!

Ďalším príkladom bolo, že Satan dokázal dokonca prekonať jedného z Kristových najbližších spolupracovníkov – Judáša, jedného z pôvodných apoštolov. (Nie náhodou Ježiš označil Judáša ako „syna zničenia.“, presne tak, ako Pavol označil muža bezprávia rovnakým menom)! Diabol určite vie, že nemôže zabrániť výskytu Kristovej prítomnosti. Nielen to, ale bolo by pre neho ťažké účinne falšovať parúziu po jej začiatku. Vo svojej prefíkanosti sa teda ľstivý had snažil pred začiatkom skutočnej parúzie vyrobiť presvedčivú falošnú parousiu. V tomto bol divoko úspešný. Výučba Spoločnosti o roku 1914 bola doteraz trochu neškodná. Ale nie vždy to tak bude. Prijatie satanisticky inšpirovanej parúzie teraz nepochybne bude sťažovať prijatie pravdy, a to aj po jej odhalení! Ale nie je to presne to, na čo vopred upozornil aj Kristus; menovite, že skutočná parúzia bude poznačená rozšíreným podvodom, ktorý by sa mohol týkať Ježiša, a ktorý by mohol vyvolených klamať?

Je zrejmé, že podvody kresťanstva majú malý vplyv na Jehovových svedkov. Čo však v prípade, že klam prichádza prostredníctvom veľmi ctenej a dôveryhodnej spoločnosti Strážna Veža? Určite je pripravená pôda pre to, aby učenie Spoločnosti slúžilo ako nástraha pre tých, ktorí neprijali lásku k pravde od Boha, ale sú iba nasledovníkmi ľudí. Berte na vedomie skutočnosť, že Pavol povedal, že tí, ktorí nemilujú pravdu, budú súdení. Súdny deň ešte nezačal. Súdny deň je záver, keď sú vyslaní anjeli, aby oddelili pšenicu a burinu. Takže tí, ktorí veria v klamstvo, budú nepriaznivo odsúdení počas záveru, a nie skôr.

Falošná parúzia je doplnená sofistikovanou biblickou chronológiou a presvedčivými dôkazmi o prorockom naplnení; a najpresvedčivejšie zo všetkého je, že vedenie Svedkov Jehovových poskytlo presvedčivé dôkazy o svojom vlastnom vhľade do Písma v neprorockých veciach, takže za doktrínu o roku 1914 vložilo plnú moc Spoločnosti Strážna Veža. Výsledkom je, či už vedome alebo nechtiac, že ​​spoločnosť priniesla Jehovových svedkov pod Satanov vplyv a položila obrovský kameň úrazu skôr, ako celá organizácia prišla do skutočnej Kristovej prítomnosti.

Ako Pavol vopred varoval, Diablova operácia je navrhnutá tak, aby dávala dôveryhodnosť jeho mužovi bezprávia vykonávaním „každej silnej práce a klamných znamení a predzvesťou“Aké mocné diela a klamné znamenia Diabol vykonal? Ako potvrdila Strážna Veža, CT Russell prijal pyramidológiu v spojení so sedemnásobnou chronológiou dispensacionalistov celých štyridsať rokov pred rokom 1914. Všetko v období pred týmto osudovým rokom sa vzťahovalo na rok 1914. A prvá svetová vojna zjavne prepukla správne na povel. Akú úžasnú predvídavosť mal CT Russell! Alebo tak sme boli vedení vo viere. Russell a medzinárodní bádatelia Biblie samozrejme očakávali v roku 1914 armagedonskú vojnu; ale v desaťročiach nasledujúcich po roku 1914 Spoločnosť Strážna Veža pokračovala vo formovaní chápania Písma svedkami Jehovovými, aby teraz učila, že prvá svetová vojna bola iba počiatkom utrpenia, ktoré Kristus predpovedal, že bude znamenať príchod jeho kráľovstva. Spoločnosť Strážna Veža uviedla, že znak Kristovej prítomnosti je ako ľudský odtlačok prsta, pretože je jedinečný a nemožno ho duplikovať. To je pravda. S učením Spoločnosti o roku 1914 však súvisí veľa vecí, ktoré jednoducho neladia s Písmom.

