Denný Text na utorok 30. augusta 2016:

“Keď to počuli, oslavovali Boha. Potom mu však povedali: „Brat, ty vieš, koľké tisíce Židov uverili a že všetci horlivo dodržiavajú Zákon.” – Skutky 21:20.

Ak máme mať Jehovovu priazeň a požehnanie ako jednotlivci, musíme podporovať jeho organizáciu a prijímať úpravy v našom chápaní Písma. Zvážte toto: Po Ježišovej smrti boli tisíce židovských kresťanov, ktorí horlili za Zákon a ťažko sa z neho vymanili. S pomocou Pavlovho listu Hebrejom však prijali skutočnosť, že boli posvätení, nie obetami „obetovanými podľa zákona“, ale „obetou tela Ježiša Krista raz navždy.“ Väčšina tých kresťanov židovského pôvodu nepochybne upravila svoje myslenie a duchovne napredovala. Aj my musíme usilovne študovať a mať otvorenú myseľ, keď dôjde k úpravám v chápaní Božieho slova alebo v našej kazateľskej práci.

Komentár:

Skutočne usilovné štúdium Biblie a otvorená úvaha o úlohe, ktorú Strážna Veža má a hrá, môže viesť iba k záveru, že organizácia je moderným náprotivkom židovského systému viazaného zákonom, pre ktorý židovský systém v prvom storočí mnohí Kresťania boli horliví. List apoštola Pavbla Hebrejom ich informoval, že skutočné Božie mesto je duchovné, nie fyzické. Povedal to preto, lebo židovskí konvertiti – vrátane apoštolov a Riadiaceho Orgánu – boli veľmi spätí so zákonom a fyzickým mestom Jeruzalem. Pavol ich pripravoval na okamih, kedy bude ohavnosť stáť na svätom mieste, čo bude pre nich signálom, aby utiekli z odsúdeného mesta a opustili svoju podporu židovskej organizácii.

Svedkovia Jehovovi sa teraz nachádzajú v rovnakom postavení – sú viazaní na náboženskú organizáciu a sú povinní byť jej verní až do konca! Predpokladá sa, že Riadiaci Orgán bude v budúcnosti nápomocný pri vydávaní smeru záchrany života. Prirodzene sa predpokladá, že Organizácia bude vždy zdrojom neutíchajúceho svetla a pravdy. V tomto ohľade sú Jehovovi svedkovia ako Židia v dobe Jeremiáša, ktorí sa cítili bezpečne vo svojej pripútanosti k mestu Jeruzalem a jeho veľkému chrámu.

Jehova však prikázal Jeremiášovi, aby im povedal: “Toto hovorí Jehova vojsk, Boh Izraela: “Napravte svoje správanie a svoje skutky a ja vám dovolím bývať v tejto krajine. Nespoliehajte sa na klamlivé slová a nehovorte: ‚Toto je Jehovov chrám, Jehovov chrám, Jehovov chrám!‘” – Jeremiáš 7:3, 4. Jeden čitateľ mi poslal jedno video z YouTube, ktoré je kompiláciou rôznych interiérov sál kráľovstva a ich umelých stĺpov, ktoré podčiarkujú vnímanie, ktorým chce Betel zapôsobiť na svedkov Jehovových, že ich miestami stretnutí sú mini chrámy pod záštitou Veľkej Organizácie!

 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com