Ale určite, spustenie Veľkej vojny v presný čas, aby sa dala dôveryhodnosť sedemnásobnej chronológie, by pre boha tohto sveta nebol mimoriadnym počinom. V dôsledku toho bol Diabol schopný umiestniť svoje vlastné „klamné znaky“  ako samotný znak Kristovej prítomnosti. Aké klamlivé! Ďalej mohol Satan ľahko podnietiť krátku vlnu rebélie v Bételi a vládne prenasledovanie, ku ktorému došlo v rokoch 1916-1918, ktoré odvtedy slúžilo ako základ pre interpretáciu desiatok proroctiev a podobenstiev, ktoré sa splnili na základe hŕstky Medzinárodnych Biblických Študentov vtedy. Ako Pavol predpovedal, Satan skutočne použil  „každý nespravodlivý podvod“,  aby podoprel  „lož“,  ktorú splodil.

Ďalším aspektom Diablovho zhromaždenia  „nespravodlivého podvodu“  je, že doktrína o roku 1914 umožnila spoločnosti Strážna Veža napísať si čistý šek. Urobili tak tvrdením, že Kristus ustanovil svojho Verného Otroka nad všetkým svojim majetkom už v rokoch 1918-19. Výsledkom bolo, že svedkovia Jehovovi boli presvedčení, že pre Verného Otroka neexistuje žiadny ďalší deň zúčtovania. Doktrína je podobná učeniu pápežstva o neomylnosti a viedla k idolizácii organizácie, ktorá vyhovuje Diablovi a jeho mužovi bezprávia. Prirodzene, viera v to, že Kristus už začal vládnuť a zverejňovať Božie súdy, mala tendenciu robiť Jehovových svedkov menej bdelými. Niet divu, že Ježiš zdôrazňoval, že prichádza ako zlodej v noci v čase, keď si to jeho učeníci nebudú myslieť! Ak chcete zistiť, aký vplyv má Satanov podvod na Svedkov Jehovových, stačí sa ich opýtať, či si myslia, že je možné, aby sa znak Kristovej prítomnosti a záver v budúcnosti prejavili presvedčivejšie. Odpoveď bude nevyhnutne „nie“. Inými slovami, Jehovovi svedkovia veria, že je nemožné, aby národ v budúcnosti povstal proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu s nedostatkom potravín, morom a zemetraseniami.

V súčasnosti však tento temný svet stojí na hranici nepredstaviteľnej kalamity. Zdá sa, že v najvyšších kruhoch angloamerického establišmentu už bolo prijaté rozhodnutie ísť do vojny proti Iránu, a to aj s vedomím, že môže dobre rozpútať tretiu svetovú vojnu – jadrovú vojnu. Celková vojna v aréne Perzského zálivu s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobí náhly kolaps už teraz sa potácajúceho finančného systému s nevyhnutnými hroznými následkami, ako sú nedostatok potravín a stanné právo. Rozpad ekonomického systému už robí z epidémií nekontrolovateľných chorôb istotu. Zdá sa tiež, že zvyšujúca sa intenzita seizmickej aktivity vytvára katastrofu v bezprecedentnom rozsahu. Napriek neistému stavu vecí vo svete Strážna Veža v tomto vývoji zjavne nevidí žiadny význam. Betel pokračuje v označovaní roku 1914 ako najdôležitejšieho dátumu v celej ľudskej histórii. Iba Satan Diabol mohol tak efektívne oslepiť tých, ktorí sa chvália tým, že sú bdelí strážcovia. Ale slepota ľudí slúži iba Božiemu zámeru. Pódium je teraz pripravené na to, aby vyskúšalo, či tí, ktorí tvrdia, že sú v pravde, skutočne pravdu milujú, alebo či budú ďalej  veriť „v klamstvo“.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com